МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2010 оны 06 сарын 10 өдөр Төрийн ордон, Улаанбаатар хот
1 дүгээр зүйл.Амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх үеийн хорио цээрийн хяналт, шалгалтын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх хэсгийн “21 дүгээр зүйлийн 9 дэх хэсэгт” гэснийг “10.9-д” гэж өөрчилсүгэй.

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.МОНГОЛ УЛСЫН
ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