Хэвлэх DOC Татаж авах
Сангийн сайдын 2005 оны 5 дугаар сарын 4-ний
өдрийн 123 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт
 
ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГАД МӨРДӨГДӨХ МӨНГӨН
КАССЫН АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ /СС-ын 2010 оны 39 тоот тушаалаар 1-р хавсралт хүчингүй/
 
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
 
1.1.           Төсвийн байгууллагын бэлэн мөнгөөр орлого хүлээн авах, Төрийн сангийн бүртгэлийн данснаас бэлэн мөнгөний зузаатгал авах, төлбөр тооцоо хийх, бэлэн мөнгө, үнэт цаасны мөнгөн кассын үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг энэхүү журмаар зохицуулна.
 
Хоёр. Төсвийн байгууллагын мөнгөн кассын ажиллагаа
 
2.1.           Төсвийн байгууллага бүрт бэлэн мөнгөний гүйлгээг эрхлэх, үнэт цаасыг хадгалах мөнгөн касс ажиллана. Мөнгөн касс нь байгууллагын нэр бүхий тэмдэгтэй байна.
 
2.2.           Мөнгөн кассын гүйлгээг байгууллагын төсвийн эрх захирагчийн тушаал, шийдвэрээр томилогдсон мөнгөн кассын нярав хариуцан гүйцэтгэнэ.
 
2.3.           Ажилд авах тухай төсвийн эрх захирагчийн шийдвэр гарсны дараа мөнгөн кассын нярав нь мөнгөн кассын ажиллагааны энэхүү журмыг мөрдөж ажиллах талаар болон эд хөрөнгийн хариуцлага хүлээх тухай баталгаа гаргаж өгнө.
 
2.4.           Мөнгөн кассын нярав өөрийн хариуцсан ажлыг байгууллагын удирдлагын шийдвэргүйгээр бусдад шилжүүлэн өгөхийг хориглоно.
 
2.5.           Мөнгөн кассын нярвын ажлыг хүлээлцүүлэхдээ байгууллагын удирдлагын шийдвэрээр тусгай Комисс томилж, касст байгаа мөнгөн хөрөнгө, үнэт цаасны үлдэгдлийг нэг бүрчлэн шалган тоолж, хүлээлцсэн тухай акт үйлдэнэ.
 
2.6.           Мөнгөн кассын тооцооны ажилтай шууд холбогдол бүхий нягтлан бодогч зэрэг хүмүүсийг мөнгөн кассын нярвын ажлыг давхар гүйцэтгүүлэхийг хориглоно.
 
2.7.           Төсвийн байгууллага бэлэн мөнгөөр зарлага, санхүүжилтийг хийхдээ зарцуулалтын эрхийн баталгаагаар зөвшөөрөгдсөн төсвийн хуваарийн дагуу гүйцэтгэх бөгөөд Төрийн сангаас тухайн байгууллагад тогтоож өгсөн бэлэн мөнгөний үлдэгдлийн хязгаарыг (эрх) дагаж мөрдөнө.
 
2.8.           Төсвийн байгууллага үндсэн болон туслах үйл ажиллагаа (бусад орлого)-наас орох орлогыг мөнгөн касстаа бэлнээр хүлээн авч болно. Харин энэхүү орлого нь автомат кассын машинаар боловсруулагдсан байна. Энэхүү орлогыг хүлээн авсан тохиолдолд төсвийн байгууллага түүнийг шууд захиран зарцуулах эрхгүй бөгөөд дараагийн ажлын өдөртөө багтаан өөрийн Төрийн сангийн бүртгэлийн дансанд тушаана.
 
