Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2011 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр
Улаанбаатар хот

АРХИВЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. Архивын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.3 дахь хэсгийн Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 45.1-д заасны” гэснийг “Төрийн албаны тухай хуулийн 351.1-д заасны” гэж өөрчилсүгэй.

2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг 2013 оны 1 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                                             Д.ДЭМБЭРЭЛ