Хэвлэх DOC Татаж авах
ТЕГ-ын даргын 2003 оны
502 дугаар  тушаалын хавсралт
 

ТӨРИЙН ХОЛБООНЫ ГАЗРЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФ

 

Нэг. Телефон хэрэглэгчийн тариф

 
¹
Үйлчилгээний төрөл
Тариф
Тайлбар
1.
ТХГ-ын хот хооронд ярих эрхтэй телефон хэрэглэгчийн сарын суурь хураамж
3000-5000¥
Зөвхөн орон нутгийн хэрэглэгчдэд хамаарна.
2.
ТХГ-ын улс хооронд ярих эрхтэй телефон хэрэглэгчийн сарын суурь хураамж
7000¥
Улаанбаатар-Москвагийн хооронд “вч”-гээр ярих
3.
ТХГ-ын хот хооронд ярих эрхгүй телефон хэрэглэгчийн сарын суурь хураамж
1000-2000¥
Зөвхөн орон нутгийн хэрэглэгчдэд хамаарна.
4.
Телефеон цэг шинээр тавих
50000¥
 
5.
Телефон цэг шилжүүлэхэд нэг хайрцагны хүрээнд
10000¥
 
6.
Шкаф солих
23000¥
 
7.
Дугаар солих
2200¥
 
 

Хоёр.Радио узел ажиллуулах тариф

 
¹
Үйлчилгээний төрөл
10 цагаас доош үйлчилгээ хийхэд
10 цагаас дээш үйлчилгээ хийхэд
1.
Зөөврийн радио узел захиалгаар ажиллуулах. Өсгөгч 500 вт-аас доош бол /нэг цагт/
 
10000¥
 
8000¥
2.
Зөөврийн радио узел захиалгаар ажиллуулах. Өсгөгч 500 вт-аас дээш бол /нэг цагт/
 
12000¥
 
10000¥
3.
Дууны бичлэг хийх /нэг цагт/
1500¥
1200¥
4.
Микрофон ажиллуулах /нэг цагт/
1000¥
800¥
5.
Суурин радио узел ажиллуулах /нэг цагт/
12000¥
10000¥
6.
Орчуулгын суваг ажилуулах /нэг цагт
10000¥
8000¥
9.
Орчуулгын үед чихэвч угсрах 1ш
200¥
150¥
.
Гурав. Холбоо, мэдээллийн сүлжээгээр мэдээ дамжуулах тариф
 
1.
Энгийн шифрлэсэн  /нэг үг/
2.
Яаралтай шифрлэсэн /нэг үг/
 

Дөрөв. Катв-ын тариф

 
1.
Анх тавилтын үнэ
Батлагдсан төсвийн дагуу
2.
Сарын хураамж
1500¥
 

Тав. Реклам зар сурталчилгаа

 
1.
30 секунд
30000¥
 

Зургаа. Мэлээллийн нэгдсэн сүлжээний тариф

 
1.
Интернетийн программ хангамж суулгах, шинээр тавилт хийх
3000¥
Internet Explorer, Netscape Navigator гэх мэт /нэг удаа/
2.
E-mail-ийн программ суулгах
3000¥
Outlook Express, Eudora гэх мэт /нэг удаа/
3.
Интернетийн толгой машинд тохиргоо хийх
10000¥
Дуудлагаар очиж оношилгоо засвар хийх
4.
Компьютер засвар
4000¥
Дуудлагаар очиж, оношилгоо засвар хийх
5.
Гэмтсэн программыг шинээр сольж суулгах /засварлах/
4000¥
Дуудлагаар очиж, оношилгоо засвар хийх
6.
Дотоод сүлжээний засвар
4000¥
Дуудлагаар очиж, оношилгоо засвар хийх
7.
Интернет сүлжээний шинэ тавилт
Батлагдсан төсвийн дагуу
Дуудлагаар очиж, оношилгоо засвар хийх
8.
Хийгдсэн сүлжээнд шинээр холболт хийх
5000¥
Дуудлагаар очиж, оношилгоо засвар хийх
 
 

Долоо. Тусгай шуудангийн үйлчилгээний тариф

 
Харилцаа холбооны зохицуулах хороогоор хянагдан, “Монгол Шуудан компани” УҮГ-ын ерөнхий захирлын тушаалаар батлагдсан тарифыг мөрдөнө.
 
 

Найм. Телефон аппрат засварын тариф

 
¹
Үйлчилгээний төрөл
Тариф
Тайлбар
 
1
Засвар хийсэн үнэ
600¥
 
2
Шугамын шнур ахиулах
 
Засварын үнэнд багтана.
3
Трубканы шнур ахиулах
 
Засварын үнэнд багтана.
4
Трубканы шугамын шнурын толгой солих
300¥
Сэлбэг, материалын үнэ тусгагдаагүй.
5
Трубканы шнур солих
1000¥
Сэлбэг, материалын үнэ тусгагдаагүй.
6
Шугамын шнур солих /1м-100 төгрөг/
200¥
Сэлбэг, материалын үнэ тусгагдаагүй.
7
Микрофон солих
2300-2600¥
Сэлбэг, материалын үнэ тусгагдаагүй.
8
Телефон солих
1200-1600¥
Сэлбэг, материалын үнэ тусгагдаагүй
9
Хонх солих
800-2800¥
Сэлбэг, материалын үнэ тусгагдаагүй.
10
Хонхны микрофон солих
4500-5000¥
Сэлбэг, материалын үнэ тусгагдаагүй.
11
Тоон цифрийн микросхем солих
4500-6000¥
Сэлбэг, мартериалын үнэ тусгагдаагүй.
12
Рычак солих
1600¥
Сэлбэг, материалын үнэ тусгагдаагүй.
13
Бусад деталь солих
2000-3500¥
Сэлбэг, материалын үнэ тусгагдаагүй.
14
Чанга яригч солих
1700-2300¥
Сэлбэг, материалын үнэ тусгагдаагүй.
15
Розетка солих
300-600¥
Сэлбэг, материалын үнэ тусгагдаагүй.
16
Аппаратны дээд гэр солих
1000-1500¥
Сэлбэг, материалын үнэ тусгагдаагүй.
17
Аппаратны доод ул солих
1000-1500¥
Сэлбэг, материалын үнэ тусгагдаагүй.
18
Дисктэй аппаратны диск солих
1000-1300¥
 
 
¹
Нэмэлт үйлчилгээ
Сард
Тайлбар
1
Дуут шуудангийн үйлчилгээ
1000¥
 
2
Дуудлага шилжүүлэх үйлчилгээ
1000¥
 
3
Дуудлага хүлээх үйлчилгээ
1000¥
 
4
Дуудлага буцаах үйлчилгээ
1000¥
 
5
Давхар дуудлага хийх
1000¥
 
6
Хурал (Conferense) хийх үйлчилгээ
 
 
 
Жич: Үйлчлүүлэгч байгууллагатай хийх гэрээнд “дугаар харах” үйлчилгээ хийхгүй гэдгийг заавал тусгана.
 
 
 
---о0о---