Хэвлэх DOC Татаж авах
Эрүүл мэндийн сайдын 378  тоот
тушаалын хавсралт
 
ЭМИЙН ГАЖ НӨЛӨӨГ БҮРТГЭН МЭДЭЭЛЭХ ЖУРАМ
 
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
 
            1.1 Энэхүү журмын зорилго нь Монгол улсын хүн амын оношлогоо, эмчилгээ,  урьдчилан сэргийлэлтэд аюулгүй, өндөр идэвхитэй эм, биобэлдмэл хэрэглэх нөхцлийг  бүрдүүлэх, эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх, эмийн гаж нөлөөг бүртгэн мэдээлэх үйл ажиллагааг тогтмолжуулахад оршино.
 
            1.2 Эмийн гаж нөлөөг бүртгэх, мэдээлэх үйл ажиллагааг энэхүү журмаар зохицуулна.
 
Хоёр. Эмийн гаж нөлөөний  мэдээллийг цуглуулах
 
            2.1 Эмийн гаж нөлөөг бүртгэх, мэдээлэх үйл ажиллагааг 2, 3 дугаар шатлалын эмнэлэгт  эмийн эмчилгээг зохицуулах хороо зохион байгуулна. Эмийн эмчилгээг зохицуулах хороогүй  эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагад   дарга нь зохион байгуулна.
 
2.2. Эмнэлгийн мэргэжилтэн болон иргэд эмийн гаж нөлөөг  энэ тушаалын хоёрдугаар хавсралтаар батлагдсан  эмийн гаж нөлөөг мэдээлэх хуудсаар болон вэб сайтад http://gajnoloo.epharm.mn хаягаар  мэдээлнэ.
 
2.3. Эмийн гаж нөлөөг мэдээлэх хуудас нь А4 хэмжээтэй,  шар өнгөтэй байна.
 
            2.4. Эмийн гаж нөлөөг мэдээлэх хуудсыг  эмнэлэг, эм хангамжийн байгууллага батлагдсан загварын дагуу  хэвлүүлж, иргэдэд түгээнэ.
 
                        2.5. Эмийн гаж нөлөөний мэдээллийг цуглуулах хайрцаг  нь шар өнгөтэй, 25см х 30см хэмжээтэй, нүүрэн талд нь "Эмийн гаж нөлөөний мэдээллийг цуглуулах хайрцаг" гэж  хар өнгөөр бичсэн байна.
 
2.6. Эмнэлэг, эм хангамжийн байгууллага нь  эмийн  гаж нөлөөний   мэдээллийг  цуглуулах хайрцгийг харагдахуйц газар байрлуулж,  дэргэд нь  эмийн гаж нөлөөг мэдээлэх шар хуудсаар тогтмол хангана.
 
2.7. Эмийн эмчилгээг зохицуулах хороо  болон  тухайн эмнэлгийн байгууллагад эмийн гаж нөлөөг бүртгэх ажлыг хариуцаж буй мэргэжилтэн иргэдээс ирүүлсэн эмийн гаж нөлөөний мэдээллийг хайрцагнаас цуглуулж бүртгэл хөтөлнө.
 
2.8. Эмнэлэгт эмчилгээний явцад илэрсэн эмийн гаж нөлөөг эмч, сувилагч  эмийн гаж нөлөөг бүртгэх хуудасны асуумжийн дагуу бүртгэж эмнэлгийн эмийн эмчилгээг зохицуулах хороонд өгнө.
 
  
            Гурав. Эмийн гаж нөлөөний талаархи мэдээллийг үнэлж, баталгаажуулах, эргэн мэдээлэх
 
3.1. Эмийн эмчилгээг зохицуулах хороо нь цугларсан мэдээллийг хэлэлцэж үнэлнэ. Үнэлгээний тэмдэглэлийг, бүртгэгдсэн шар хуудасны хамт Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Эрүүл мэндийн газрын Эмийн бүртгэл, баталгаажуулалтын хэлтэст сарын сүүлийн өдрөөр тасалбар болгон улирал бүрийн  дараа сарын 10-ны дотор ирүүлнэ.
 
3.2. Эмийн эмчилгээг зохицуулах хороогүй эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагууд болон эм хангамжийн байгууллагууд  эмийн гаж нөлөөний мэдээллийг илэрсэн тухай бүр Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Эрүүл мэндийн газрын Эмийн бүртгэл, баталгаажуулалтын хэлтэст ирүүлнэ.
 
3.3. Эмнэлэг, эм хангамжийн байгууллага эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл
ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрлийн эрх сунгуулахдаа эмийн гаж нөлөөг бүртгэн мэдээлсэн тайлан гаргаж өгнө.
 
3.4. Вэб сайтаар болон  шар хуудсаар мэдээлэгдсэн эмийн гаж нөлөөний
мэдээллийг Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Эрүүл мэндийн газрын  эмийн бүртгэл, баталгаажуулалтын хэлтэс хүлээн авч  Хүний эмийн зөвлөлийн эм судлалын салбар комиссоор хэлэлцүүлэн баталгаажуулна.
           
            3.5. Эмийн гаж нөлөөний баталгаажуулсан  мэдээллийг мэргэжлийн хэвлэл, http://gajnoloo.epharm.mn  вэб сайтаар улирал бүр эргэн мэдээлнэ.
 
 
Дөрөв. Сургалт, сурталчилгаа
 
            3.1 Эмийн гаж нөлөөний талаарх сургалт, сурталчилгаа явуулах арга зүй, мэдээллээр хангах ажлыг  Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Эрүүл мэндийн газрын  Эмийн бүртгэл, баталгаажуулалтын хэлтэс удирдан зохион байгуулна.
 
            3.2 Эрүүл мэндийн байгууллага нь  эмийн гаж нөлөөний талаарх мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааг эмнэлгийн мэргэжилтэн, иргэдийн дунд зохион байгуулж явуулна.
 
            3.3 Хэвтэн эмчлүүлэгч нарт зориулсан эмийн гаж нөлөөний талаарх сургалт, сурталчилгаа, мэдээллийг  эмч,  клиник эм зүйч зохион байгуулж гүйцэтгэнэ.          
 
            3.4 Эмийн гаж нөлөөний талаарх сургалт, сурталчилгаа явуулах зардлыг зохион байгуулж байгаа тухайн байгууллага хариуцна.