2.9.           Төсвийн байгууллага нь бага хэмжээний үнийн дүнтэй бараа, ажил үйлчилгээний болон банкны харилцах дансгүй этгээдийн төлбөрийн гүйлгээг бэлэн мөнгөөр гүйцэтгэнэ. Энэ тохиолдолд бараа, ажил, үйлчилгээний төлбөрийн нийт дүн нь 100 (нэг зуу) мянган төгрөгөөс хэтрээгүй байна. Энэ тогтоосон хэмжээнээс хэтэрсэн болон байнга харилцан гүйлгээ хийдэг бол Төрийн сангийн бүртгэлийн дансаар дамжуулан төлбөр тооцоо хийнэ.
 
2.10.       Төсвийн байгууллагын дарга, ерөнхий нягтлан бодогч, мөнгөн кассын нярав зэрэг ажилтан нар нэг гэр бүлийн болон хамаатан садан байхыг хатуу хориглоно.
 
2.11.       Мөнгөн кассын нярвын түр эзгүйд, түүний ажлыг орлох хүнийг төсвийн байгууллагын дарга түр хугацаагаар томилно. Энэ Журмын 2.10-д заасан шаардлага нь түр няравт адил хамаарна.
 
2.12.       Мөнгөн кассын ажиллагааны холбогдолтой баримт нь засваргүй, үнэн зөв хөтлөгдөж, баримтын бүрдлийг хангасан байна. Мөнгөн кассын зарлагын төлбөр гүйцэтгэх эрхийг олгосон албан ёсны шийдвэрт үндэслэгдэн цохолт хийгдсэн байна.
 
2.13.       Мөнгөн кассын нярав нь мөнгө хүлээн авагчийн албан ёсны баримт бичгийг шалгаж баримт бичгийн дугаар, хаанаас олгогдсон зэргийг баримтад тэмдэглэн нэр заасан хүнд олгоно. Хэрэв төлөөний өөр хүнд мөнгө олгох бол албан ёсны итгэмжлэх бичиг баримт, байгууллагын дарга, ерөнхий (ахлах) нягтлан бодогч нарын гарын үсэг бүхий зөвшөөрлөөр олгоно.
 
2.14.       Мөнгө хүлээн авагч гарын үсгээ зурж чадахгүй онцгой тохиолдолд түүний хүсэлтээр өөр хүнээр төлөөлүүлэн зуруулж болно. Төлөөлж зурах хүн нь тухайн байгууллагын нягтлан бодогч, мөнгөн кассын нярав байж болохгүй.
 
2.15.       Мөнгөн кассаас хувийн хэрэгцээнд зориулан урьдчилгааны журмаар бэлэн мөнгө олгохыг хатуу хориглоно.
 
Гурав. Кассын гүйлгээг хөтлөн явуулах.
а/ Үндэсний валютаар хийх төлбөр, тооцоо:
 
3.1.           Мөнгөн кассын нярав орлогын бэлэн мөнгийг цаг тухайд нь өөрийн байгууллагын Төрийн сангийн бүртгэлийн дансанд энэхүү журмын дагуу тушаах, Төрийн сангийн бүртгэлийн данснаас авсан мөнгийг зориулалтын зүйлд нь зарцуулах үүргийг хүлээнэ.
 
3.2.           Төсвийн байгууллагын бүртгэл, санхүүгийн үйл ажиллагааг хариуцан ажиллаж буй нягтлан бодогчийн бэлтгэсэн орлого, зарлагын баримтыг үндэслэн кассын нярав мөнгөн кассын гүйлгээг хийнэ. Баримтыг бичсэн өдөрт нь багтаан гүйлгээг хийх ба харилцагчаар дамжуулахыг хориглоно.
 
3.3.           Бүртгэл, санхүүгийн үйл ажиллагааг хариуцан ажиллаж буй төсвийн байгууллагын нягтлан бодогч тухайн байгууллагад төлөгдөх орлогын дүнг тодорхойлон шаардлагатай мэдээллийг орлогын баримтад тусгана. Энэ бэлтгэсэн орлогын баримтаар кассын орлогыг бүртгэнэ.
 
