Хэвлэх DOC Татаж авах
 
 
 
 
Зам, Тээвэр, Барилга, Хот байгуулалтын сайдын 2011 оны 07 сарын 18-ны өдрийн 200 дугаар тушаалаар батлав.
Энэхүү баримт бичгийг 2011 оны …сарын …өдрөөс эхлэн мөрдөнө.
  ГАРЧИГ
 
Ерөнхий зүйл……………………………………………………………….
4
1.      1-Р ХЭСЭГ. ЗААВРЫН ҮНДСЭН ХЭСЭГ……………………………..
5
1.1.  Авто замын салбарын үнэ бүрдэлтийн системийн нийтлэг үндэслэл………
5
1.2.  Зам барилгын ажлын төсөв зохиох аргачлал, төсөв зохиоход баримтлах зарчим, төсвийн баримт бичгийн бүтэц………………………
6
1.3.  Талбайн төсвийн тооцоо……………………………………………………
8
1.3.1.          Ерөнхий зүйл……………………………………………………………..
8
1.3.2.          Зам барилгын ажлын хөдөлмөр зарцуулалт, ажилчдын болон инженер техникийн ажилтнуудын цалингийн зардлыг тодорхойлох………..
9
1.3.3.          Зам барилгын ажлын материалын хэрэгцээ, үнэ, тээврийн зардлыг тодорхойлох………………………………………………………………………….
11
1.3.4.          Зам барилгын ажлын машин, механизмын ашиглалтын зардлыг тодорхойлох…………………………………………………………………………….
12
1.3.5.          Нүүлгэн шилжүүлэх зардлыг тодорхойлох……………………………..
13
1.3.6.          Зам барилгын ажлын багаж хэрэгсэл, ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгсэл, түр барилгын элэгдлийн тооцоо………………
13
1.3.7.          Зам барилгын ажлын талбайг зохион байгуулах, обьектыг                ашиглалтад хүлээлгэн өгөхтэй холбоотой зардлын тооцоо………………….
14
1.3.8.          Зам барилгын ажил гүйцэтгэх инженер техникийн ажилтан, зам барилгын ажилчдын нийгмийн даатгалын шимтгэлийн зардлыг тодорхойлох
15
1.4.  Зам барилгын гүйцэтгэгч байгууллагын төсвийн тооцоо.............................
15
1.4.1.          Ерөнхий зүйл……………………………………………………………….
15
1.4.2.          Удирдлагын зардлыг тодорхойлох……………………………………….
16
1.4.3.          Ашгийн хэмжээг тодорхойлох…………………………………………..
17
1.4.4.          Төсөвт тусгагдах даатгалын хувь хэмжээг тогтоох………………….
17
1.4.5.          Зам барилгын ажилчдын хээрийн нэмэгдлийг тооцох………………….
18
1.5.  Зам барилгын ажлын нэгдсэн төсвийн тооцоо…………………
16
1.5.1.     Ерөнхий зүйл…………………………………………………………
18
1.5.2.     Тусгай төрлийн ажил ба зардлын тооцоо………………………….
18
1.5.3.     Хайгуул, зураг төслийн зардал………………………………
19
1.5.4.     Нэгдсэн төсвийн товчоонд орох бусад зардлын тооцоо……………..
19
1.6.  Төсөв зохиох ажлын автоматжуулалт………………………….
20
2.      2-Р ХЭСЭГ. ТӨСӨВ ЗОХИОХ МАЯГТУУД, МАЯГТААР ТООЦОО ХИЙХ ЖУРАМ
21
Хавсралт 1………………………………………………………………………
35
Хавсралт 2………………………………………………………………………
36
Хавсралт 3………………………………………………………………………
37
Хавсралт 4………………………………………………………………………
40
Хавсралт 5………………………………………………………………………
41
Хавсралт 6………………………………………………………………………
41
Хавсралт 7………………………………………………………………………
46
Хавсралт 8………………………………………………………………………
48
ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ  
1. Энэхүү зааврыг Зам, Тээвэр, Аялал, Жуулчлалын сайдын 2007 оны 11 сарын 20-ны өдрийн 187 дугаар тушаалын дагуу Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Авто Замын Газраас эрхлэн гаргав.
 
2. Энэхүү зааврыг Монгол улсын үндсэн хууль, холбогдох бусад хууль, захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон хүчин төгөлдөр шийдвэрүүдэд нийцүүлэн, авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын баталсан, 2011 оны 06 сарын 01-ний байдлаар хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа авто замын салбарын үнэ бүрдэлт, төсвийн норм, нормативууд, холбогдох бусад эрх зүйн баримт бичгийг үндэслэн боловсруулав.  
 
3. Зааврын үндсэн зорилго нь зам барилгын ажлыг гүйцэтгэхэд шаардагдах бүх нөөцийн нормативт тоо хэмжээнд нийцүүлэн, эцсийн бүтээгдэхүүн бий болгоход оролцогч бүх талуудын баримтлах төсвийн тооцоог хийн, төсөв зохиох арга зүйг бий болгоход чиглэгдэнэ. 
 
4. Энэхүү заавар нь авто зам, замын байгууламжийн барилга, засвар шинэчлэлт, арчлалтын ажил (цаашид "зам барилгын ажил" гэх)-ын онцлогийг агуулсан ба авто замын салбарт мөрдөх норматив баримт бичиг мөн. Зааварт зам барилгын ажлын төсөв зохиох зарчим, дарааллыг тусгасан болно.
 
5. Энэхүү зааврыг Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр хийгдэх зам барилгын ажилд салбарын ангилал, хөрөнгийн эх үүсвэр, өмчийн хэлбэрийг үл харгалзан мөрдөнө.
 
6. Зааврыг улсын төсөв, замын сан зэрэг дотоодын эх үүсвэр, гадаадын төсөл, хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлэх аливаа зам барилгын ажлыг гүйцэтгэх нөөцийн хэмжээг тогтоон, ажлын өртгийг нь төсөв зохион тодорхойлох, тендерийн сонгон шалгаруулалтад бэлтгэх, тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулах үе, түүнчлэн зохих хууль, тогтоомжийн дагуу шууд гэрээгээр гүйцэтгэх ажлын төлбөр хийх зэрэгт хэрэглэнэ.
 
7. Төсөв зохиох заавар нь: 1) Зааврын ерөнхий хэсэг; 2) Төсөв зохиох маягтууд, маягтаар тооцоо хийх журам гэсэн хоёр хэсгээс бүрдэнэ. 
 
 
1-Р ХЭСЭГ. ЗААВРЫН ҮНДСЭН ХЭСЭГ
 
1.1. АВТО ЗАМЫН САЛБАРЫН ҮНЭ БҮРДЭЛТИЙН СИСТЕМИЙН НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
 
1.1.1. Авто замын салбарын үнэ бүрдэлтийн систем нь ЗТАЖ-ын сайдын 2007 оны 1 сарын 08-ны өдрийн 02 дугаар тушаалаар батлагдсан "Авто зам, гүүрийн барилга, засварын ажлын үйлдвэрлэлийн болон төсвийн нормыг шинэчлэн боловсруулах, үнэ бүрдэлтийн системийг өөрчлөх ерөнхий дүрэм"-ийн дагуу боловсруулсан БНбД 81-28-07, БНбД 81-25-07, БНбД 81-26-08 суурь жишиг нормууд, ЗТАЖ-ын сайдын 2007 оны 186 дугаар тушаал, уг тушаалаар батлагдсан нормативууд, "Барилгын бүтээц, ажлын төрлөөр төсвийн суурь норм, түүний хавсралтуудыг боловсруулах, хэрэглэх дүрэм" БНбД 81-10-02, зам барилгын ажлын өртгийг тодорхойлоход зайлшгүй шаардлагатай бусад норматив баримт бичиг, эрх зүйн актуудаас бүрдэнэ.  
 
1.1.2. Зам барилгын ажлын төсөв зохиох нормативын бааз нь авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын баталсан нормативын баримт бичгүүдээс бүрдэнэ.
 
1.1.3. Авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын батлан гаргасан төсвийн норм, үнэ, үнэлгээний эмхэтгэлүүдийг төсвийн норматив гэнэ. Төсвийн норматив нь зам барилгын ажлын төсөвт өртгийг тодорхойлох үндэслэл болно.
 
1.1.4. Авто замын барилга угсралтын ажлын нэгж хэмжигдэхүүнд ногдох нийт нөөц (замын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт, машин механизм, тоног төхөөрөмжийн ажлын хугацаа, материал, хийц эдлэлийн хэрэгцээ гэх мэт) -ийн тоо, зардлын хэмжээг төсвийн суурь норм гэж нэрлэнэ. Төсвийн суурь нормын үндсэн зориулалт нь аливаа ажлыг гүйцэтгэхэд шаардагдах нийт нөөцийн нормативт тоо хэмжээг тогтоож, үүний үндсэн дээр тухайн ажлыг үнэлэхэд оршино.
 
1.1.5. Төсвийн суурь норм нь авто зам, замын байгууламжид хийгдэх ажлыг ердийн нөхцөлд, технологийн шат дамжлагаар гүйцэтгэх ажлын үе шатаар зохиогдсон байдаг. Хэрэв онцгой нөхцөлд барилга угсралтын ажил явуулах бол тухайн нормд тохируулга хийх бөгөөд илтгэлцүүрийн хэмжээ, ашиглах нөхцлийг төсвийн нормын техникийн хэсэгт тодорхойлдог.
 
1.1.6. Авто замын салбарын үнийн бодлого нь авто замын аливаа ажлын төсөвт өртгийг бодитойгоор тогтоох, ажиллах хүч, машин механизм, тоног төхөөрөмж, материал, бусад нөөцийг үр ашигтай ашиглах, зарцуулахад чиглэгдэнэ.   
 
1.1.7. Төсөвт өртөг тодорхойлох үндэслэл нь зам барилгын холбогдох ажлыг гүйцэтгэх төслийн баримт бичиг; ажлын тоо хэмжээ, тоног төхөөрөмж ба хийц эдлэлийн жагсаалт, ажлын зохион байгуулалт /ажил явуулах технологийн дэс дараалал, ашиглалтанд оруулах ээлж дугаар гэх мэт/ зэргийг багтаасан ажлын зураг төсөл; хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа төсвийн норматив, үнэ бүрдлийн тогтолцооны баримт бичгүүд байна. 
 
1.1.8. Зураг төслийн баримт бичгийг үндэслэн төсөв зохиох арга зүйн дагуу тооцсон зам барилгын ажлыг гүйцэтгэх, ашиглалтад оруулахад шаардагдах нийт мөнгөн хөрөнгийн нийлбэрийг зам барилгын ажлын нийт төсөвт өртөг гэнэ.
 
1.1.9. Зам барилгын ажлын нийт төсөвт өртөг нь хөрөнгө оруулалтын хэмжээг тодорхойлох, гүйцэтгэгч байгууллагын гүйцэтгэсэн ажлын тооцоо хийх, материалын тоо хэмжээ, машин.цаг-ийн хэрэгцээ, тээвэрлэх ачааны жинг тодорхойлох, түүнчлэн нэгдсэн төсөвт байгаа бусад ажлын зардлыг санхүүжүүлэх, гүйцэтгэгч, захиалагч байгууллагын тайлан тэнцэл зохиох суурь материал болно.
 
1.1.10. Зам барилгын ажлын нэгдсэн төсвийн дүн нь ашиглалтанд оруулсан авто зам, замын байгууламжийн үндсэн хөрөнгийн өртгийг тогтоох үндэслэл болно.
 
 
1.2. ЗАМ БАРИЛГЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ ЗОХИОХ АРГАЧЛАЛ,  ТӨСӨВ ЗОХИОХОД БАРИМТЛАХ ЗАРЧИМ, ТӨСВИЙН БАРИМТ БИЧГИЙН БҮТЭЦ
 
1.2.1. Зам барилгын ажлын төсөвт өртөг зах зээлийн үнийн тухайн үеийн түвшинд (тооцоо хийж буй тухайн цаг үеийн жишиг үнээр) тодорхойлогдсон байх ёстой. Харин зам барилгын ажлын хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг хийх үед ээлжит санхүүгийн жилд гүйцэтгэх ажлын төсөвт өртөгийг үнийн индексийн харгалзах системийг ашиглан, зах зээлийн үнийн хэтийн түвшинд тодорхойлно.
 
1.2.2. Тухайн жил буюу "зам барилгын ажлын улирал"-д, эсвэл жил дамнан үргэлжлэн хийгдэх зам барилгын ажлын төсөвт өртөгт тусгагдах ажилчдын цалингийн тариф, материал түүхий эдийн үнэ, автомашинаар тээвэрлэх ачааны тонн.км-ын үнэ, машин механизм, тоног төхөөрөмжийн машин.цаг-ийн үнэлгээний өөрчлөлтийг авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас эрхлэн боловсруулж, авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаар батлуулсан индексээр өөрчлөн тооцно.
 
1.2.3. Зам барилгын ажлын гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулалт явуулах, гэрээний үнэ тохиролцох үед дараах үндсэн зарчмыг баримтална. Үүнд:
 
а/ гэрээний үндсэн шаардлага болох харилцагч талуудын эрх ашгийг аль болох нийцтэй болгох зорилгоор хөрөнгө оруулагч болон гүйцэтгэгч талуудын гаргасан төсвийн баримт бичгүүдийг авч үзнэ. Ингэхдээ эхлээд хөрөнгө оруулагчийн төсөв санхүүгийн тооцоог хянан үзэж, хяналтын төсөв болгох ба уг төсвийг үндэслэн гүйцэтгэгчийн үнийн саналд шүүлт хийж үнэлэлт, дүгнэлт өгнө.
 
