Хэвлэх DOC Татаж авах

1998 оны 7 дугаар сарын 23-ны өдөр
Улаанбаатар хот

1 дүгээр зүйл. Ариун цэврийн тухай хуулийн 7.1-ийн “хөрс нь” гэсний дараа “стандарт, эрүүл ахуйн хэм хэмжээнд тохирсон,” гэж нэмсүгэй. МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Р.ГОНЧИГДОРЖ