Хэвлэх DOC Татаж авах
Монгол Улсын Засгийн газрын 2009 оны 193 дугаар
                                                                                                                    тогтоолын хавсралт
 
 
УЛСЫН ТЭРГҮҮНИЙ /ЗАГВАР/ СУМ ШАЛГАРУУЛАХ БОЛЗОЛ
 
                                                                                  Нэг. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
 
     1.1. Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн анхан шатны нэгж болох сумын нутгийн өөрөө удирдах болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнг сайжруулах замаар төрөөс орон нутгийн иргэдэд үзүүлж байгаа үйлчилгээний хөнгөн шуурхай байдал, чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх, жижиг, дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэн татварын орлогын суурийг нэмэгдүүлэх, ажилгүйдэл, ядуурлыг бууруулан иргэдийн амьжиргааны түвшинг дээшлүүлж, тэдгээрийн нутагтаа тав тухтай, тогтвор суурьшилтай амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд болзлын зорилго оршино.
 
     1.2. Болзлыг 2 жил тутам дүгнэж, шалгуур үзүүлэлтийг бүрэн хангасан 4 сум (бүс бүрээс 1 сум)-ыг шалгаруулна.
 
                                                                             Хоёр. ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ
 
       2.1. Улсын тэргүүний /загвар/ сумаар тодорхойлогдож байгаа сум дараахь шалгуур үзүүлэлтийг хангасан байна:
 
     2.1.1. Хууль тогтоомжоор Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд олгосон чиг үүрэг бүрэн хэрэгжиж үйл ажиллагааны үр нөлөө нь дээшилж, Хурал, Тэргүүлэгчдийн шийдвэрийн биелэлт хангагдан үр дүнд хүрч, иргэдээс дэмжлэг, эерэг үнэлгээ авсан байх;
 
     2.1.2. Хурлын бүтцийн байгууллага /Тэргүүлэгчид,  хороо/-уудын үйл ажиллагаа тогтмолжиж, тэдгээрт оролцох төлөөлөгчдийн оролцоо, үүрэг хариуцлага сайжирсан байх;
 
     2.1.3. Багийн иргэдийн Нийтийн Хурал, Тэргүүлэгчдийн үйл ажиллагааны үр нөлөө дээшилж ажлын тодорхой үр дүнд хүрч, тэдгээрт сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс үзүүлэх мэргэшил, арга зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг тогтмолжсон байх;
 
     2.1.4. Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт нутаг дэвсгэрийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн шийдвэрлэвэл зохих тулгамдсан асуудлыг бүрэн тусгасан байх, тухайн жилд дэвшүүлсэн зорилт бүрэн биелэгдэж, ажлын тодорхой ахиц өөрчлөлт гарч, үр дүнд хүрсэн байх;
     2.1.5. Хууль тогтоомжид заасан Засаг даргын Тамгын газрын чиг үүрэг бүрэн хэрэгжиж, төрийн үйлчилгээг иргэдэд хөнгөн шуурхай үзүүлж, чирэгдэлгүй үйлчилгээний дэвшилтэт арга барилыг нэвтрүүлэн байгууллагын ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлтийг хангасан байх;
 
     2.1.6. Багийн Засаг дарга нарын ажиллах нөхцөл бололцоо сайжирч, тэдний зүгээс иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний чанар, хүртээмж сайжирсан байх;
 
     2.1.7. Засгийн газар, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоол, Засаг даргын захирамжийг биелүүлэх ажлыг шуурхай хэрэгжүүлж, заалт бүрийн биелэлт, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдлыг дүгнэж, улирал бүр Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж хэвшсэн байх;
 
     2.1.8. Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар батлагдсан төсвийн зардлыг хэтрүүлээгүй, тайлангийн хугацаанд өр, авлага үүсгээгүй, татварын орлогын суурийг өргөтгөн өөрөө өөрийгөө санхүүжүүлэх, нутаг дэвсгэрийнхээ эдийн засаг, нийгмийн тулгамдсан асуудлыг бие даан шийдвэрлэх боломжийг бүрдүүлж, татварын орлогын төлөвлөгөөг бүрэн биелүүлсэн байх;
 
     2.1.9. Өрх, иргэд хувиараа хөдөлмөр эрхлэх бололцоог бүрдүүлж ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, орон нутгийн онцлогт тохирсон жижиг, дунд үйлдвэрлэл шинээр эрхлэх болон тогтвортой үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг зээл олгох, төсөл, хөтөлбөрт хамруулах зэрэг хэлбэрээр хөхиүлэн дэмжиж бодит ажилгүйдлийг 80-аас доошгүй хувиар бууруулсан байх;
 
