Хэвлэх DOC Татаж авах

2003 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр
Улаанбаатар хот

1 дүгээр зүйл. Аудитын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн "санхүүгийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн" гэснийг "Стандартчиллын Үндэсний зөвлөл" гэж өөрчилсүгэй 2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА С.ТӨМӨР-ОЧИР