 б/ хөрөнгө оруулагч, гүйцэтгэгч нар өөр өөр хэлбэрээр төсөв зохиож болох бөгөөд ажлын тодорхой үе шатанд, тогтсон үзүүлэлтээр өөр хооронд нь харьцуулан жиших боломжийг хангасан байна.
 
1.2.4. Хэрэв аливаа ажлын төрөл, үе шатны ажлыг үнэлэх батлагдсан төсвийн суурь норм, норматив, бусад эрх зүйн акт байхгүй бол шаардлагатай норм, үнэлгээг нэмэлт болгон боловсруулж, батлуулан мөрдөнө.
 
1.2.5. Суурь үнийг ашиглан төсвийн тооцоо (тухайн үеийн болон хэтийн) хийх үед зам барилгын ажлын шууд зардлыг бүрдүүлэгч хэсгүүдэд (барилга угсралтын ажлын төрлөөр), эсвэл шууд зардлын буюу нийт төсөвт өртгийн дүнд индексийг ашиглаж болно.
 
1.2.6. Авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага /агентлаг/ зам барилгын ажилд хэрэглэх төрөл бүрийн материал, хийц, эдлэхүүний үнийн мэдээллийн санг он дарааллаар бүрдүүлж, хадгалсан байна. Энэ нь үнэ тарифийн өөрчлөлтийн тооцоо хийх албан ёсны үндэслэл болно.   
 
1.2.7. Зам барилгын аливаа ажлын төсвийн баримт бичиг нь дараах бүтэцтэй байна. Үүнд:
-          Талбайн төсөв;
-          Талбайн төсвийн тооцоонууд;
-          Зам барилгын Гүйцэтгэгч байгууллага /компанийн/-ын буюу барилга угсралтын ажлын төсвийн товчоо;
-          Барилга угсралтын ажлын төсвийн тооцоо;
-          Нэгдсэн төсвийн товчоо;
-          Нэгдсэн төсвийн тооцоо;
-          Төсөв зохиох ажлын тайлбар бичиг.
 
1.2.8. Зам барилгын ажлын төсвийн тооцооны баримт бичгийг бүрдүүлэхдээ дараах үндсэн дэс дарааллыг баримтална. Үүнд:
   a) Бэлтгэл ажил:
-          Авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөлтэй танилцах;
-          Суурь нормуудын цуглуулах;
-          Ажлын тоо хэмжээг түүвэрлэх;
-          Төсвийн суурь нормын ажлын нэр, хэмжих нэгжид тохируулан төсөв зохиох ажлын үе шат, төрөл зүйлийн жагсаалт гаргаж, төсвийн суурь нормын шифр (үндэслэл)-ийг тавих;
-          Суурь нормуудад байгаа илтгэлцүүрүүдийг ямар ажилд, өөрөөр хэлбэл ажлын ямар онцлог нөхцөлд ашиглахыг тогтоож, тооцоонд ашиглах;
-          Нийт ажлын тоо хэмжээг бодох;
-          Тухайн төсөв бодоход хэрэглэгдэх үнэ бүрдлийн талаарх захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр, холбогдох баримт бичгүүдийг бүрдүүлэх.
 
б) Төсвийн тооцоог хийх:
-          Ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт, цалингийн тооцоо;
-          Инженер техникийн ажилтнуудын цалингийн тооцоо;
-          Материал, эдлэлийн хэрэгцээ, хүндийн жингийн тооцоо;
-          Материалын үнийн тооцоо;
-          Материалын тээврийн зардлын тооцоо;
-          Машин ашиглалт /машин.цаг/-ын хэрэгцээний тооцоо;
-          Машин ашиглалт /машин.цаг/-ын зардлын тооцоо;
-          Нүүлгэн шилжүүлэх зардлын тооцоо;
-          Багаж, хэрэгслийн элэгдлийн тооцоо;
-          Ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслийн элэгдлийн тооцоо;
-          Түр барилгын элэгдлийн тооцоо;
-          Барилгын талбайг зохион байгуулах, барилга байгууламжийг ашиглалтад хүлээлгэн өгөх зардлын тооцоо;
-          Цалингийн сангаас бодох нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тооцоо.
 
в) Төсөв зохиох ажлыг гүйцэтгэх
-          Талбайн төсөв зохиох;
-          Барилга угсралтын ажлын төсөв зохиох;
-          Нэгдсэн төсвийн тооцоо хийх гэх мэт дарааллаар төсвийн баримт бичгийг бүрдүүлнэ.
 
1.2.9. Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэх арга, гэрээ хэлэлцээр, хөрөнгө оруулалтын хэлбэрээс үл хамааруулан төсвийн тооцоо хийх, төсвийн баримт бичиг бүрдүүлэхдээ 1.2.7, 1.2.8-д заасан бүрэлдэхүүн, дарааллыг баримтална. 
 
1.3. ТАЛБАЙН ТӨСВИЙН ТООЦОО
 1.3.1. Ерөнхий зүйл
 
1.3.1.1. Зам барилгын ажлыг гүйцэтгэхэд талбай дээр бүрэлддэг материаллаг зардлаар /шууд зардлаар/ талбайн төсвийн тооцоог хийнэ.
 
1.3.1.2. Талбайн төсвийн тооцоог зам барилгын аливаа ажлыг гүйцэтгэх анхан шатны үйлдвэрлэлийн нэгж, байгууллага хэрэглэх ба ерөнхий ба туслан Гүйцэтгэгч байгууллагын хийх ажлын хэмжээг тодорхойлоход ашиглагдана.
 
1.3.1.3. Зам барилгын ажлын талбайн төсөв зохиох үед барилга угсралтын ажлын төвөгшлийн нөхцөл, хүчин зүйлүүдийг тооцсон байна.
 
1.3.1.4. Зам барилгын ажлын талбайн төсвийн тооцоонд бие даасан технологийн ажилбар, хийцийн элемент, ажлын төрөл тус бүрийг бүлэг болгон авч үзнэ. Бүлэглэхдээ ажлын технологийн дараалал, барилгын ажлын онцлог зэргийг харгалзах хэрэгтэй.
 
1.3.1.5. Талбайн төсвийн тооцоо нь дараах хэсгүүдтэй байна. Үүнд:
Авто зам, замын байгууламжийг барьж буй үед талбайг зохион байгуулах, обьектыг ашиглалтад оруулах – зам барилгын төвлөрсөн түр суурьшлын талбай, тэдгээрийн байршил, зохион байгуулалтын зураг гаргах /талбайн инженер техникийн ажилтнууд гаргана/, зургийн дагуу талбайг тохижуулах, тэр гал түймрээс сэргийлэх, харуул хамгаалалтын ажлын зохион байгуулалт, зам барилгын ажлыг ашиглалтад оруулах гэх мэт;
 
Авто замын үндсэн ажил – бэлтгэл ажил, газар шорооны ажил, суурийн ажил, хучилтын ажил, гүүрэнд бол тулгуурын ажил, алгасал байгууламжийн ажил, зорчих хэсэг хучлагын ажил гэх мэт;
 
Авто замын туслах ажил буюу тоноглол, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг зохион байгуулахад чиглэгдсэн байгууламж – хашлага, хаалт, дохионы шон, зогсоол талбай, тулц хана, галерей, саравч, тэмдэг тэмдэглэгээ, гэх мэт;
 
Тусгай зориулалтын ажил – авто замын үйлчилгээний барилга байгууламж, замын доогуурх инженерийн шугам, сүлжээний ажил, гэрэлтүүлгийн ажил, авто замтай огтлолцох цахилгааны, холбооны гэх мэт агаарын шугамуудыг шилжүүлэх ажил гэх мэт.
 
1.3.1.6. Төсвийн тооцоон дахь шууд зардлыг тодорхойлоход авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын төсвийн суурь нормууд, тэдгээрийн хавсралтуудаас дараах үндсэн өгөгдлүүдийг ашиглана. Үүнд:
Ажлын хөдөлмөр зарцуулалт (хүн.цаг) – аливаа ажлыг гүйцэтгэх инженер техникийн ажилтан, зам барилгын ажилчин, эсвэл барилгын машин механизмын машинч, механизмчны цалинг тодорхойлох үндсэн өгөгдөл;
Зам барилгын машины ажлын цаг  – авто замын үе шатны ажлуудад ашиглагдах машин механизм, тоног төхөөрөмжийн хэрэгцээ (машин.цаг);
Материал, эдлэл ба хийцийн зарцуулалт (м3, м2, тн зэрэг биет нэгжээр хэмжигдэнэ);
Материал, хийц эдлэлийн тээврийн тоо хэмжээ ба нүүлгэн шилжүүлэх ажил (тн.км);
Ажлын багаж, ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгсэл, түр барилгын элэгдлийн хугацаа (жил, сар, цаг).
 
1.3.1.7. Талбайн төсөвт өртөгт ажилчдын болон инженер техникийн ажилтнуудын цалингийн зардал, материалын зардал, машин механизм, тоног төхөөхөмжийн зардал, тээврийн зардал /материал тээврийн болон нүүлгэх шилжүүлэх/ зэрэг шууд зардлаас гадна цалингийн сангаас бодогдох нийгмийн даатгалын шимтгэлүүд; багаж хэрэгслийн болон ажлын хувцасны элэгдэл; түр барилгын элэгдэл, талбайн зохион байгуулалт, авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад өгөхтэй холбогдсон зардлуудыг оруулна. 
 
1.3.1.8. Төсвийн бүрдэл хэсгүүдийн тооцоог нэг бүрчлэн хийсэний дараа нэгдсэн тооцоог зам барилгын тодорхой ажил, эсвэл бүлэг ажлаар нь тооцож, талбайн төсвийг нэгтгэнэ.Талбайн төсвийг Маягт №12-ийн дагуу тооцно.
 
1.3.1.9. Зөвхөн шууд зардлаар, өөрөөр хэлбэл зөвхөн барилга угсралтын ажлын өртгөөр зохиох төсөв нь тухайн ажлын эрхлэн хийж буй инженер техникийн ажилтнуудын гарын авлага болох бөгөөд уг тооцоог ажлын төсөв гэж нэрлэж болно.   1.3.2. Зам барилгын ажлын хөдөлмөр зарцуулалт, ажилчдын болон инженер техникийн ажилтнуудын цалингийн зардлыг тодорхойлох
 
1.3.2.1. Ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт, цалингийн зардлын тооцоог Маягт №1-ийн дагуу, инженер техникийн ажилтнуудын цалингийн тооцоог Маягт №2-ын дагуу тус тус тооцно.
 
1.3.2.2. Зам барилгын ажилчдын цалинг Авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын баталсан цагийн тарифт цалингийн жишиг (1-р хавсралтын "б" хэсэг)-ийг баримтлан тогтооно.
 
1.3.2.3. Талбайн инженер техникийн ажилтны зэрэглэл, цалингийн илтгэлцүүрийг баталсан ЗТАЖ-ыг сайдын 2007 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 186 дугаар тушаалын 3-р хавсралт, зам барилын үе шатны ажлуудад шаардагдах инженер техникийн ажилтнуудын цагийн томсгосон норм (3-р хавсралт)-ыг тогтоосон уг тушаалын 4 ба 5-р хавсралтыг тус тус баримтлан зам барилгын ажил гүйцэтгэхэд оролцож байгаа инженер техникийн ажилтнуудын цалинг тодорхойлж, төсвийн тооцоонд тусгана. Инженер техникийн ажилтнуудын ур чадварын болон удаан жил ажилласан дадлага туршлагын үнэлгээ ЗТАЖ-ыг сайдын 2007 оны 186 дугаар тушаалын 3-р хавсралтаар тодорхойлогдоно.
 
1.3.2.4. Зам барилгын ажилчдын нэмэгдэл цалингийн хэмжээ ЗТАЖ-ын сайдын 2007 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 187 дугаар тушаал ёсоор ажилчдын төсөвт цалингийн 15.1 %-иас ихгүй байна.  
 
1.3.2.5. Зам барилгын ажил хийгдэх обьектын улсын нийслэл ба аймгийн төвөөс алслагдсан зайнаас хамаарах ажилчдын нэмэгдэл цалинг Дэд бүтцийн сайдын 1997 оны 276 дугаар тушаалын дагуу дараах байдлаар тооцно.
 
а) Улаанбаатар хотоос нүүлгэн ажиллуулах тохиолдолд нийт цалингийн сангаас тооцон, нэмж олгох алслалын нэмэгдлийн илтгэлцүүр нь:
 
Тойргийн хүрээ
Улаанбаатар хотоос алслагдсан тойргийн хэмжээ, км-ээр
Цалинг нэмэгдүүлэх илтгэлцүүр
I
300 хүртэл
1.0
II
301 – 600
1.38
III
601 – 900
1.43
IY
901 – 1200
1.49
Y
1201 – 1500
1.60
YI
1501 – ээс дээш
1.71
 
б) Аймаг төвтэй орон нутагт нүүлгэн ажиллуулах тохиолдолд нийт цалингийн сангаас тооцон, нэмж олгох алслалын нэмэгдлийн илтгэлцүүр нь:
 
Тойргийн хүрээ
Аймгийн төвөөс алслагдсан тойргийн хэмжээ, км-ээр
Цалинг нэмэгдүүлэх илтгэлцүүр
I
100 хүртэл
1.0
II
101 – 200
1.36
III
201 – 300
1.61
IY
301 – ээс дээш
1.71
 
 
1.3.2.6. Төсвийн норм зохиогдоогүй ажлуудад зам барилгын ажилчдын цалинг тооцоолох зорилгоор тарифын сүлжлийн илтгэлцүүрийг ашиглан нэгж ажлын гүйцэтгэх салаа, хэсгийг бүрдүүлж буй ажилчдын дундаж зэргийг тодорхойлж, төсвийн тооцоонд ашиглана.
 