     2.1.10. Сум, багаараа ядуурлаас гарах хөдөлгөөн өрнүүлж, иргэд, төрийн бус байгууллагын үүсгэл санаачилгыг чиглүүлэн бодит үр дүн гаргаж ядуу өрх, иргэний тоог бууруулан, сумаас шилжин сууршигчдын тоог бууруулж, шилжин ирэгсдийн тоог нэмэгдүүлсэн байх;
 
     2.1.11. Сумын эмнэлгийн үйл ажиллагааг стандартын дагуу явуулах нөхцөлийг бүрдүүлж, жирэмсэн эхчүүдийг 100 хувь хяналтад авч эмнэлэгт буюу эмчийн тусламжтайгаар төрүүлэн, эхчүүдийн амрах байранд амраах арга хэмжээ авсан байх;
 
     2.1.12. Халдварт өвчний гаралт, мянган хүн тутамд ногдох өвчлөл, эхийн нас баралт, хүүхдийн эндэгдэл улс, аймгийн дунджаас буурсан, хүн бүр халуун усанд орох бололцоог бүрэн хангасан байх;
 
     2.1.13. Гэмт хэрэг, хэв журмын зөрчлийг илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх ажил сайжирч, архидан согтуурахын эсрэг хийх ухуулга, сурталчилгааг уламжлалт зан заншилтай хослуулснаар тодорхой үр дүнд хүрсэн байх;
 
     2.1.14. Сумын төвийг хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу хөгжүүлж, байгууллага, айл өрхийн тохижилт, орон сууцны хангамж сайжирч, хүн амыг ундны усаар бүрэн хангасан байх, хог хаягдлыг цэвэрлэх, нэгдсэн хогийн цэгт хаях асуудлыг шийдвэрлэн золбин нохой, муургүй болсон байх;
 
     2.1.15. Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын хамран сургалт, боловсролын стандартын хангалтын хувь улс, аймгийн дунджаас дээгүүр байх;
 
     2.1.16. Байгаль орчныг хамгаалах, сумын төвийг цэцэрлэгжүүлэх, шинээр мод тарих ажилд иргэдийн оролцоог хангаж, тодорхой үр дүнд хүрсэн байх;
 
     2.1.17. Хүүхэд, залуучуудын чөлөөт цагийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлж, залуучуудад эх оронч үзэл төлөвшүүлэх, батлан хамгаалах бодлого, үйл ажиллагааг сурталчлах ажлыг тогтмолжуулсан байх;
 
     2.1.18. Газрыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах замаар өрх, иргэд орлогоо нэмэгдүүлэх боломжийг бүрдүүлж, бэлчээрийг улирлын хуваарьтай ашиглах, хамгаалах арга хэмжээ авсан байх;
 
     2.1.19. Сумын мал эмнэлэг, үржлийн тасгийн үйл ажиллагаа явуулах бололцоог бүрдүүлж, мал эрүүлжүүлэх, үржлийн ажлын чанар, хүртээмжийг сайжруулж, хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй, баталгаат байдлыг хангах талаар тодорхой үр дүнд хүрсэн байх. 
(Энэ хэсгийг 2011-03-16-ны 82-р тогтоолоор өөрчлөн найруулсан)
                                                                           Гурав. БОЛЗЛЫГ ДҮГНЭХ
 
     3.1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас энэхүү болзлын дагуу шалгаруулах сумын ажлыг газар дээр нь шалган дүгнэж, аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн болон Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн, энэхүү болзлын шалгуур үзүүлэлт болон хавсралтад заасан эдийн засаг, нийгмийн үзүүлэлт бүрээр дүгнэсэн материалын хамт тухайн аймаг, сумын харьяалагдах бүсийн зөвлөлд 3 дугаар сарын 1-ний дотор хүргүүлнэ.
 
     3.2. Бүсийн зөвлөл материалыг хүлээн авч сумдын ажлыг газар дээр нь шалгаж, дүнг бүсийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн, шалгаруулах сумын материалыг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт 4 дүгээр сарын 1-ний дотор ирүүлнэ.
 
     3.3. Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас томилогдсон ажлын хэсэг болзлын дагуу шалгаруулахаар нэр дэвшүүлсэн сумдын ажлыг газар дээр нь шалгаж, дүнг 5 дугаар сарын 1-ний дотор Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлнэ.
 
     3.4. Болзлын шалгуур үзүүлэлтийг бүрэн биелүүлж шалгарсан сумыг гэрчилгээ, 100.0 сая төгрөгөөр шагнана.
 (2011-03-16-ны 82-р тогтоолоор 3.1,  3.2, 3.3, 3.4 дэх хэсэгт  тус тус өөрчлөлт орсон)
     3.5. Шагналын мөнгөний 90.0 хувийг тухайн суманд үйлдвэрлэл, үйлчилгээг өргөжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдэд зээл олгох, сумын төвийн тохижилтыг сайжруулах зэрэг асуудлыг шийдвэрлэхэд зарцуулна. Шагналын мөнгийг зарцуулах асуудлыг сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлэнэ.
 
