Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ
АВТОТЭЭВРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД

НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

            1 дүгээр зүйл.Автотээврийн тухай хуульд дор дурдсан агуулгатай 61 дүгээр зүйл нэмсүгэй:

            “61 дүгээр зүйл.Автотээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн

                                        захиргааны байгууллагын бүрэн эрх

            61.1.Автотээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

                        61.1.1.автотээврийн талаар төрөөс баримтлах бодлого болон хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг  улсын хэмжээнд зохион байгуулж, биелэлтийг шалгах, дүнг мэдээлэх;

                        61.1.2.улс хоорондын зорчигч болон ачаа тээвэр, нийтийн тээвэр, шуудан, жуулчин тээвэрлэлтийн үйлчилгээ болон автотээврийн хэрэгсэлд техникийн хяналтын үзлэг хийх;

                        61.1.3.тээврийн хэрэгслийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан байгуулж, холбогдох байгууллагыг байнгын мэдээллээр хангах;

                        61.1.4.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт ашиглагдаж байгаа автотээврийн хэрэгслийн бүртгэлийг хөтлөх;

                        61.1.5.хуульд заасан бусад бүрэн эрх.”

Хэвлэх

            2 дугаар зүйл.Автотээврийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2 дахь заалтын  “, хэрэгжүүлэх” гэснийг, 8 дугаар зүйлийн 8.2, 8.3 дахь хэсэг, 15 дугаар зүйлийн 15.2 дахь хэсгийн “төв” гэснийг тус тус хассугай.

            3 дугаар зүйл.Автотээврийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.1, 6.1.3, 6.1.8 дахь заалтыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

4 дүгээр зүйл.Энэ хуулийг батлагдсан өдрөөс нь буюу 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

                        МОНГОЛ УЛСЫН

                        ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                         Д.ДЭМБЭРЭЛ

 

Хэвлэх