1.3.2.7. Суурь норм байхгүй шинэ төрлийн ажлын хөдөлмөр зарцуулалтын тооцоонд хэрэглэх зам барилгын ажилчдын дундаж зэргийг дараах томьёогоор бодож болно.
 
 
энд, 1...6 – ажил гүйцэтгэх мэргэжлийн салааг бүрдүүлж байгаа ажилчдын мэргэжлийн зэрэг тус бүрт харгалзах тоон илэрхийлэл;
      - мэргэжлийн зэрэг тус бүрт харгалзах цагийн норм, хүн.цаг.
 
Тухайлбал, зам барилгын ямар нэгэн ажил гүйцэтгэх хэсгийн бүрэлдэхүүн ба ажлын зэрэг тус бүрт харгалзах цагийн норм нь III зэрэг-8.56 хүн.цаг, IY зэрэг-1.15 хүн.цаг,  Y зэрэг-0.47 хүн.цаг гэсэн утгатай байсан гэж үзье.
 
Тэгвэл дундаж зэрэг нь
 болно.
 
1.3.2.8. Зам барилгын ажлын хийснээр хөлс авагчдын дундаж зэргийн бутархай утгад харгалзах цагийн тарифт цалингийн жишгийг 2-р хавсралтад үзүүлэв.
 
1.3.2.9. Авто замын барилгын машин, механизмын жолоодлого ба засвар үйлчилгээ эрхэлдэг ажилчин, машинч, механизмчины хөдөлмөрийн хөлсийг барилгын машин механизмын зардалд багтааж, тооцно.
 
1.3.3. Зам барилгын ажлын материалын хэрэгцээ, үнэ,  тээврийн зардлыг тодорхойлох
 
1.3.3.1. Материал, тээврийн зардлын тооцоог гаргахын тулд материалын хэрэгцээ, хүндийн жин (тээх ачааны хэмжээ)-г тооцож гаргах шаардлагатай. Материалын хэрэгцээ, хүндийн жингийн тооцоог Маягт №3-ын дагуу тооцно.
 
1.3.3.2. Материалын үнийн тооцоог Маягт №4-ийн дагуу тооцно.
 
1.3.3.3. Материалын тээврийн зардлын тооцоог Маягт №5-ын дагуу тооцно. 
 
1.3.3.4. Төсвийн тооцоонд материалын зардлыг материал ба эдлэхүүн, хийц (м2, м3, тн гэх мэт физикийн нэгжээр хэмжигдэх)-ийн зам барилгын ажилд шаардлагатай тоо хэмжээ ба материалын төрөл тус бүрт харгалзах зах зээлийн үнийг ашиглан тодорхойлно.
 
1.3.3.5. Материал тээврийн зардалд ачиж-буулгах ажлын зардлыг багтаасан байна. Материалыг тухайн бүс нутгийн зах зээлийн дундаж ханшаар үнэлж, төсвийн тооцоонд тусгах ба материалыг объект дээр татан төвлөрүүлэх ажиллагаанд эдийн засгийн  хувьд хамгийн хэмнэлттэй тээврийн хэрэгслийг сонгоно.
 
1.3.3.6. Материал нийлүүлэгч албан байгууллага ба хувь хүнд Гүйцэтгэгчээс төлөх нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг төсвийн тооцооны шууд зардлын тооцоонд оруулахгүй.
 
1.3.3.7. Ижил төрлийн материалын үнийг төсвийн тооцоонд зөвхөн нэг тарифаар тооцож, оруулна. 
 
1.3.3.8. Зам барилгын ажлын аливаа материалын үнийг ажил гүйцэтгэж байгаа бүс нутгийн зах зээлийн дундажаас өндөр үнээр аливаа төсвийн тооцоонд тусгахыг хориглоно.
 
1.3.3.9. Зам барилгын ажилд хэрэглэх материал, хийц, эдлэхүүний үнэ бүрдэлт дараах нийтлэг жишигтэй байна. Үүнд:
 
а) Импортын материал:
Импортын материалын үнэ дараах томъёогоор тодорхойлогдоно.
 
Vимп­­=B*K+ТЗ1+ГТ+НӨТ+ ТЗ2+БНБН+ ТЗ3+БН
 
Энд, В – уг материалын валютын үнэ; К – валютыг төгрөгт шилжүүлэх илтгэлцүүр; ТЗ1  – гадаад тээврийн зардал (гаалийн пунк хүртэлх). Энэ тээврийн зардлыг валютаар тооцоод төгрөгт шилжүүлж, тооцно; ГТ  – гаалийн татвар; НӨТ  – нэмэгдсэн өртгийн албан татвар; ТЗ2 – гаалийн татвар төлөх хилийн шалгах цэгээс төмөр зам, авто тээврийн цэг хүрэх зардал; БНБН  – бэлтгэн нийлүүлэгч байгууллагын нэмэгдэл. Энэ нь үйл ажиллагааны зардал ба ашгийн нэмэгдлээс бүрдэнэ; ТЗ3 – бэлтгэн нийлүүлэгчээс объект (бирж) хүртэл тээвэрлэх зардал. Энэ зардлыг бэлтгэн нийлүүлэгч тал хариуцна; БН  – биржийн нэмэгдэл (аливаа байгууллага, компаниар дамжсан бол байгууллагын нэмэгдэл)
 
б) Эх орны үйлдвэрийн материал:
Эх орны үйлдвэрийн материалын үнэ дараах томъёогоор тодорхойлогдоно.
 
Vэх.орон­­=БҮ+НӨТ+ ББ+ Буулгах зардал
 
Энд, БҮ – үйлдвэрийн үнэ; НӨТ  – нэмэгдсэн өртгийн албан татвар; ББ – баримтын үнэ (падаан зэрэг нягтлангийн зардал). Эх орны материалыг агуулахаар дамжуулахгүйгээр шууд объект дээр буулгана гэж тооцно.
 
в) Зам барилгын ажлын гүйцэтгэгч байгууллагын өөрөө бэлтгэх материалын үнэ:
 
Vөөрөө­­=БҮ+ Буулгах зардал
 
Энд, БҮ – материал бэлтгэлийн үнэ. Тухайлбал, суурийн буталсан чулуун материалыг бэлтгэх үнэд чулууг олборлох газрыг судалж тогтоох, ухаж, боловсруулалт хийн овоолох, ачиж буулгах, ажилчдын томилолтын зардал, хээрийн нэмэгдэлүүд багтана.
 
1.3.3.10. Төсвийн тооцоог хялбарчлах зорилгоор материал, машин механизм, тоног төхөөрөмжийн хэрэгцээ, үнэ, тээврийн зардлын тооцоонд материалуудыг нэр төрөл тус бүрээр нь бүлэглэж, оруулна. Зам барилгын ажилд ашиглагдах материал, хийц, тоноглол, эд хогшлын тээвэр, мөн машин механизм, тоног төхөөрөмжийн нүүлгэн шилжүүлэх зардлын тооцоонд ашиглах ачааны зэрэглэлийг 4-р хавсралтын дагуу тооцно.
 
1.3.3.11. Ачааны зэрэглэлийг зарим зөвшөөрөгдөх тохиолдолд дараах хэлбэрээр хялбарчилан тооцож болно.
-         Тээврийн хэрэгслийн даацанд нь хүртэл ачаалж болох ачаа – I зэрэг;
-         Тээврийн хэрэгслийн даацанд нь хүртэл ачаалж болохгүй ачаа – II зэрэг;
-         Тусгай зориулалтын тээврийн хэрэгсэл хэрэглэх ачаа – III зэрэг
 
1.3.3.12. Тээврийн тарифыг Авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын баталсаны дагуу ачааны зэрэглэл, тээврийн зайнаас хамааруулан сонгоно (5-р хавсралт).
  1.3.4. Зам барилгын ажлын машин, механизмын ашиглалтын зардлыг тодорхойлох
 
1.3.4.1. Зам барилгын ажлын машин механизм, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын зардал нь тэдгээрийг зам барилгын ажил гүйцэтгэх үед ашиглах зардал /машин.цаг-ийн зардал/-аар тодорхойлогдоно.
 
1.3.4.2. Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын зардлын тооцоог гаргахын өмнө машин.цаг-ийн хэрэгцээний тооцоог гаргах хэрэгтэй. Машин.цаг-ийн хэрэгцээг Маягт №6-ын дагуу тооцно. 
 
1.3.4.3. Зам барилгын ажлын машин механизм, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын зардлыг Маягт №7-ын дагуу тооцно. 
 
1.3.4.4. Зам барилгын ажлын машин механизмын машинч, механизмчдын цалингийн зардал машин.цаг-ийн үнэнд орсон байдаг.   
 
1.3.4.5. Төсвийн тооцоонд нэгж машин.цаг-ийн үнийг тодорхойлохдоо Авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын баталсан "Замын машин механизмын ашиглалтын цагийн жишиг үнэ"-ийг (6-р хавсралт) баримтална.  
 
1.3.4.6. Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн нэгж машин.цаг-ийн батлагдсан үнэлгээ байхгүй бол ижил төрлийн машины жишгээр үнэлж болох бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаар үнэлгээг тогтоолгоно.
 
1.3.4.7. Төсвийн тооцооны нэгж машин.цаг-ийн үнэ нь зах зээлийн үнийн дундаж түвшинээс хэтрэх ёсгүй.  
 
1.3.4.8. Өөрийн балансад байгаа, түүнчлэн ажил гүйцэтгэх зорилгоор бусад байгууллагаас авсан зам барилгын машин, механизм бүхий гүйцэтгэгч байгууллага машины техникийн суурь өгөгдөл болон өөрийн өртөг, ашиглалтын үнийн тухай мэдээллийг цахим хэлбэрт оруулж, бүртгэлийг тогтмол хөтөлж байх ёстой. 
 
1.3.4.9. Машин механизм, тоног төхөөрөмж /асфальт бетон, цемент бетон завод гэх мэт/-ийг угсрах ажлыг төсвийн суурь норм ашиглан тусад нь тооцно.
  1.3.5. Нүүлгэн шилжүүлэх зардлыг тодорхойлох
 
1.3.5.1. Зам барилгын ажил явагдаж байгаа авто замын дагууд машин механизм, тоног төхөөрөмжийг нүүлгэн шилжүүлэх ажлын зардал машин.цаг-ийн үнэд багтаан тооцно.
 
1.3.5.2. Хүнд машин механизм, тоног төхөөрөмжийг авто паркаас объект хүртэл, эсвэл обьект хооронд, аж ахуйн тоноглол, эд хогшил, зам барилгын ажилчдыг нэг цэгээс нөгөөд нүүлгэн шилжүүлэх зардлыг Маягт №8-ын дагуу тооцно.
 
1.3.5.3. Зам барилгын ажилчдыг нүүлгэн шилжүүлэх зардлыг тооцохдоо нэг цэгээс нөгөөд шилжүүлэх зайн зорчигч тээврийн тарифыг үндэслэн тооцоолно.
 
 
1.3.6. Зам барилгын ажлын багаж хэрэгсэл, ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгсэл, түр                                                                   барилгын элэгдлийн тооцоо
 
1.3.6.1. Зам барилгын ажлын үеийн багаж хэрэгслийн элэгдлийн зардлын тооцоог Маягт №9-ийн дагуу, ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгслийн элэгдийн зардлын тооцоог Маягт №10-ын дагуу, түр барилгын элэгдлийн тооцоог Маягт №11-ийн дагуу  тус тус тооцно.    
 
1.3.6.2. Ижил төрлийн багаж хэрэгсэл, ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгсэл, түр барилгын элэгдлийг зам барилгын ажлын нийт талбайн төсөвт зөвхөн ижил элэгдлийн хувиар тооцно. 
 
1.3.6.3. Зам барилгын ажлын багаж хэрэгсэл, ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгсэл, түр барилгын элэгдэл тооцох үнийг ажил гүйцэтгэж байгаа бүс нутгийн зах зээлийн дундажаас өндөр үнээр авч, төсвийн тооцоонд тусгахыг хориглоно.
 
1.3.6.4. Зам барилгын ажлын багаж хэрэгсэл, ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслийн элэгдлийн хугацааны норм хөдөлмөр зарцуулалтын суурь нормд багтах ба уг нормоор элэгдэл байгуулан, элэгдлийн нэг цагт ноогдох хэмжээг гаргадаг. Суурь нормын дагуу төсвийн тооцоонд элэгдлийн зардлыг ажлын төрөл тус бүрээр бодож, тусгана.
 
1.3.6.5. Ажлын багаж хэрэгслийн эдэлгээний норматив хугацааг 7-р хавсралтын дагуу, ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслийн эдэлгээний норматив хугацааг 8-р хавсралтын дагуу тус тус тооцно.
 