     3.6. Шалгарсан сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгчид, Засаг даргын Тамгын газрын ажилтан, багийн Засаг дарга, Иргэдийн Нийтийн Хурлын дарга, сумын төсвийн болон төрийн бус байгууллагын ажилтан нараас 45 хүртэл хүнийг нэг сарын үндсэн цалин хүртэл хэмжээний мөнгөн шагналаар шагнаж урамшуулна.
 
 
 
 
-----оОо-----
 
 
 
  
 
 
 
                                                                                                      Монгол Улсын  Засгийн газрын 2009 оны 193 дугаар
                                                                                                     тогтоолоор баталсан болзлын хавсралт
 
 
     .........СУМЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН
ХӨГЖЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
 
 
 
 
 
Үзүүлэлт
 
 
Өмнөх он
Тайлант он
Өөрчлөлт
1.
Эдийн засгийн үзүүлэлт
Төсвийн орлогын төлөвлөгөний биелэлт /хувь/
 
 
 
Төсвийн нийт зардалд өөрийн орлогын эзлэх хувь
 
 
 
Төсвийн зарлагын хэтрэлт, хэмнэлт /сая.төг/
 
 
 
Төсвийн өр, авлага /сая.төг/
 
 
 
Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт /сая.төг/
 
 
 
Жижиг, дунд үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний борлуулалт /сая.төг/
 
 
 
Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл /сая.төг/
 
 
 
Нэг хүнд ногдох хүнс, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн /мян.төг/
 
 
 
Малын тоо /мян.толгой/
 
 
 
Тариалсан талбай /мян.га/
 
 
 
Бэлтгэсэн хадлан /мян.тонн/
 
 
 
Хураан авсан үр тариа /мян.тонн/
 
 
 
Төмс, хүнсний ногоо /мян.тонн/
 
 
 
Тэжээлийн ургамал /мян.тонн/
 
 
 
Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн барилга-угсралт, их засварын ажил /зэрэгцүүлэх үнээр, сая.төг/
 
 
 
 
 
2.
Нийгмийн үзүүлэлт
Сургуулийн өмнөх боловсролын хамран сургалтын хувь
 
 
 
Бага боловсролын хамран сургалтын хувь
 
 
 
Суурь боловсролын хамран сургалтын хувь
 
 
 
Бүрэн дунд боловсролын хамран сургалтын хувь
 
 
 
Анги дүүргэлт
 
 
 
Сурлагын амжилт
 
 
 
Сурлагын чанар
 
 
 
Ерөнхий боловсролын сургуулийн мэргэжлийн багшийн хангалт /хувь/
 
 
 
Сургуулийн өмнөх боловсролын мэргэжлийн багшийн хангалт /хувь/
 
 
 
6 настай хүүхдийн хамран сургалт
 
 
 
Сургуулийн гадна байгаа 6-15 насны хүүхдийн тооны индекс
 
 
 
Сумын хүн амд үйлчлэх номын сангийн фондын баяжилт /тоо/
 
 
 
Хүн амын дундаж нас
 
 
 
Эхийн эндэгдлийн түвшин
 
 
 
Нялхсын эндэгдэл /1000 хүүхдэд ногдох/
 
 
 
Халдварт өвчний тохиолдол /10000 хүнд ногдох/
 
 
 
Урьдчилан сэргийлэх тарилгад хамрагдсан байдал /хувь/
 
 
 
Ажилгүйдлийн түвшин
 
 
 
Ядуурлын индекс
 
 
 
Хүн амын дундаж орлого, амьжиргааны баталгаажих доод түвшингийн харьцаа /хувь/
 
 
 
Шилжих хөдөлгөөний цэвэр коэффициент /хувь/
 
 
 
Цэрэг татлагын төлөвлөгөөний биелэлт
 
 
 
Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо
 
 
 
Шүүхээр ял шийтгүүлсэн яллагдагсдын тоо
 
 
 
Согтуугаар гэмт хэрэг үйлдсэн хүний тоо
 
 
 
 
3.
Хөгжлийн
үзүүлэлт
Шинээр ашиглалтад оруулсан хатуу хучилттай болон сайжруулсан замын урт /км/
 
 
 
Ойжуулсан талбай /мян.га/
 
 
 
Шинээр ашиглалтад оруулсан орон сууц /тоо/
 
 
 
Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалт /сая.төг/
 
 
 
Шинээр ашиглалтад оруулсан жижиг, дунд үйлдвэрийн тоо
 
 
 
Шинээр бий болсон ажлын байрны тоо
 
 
 
Шинээр гаргасан болон сэргээн засварласан уст цэгийн тоо
 
 
 
Халуун усны тоо
 
 
 
 
 
 
 
 
----оОо----