3.4.           Нягтлан бодогчийн бэлтгэсэн зарлагын баримтад мөнгө тавьж олгохтой холбогдсон өргөдөл, цалингийн хүснэгт, тэтгэмжийн хуудас зэрэг холбогдох баримтыг хавсаргана.
 
3.5.           Мөнгөн кассаар дамжуулан хийгдэх гүйлгээ бүрт орлого, зарлагын баримтыг бичиж байна. Харин тусгай кассаар дамжин төвлөрсөн журмаар орох бараа, ажил үйлчилгээ болон үзвэр, үйлчилгээний орлого, цалин, тэтгэмж болон тусгай жагсаалтаар гаргах зарлага зэрэгт орлого, зарлагын төрөл тус бүрээр нэгдсэн нэг баримт бичиж байна. Тусгай кассаар дамжин төвлөрсөн журмаар орох бараа, үйлчилгээний орлого нь автомат кассын машинаар боловсруулагдсан байна.
 
3.6.           Төсвийн байгууллагын дарга кассаас гадуур бэлэн мөнгөний орлого цуглуулан авах эрх бүхий ажилтныг томилно. Эрх бүхий ажилтан тусгай үйлчилгээний цэг буюу төвлөрсөн кассаар орох бэлэн мөнгөний орлогыг хураахдаа батлагдсан хүчин төгөлдөр маягт, тасалбар хэрэглэнэ.
 
3.7.           Орлого цуглуулах эрх бүхий ажилтан хураасан орлогоо өөрийн байгууллагын бүртгэлийн дансанд ажлын өдрийн 1 хоногт багтаан тушаана. Орлого цуглуулах эрх бүхий ажилтан нь сар бүрийн эцэст зарагдсан тасалбарын бүртгэл болон орлого цуглуулсан баримтын (зарагдсан тасалбараас өөрт үлдэх хувь) тооцоог гаргаж, тайланг тушаана.
 
б/ Гадаад валютаар хийх төлбөр, тооцоо:
 
3.8.           Төсвийн байгууллага бэлэн мөнгөөр хийх төлбөр, тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгт болон гадаад валютаар гүйцэтгэнэ. Төсвийн байгууллага гадаад валютаар хийсэн орлого, зарлагыг тухайн ажил гүйлгээ гарсан өдрийн Монголбанкнаас зарласан ханшийг үндэслэн төгрөгт шилжүүлэн бүртгэнэ. Энэхүү заалт нь Монгол Улсынтөсвийн байгууллагын гадаадад явуулах үйл ажиллагаанд хамаарахгүй
 
3.9.           Төсвийн байгууллагын гадаад валютаар хүлээн авсан орлого нь үндэсний мөнгөөр хөрвүүлэгдэн тухайн байгууллагын төгрөгийн дансанд хадгалагдана. Энэхүү заалт нь Монгол улсын төсвийн байгууллагын гадаадад явуулах үйл ажиллагаанд хамаарахгүй. /2005 оны 05 сарын 31-ний өдрийн 146 дугаар тушаалаар хүчингүй/
 
3.10.       Төсвийн байгууллага нь гадаад валютыг худалдан авах эрх бүхий ажилтныг томилох бөгөөд энэ томилогдсон ажилтан гадаад валютын арилжаанаас гарч болох эрсдэл, хариуцлагыг хүлээнэ. Үндэсний валютаар авсан урьдчилгааг зохицуулах дүрэм, журам нь төсвийн байгууллагын ажилтнуудын гадаад валютаар авсан урьдчилгааны гүйлгээнд нэг адил үйлчилнэ.
 
3.11.       Төлбөр тооцоог гадаад валютаар хийсэн төсвийн байгууллагын эрх бүхий ажилтан холбогдох баримтыг хавсарган гүйцэтгэлийн зарцуулалтыг тайлагнаж, төсвийн байгууллагын нягтлан бодогчоор хянуулан буцаан төлөх дүнг төсвийн байгууллагын Төрийн сангийн бүртгэлийн дансанд төгрөгөөр тушаана.
 