1.3.6.6. Ажлын төсөвт тусгах түр барилга байгууламжтай холбоотой шууд зардлыг зураг төслийн баримт бичгийн дагуу төсвийн суурь нормд үндэслэн, тусад нь төсөв зохиож тогтооно. Зам барилгын үед голчлон ашиглах түр барилга, байгууламжийн жагсаалтыг 1-р хүснэгтэд оруулав.
 
1-р хүснэгт
Түр барилгын нэр
Овор хэмжээ, м
Түр барилгын нэр
Овор хэмжээ, м
Хашаа
30 х 46
Худаг
1,5 х 1,5
Гэр барих
1 гэр
Гал зуух, хоолны газар
5 х 8
Конторын барилга
4 х 6
Бие засах газар
2 х 1
Ажилчдын байр
4 х 6
Харуулын байр
2 х 2
Барилгын материалын  агуулах
6 х 8
Машин механизмын зогсоолын талбай
12 х 26
Вагон сууц байрлуулах
1 ш
Конторын барилга
4 х 6
Хүнсний агуулах
4 х 6
Сахиулын байр
2 х 2
Шатах тослох  материалын агуулах
6 х 8
Машин механизмын засварын талбай байгуулах
10 х 10
Сэлбэгийн агуулах
4 х 6
Дизель станц байрлуулах байр
4 х 4
Аж ахуйн агуулах
4 х 6
 
 
 
1.3.6.7. Түр барилгын элэгдлийн тооцоог хийхдээ дараах үндсэн зарчмыг баримтална: а) Зам барилгын ажлын үед дахин давтан хэрэглэх боломжгүй түр барилга ашиглах тохиолдолд 1.3.6.6-ын дагуу тусад нь төсөв зохиож, бүх зардлыг тооцох ба элэгдлийн зардал бодогдохгүй; б) Түр барилгыг дахин давтан хэрэглэх боломжтой бол ашиглалтын норм, тухайн барилгын блансын үнэ, хэдэн удаа хэрэглэх эргэлтийг тооцож, элэгдлийн хувь /дараагийн удаагийн эргэлтэд нөхөн сэлбэх/-ийг тогтоож, холбогдох зардлыг тогтооно.
 
1.3.7. Зам барилгын ажлын талбайг зохион байгуулах, обьектыг ашиглалтад хүлээлгэн өгөхтэй холбоотой зардлын тооцоо
 
1.3.7.1. Зам барилгын талбайн зохион байгуулалт, авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад хүлээлгэн өгөх зардлын тооцоонд дараах зардлуудыг тусгана. Үүнд:
-         Зам барилгын талбайн галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх зардал. Үүнд Онцгой байдлын ерөнхий газраас гаргасан заавар, нормативын дагуу гал эсэргүүцэх багаж, эд хогшил, ажлын тусгай хувцасны элэгдэл, урсгал засвар, галын депогийн зардал, гал эсэргүүцэхэд зориулж авсан материалын үнэ бүхий зүйлийн өртгийг оруулж тооцно.
 
-         Хөдөлмөр хамгаалал, техник аюулгүйн ажиллагааны зардал. Үүнд зам барилгын ажлын туршид хийгдэх хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны зааврын зурагт самбар, танилцуулга хийж, зам барилгын талбайн холбогдох цэгт байрлуулах, зам барилгын ажилчид, механизмчид, машинчдад хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны заавар өгөх, зааврын маягт, танилцуулгыг хэвлэн олшруулах зардал зэргийг оруулна. 
 
-         Харуул хамгаалалтын зардал. Үүнд авто зам, замын байгууламжийг барих, засварлах хугацаанд ажиллах манаач, сахиулын цалин, нийгмийн даатгалын шимтгэл, ажлын хувцас, буу зэвсэг, сумны элэгдэл, манаач ажиллавал манаачийн харуулын байр, түүнийг дулаацуулах зардал зэргийг оруулна.
 
-         Талбайн зохион байгуулалт, тохижилтын зардал. Үүнд зам барилгын ажил гүйцэтгэх талбайг зохион байгуулах, зураг төслийн ажил гүйцэтгэх цалин (ажлыг талбайн инженер техникийн ажилтан өөрөө хийсэн нөхцөлд давхардуулан тооцохгүй), талбайн зохион байгуулалт, ажил гүйцэтгэх төсөлд тусгасан түр барилга байгууламжийг тохижуулах (түр барилга барих, угсрах зардал орохгүй. Энэ нь түр барилган зардалд орно), явган хүн, тээврийн хэрэгсэл явах гарц гаргах, хамгаалалтын хаалт, хашилт хийх, үер ус, цасны түр хамгаалалт барих, талбайн гэрэлтүүлэг хийх зэрэг ажлын зардлууд орно. Эдгээр зардлын тооцоог зураглалын дагуу талбайн инженер хийнэ. 
 
-         Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад хүлээлгэн өгөх зардал. Үүнд холбогдох дүрэм журамд заасан ажлыг хийхэд гарах зардлуудыг оруулж тооцно. Тухайлбал, ажлын болон улсын комис томилуулах, авто зам, замын байгууламжаар туршилтын журмаар хөдөлгөөн нэвтрүүлэх зардал, акт, холбогдох бусад баримт бичгийг бүрдүүлэх цаас, маягтын зардлыг оруулна.
 
1.3.7.2. Зам барилгын ажлыг хариуцан гүйцэтгүүлэх талбайн ерөнхий инженер 1.3.7.1-д дурдсан үйл ажиллагааны ерөнхий схем, загварыг гаргаж, зардал тус бүрийн ажлын тоо хэмжээг тогтооно. 
 
1.3.7.3. Ерөнхий инженерийн гаргасан тоо хэмжээнд үндэслэн галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх ажил, хөдөлмөр хамгаалал, техник аюулгүй ажиллагааны зардлыг тусад нь калькуляц зохиж, харин харуул хамгаалалт, талбайн зохион байгуулалт, тохижилт, авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад хүлээлгэн өгөх ажлыг зардлуудыг төсвийн суурь нормд үндэслэн тус тус тооцоолж, талбайн төсөвт тусгана. 
 
1.3.8. Зам барилгын ажил гүйцэтгэх инженер техникийн ажилтан, зам барилгын ажилчдын нийгмийн даатгалын шимтгэлийн зардлыг тодорхойлох
 
1.3.8.1. Нийгмийн даатгалын тухай Монгол улсын хуулийн 15.1 зүйлд заасны дагуу ажил олгогч /компани/-ийн хөдөлмөрийн хөлсний сан, түүнтэй адилтгах орлогоос төлөх нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээг зам барилгын ажилчдын цалин, нэмэгдэл цалин, талбайн инженер, техникийн ажилтнуудын цалин, алслалын нэмэгдэл цалингийн нийлбэр буюу нийт цалингийн сангийн 10 %-иар тооцно.
 
1.3.8.2. Засгийн газрын 2008 оны 142 дугаар тогтоолын дагуу Зам гүүрийн барилга, засвар арчлалтын ажил эрхэлдэг, түүнчлэн зам барилгын материалын үйлдвэрлэл эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүд "Үйлдвэрийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний даатгал"-ын шимтгэлийг 1.3.8.1-д дурдсан цалингийн сангийн 3 %-иар тооцож, талбайн төсөвт тусгана. 
 
1.4. ЗАМ БАРИЛГЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСВИЙН ТООЦОО
 
1.4.1. Ерөнхий зүйл
 
1.4.1.1. Төсвийн энэхүү тооцоо нь зам барилгын ажил гүйцэтгэгч байгууллагын /компанийн/ нийт өртөг буюу барилга угсралтын ажлын төсөвт өртгийг тодорхойлоход зориулагдана.
 
1.4.1.2. Барилга угсралтын ажлын төсөв нь талбайн төсвөөр тодорхойлсон шууд зардлууд; элэгдлийн зардал; нийгмийн даатгалын шимтгэл; удирдлагын зардал; ашиг; барилга угсралтын ажлын болон машин механизм, тоног төхөөрөмж, ажилчдын даатгалын шимтгэлүүд; ажилчдын хээрийн нэмэгдлээс бүрдэнэ.
 
1.4.1.3. Хоёр ба түүнээс дээш талбайн төсвийн тооцоонд орсон нэг төрлийн ажлуудыг барилга угсралтын ажлын төсвийн тооцоонд ерөнхий нэг нэрийн доор нэгтгэнэ. 
 
1.4.1.4. Барилга угсралтын ажлын төсвийн тооцоог Маягт №13-ийн дагуу тооцно.
 
1.4.2. Удирдлагын зардлыг тодорхойлох
 
1.4.2.1. Удирдлагын зардлын хэмжээг төсөвт тусгахдаа зам барилгын ажлын ажилчид ба инженер техникийн ажилтнуудын цалингийн санг суурь өгөгдөл болгон авна.
1.4.2.2. Удирдлагын зардлыг ЗТАЖ-ын сайдын 2007 оны 11 дугаар сарын 20-ны өдрийн 187 дугаар тушаалын дагуу төсөвт цалин (Маягт №13-ын 5-р мөр)-гийн сангийн "Алслалын нэмэгдэл цалин"-г тооцоогүй дүнгийн 63.5 %-иар тооцож,  төсөвт тусгана.
 
2-р хүснэгт
Зардлын зүйл анги
Нийт зардалд эзлэх хувь хэмжээ, %
1
Захиргаа аж ахуйн ажиллагсадын цалин
31.9
2
Тэдгээрийн нийгмийн даатгалын шимтгэл
6.3
3
Шуудан холбооны зардал
5.7
4
Газрын төлбөр
1.7
5
Албан томилолтын зардал
4.4
6
Удирдлагын барилга байгууламжийн ашиглалтын зардал
23.5
7
Хөнгөн тэрэгний зардал
11.8
8
Сургалтын зардал
0.9
9
Биет бус хөрөнгийн элэгдэл
0.4
10
Зөвөлгөө, мэдээлэл, аудитын зардал
3.3
11
Хэвлэн олшруулах техник хэрэгслийн ашиглалтын зардал
2.4
12
Төлөөлөн удирдах зөвлөл, хяналтын зөвлөл, бусад дээд байгууллагуудад төлөх шимтгэл
3.7
13
Бичиг хэрэг, техникийн ном, норм, дүрэм худалдан авах болон архивын зардал
1.6
14
Банк болон бусад байгууллагад төлөх шимтгэл
1.7
15
Шинэ санаачлага, оновчтой саналыг хэрэгжүүлэх зардал
0.2
16
Тендертэй холбоотой зардал
0.5
 
Удирдлагын зардлын дүн
100.0
Тайлбар:ЗТАЖ-ын сайдын 2007 оны 11 дугаар сарын 20-ны өдрийн 187 дугаар тушаалаар батлагдсан.
 
1.4.2.3. ЗТБХБ-ын сайдын "Тарифт цалингийн жишиг шинэчлэн батлах тухай" 2009 оны 9 сарын 25-ны өдрийн 263 дугаар тушаалын дагуу удирдлагын зардлын тооцоонд төсөвт цалингийн хэмжээг 0,26 гэсэн илтгэлцүүрээр бууруулж хэрэглэнэ.
 
1.4.2.4. Удирдлагын зардлын бүтэц, нийт зардалд зардлын төрөл тус бүрийн эзлэх хувь хэмжээ 2-р хүснэгтэд заасан үзүүлэлттэй байна.
  1.4.3. Ашгийн хэмжээг тодорхойлох
 
1.4.3.1. Зам барилгын ажлын төсөвт ашиг нь ажил гүйцэтгэх үеийн байгууллагын нийт зардлыг нөхөх, үйлдвэрлэлийн баазыг бэхжүүлэх, ажиллагсадын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх зэрэг үйл ажиллагааны хөрөнгө оруулалтыг хийх зэрэгт зарцуулагдана.   
 
1.4.3.2. Ашиг нь зам барилгын бүтээгдэхүүний үнийн нормативын хэсэг бөгөөд ажлын өөрийн өртөгт хамаарахгүй.
 
1.4.3.3. Ашгийн хэмжээг ЗТАЖ-ын сайдын 2007 оны 11 дугаар сарын 20-ны өдрийн 187 дугаар тушаалын дагуу төсөвт цалин (Маягт №13-ын 5-р мөр)-гийн сангийн "Алслалын нэмэгдэл цалин"-г тооцоогүй дүнгийн 71.8 %-иар тооцож,  төсөвт тусгана.
 
1.4.3.4. ЗТБХБ-ын сайдын "Тарифт цалингийн жишиг шинэчлэн батлах тухай" 2009 оны 9 сарын 25-ны өдрийн 263 дугаар тушаалын дагуу ашгийн нормын тооцоонд төсөвт цалингийн хэмжээг 0,26 гэсэн илтгэлцүүрээр бууруулж хэрэглэнэ.
 
1.4.3.5. Ашгийн зүйл ангийн бүтэц, нийт ашигт зүйл анги тус бүрийн эзлэх хувь хэмжээг 3-р хүснэгтийн дагуу тодорхойлно.
 
