Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2002 оны 5 дугаар сарын 3-ны өдөр
Улаанбаатар хот

ХУУЛИУД ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. Боловсролын тухай 1995 оны 6 дугаар сарын 13-ны өдрийн, Дээд боловсролын тухай 1995 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн, Бага, дунд боловсролын тухай 1996 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулийг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай

2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг 2002 оны 5 дугаар сарын 3-ны өдөр батлагдсан Боловсролын тухай, Бага, дунд боловсролын тухай, Дээд боловсролын тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             С.ТӨМӨР-ОЧИР