в/ Албан ёсны кредит картаар хийх төлбөр, тооцоо:
 
3.12.       Албаны кредит карт гаргах хүсэлтэд төсвийн байгууллагын дарга, ерөнхий /ахлах/ нягтлан гарын үсэг зурна. Төсвийн байгууллагын дарга кредит картыг ашиглахтай холбогдсон дүрэм, журмыг дагаж мөрдүүлэх, кредит картын ашиглалт нь зөвшөөрөгдсөн зардлын хязгаараас хэтрэхгүй байхыг хариуцна.
 
3.13.       Кредит картыг хүлээн авсан этгээд төсвийн батлагдсан зардлын хүрээнд багтаан картаар тооцоо хийх үүргийг хүлээн гарын үсэг зурж төлбөр, тооцоо хийнэ.
 
3.14.       Томилолтоос ирсний дараа томилолтын зардлын тайлантай хамт холбогдох төлбөрийн хуудас болон баримтыг хавсарган өгнө. Карт эзэмшигч нь зөвшөөрөгдсөн томилолтын зардлаас хэтэрсэн зардлын дүнг томилолт дууссанаас хойш 5 хоногийн дотор төсвийн байгууллагад буцаан төлнө.
 
3.15.       Албаны кредит картыг ашиглахаа больсон тохиолдолд байгууллагын санхүүд картыг хүлээлгэн өгч, үлдсэн тооцоог хийж дуусгана. Хэрэв карт эзэмшигчийн эрх цуцлагдсан буюу кредит картыг зөвшөөрөлгүйгээр ашиглаж байвал уг этгээдэд зохих журмын дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.
 
Дөрөв. Төсвийн байгууллагын касст хадгалах бэлэн мөнгөний хэмжээ, түүнийг захиран зарцуулах
 
4.1.           Төсвийн байгууллагын касст хэрэгцээнээс илүү мөнгө хадгалах явдлаас зайлсхийх үүднээс жижиг мөнгөн сангийн хэмжээг нарийвчлан төлөвлөж байна.
 
4.2.           Сар бүрийн бэлэн мөнгөний хэрэгцээг төсвийн байгууллагын бэлэн мөнгөөр хийгдэх байнгын төлбөр, тооцоог хангах хэмжээгээр төлөвлөнө. Сар бүрийн бэлэн мөнгөний хэрэгцээ нь ажилчдын нөхөн олговрын хүлээгдэж буй зардал, жижиг мөнгөн сангийн зарлагаас бүрдэнэ.
 
4.3.           Төсвийн байгууллагын жижиг мөнгөн сангийн хэмжээ (ЖМС) нь тухайн төсвийн байгууллагын жилийн батлагдсан төсвөөс (ЖБТ) хамааран дараах хэмжээтэй байна. Үүнд:
 
ЖБТ     0-100 000 000 хүртэлх төгрөг                               - ЖМС   0-500 000
ЖБТ     100 000 001-1 000 000 000 хүртэлх төгрөг        - ЖМС   500 000-1 000 000
ЖБТ     1 000 000 000 хүртэлх төгрөг                                - ЖМС   1 000 000-1 500 000
 
Төсвийн байгууллагын жижиг мөнгөн сангийн дээд хязгаар 1,5 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй байна. Энэхүү жижиг мөнгөн сангаас бага хэмжээний үнийн дүнтэй зүйл худалдан авахад хэрэглэнэ.
 