3-р хүснэгт
Зардлын зүйл анги
Нийт ашгийг бүрдүүлэх хувь хэмжээ, %
1
Үндсэн хөрөнгийн засвар, шинэчлэлт
14.3
2
Эргэлтийн хөрөнгийн өсөлт
16.3
3
Ажилчид болон өндөр настанд үзүүлэх тэтгэвэр тэтгэмж
2.1
4
Шагнал урамшуулал
2.7
5
Баяр ёслолын үйл ажиллагааны зардал
3.6
6
Мөрдөгдөж байгаа шийдвэрийн дагуу ажиллагсдад үзүүлсэн хөнгөлөлт
5.0
7
Мэргэжилтэн бэлтгэх зардал
2.5
8
Ажиллагсадын эрүүл мэндийг хамгаалах, амралт сувилалын зардал
0.5
9
Орлогын албан татвар
3.5
10
Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар
1.1
11
Байгууллагыг бэхжүүлэх зорилгоор урт хугацаатай зээл /лизинг/-ээр худалдан авсан машин механизм, тоног төхөөрөмжийн үндсэн төлбөр болон хүүгийн төлөлт
48.4
 
Ашгийн дүн
100.0
Тайлбар:ЗТАЖ-ын сайдын 2007 оны 11 дугаар сарын 20-ны өдрийн 187 дугаар тушаалаар батлагдсан.
 
1.4.4. Төсөвт тусгагдах даатгалын хувь хэмжээг тогтоох
 
1.4.4.1. Талбайн төсвийн тооцоонд даатгалын хувь хэмжээг ЗТАЖ-ын сайдын 2007 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 187 дугаар тушаалын дагуу дараах байдлаар тусгана. Үүнд:
-         Ажиллагсадын даатгалыг цалингийн сан (Маягт №13-ын 4-р мөр)-гийн 0.8 %-иар
-         Барилга байгууламжийн даатгалыг талбайн төсвийн нийт дүн (Маягт №13-ын 13-р мөр)-гийн 0.4 %-иар
-         Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн даатгалыг балансын үнийн нь (6-р хавсралтын хүснэгтийн 6-р багана) 0.5 %-иар тус тус тооцно.
 
1.4.5. Зам барилгын ажилчдын хээрийн нэмэгдлийг тооцох
 
1.4.5.1. Нийслэл Улаанбаатар хотоос алслагдсан орон нутагт (хээр) ажиллах замчдад ЗТБХБ-ын сайдын 2010 оны 07 сарын 14-ны өдрийн 243 дугаар тушаалын дагуу ажилласан өдөр тутамд 3900 төгрөгийн хээрийн нэмэгдэл олгохоор төсвийн тооцоонд тусгана.
 
1.4.5.2. Барилга угсралтын ажлын төсөвт тусгах ажилчдын хээрийн нэмэгдлийн нийт зардлын хэмжээг нийт хөдөлмөр зарцуулалт (хүн.цаг)-ыг ажлын нэг өдрийн үргэлжлэх хугацаа буюу 7,97 цагт хувааж, ногдворыг нь 3900-аар үржүүлж гаргана.
 
1.4.5.3. Нийт барилга обьектод хамаарах ажлын төсвүүдийн "Ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт, цалингийн тооцоо"-ны Маягт №1-ын 9-р баганын хөлийн дүнгүүдийг нэгтгэж, 1.4.5.2-д дурдсан "нийт хөдөлмөр зарцуулалт"-ыг тодорхойлно.
 
 
 
1.5. ЗАМ БАРИЛГЫН АЖЛЫН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ТОВЧОО   1.5.1. Ерөнхий зүйл
 
1.5.1.1. Нэгдсэн төсвөөр хөрөнгө оруулагчийн нийт хөрөнгө оруулалтын хэмжээг тодорхойлно (Маягт №14). Нэгдсэн төсвийн товчоонд үндэслэн бие даасан ажил тус бүрийн төсвийн нэгж зардлыг тооцон, гаргаж болно.
 
1.5.1.2. Нэгдсэн төсвийн товчооны I, II, IY бүлэгт хамаарах зардал, ажлын хөлсийг авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын дангаараа болон бусад байгууллагтай хамтарч тусгайлан гаргасан шийдвэрээр тогтооно. Эдгээр шийдвэрүүд нь төсөв зохиох зааврын салшгүй хэсэг нь байна.
 
1.5.1.3. Аливаа авто зам, замын байгууламжийн ажлыг өөр өөр төрлийн хөрөнгийн эх үүсвэрээр санхүүжүүлэхээр байвал хөрөнгө оруулалтын дүнг эх үүсвэр, хөрөнгө оруулагч тус бүрээр нь тусгайлан гаргана.
 
1.5.2. Тусгай төрлийн ажил ба зардлын тооцоо
 
1.5.2.1. Төсвийн норм, нормативын баримт бичигт тусгаагүй бөгөөд нэгдсэн төсөвт зайлшгүй оруулах шаардлагатай зардлыг тусгай төрлийн ажил буюу зардал гэнэ. Уг зардалд газрын төлбөр, авто замын зурваст орсон барилга, байгууламжийг нүүлгэн шилжүүлэх, засгийн газрын шийдвэрээр тогтоосон хөнгөлөлт, эсвэл нэмэлт төлбөртэй холбоотой зардал зэргийг багтаана.
 
1.5.2.2. Тусгай төрлийн ажил ба зардлын хэмжээг Газрын тухай хууль, Татварын ерөнхий хууль, Газрын төлбөрийн тухай монгол улсын хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад акт, Засгийн газар болон бусад субьектын баталсан эрх зүйн хэм хэмжээ тогтоосон баримт бичгийг үндэслэн тогтооно. 
 
1.5.3. Хайгуул, зураг төслийн зардал
 
1.5.3.1. Авто зам, замын байгууламжийн хайгуул, зураг төслийн зардлыг ДБ-ийн Сайдын 2004 оны 08 сарын 13-ны өдрийн 160 дугаар тушаалаар батлагдсан "Авто зам гүүрийн зураг төсөл, хайгуулын ажлын жишиг үнэ" БД 81-104-03 дүрмийн дагуу тодорхойлно.
 
1.5.3.2. Инженерийн эрэл хайгуул, геодезийн ажлын зардал нь авто замын трассын хайгуул, судалгаа, трасс сонголтын үндсэн ажлууд болон тэдгээрийг гүйцэтгэхэд шаардагдах бэлтгэл ба дагалдах ажлуудын зардлыг, харин Зураг төслийн зардал нь Монгол улсын нутаг дэвсгэрт баригдах нийтийн зориулалттай авто зам, замын байгууламжийг төсөллөх, зураг төслийн техник эдийн засгийн тодорхойлолт үнэлгээ боловсруулах ажлын зардлыг тус тус хамаарна.
 
1.5.3.3. Барилгын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас тогтоосон үнэлгээгээр зураг төслийн баримт бичигт шүүлт хийсэний зардлыг тодорхойлно.
 
1.5.4. Нэгдсэн төсвийн товчоонд орох бусад зардлын тооцоо
 
1.5.4.1. Захиалагчийн хяналтын зардлыг Монгол улсын Сангийн сайд, Дэд бүтцийн хөгжлийн сайдын 1996 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн 406/406 дугаар хамтарсан тушаалын "...Техник хяналт, зохиогчийн хяналт, барилгын ашиглалтанд оруулах хугацааг богиносгосны шагналын хэсгийг нэгтгэн Захиалагчийн хяналтын зардал гэж нэрлэн дайвар зардалгүй төсөвт 2 %-иас ихгүйгээр тогтоох..." гэсэн заалтын дагуу барилга угсралтын ажлын төсвийн дүнгээс нийт цалингийн сангийн 39.6 %-ийг хасаж, гарсан ялгаварын нь 2 %-иар тооцож, нэгдсэн төсөвт тусгана. 
 
1.5.4.2. Зам барилгын ажлын явцад батлагдсан төслийн баримт бичигт тусгагдан шийдэл ба объектын (эсвэл бие даасан хэсэг ажлын) барилгын ажлын нөхцөлд нарийвчилсан дүн шинжилгээ, тооцоог хийсэний дүнд гарч болох авто замын нэмэлт ажлыг "магадлашгүй ажил" гэж нэрлэх ба уг ажлын төлбөрийг нэгсэн төсөвт тусгана. 
 
1.5.4.3. Нэгдсэн төсөвт тусгах "Магадлашгүй ажил"-ын зардал нь Сангийн сайд, дэд бүтцийн хөгжлийн сайдын 1996 оны 12 дугаар сарын 31-ний 406/406 дугаар хамтарсан тушаалын хавсралтын дагуу барилга угсралтын ажлын төсөвт нэгтгэх талбайн төсөв тус бүр (ажилчдын хээрийн нэмэгдлийг оролцуулсан дүн)-ийн 2 %-иас ихгүй байна.
 
1.5.4.4. Олон улсын жишгээр зам барилгын ажлын нэгдсэн төсөвт "Магадлашгүй зардал"-ыг оруулж тооцох тохиолдолд уг зардлын хувь хэмжээг тогтоосон Авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын шийдвэрийг үндэс болгоно.
 
1.5.4.5. Зам барилгын ажлын явцад "Магадлашгүй ажил" хийгдээгүй, "Магадлашгүй зардал" бий болоогүй нөхцөлд нэгдсэн төсөвт тусгагдсан "Магадлашгүй ажил ба зардал" Захиалагчид үлдэнэ.
 
1.5.4.6. Зам барилгын ажилд ногдуулах нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хэмжээг "Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай" Монгол улсын хуулийн 11-р зүйлийн 11.1-р заалтын дагуу барилга угсралтын ажлын төсвийн 10 %-иар тооцож, нэгдсэн төсөвт тусгана.
 
1.5.4.7. Авто замын салбарын норматив баримт бичгийн тогтолцоог боловсронгуй болгох, норм норматив, стандартын баазыг өргөжүүлэх хөрөнгийн эх үүсвэрийг Дэд бүтцийн хөгжлийн сайдын 1999 оны 4 сарын 8-ны өдрийн "Санд хөрөнгө төвлөрүүлэх ажлыг журамлах тухай" 87-р тушаалын дагуу бүрдүүлнэ.
 
1.5.4.8. Зам барилгын ажлын барилга угсралтын ажлын төсөвт нэгтгэх талбайн төсөв тус бүрийн дүнгээс 0.18 %-иар тооцон, нэгдсэн төсвийн товчоонд тусгаж, нэгтгэн норм нормативын санд төвлөрүүлнэ.
 
1.5.4.9. Авто зам, замын байгууламжийн Техник ашиглалтын түвшин тогтоох ажлыг захиалагч байгууллага өөрийн хөрөнгөөр хийх ба тусад нь норм гаргаж, үнэлгээг нь тогтооно. 1.5.4.10. Авто зам, замын байгууламжийн ашиглалтын үеийн боловсон хүчин бэлтгэх, сургалт сурталчилгааны гэх мэт зардлыг бусад нэмэлт зардалд тооцож, нэгдсэн төсөвт тусгана. Энэ зардал нь гүйцэтгэгч байгууллагад хамаарахгүй болно.
 
1.6. ТӨСӨВ ЗОХИОХ АЖЛЫН АВТОМАТЖУУЛАЛТ
 
1.6.1. Зам барилгын ажлын төсвийн тооцоонд цахим тооцоолох техник, компьютерийн программ хангамжийг аль болох өргөн ашиглах хэрэгтэй.
 
1.6.2. Зам барилгын ажлын төсөв зохиох программ хангамжид тавигдах шаардлага, хэрэглэх хүрээ нь энэхүү зааварт нийцсэн байх шаардлагатай бөгөөд программын үндсэн бааз нь зам барилгын ажлын хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа бүх суурь нормуудыг багтаасан байна. 
 
1.6.3. Төсөв, нормативын бааз ба төсвийн баримт бичгийг боловсруулахад ашиглах автоматжуулсан (компьютерын) систем нь авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн байгууллагаас тогтоосон, эсвэл улсын стандартаар зохицуулсан шаардлагыг хангаж байх ёстой.
 
1.6.4. Төсөв зохиох программ хангамж нь зам барилгын ажлын үндсэн нөөц материал, машин механизм, тоног төхөөрөмжийн төрөл, үнэ, хүчин чадлын хэмжээг өөрчлөн, янз бүрийн хувилбараар сонголт хийх боломжийг бүрдүүлсэн байна.
 
1.6.5. Цахим тооцоолох техникийг ашигласанаар дараах ажилбаруудыг богино хугацаанд алдаагүй гүйцэтгэх боломж бүрдэнэ. Үүнд:
-          зам барилгын ажлын төсөв зохиох, технологийн дагуу хийгдсэн нийт ажил буюу ажлын тодорхой хэсгийн гүйцэтгэлийг хэмжээг тогтоох ажлыг автоматжуулах;
-          зам барилгын ажлын төсөв өртгийг индексийн арга ашиглан тодорхойлох;
-          мөнгөн хөрөнгө ба материалын нөөцийн зарцуулалтад нарийвчилсан хяналт тавих боломж бүрдэнэ.
-          Нөөцийн хэмжээг өөрчлөх, засварлах боломж хангагдана
 
1.6.6. Хөрөнгө оруулагч, захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төслийн байгууллага зэрэг хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаанд оролцогч талууд аливаа бие даасан ажил-төсөл хөтөлбөрийн өртгийн үнэлгээнд адил бааз бүхий программын хангамжийг ашиглана.

