Хэвлэх DOC Татаж авах
/ТЕГ, ГЕГ, ЦЕГ-ын даргын хамтарсан 2017-А/52,А/148,А/123 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/
 
ТЕГ, ЦЕГ, ГЕГ-ын даргын 2000 оны 272/326/344 тоот тушаалын хавсралт
 
 
НЭГ БҮРИЙН ТУСГАЙ ХЭРЭГСЛИЙГ МОНГОЛ УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ
 
МОНГОЛ УЛС
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
 
 
... оны ... дугаар
сарын .. .-ны өдөр                                                                                                   Дугаар......

 
1
Зөвшөөрөл авч буй аж ахуйн нэгж, байгууллагын регистр, хувь хүний хаяг, утасны дугаар
 
2
Тусгай хэрэгслийн нэр, тоо, хэмжээ
 
3
Нэвтрүүлж буй зорилго
 
4
Хүлээн авагчийн хаяг
 
5
Бие хүн, шуудан, тээврийн ямар хэрэгслээр аль боомтоор нэвтрүүлэх /орох, гарах/
 
6
Нэвтрүүлэх он, cap, өдөр
 
 
 
ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОСОН:
Тэмдэг           ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН
ХЭВ ЖУРМЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА. ___________________________
 
ГААЛИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТ ХИЙСЭН
OH, CAP, ӨДӨР ___________________________________________
 
ГААЛИЙН МЭДҮҮЛГИЙН ДУГААР ____________________________
            _____________________________________________
/гаалийн улсын байцаагчийн нэр/
 
..... оны ...... дугаар сарын .......-ны өдөр