4.4.           Төсвийн байгууллагууд нь жижиг мөнгөн сангаас гадуур цалин, дотоод албан томилолт, гадаад зочны зардал,  нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал, тээвэр шатахууны төлбөрийг бэлнээр авч болно. Эдгээр зардлыг бэлнээр авахдаа дараах материалыг бүрдүүлсэн байна. Үүнд:
 
4.4.1.     Төсвийн эрх захирагчаар батлуулсан томилолтын төсөв. Томилолтын төсвийг холбогдох журамд үндэслэн боловсруулсан байна.
4.4.2.     Нэг удаагийн тэтгэмж олгох тухай төсвийн эрх захирагчийн тушаал шийдвэр. Тэтгэмжийг тавьж олгох товчоог хүснэгтээр бэлтгэж хавсаргасан байна.
4.4.3.     Тээвэр шатахууны зардал 500,0 мянган төгрөг хүртэлхийг бэлнээр авч болох бөгөөд үүнээс дээших төлбөрийг бэлэн бусаар гүйцэтгэнэ.
 
4.5.           Журмын 4.4-т зааснаас бусад зардлаас зайлшгүй бэлнээр гүйлгээ хийлгэхэд тухайлбал төвлөрсөн арга хэмжээ, хичээл үйлдвэрлэлийн зардлаас багш, ажилчдын илүү цагийн хөлс олгох зэрэг зардлуудыг гаргахдаа дараах материалыг бүрдүүлэн харьяа төрийн санд ирүүлнэ. Үүнд:
 
-                     Байгууллагын бэлэн мөнгө олгохыг хүссэн хүсэлт
-                     Тухайн гүйлгээг зарцуулахтай холбоотой холбогдох тушаал шийдвэр
-                     Бэлнээр авах гэж байгаа мөнгөний баталсан төсөв
 
Энэ нь байгууллагын дарга, нягтлан бодогчдын гарын үсэг, тамга тэмдгээр баталгаажсан байна. Энэхүү ирүүлсэн бичиг баримтыг төрийн сангийн мэргэжилтэн хянаж, Төрийн сангийн даргын зөвшөөрлөөр төсвийн байгууллагад бэлнээр олгож болно.
 
4.6.           Төрийн сан нь жижиг мөнгөн сангийн хязгаар тогтоосон хүсэлтийг хянан баталгаажуулна.
 
4.7.           Төсвийн байгууллагын харилцагч Төрийн сангаас авах бэлэн мөнгөний зузаатгалын (БМЗ) хэмжээг дараах байдлаар тооцоолно.
 
БМЗ=ЖМСХ-ЖМСҮ
Үүнд: БМЗ – бэлэн мөнгөний зузаатгал
ЖМСХ – жижиг мөнгөн сангийн хязгаар
ЖМСҮ-жижиг мөнгөн сангийн үлдэгдэл
 
4.8.           Төсвийн байгууллагад дараах зарлагын гүйлгээг бэлнээр хийхийг хатуу хориглоно. Үүнд:
-                 Үндсэн хөрөнгө худалдан авах
-                 Засгийн газрын нөөц, улсын төсвийн хуваарилагдаагүй зардлын эх үүсвэрээс гарсан хөрөнгийг аливаа нэгэн зардалд зарцуулах
 
4.9.           Жижиг мөнгөн сангийн хэмжээг Төрийн сангаар зөвшөөрүүлж, зузаатгал хийлгэхдээ өмнө авсан мөнгөний зарцуулалтын гүйцэтгэлийн тайланг МГТ1 хавсралт маягтаар гаргаж, холбогдох баримтын хамт Төрийн санд хянуулна.
 
4.10.       Энэхүү жижиг мөнгөн сангаар авч зарцуулсан зардал нь тухайн сарын зарцуулалтын эрхээр батлагдсан төсөвт багтсан байна.
 
4.11.       Төсвийн байгууллага бэлэн мөнгө татан авах хүсэлтээ баталж харилцагч Төрийн сангаар зөвшөөрүүлнэ. Төрийн сан нь төсвийн байгууллагын ирүүлсэн хүсэлт нь батлагдсан төсвийн зардлын хүрээнд жижиг мөнгөн сангийн хязгаартаа багтаж байгаа эсэхийг шалгаж зөвшөөрөл өгнө. Төсвийн байгууллагын батлагдсан бэлэн мөнгөний зарцуулалт нь Төрийн сангийн төлбөр болон нягтлан бодох бүртгэлийн нийтлэг журмын дагуу Төрийн сангийн нэгдсэн дансан дахь төсвийн байгууллагын бүртгэлийн дансны зарцуулалтын эрхийн хүрээнд хийгдэнэ.
 