2-Р ХЭСЭГ. ТӨСӨВ ЗОХИОХ МАЯГТУУД, МАЯГТААР ТООЦОО ХИЙХ ЖУРАМ
 
Ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт, цалингийн тооцоо
Зам барилгын ажлын нэр........................................................
Огноо....................................................................................
Маягт №1
д/д
Зам барилгын ажлын бүлгийн нэр
Төсвийн суурь нормын
Ажлын тоо
Дундаж зэргийн хөдөлмөр
зарцуулалт, цалин
Нэмэгдэл цалин, ₮
Алс-лалын нэмэг-дэл, ₮
 
Нийт цалин, ₮
Шифр
Ажлын нэр
Хэмжих нэгж
Дундаж  зэрэг
Дундаж зэргийн хүн.цаг
Нийт хүн.цаг
Цагийн цалин, ₮
Бүгд цалин, ₮
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тооцоо хийсэн....................................../                                     /
Шалгасан............................................../                                      /
Маягт №1-ээр тооцоо хийх журам:
-          2-р багананд авто замын барилгын ажилд үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалт, замын чиг сэргээх, талбайн цэвэрлэгээ, газар шорооны ажил, суурийн ажил, хучилтын ажил, ус зайлуулах энгийн байгууламжийн ажил гэх мэтээр, гүүр ба хоолойн барилгын ажилд суурийн ухмалын ажил, суурь ба тулгуурын ажил, алгасал байгууламжийн, явах анги, зорчих хэгсийн гэх мэтээр, авто зам, замын байгууламжийн засвар, шинэчлэлтийн ажилд шороон далангийн ажил, суурь ба хөвөөний ажил, хучилтын ажил, тэмдэг тэмдэглэгээний ажил гэх мэтээр бие даасан ажлуудыг тус тус бүлэглэн бичнэ. 
-          3, 4 ба 5-р баганын үзүүлэлтийг 2-р багананд бичсэн бие даасан бүлэгт багтах ажлыг үнэлэх төсвийн суурь нормын шифр, нэр, хэмжих нэгжийг бичнэ. Ийм маягаар 2-р багананд бичсэн бүлэгт багтах бүх ажлыг бичсэний дараа нийт дүнг нь бичих мөр үлдээн дараагийн бүлгийн ажлуудыг жагсаана. Өөрөөр хэлбэл газар шорооны ажлын бүлэгт хамрагдах нийт ажлын бичсэний дараа суурийн ажлуудыг бичих юм. 
-          6-р багананд урьдчилан бодож, тооцоолсон ажлын тоо хэмжээг бичнэ.
-          3-аас 5-р баганын үзүүлэлтүүдийг ашиглан төсвийн суурь нормоос нь харгалзах утгуудыг авч, 7 ба 8-р баганд бичнэ.
-          9-р баганын үзүүлэлтийг 6-р баганын ажлын тоо хэмжээг 8-р баганы дундаж хүн.цаг-аар үржүүлж гаргана. 
-          10-р баганын үзүүлэлтийг Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2009 оны 263 дугаар тушаалаар батлагдсан цагийн тарифт цалин /1-р Хавсралт/, үүнийг бутархай зэрэгт оруулан тооцсон тарифт цалин /2-р Хавсралт/-гийн бутархай зэргээр гаргасан лавлахыг ашиглан үндсэн ажлын нэг цагийн цалинг бичнэ. 
-          11-р баганын үзүүлэлтийг 9-р багананд байгаа нийт хөдөлмөр зарцуулалтыг 10-р багананд байгаа тухайн ажлын дундаж зэргийн цалингаар үржүүлж гаргана
-          ЗТАЖ-ын сайдын 2007 оны 11 сарын 20-ны өдрийн 187 дугаар тушаалын дагуу 11-р баганын утгаас 15.1 %-иар бодож, нэмэгдэл цалингийн хэмжээг тодорхойлон, 12-р баганд бичнэ.
-          Дэд бүтцийн сайдын 1997 оны 276 дугаар тушаалын дагуу зам барилгын ажил хийгдэх газрын алслалын илтгэлцүүрээр 11 баганын дүнг үржүүлж, 13-р баганд бичнэ.
-          11, 12 ба 13-р багануудын нийлбэрээр 14-р баганын утгыг тодорхойлно.
Инженер техникийн ажилтнуудын цалингийн тооцоо
 
 
Зам барилгын ажлын нэр.......................................................
Огноо....................................................................................
Маягт №2
д/д
Албан тушаал /ажилтан/-ын нэр
Ажилтаны ажлын цагийн томсгосон норм, цаг
Зэрэглэл
Зэргээс хамаарах илтгэлцүүр
Тарифт цалин, ₮
Алслалын нэмэгдэл
Нийт цалин, ₮
100 км зам буюу 100 урт/м гүүрийн
Тооцоо хийж буй барилгын
Цагийн
Бүгд
цалингаас бодох илтгэлцүүр
Хэмжээ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тооцоо хийсэн....................................../                                     /
Шалгасан............................................../                                      /
 
Маягт №2-оор тооцоо хийх журам:
-          Замын барилгын ажилд ажиллах инженер техникийн ажилтуудын албан тушаалын нэрийг 2-р баганд, ЗТАЖ-ын сайдын 2007 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 186-р тушаалын 4 ба 5-р хавсралт /3-р хавсралт/-ын дагуу авто зам, гүүрийн барилгын ажилд зарцуулах хугацааны томсгосон нормын дагуу 100 км асфальт бетон хучлагатай зам, эсвэл 100 урт/м төмөр бетон гүүрийн барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх инженер техникийн ажилтан тус бүрт ногдох цагийн нормыг үе шатны ажлаар, эсвэл нийт дүнгээр нь авч, 3-р баганд бичнэ.
-          3-р баганын үзүүлэлтийг тооцоо хийж буй зам барилгын хүчин чадалд пропорцын аргаар харьцуулах замаар тооцож, 4-р баганд бичнэ.
-          Инженер техникийн ажилтны албан тушаал бүрийн зэрэглэлийг 186-р тушаалын 3-р хавсралтын дагуу A, B, C, D зэрэглэлийн аль нэгийг сонгож /3-р хавсралт/, 5-р баганд бичнэ.  
-          5-р баганын зэрэглэлд харгалзуулан 186-р тушаалын 3-р хавсралтын дагуу албан тушаал бүрийн илтгэлцүүрийг 6-р баганд бичнэ.
-          6-р баганд тодорхойлсон илтгэлцүүрийг БХБ-ын сайдын "Тарифт цалингийн жишиг шинэчлэн батлах тухай" 2007 оны 12 сарын 21-ний өдрийн 210 дугаар тушаалаар батлагдсан тарифт цалингийн жишгийн /1-р хавсралтын "а" хэсэг/  YI зэрэгтэй ажилчны цагийн тарифт цалингаар үржүүлж,  7-р баганын үзүүлэлтийг тодорхойлно.
-          4 ба 7-р баганын үржвэрээр 8-р баганын утгыг тодорхойлно.
-          Дэд бүтцийн сайдын 1997 оны 276 дугаар тушаалын дагуу багилга угсралтын ажил хийгдэж байгаа обьектын алслаас хамаарах илтгэлцүүрийг 9-р баганд, уг илтгэлцүүрийг 8-р баганын талифт цалингаар үржүүлж, 10-р баганын утгыг тодорхойлно.
-          8 ба 10-р баганын нийлбэрээр нийт цалингийн хэмжээг тодорхойлж 11-р баганд бичнэ.
 
 
Материалын хэрэгцээ, хүндийн жингийн тооцоо
 
 
Зам барилгын ажлын нэр........................................................
Огноо....................................................................................
Маягт №3
д/д
Зам барилгын ажлын бүлгийн нэр
Төсвийн суурь нормын
Суурь нормонд байгаа материалын
Ажлын тоо
Материалын хэрэгцээ
Материалын жин, тн
Шифр
Хэмжих нэгж
Шифр
Нэр, марк
Хэмжих нэгж
Нэгж ажлын
Бүгд
Нэгж материа-лын (цэвэр)
Цэвэр жинг бохир жинд шилжүүлэх илтгэлцүүр, К
Нийт жин
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тооцоо хийсэн....................................../                                     /
Шалгасан............................................../                                      /
 
 
Маягт №3-аар тооцоо хийх журам:
-          2, 3 ба 4-р баганын үзүүлэлтийг харгалзан Маягт №1-ийн 2, 3 ба 5-р багануудаас авч бичнэ.
-          5, 6, 7, 9 ба 11-р баганын үзүүлэлтүүдийг төсвийн суурь нормын шифр, ажлын нэрийн дагуу тухайн шифр бүхий ажлын материалын орц, хүндийн жингийн нэгж гэсэн хүснэгтээс авна. Ийнхүү төсвийн нэг суурь нормонд байгаа бүх материалыг нэрээр нь дээрх багануудад оруулна. Бие даасан нэг бүлэг ажил (газар шорооны ажил, суурь гэх мэт)-ыг дуусгаад дараагийн ажлуудын материалыг залгуулан маягтанд оруулна.  
-          8-р баганын "Ажлын тоо"-г Маягт №1-ийн 6-р баганаас авч бичнэ.
-          10-р баганын материалуудын нийт хэрэгцээний үзүүлэлтийг 8-р багананд байгаа ажлын тоог 9-р багананд байгаа нэгж хэрэгцээгээр үржүүлж гаргана.
-          12 баганад материалын цэвэр жинг бохир жинд шилжүүлэх сав, баглаа боодлыг тооцсон илтгэлцүүрийг бичнэ. Энэ илтгэлцүүрийг ДБС-ын 2002 оны 06-р сарын 04-ны өдрийн 164 дүгээр тушаалаар баталсан "Барилгын бүтээц ажлын төрлөөр төсвийн суурь норм, түүний хавсралтуудыг боловсруулан хэрэглэх дүрэм" БНбД 81-10-02-ын 8-р хавсралтаас авна.
-          13-р баганын нийт жинг 10, 11 ба 12-р багануудын үзүүлэлтүүдийн үржвэрүүдээр тодорхойлно.
-          10-р багананд байгаа материалуудын бүгд хэрэгцээ, 13-р багананд байгаа нийт хүндийн жингийн үзүүлэлтүүдийг нь төрөлжүүлэн /"Арматур, төмөр материал", "Бетон хольц, зуурмаг, цемент", "Бетон эдлэл", "Модон материал", "Битумэн материал, асфальт бетон хольц", "Дүүргэгч материал", "Бусад материал" гэх мэт/ нэгтгэж тооцож болно. Ингэж нэгтгэсэнээр материал үнийн болон тээврийн тооцоо хийх ажил хялбарчлагдана. Нэгтгэлийг хийхдээ материалын үнийг анхаарах хэрэгтэй.
 
 
Материалын үнийн тооцоо
 
 
 
Зам барилгын ажлын нэр........................................................
Огноо....................................................................................
 
 
Маягт №4
д/д
Материалын
Нэг бүрийн үнэ, ₮
Бүгд үнэ, ₮
Бүлгийн нэр
Шифр
Нэр, марк
Хэмжих нэгж
Нийт хэрэгцээ
1
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тооцоо хийсэн....................................../                                     /
Шалгасан............................................../                                      /
 
 
 
Маягт №4-өөр тооцоо хийх журам:
-          2-р баганын үзүүлэлтийг маягт №3-ын тооцоонд онсон материалуудыг төрөлжүүлэн нэгтгэж, тооцоо хийсэн тохиолдолд харгалзах бүлгийн нэрийг оруулна.
-          3, 4, 5 ба 6-р баганын үзүүлэлтийг харгалзан маягт №3-ын 5, 6, 7 ба 10-р баганаас авч бичнэ.
-          Материал нэг бүрийн үнийг зам барилгын ажил хийгдэх тухайн бүс нутгийн дундаж ханшаар тооцож, эвсэл авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас зарласан үнийн өөрчлөлтийн индекээр тооцож, 7-р багананд бичнэ.
-          Материал тус бүрийн нийт зардал буюу 8-р баганын үзүүлэлтийг 6 ба 7-р баганын үзүүлэлтүүдийн үржвэрээр авна.
 
 
 
 
 
Материалын тээврийн зардлын тооцоо
 
 
Зам барилгын ажлын нэр........................................................
Огноо....................................................................................
 
