Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ
АВТОТЭЭВРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ  ОРУУЛАХ ТУХАЙ
2006  оны  12  сарын 22  өдөр                              Төрийн ордон. Улаанбаатар хот

1 дүгээр зүйл. Автотээврийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлд дор дурдсан агуулгатай хэсэг нэмсүгэй:

“7.2.Аймаг, нийслэлийн тээврийн албаны даргыг автотээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай зөвшилцөж аймаг, нийслэлийн Засаг дарга томилж, чөлөөлнө.

7.3.Аймаг, нийслэлийн тээврийн албаны даргыг авто зам, тээврийн болон эдийн засгийн салбарын мэргэжилтэй, тухайн салбарт 3-аас доошгүй жил ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдаас Төрийн албаны тухай хуулийн 17.1-д заасны дагуу сонгон шалгаруулж  томилно.” 

Хэвлэх

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                                 Ц.НЯМДОРЖ