4.12.       Цалин, тэтгэмжийг бэлнээр болон картын дансанд шилжүүлэхдээ цалин тавьж олгох хүснэгт болон цалингийн товчоог хийж байгууллагын дарга, нягтлан бодогч нар гарын үсэг зурж тамга, тэмдэг дарж баталгаажуулж ирүүлнэ. Цалингийн товчооны үнэн зөв байдлыг төсвийн байгууллага өөрөө хариуцна. Баталгаажуулж ирүүлээгүй тохиолдолд Төрийн сан цалинг олгохгүй байж болно. Мөн тэтгэмж /лист/-ийн мөнгийг бэлнээр олгох тохиолдолд байгууллага төлөх 6 хоногийн мөнгийг цалингийн зардалд, Нийгмийн даатгалаас олгох үлдэх хоногийн мөнгийг листний мөнгө хэмээн бэлэн мөнгөний хүсэлтэд ялган бичиж ирүүлнэ.
 
4.13.       Цалин, тэтгэмж, албан томилолт нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал, тээвэр шатахууны зардал зэрэг жижиг мөнгөн сангаас бусад зардлын зориулалтаар Төрийн сангийн бүртгэлийн данснаас авсан бэлэн мөнгөнөөс олгогдоогүй үлдэгдлийг ажлын гурав хоногоос хэтэрвэл Төрийн сангийн бүртгэлийн дансанд буцаан тушааж байна. Энэхүү хөрөнгөөс үлдсэн хэсгийг төсвийн байгууллага зарцуулахыг хориглоно. Мөн гурав хоногийн хугацаанд энэхүү олгогдоогүй үлдэгдэл нь бэлэн мөнгөний хязгаарт тооцогдохгүй.
 
Тав. Мөнгө, үнэт цаасны хадгалалт, хамгаалалт, бүртгэл хөтлөлт
 
5.1.           Мөнгөн кассын өрөө нь бусдаас тусгаарлагдсан, цонх, хаалгыг төмөр сараалжаар бэхэлсэн байх бөгөөд мөнгө, үнэт цаасыг шатахгүй төмөр сейфэнд хадгална.
 
5.2.           Мөнгөн кассын нярвын өрөөнд кассын шалгалт хийх эрх бүхий (зөвхөн албан үүргээ гүйцэтгэх үед орно) хүмүүсээс бусад хүнийг оруулахыг хориглоно. Ажлын зайлшгүй шаардлагаар орох хүмүүсийг байгууллагын дарга, ерөнхий нягтлан бодогчийн гарын үсэгтэй, тусгай зөвшөөрлөөр оруулна.
 
5.3.           Мөнгөн кассын нярав бэлэн мөнгөний гүйлгээ, үлдэгдлийг өдөр бүр кассын дэвтэрт бүртгэж хөтөлнө. Кассын дэвтрийн хуудас бүрийг дугаарлан үдэж, дэвтрийн сүүлчийн хуудасны тоог бичиж, байгууллагын дарга, ерөнхий нягтлан бодогч нар гарын үсгээ зурж, лацадсан байна.
 
5.4.           Кассын нярав мөнгөн кассын ажиллагааны тайланг өдөр бүр гаргаж, дараагийн ажлын өдрийн 12 цагаас хэтрүүлэхгүйгээр нягтлан бодогчид шилжүүлэн өгнө.
 
5.5.           Мөнгө, үнэт цаас бүхий кассын лацадсан сейфийг мөнгөн кассын нярав, манаач, сахиул нар тусгай журмаар заавал хүлээлцэж байна.
 