Маягт №5
д/д
Материалын
Ачааны зэрэг
Тээвэр-лэх зай, км
Зайн тариф, ₮
Тээврийн  зардлын дүн, ₮
Нэмэгдэл цалин, ₮
Алс-лалын нэмэг-дэл, ₮
Нийт цалин, ₮
Бүлгийн нэр
Шифр
Нэр, марк
Нийт хүндийн жин, тн
Нийт, ₮
Үүнээс цалин, ₮
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тооцоо хийсэн....................................../                                     /
Шалгасан............................................../                                      /
 
Маягт №5-аар тооцоо хийх журам:
-          №3-ын тооцоонд онсон материалуудыг өмнө нь төрөлжүүлэн нэгтгэж, тооцоо хийсэн тохиолдолд харгалзах бүлгийн нэрийг төсөвчин өөрөө тогтоож, 2-р багананд бичнэ. Тээврийн зардлын тооцоог хялбар аргаар, цөөн нэрийн материалаар хийх зорилгоор нэг төрлийн материалууд болон нэг дороос /зай ижил/ зөөх материалуудыг бүлэглэж болно. Хэдийгээр нэг дороос авч байгаа боловч ачааны зэрэг нь ялгаатай бол нэг бүлэгт оруулахгүй. Жишээ нь, бетон зуурмаг нь маркаараа өөр өөр, үнэ адилгүй боловч тээвэрлэх зай нь ижил, ачааны зэрэг нь адил учраас бүлэглэж, ерөнхий нэрийг нь "зуурмаг" гэж нэрлэх, угсармал бетон, төмөр бетон эдлэлийг зуурмаг авдаг газраас авч байвал зуурмагтай нэг бүлэгт нэгтгэн авч, бүлгийн ерөнхий нэрийг "зуурмаг, бетон эдлэл" гэж нэрлэн,  2-р баганд бичих хэрэгтэй.
-          3 ба 4-р баганын үзүүлэлтүүдийг харгалзан Маягт №3-ын 5 ба 6-р баганаас авч бичнэ.
-          Бүлэглэсэн материалуудын жинг дүгнэн, нэгтгэж, 5-р багананд бичнэ.
-          4-р хавсралтын дагуу ачааны зэргийг тодорхойлж, 6-р багананд бичнэ.
-          Материалын бүлэг бүрт харгалзах "Тээвэрлэх зай"-г төсөвчин өөрөө тодорхойлж, 7-р багананд бичнэ.
-          6-р багананд оруулсан ачааны зэрэг, 7-р багананд оруулсан тээврийн зайг ашиглан, Авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас баталж, тухайн үед мөрдүүлж буй тн.км-ийн тарифыг авч /5-р хавсралт/ 8-р баганыг нөхнө.
-          5-р баганын үзүүлэлийг 7 ба 8-р баганыхаар үржүүлж, 9-р баганын үзүүлэлтийг бодно.
-          9-р баганын үзүүлэлтийн 8.7 %-иар тооцож материал тээврийн үйл ажиллагаанд зарцуулах цалингийн зардлыг тодорхойлж, 10-р баганд бичнэ.
-          ЗТАЖ-ын сайдын 2007 оны 11 сарын 20-ны өдрийн 187 дугаар тушаалын дагуу 10-р баганын утгаас 15.1 %-иар бодож, нэмэгдэл цалингийн хэмжээг тодорхойлон, 11-р баганд бичнэ.
-          Дэд бүтцийн сайдын 1997 оны 276 дугаар тушаалын дагуу зам барилгын ажил хийгдэх газрын алслалын илтгэлцүүрээр 10 баганын дүнг үржүүлж, 12-р баганд бичнэ.
-          10, 11 ба 12-р багануудын нийлбэрээр 13-р баганын утгыг тодорхойлно.
Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт /машин.цаг/-ын хэрэгцээний тооцоо
 
 
Зам барилгын ажлын нэр........................................................
Огноо....................................................................................
 
Маягт №6
д/д
Зам барилгын ажлын бүлгийн нэр
Төсвийн суурь нормын
Суурь нормонд байгаа машин механизм, тоног төхөөрөмжийн
Ажлын тоо
Машин.цаг-ийн хэрэгцээ
Шифр
Хэмжих нэгж
Шифр
Нэр, марк
Хүчин чадал
Нэгж
Бүгд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тооцоо хийсэн....................................../                                     /
Шалгасан............................................../                                      /
 
 
Маягт №6-аар тооцоо хийх журам:
-          2, 3 ба 4-р баганын үзүүлэлтийг харгалзан Маягт №1-ийн 2, 3 ба 4-р багануудаас авч бичнэ.
-          5, 6, 7 ба 9-р баганын үзүүлэлтүүдийг энэ маягтын 3 баганын шифрийн дагуу төсвийн суурь нормын машин.цаг-ийн хэрэгцээнээс авч бичнэ.
-          8-р баганыг "Ажлын тоо"-г Маягт №1-ийн 8-р баганаас авч бичнэ.
-          10-р баганын үзүүлэлтийг 8 ба 9-р багануудын үржвэрээр тодорхойлно. Машин.цаг-ийн хэрэгцээг Зам барилгын ажлын бүлгээр нь /газар шорооны ажлын, суурийн, хучилтын, хиймэл байгууламжийн гэх мэт/ машин механизм, тоног төхөөрөмжүүдийг нь нэгтгэн, дүгнэж болно.
-          Ижил маркийн, нэг шифрийн машинуудыг нэгтгэж, тооцоог нь гаргаж болно.  
-          Талбайн зөөвөр, тээврийн нормоор тооцож гаргасан машин.цаг-ийн хэрэгцээг энэ маягтад оруулж тооцно.
 
 
Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт /машин.цаг/-ын зардлын тооцоо
 
 
Зам барилгын ажлын нэр........................................................
Огноо....................................................................................
 
Маягт №7
д/д
Машин механизм, тоног төхөөхөмжийн
Машин. цагийн нийт тоо
Машин.цаг-ийн үнэ, ₮
Нэмэгдэл цалин, ₮
Алслалын нэмэгдэл, ₮
Нийт цалин, ₮
Шифр
Нэр, марк
Хүчин чадал
Нэгж цагийн
Бүгд
Үүнээс цалин, ₮
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тооцоо хийсэн....................................../                                     /
Шалгасан............................................../                                      /
 
 
Маягт №7-оор тооцоо хийх журам:
-          2, 3 ба 4-р баганын үзүүлэлтийг харгалзан Маягт №6-ын 5, 6 ба 7-р баганаас авч бичнэ.
-          5-р баганын үзүүлэлтийг Маягт №6-ын 10-р баганаас авч бичнэ.
-          6-р баганын үзүүлэлтийг 6-р хавсралтын 7-р баганаас авч бичнэ.
-          5 ба 6-р багануудын үржвэрээр 7-р баганын утгыг тодорхойлно.
-          ДБС-ын 2002 оны 316 дугаар тушаалаар батлагдсан "Барилгын машин ашиглалтын нэг цагийн үнэ тодорхойлох аргачлал" БНбД 81-23-02 нормын "Машинч, механикжуулагчдын салааны бүрэлдэхүүн, мэргэшлийн бүтцийн норматив"-ыг ашиглан тооцсон дундаж зэрэг буюу Y зэргийн ажилчны цалинг /Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2009 оны 263 дугаар тушаалаар батлагдсан цагийн тарифт цалин/ 5-р баганын үзүүлэлтээр үржүүлж машин ашиглалтын үйл ажиллагаанд зарцуулах цалингийн зардлыг тодорхойлж, 8-р баганд бичнэ.
-          ЗТАЖ-ын сайдын 2007 оны 11 сарын 20-ны өдрийн 187 дугаар тушаалын дагуу 8-р баганын утгаас 15.1 %-иар бодож, нэмэгдэл цалингийн хэмжээг тодорхойлон, 9-р баганд бичнэ.
-          Дэд бүтцийн сайдын 1997 оны 276 дугаар тушаалын дагуу зам барилгын ажил хийгдэх газрын алслалын илтгэлцүүрээр 8 баганын дүнг үржүүлж, 10-р баганд бичнэ.
-          8, 9 ба 10-р багануудын нийлбэрээр 11-р баганын утгыг тодорхойлно.
 
 
 
Нүүлгэн шилжүүлэх  зардлын тооцоо
 
 
Зам барилгын ажлын нэр........................................................
Огноо....................................................................................
 
 
Маягт №8
д/д
Шифр
Ажилчдын хэсгийн нэр,
механизм, тоног төхөөрөмж, эд хогшлын нэр, марк
Хүчин чадал
Тоо
Ачааны
Тээврийн
Тээврийн  зардлын дүн, ₮
Нэмэгдэл цалин, ₮
Алс-лалын нэмэг-дэл, ₮
Нийт цалин, ₮
Зэрэг
Жин, тн
Зай, км
Тариф, тн.км/₮
Нийт, ₮
Үүнээс цалин, ₮
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тооцоо хийсэн....................................../                                     /
Шалгасан............................................../                                      /
 
Маягт №8-аар тооцоо хийх журам:
-          Маягтыг нүүлгэн шилжүүлэх ажилчдын; машин механизм, тоног төхөөрөмжийн; аж ахуйн тоноглол, эд хогшлийн гэсэн хэсгүүдээр ангилж бөглөнө
-          Ажилчдын нүүлгэн шилжүүлэх тооцооны хувьд хэсгийн нэр /хиймэл байгууламжийн, далангийн, суурь хучилтын гэх мэт/-ийг 3-р баганд, хүний тоог 5-р баганд, нүүлгэн шилжүүлэх зайд хамаарах зорчигч тээврийн тарифыг 9-р баганд, нийт дүнг 5 ба 9-р баганын үржвэрээр тодорхойлж, 10-р баганд бөглөх замаар тооцно.
-          Маягт №7-ын 2, 3 ба 4-р баганыг ашиглан ижил маркийн, нэг шифрийн, нэг төрлийн гэх мэтээр нэгтгэсэн тооцоог гаргаж, 2, 3 ба 4-р багануудыг бөглөх ба машины тоог тендерийн бичиг баримт ба түүнтэй адилтгах эх үүсвэрээс авч, 5-р багананд бичнэ. Заавал тээвэрлэн шилжүүлэх шаардлагатай машин механизм, тоног төхөөрөмжийг энэ тооцоонд нэгтгэнэ гэдгийг анхаарна уу.
-          4-р хавсралтын дагуу машин механизм, тоног төхөөрөмж, эд хогшил бүрт харгалзах ачааны зэргийг тодорхойлж, 6-р багананд бичнэ.
-          Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн техникийн баримт бичигт үндэслэн жинг нь 7-р багананд оруулна.
-          Машин механизм, тоног төхөөрөмж, эд хогшил бүрт харгалзах тээврийн зайг төсөвчин өөрөө тодорхойлж, 8-р багананд бичнэ.
-          6-р багананд оруулсан ачааны зэрэг, 8-р багананд оруулсан тээврийн зайг ашиглан, 5-р хавсралтаас тн.км-ийн тарифыг авч 9-р баганыг нөхнө.
-          7-р баганын үзүүлэлийг 8 ба 9-р баганыхаар үржүүлж, 10 баганын үзүүлэлтийг бодно.
-          10-р баганын үзүүлэлтийн 8.7 %-иар тооцож материал тээврийн үйл ажиллагаанд зарцуулах цалингийн зардлыг тодорхойлж, 11-р баганд бичнэ.
-          ЗТАЖ-ын сайдын 2007 оны 11 сарын 20-ны өдрийн 187 дугаар тушаалын дагуу 11-р баганын утгаас 15.1 %-иар бодож, нэмэгдэл цалингийн хэмжээг тодорхойлон, 12-р баганд бичнэ.
-          Дэд бүтцийн сайдын 1997 оны 276 дугаар тушаалын дагуу зам барилгын ажил хийгдэх газрын алслалын илтгэлцүүрээр 11 баганын дүнг үржүүлж, 13-р баганд бичнэ.
-          11, 12 ба 13-р багануудын нийлбэрээр 14-р баганын утгыг тодорхойлно.
Багаж хэрэгслийн элэгдлийн зардлын тооцоо
 
 
Зам барилгын ажлын нэр........................................................
Огноо....................................................................................
 
 
Маягт №9
д/д
Төсвийн суурь нормын
Ажлын тоо
Багаж хэрэгслийн
Ажлыг гүйцэтгэхэд элэгдэх хэмжээ, цаг
Элэгдлийн зардал
Шифр
Хэмжих нэгж
Нэр
Элэгдлийн норм, цаг
Нэгжийн үнэ, ₮
Нэгж
Нийт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тооцоо хийсэн....................................../                                     /
Шалгасан............................................../                                      /
 
 
Маягт №9-өөр тооцоо хийх журам:
-          2, 3 ба 4-р баганы үзүүлэлтийг харгалзан Маягт №1-ийн 3, 5 ба 6-р баганаас авч бичнэ.
-          5 ба 8-р баганын үзүүлэлтүүдийг 2 баганын төсвийн нормын шифрийн дагуу тухайн шифр бүхий ажлын багаж хэрэгслийн ашиглалт, элэгдэх цаг гэсэн хүснэгтээс авна.
-          7-р баганын үзүүлэлтийг төсөв зохиогч өөрөө оруулна. Багаж хэрэгслийн зах зээлийн үнийг зам барилгын ажил хийгдэх тухайн бүс нутгийн дундаж ханшаар нь оруулна.
-          6-р багананд оруулсан багаж, хэрэгсэлд харгалзах элэгдлийн норматив хугацааг 7-р хавсралтаас авч бичнэ.
-          4 ба 8-р багануудын утгын үржвэрийг 9-р багананд бичнэ.
-          7-р баганын үзүүлэлтийг 6-р баганын үзүүлэлтэд харьцуулж, тухайн багажийн нэгж цагийн элэгдлийн мөнгөн үнэлгээг гаргах ба уг үзүүлэлтийг 9-р баганаар үржүүлж багажийн элэгдлийн зардлыг тодорхойлон, 10-р баганыг нөхнө.
-          9-р баганын үзүүлэлтийг 6-р баганын үзүүлэлтэд харьцуулж, тухайн ажлыг, эсвэл бүлэг ажлыг гүйцэтгэхэд бүрэн элэгдэх багаж, хэрэгслийн жишиг тоог тодорхойлж болно.
 
 
 
 
Ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслийн элэгдлийн зардлын тооцоо
 
 
Зам барилгын ажлын нэр........................................................
Огноо....................................................................................
 
