Хэвлэх DOC Татаж авах
    Нийслэлийн Засаг даргын 2004 оны
123 дугаар захирамжийн хавсралт
 
 
УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР НИЙСЛЭЛИЙН ХҮН АМЫН ХЭРЭГЦЭЭНД
НӨӨЦӨЛСӨН МАХЫГ БОРЛУУЛАХ ЕРӨНХИЙ ХУВААРЬ
 
 
¹
Дүүргийн нэр
Борлуулах махны хэмжээ /тн/
Борлуулах хугацаа /сараар/
4 дүгээр сар
5 дугаар сар
6 дугаар сар
1.
Сонгинохайрхан
390,7
110,0
150,0
130,7
2.
Баянзүрх 
371,3
103,7
140,0
127,6
3.
Баянгол
398,8
113,0
150,0
135,8
4.
Чингэлтэй
326,2
100,0
117,4
108,8
5.
Сүхбаатар
235,3
78,4
78,5
78,4
6
Хан-Уул
177,7
59,2
59,3
59,2
 
НИЙТ ДҮН
1900,0
564,3
695,2
640,5