5.6.           Өөрийн орлогын ангилалд хамаарахгүй (үүнээс хойш байгууллагын бус орлого) бэлэн мөнгөөр авсан орлого нь байгууллагын данснаас тусдаа өглөгийн данс мэтээр бүртгэгдэнэ. Жишээ нь: торгууль, хураамжаас орж ирсэн орлого нь төсвийн байгууллага болон төсвийн орлого болж хоёр хуваагдах ба хуваагдах хүртэлх хугацаанд буюу холбогдох төсөвт шилжих хүртлээ байгууллагын бус орлогын дансанд хадгалагдана.
 
5.7.           Нягтлан бодогч нь мөнгөн касст байгаа бэлэн мөнгө шаардлагатай зарлага, санхүүжилтийг хийхэд хүрэлцэхүйц хэмжээтэй байгаа эсэхийг тооцож, бэлэн мөнгөөр хийгдэх төлбөр тооцоог цаг тухайд нь бүрэн барагдуулж чадах хэмжээнд байлгах асуудлыг хариуцна.
 
5.8.           Нягтлан бодогч нь нягтлан бодох бүртгэлийн нийтлэг дүрэм, журмын дагуу нягтлан бодох бүртгэлийг нягт нямбай хөтөлж Төрийн сангийн нягтлан бодох бүртгэл, тайлагналтын дүрэм, журмыг дагаж мөрдөнө. Нягтлан бодогч нь төсвийн гүйцэтгэлийн болон өглөг, авлагын сар бүрийн мэдээ, тайланг харилцагч Төрийн санд гарган ирүүлэхдээ МГТ1 маягтаар тухайн сарын эцсийн өдрөөр тасалбар болгон бэлэн мөнгөөр хийгдсэн зарлага, санхүүжилтийн тайланг хавсаргаж ирүүлнэ.
 
5.9.           Нягтлан бодогч, мөнгөн кассын нярав нь өөрсдийн бүртгэлд бэлэн мөнгөний гүйлгээг гарсан тухай бүр тусган хөтөлсөн байна.
 
Зургаа. Мөнгөн кассын сахилга хариуцлага, хяналт шалгалт
 
6.1.           Төсвийн байгууллага нь мөнгөн касс, үнэт цаасны зарцуулалт, хадгалалтын ажиллагаанд хяналт шалгалт явуулах орон тооны бус ажлын хэсгийг байгууллагын даргын тушаал, шийдвэрээр байгуулж ажиллуулна.
Энэ ажлын хэсэг нь нягтлан бодогчтой хамтран мөнгөн касс, үнэт цаасны зарцуулалт, хадгалалтын байдалд сар бүр хуваарьт бус шалгалт хийж тооцоо нийлж байна.
 
6.2.           Хэрэв энэхүү хуваарьт бус шалгалтаар зөрчил, дутагдал илэрвэл мөнгөн кассын нярав болон холбогдох гэм буруутай этгээдэд хариуцлага тооцож, зөрчлийг гэм буруутай этгээдээр барагдуулна.
 
6.3.           Мөнгөн кассаар хүчин төгөлдөр бус баримтаар гүйлгээ хийснээс гарсан хохирлыг гэм буруутай этгээдээр нөхөн төлүүлнэ.
 
6.4.           Төсвийн байгууллага касст шууд хүлээн авсан орлогыг Төрийн сангийн бүртгэлийн дансанд энэхүү журамд заасан хугацаанд тушаагаагүй, энэхүү орлогыг кассаасаа шууд зарцуулсан болон жижиг мөнгөн сангаар хүлээн авсан мөнгөн хөрөнгөөс тухайн сарын зарцуулалтын эрхийн баталгааны батлагдсан зардлын төсвөөс хэтрүүлэн зарцуулсан тохиолдолд бэлэн мөнгөний төлбөр тооцоог зөрчил арилтал түдгэлзүүлэх арга хэмжээ авна.
 
