Хэвлэх DOC Татаж авах

БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ  
2006  оны  05  сарын 25  өдөр                                                Төрийн ордон. Улаанбаатар хот

1 дүгээр зүйл. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийн 5 дахь заалтын “ослын үнэлгээ” гэснийг “осол, эрсдлийн үнэлгээ ; ” гэж өөрчилсүгэй.

2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                   Ц.НЯМДОРЖ
Хэвлэх