6.5.           Төсвийн байгууллага жижиг мөнгөн сангийн зарцуулалтын тайлан, мэдээг үнэн зөв, тогтоосон цаг хугацаанд тайлагнаагүй тохиолдолд Төрийн сан төсвийн байгууллагын жижиг мөнгөн сангийн зузаатгалыг хойшлуулах эрх эдэлнэ.  /2005 оны 05 сарын 31-ний өдрийн 146 дугаар тушаалаар хүчингүй/
 
6.6.           Энэхүү журмыг зөрчсөн Төрийн сангийн болон төсвийн байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтанд Монгол улсын нэгдсэн төсвийн тухай хууль, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хууль болон бусад холбогдох хуульд заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ. /2005 оны 05 сарын 31-ний өдрийн 146 дугаар тушаалаар хүчингүй/
 
                                 /2005 оны 05 сарын 31-ний өдрийн 146 дугаар тушаалын нэмэлт өөрчлөлтийг тусгав/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сангийн сайдын 2005 оны 5 сарын 4-ний                                      Маягт МГТ1
өдрийн 123 дугаар тушаалаар батлав.
 
МӨНГӨН КАССЫН ТАЙЛАН
 
Төсвийн ерөнхийлөн захирагч............................................
Төсвийн байгууллагын нэр..................................................
 
Хамрагдах хугацаа: ...оны...-р сарын...нээс...-р сарын ...хүртэл
/төгрөгөөр/
ҮЗҮҮЛЭЛТ
Орлого /Кредит/
Зарлага
/Дебет/
Тухайн сард бэлнээр авсан мөнгөн хөрөнгө /өссөн дүнгээр/
А
Кассын эхний үлдэгдэл
 
 
 
 
Орлогын зүйл
 
 
 
1.
Төрийн сангийн бүртгэлийн данснаас ЖМС-аар татан авсан орлого
 
 
 
2.
Касст шууд хүлээн авсан үндсэн үйл ажиллагааны орлого
 
 
 
3.
Касст шууд хүлээн авсан туслах үйл ажиллагааны орлого
 
 
 
 
НИЙТ ОРЛОГЫН ДҮН
 
 
 
 
Зардлын зүйл
 
 
 
1.
Цалин
 
 
 
2.
НДШимтгэл
 
 
 
 
Бараа үйлчилгээний бусад зардал
 
 
 
3.
Бичиг хэрэг
 
 
 
4.
Гэрэл цахилгаан
 
 
 
5.
Түлш халаалт
 
 
 
6.
Цэвэр бохир ус
 
 
 
7.
Хоол
 
 
 
8.
Эм
 
 
 
9.
Тээвэр шатахуун
 
 
 
10.
Бичиг хэрэг
 
 
 
11.
Шуудан холбоо
 
 
 
12.
Дотоод албан томилолт
 
 
 
13.
Гадаад албан томилолт
 
 
 
14.
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага
 
 
 
15.
Жижиг эд хогшил
 
 
 
16.
Нормын хувцас болон дүрэмт хувцас, зөөлөн эдлэл
 
 
 
17.
Гадаад зочны зардал
 
 
 
18.
Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр
 
 
 
19.
Урсгал засвар
 
 
 
20.
Бусад зардал
 
 
 
21.
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
 
 
 
22.
Төрийн сангийн бүртгэлийн дансанд төвлөрүүлсэн орлого
 
 
 
 
НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН
 
 
 
 
Кассын эцсийн үлдэгдэл
 
 
 
 
Байгууллагын дарга:......................../                            / Хянаж хүлээн авсан
Тамга, тэмдэг                                                                           Төрийн сангийн мэргэжилтэн:.....................
Байгууллагын нягтлан бодогч:.........................../                          /
Байгууллагын кассын нярав:......................../                              /
 
20.. он...сар....өдөр