Маягт №10
д/д
Төсвийн суурь нормын
Ажлын тоо
Ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслийн
Ажлыг гүйцэтгэхэд элэгдэх хэмжээ, цаг
Элэгдлийн зардал
Шифр
Хэмжих нэгж
Нэр
Элэгдлийн норм, цаг
Нэгжийн үнэ, ₮
Нэгж
Нийт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тооцоо хийсэн....................................../                                     /
Шалгасан............................................../                                      /
 
 
Маягт №10-аар тооцоо хийх журам:
-          2, 3 ба 4-р баганы үзүүлэлтийг харгалзан Маягт №1-ийн 3, 5 ба 6-р баганаас авч бичнэ.
-          5 ба 8-р баганын үзүүлэлтүүдийг 2 баганын төсвийн нормын шифрийн дагуу тухайн шифр бүхий ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслийн ашиглалт, элэгдэх цаг гэсэн хүснэгтээс авна.
-          7-р баганын үзүүлэлтийг төсөв зохиогч өөрөө оруулна. Ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслийн зах зээлийн үнийг зам барилгын ажил хийгдэх тухайн бүс нутгийн дундаж ханшаар нь оруулна.
-          6-р багананд оруулсан тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгсэлд харгалзах элэгдлийн норматив хугацааг 8-р хавсралтаас авч бичнэ.
-          4 ба 8-р багануудын утгын үржвэрийг 9-р багананд бичнэ.
-          7-р баганын үзүүлэлтийг 6-р баганын үзүүлэлтэд харьцуулж, тухайн хувцас, хамгаалах хэрэгслийн нэгж цагийн элэгдлийн мөнгөн үнэлгээг гаргах ба уг үзүүлэлтийг 9-р баганаар үржүүлж элэгдлийн зардлыг тодорхойлон, 10-р баганыг нөхнө.
-          9-р баганын үзүүлэлтийг 6-р баганын үзүүлэлтэд харьцуулж, тухайн ажлыг, эсвэл бүлэг ажлыг гүйцэтгэхэд бүрэн элэгдэх ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслийн жишиг тоог тодорхойлж болно.
 
 
 
 
 
Түр барилгын элэгдлийн зардлын тооцоо
 
 
Зам барилгын ажлын нэр........................................................
Огноо....................................................................................
 
 
Маягт №11
д/д
Түр барилгын
Элэгдэл тооцоход баримтлах хугацаа, /жил буюу сараар/
Нэгж барилгын жилд байгуулах элэгдлийн
Элэгдлийн нийт зардал, ₮
Нэр
Хэмжих нэгж
Тоо
Тухайн зам барилгын ажилд ашиглах хугацаа, /жил буюу сараар/
Дансны үнэ, ₮
Хэмжээ, %-иар
Зардал
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тооцоо хийсэн....................................../                                     /
Шалгасан............................................../                                      /
 
 
 
Маягт №11-ээр тооцоо хийх журам:
-          Зам барилгын ажилд хэрэглэгдэх түр барилгын нэр төрөл, хэмжих нэгж, тоо, тухайн зам барилгын ажилд ашиглах хугацаа, дансны үнийг 2, 3, 4, 5 ба 6-р баганд төсөв зохиогч бичнэ.
-          Элэгдэл тооцоход баримтлах хугацаа ба нэгж барилгын жилд байгуулах элэгдлийг Засгийн газрын 2005 оны 233 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл тооцох журам"-ын жишиг буюу уг жишигт дүйцүүлэн тооцсон үнэлгээгээр бодож, 7 ба 8-р баганыг нөхнө.  
-          9-р баганын үзүүлэлтийг 6 ба 8-р баганын үржвэрээр тодорхойлно.
-          4 ба 9-р баганын үржвэрээр элэгдлийн нийт зардлыг тодорхойлж, 10-р баганыг нөхнө.
 
 
 
 
Талбайн төсөв
Зам барилгын ажлын нэр........................................................
Огноо..................................................................................                Төсөвт өртөг...............................мян.төг
Маягт №12
д/д
Зам барилгын ажлын төрөл
Нийт зардал
Үүнээс
Цалингийн сан, сангаас бодох НДШ
Мате-риалын зардал
Тээвэр
Машин ашиг-лалт
Элэгдлийн зардал
Талбайг зох.байг, ашиглал-тад өгөх зардал
Ажил-чид
Нэмэг-дэл цалин
ИТА-уудын цалин
Алсла-лын нэмэг-дэл
Тээвэр, машин ашиглал-тын цалин
НДШ
Мате-риалын
Нүүлгэн шил-жүүлэх
Багаж хэрэг-сэл
Ажлын хувцас
 
Түр барил-га
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Зам барилгын үндсэн ажил
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зам барилгын туслах ажил
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тусгай зориулалтын ажил, бусад ажил …гэх.мэт
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Талбайн төсөв зохиосон....................................../                                     /
                         Шалгасан......................................./                                      /
Маягт №12-оор тооцоо хийх журам:
-          Төсвийн тооцоог Зам барилгын үндсэн ажил, туслах ажил, тусгай зориулалтын ажил, бусад ажил гэх мэтчилэн бүлэглэж, эсвэл бэлтгэл ажил, талбайн цэвэрлэгээ, газар шорооны ажил, хучилтын ажил гэх мэтээр хэсэг нэг бүрээр зохиож болно /бүлэгт хамрагдах ажлуудыг 2-р баганд бичнэ/.
-          4-р баганд Маягт №1-ийн 11-ийн харгалзах дүнг оруулна
-          Маягт №1-ийн 12-р баганын, Маягт №5-ын 11-р баганын, Маягт №7-ын 9-р баганын, Маягт №8-ын 12-р баганын харгалзах үзүүлэлтүүдийн нийлбэрийг авч, 5-р баганд бичнэ.
-          Маягт №1-ийн 13-р баганын, Маягт №2-ын 10-р баганын, Маягт №5-ын 12-р баганын, Маягт №7-ын 10-р баганын, Маягт №8-ын 13-р баганын харгалзан үзүүлэлтүүдийн нийлбэрийг авч, 7-р баганд бичнэ.
-          Инженер техникийн ажилтануудын цалинг Маягт №2-ын 8-р баганаас авахдаа ажлын төрөл тус бүрээр тооцохгүй, харин 3-р хавсралтын авто зам, гүүрийн барилгын ажлын үе шатны ажлын, эсвэл нийт ажлын хувьд цалинг тооцож, дүнг нь 6-р баганын харгалзах мөрөнд оруулна.
-          Маягт №1-ийн 13-р баганын, Маягт №2-ын 10-р баганын утгуудыг ажлын төрөл, эсвэл үе шатны ажлын нь хувьд авч, нийлбэрийг нь 7-р баганд бичнэ.
-          Авто тээврийн ажлын цалингийн зардлыг Маягт №5-ын 10-р багана ба Маягт №8-ын 11-р баганын нийлбэрээр, харин машин ашиглалтын цалинг Маягт №7-ын 8-р баганын харгалзах дүнгээс тус тус авч, нэгтгэн 8-р баганын үзүүлэлтийг тодорхойлно.
-          9-р баганын үзүүлэлтийг 4, 5, 6, 7 ба 8-р баганын нийлбэрийн 13 %-иар тооцож гаргана.
-          10-р баганын үзүүлэлтийг Маягт №4-ын 8-р баганаас, 11-р баганын үзүүлэлтийг Маягт №5-ын 9-р баганаас, 13-р баганын үзүүлэлтийг Маягт №7-ын 7-р баганаас, 14-р баганын үзүүлэлтийг Маягт №9-ийн 10-р баганаас, 15-р баганын үзүүлэлтийг Маягт №10-ын 10-р баганаас, 16-р баганын үзүүлэлтийг Маягт №11-ийн 10-р баганаас тус тус авч бичнэ.
-          6-р баганыг бөглөх зарчмаар Маягт №8-ын 10-р баганаас нийт дүнг нь  авч, 12-р баганын харгалзах мөрөнд оруулна.
-          4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ба 17-р баганын нийлбэрээр тухайн төрөл ба бүлгээр ангилсан ажлыг гүйцэтгэхэд шаардагдах нийт зардлыг тодорхойлж, 3-р багананд бичнэ.
-          17-р мөрний үзүүлэлтүүдийн хувьд энэхүү зааврын 1.3.7 зүйлд заасан зардлуудад хамаарх тоо хэмжээг талбайн инженерээр гаргуулж, төсвийн суурь норм үндэслэн тооцон, нийт дүнг нэгтгэж, оруулна.

Барилга угсралтын ажлын төсвийн тооцоо
 
Зам барилгын ажлын нэр........................................................
Огноо....................................................................................
Төсөвт өртөг...............................мян.төг
 
Маягт №13
Д/Д
Зардлын нэр
Дүн
1
Ажилчдын цалин
 
2
Тээвэр, машин ашиглалтын цалин
 
3
Нэмэгдэл цалин
 
4
Талбайн ИТА-гийн цалин
 
5
Алслалын нэмэгдэл цалин
 
6
НИЙТ ЦАЛИН
 
7
Материал
 
8
Тээвэр
 
9
Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн  ашиглалт
 
10
Нүүлгэн шилжүүлэлтийн зардал
 
11
Багаж хэрэгсэлийн элэгдэл
 
12
Ажлын хувцасны элэгдэл
 
13
Түр барилгын элэгдэл
 
14
Нийгмийн даатгалын шимтгэл
 
15
НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН
 
16
Удирдлагын зардал /63.5 %/
 
17
Ашиг /71.8 %/
 
18
Ажиллагсадын даатгал
 
19
Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн даатгал
 
20
Барилга угсралтын ажлын даатгал
 
21
Ажилчдын хээрийн нэмэгдэл
 
22
ДҮН
 

        Компанийн төсөв зохиосон....................................../                                     /
                                   Шалгасан......................................./                                      /
 
 Маягт №13-аар тооцоо хийх журам:
-          1-5, 7-14 мөрүүдийн утгыг Маягт №12-аар тодорхойлсон талбайн төсвүүдийн харгалзах мөрний хөлийн дүнгүүдийн нийлбэрээр тодорхойлно.
-          6-р мөрийг 1-5 мөрний нийлбэрээр, харин 15-р мөрний утгыг 7-14 мөрний нийлбэрээр тодорхойлно.
-          16 ба 17-р мөрний дүнг "Алслалын нэмэгдэл цалин"-г тооцоогүй "Нийт цалин"-гийн дүнг 0.26 гэсэн илтгэлцүүрээр бууруулж, дүнг нь харгалзан 0.635 ба 0.718 гэсэн илтгэлцүүрээр үржүүлж тус тус тооцно.
-          18, 19 ба 20 мөрний дүнг 1.4.4-т заасан тайлбарын дагуу тодорхойлно.
-          Зам барилгын ажлын нийт хөдөлмөр зарцуулалт (хүн.цаг)-ыг ажлын нэг өдрийн үргэлжлэх хугацаа буюу 7,97 цагт хувааж, ногдворыг нь 3900-аар үржүүлж, 21-р мөрийг нөхнө.
-          15-аас 21-р мөрний нийлбэрээр барилга угсралтын ажлын нийт төсөвт өртгийг тодорхойлж, 22-р мөрөнд бичнэ.
Нэгдсэн төсвийн товчоо
 
Авто замын барилга, объектын нэр........................................................
Огноо....................................................................................
Нэгдсэн төсвийн нийт дүн.................................мян.төг
 
 
 
 
 
 
 
 
Маягт №14
 
Зам барилгын нэр:
 
 
Бүгд дүн:__..........___(мян.төг)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ажил зардлын нэр ба зардал
Технологийн бүтэц (мян.төг)
Барилга угсралт
Тоног төхөөрөмж
Бусад
Дүн
Угсралт
Өртөг
А
Б
В
Г
Д
Е
Ё
1
I бүлэг. ТУСГАЙ ТӨРЛИЙН АЖИЛ БА ЗАРДАЛ
2
Газрын төлбөр
 
 
 
+
+
3
Авто замын зурваст орсон барилга, байгууламжийг нүүлгэн шилжүүлэх
 
 
 
+
+
4
Хөнгөлөлт, эсвэл нэмэлт төлбөртэй холбоотой зардал
 
 
 
+
+
5
 
 
 
I бүлгийн дүн:
+
6
II бүлэг. ХАЙГУУЛ, ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ЗАРДАЛ
7
Инженерийн эрэл хайгуул, геодезийн ажлын зардал
 
 
+
+
8
Зураг төслийн ажлын зардал
 
 
+
+
9
Зураг төслийн баримт бичигт шүүлт хийсний зардал
 
 
+
+
10
 
 
 
II бүлгийн дүн:
+
11
III бүлэг. БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ТӨСӨВТ ЗАРДАЛ
12
Зам барилгын үндсэн ажил
+
+
+
 
+
13
Зам барилгын туслах ажил
+
+
+
 
+
14
Тусгай зориулалтын ажил
+
+
+
 
+
15
Бусад ажлын зардал
+
+
+
 
+
16
 
 
 
III бүлгийн дүн:
+
17
IY бүлэг. БУСАД ЗАРДАЛ
18
Захиалагчийн хяналтын зардал
 
 
 
+
+
19
Магадлашгүй ажил ба зардал
 
 
 
+
+
20
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар
+
 
+
+
+
21
Норм, нормативын сангийн шимтгэл
 
 
 
+
+
22
Техник ашиглалтын түвшин тогтоох зардал
     +
 
 
 
+
23
Бусад нэмэлт зардал
 
 
 
+
+
24
 
 
 
IY бүлгийн дүн:
+
25
Технологийн бүтцээр ангилсан хэсгийн дүн
+
 
+
+
 
26
Нийт хөрөнгө оруулалтын хэмжээ
 
 
I + II + III + IY
 
Нэгдсэн төсөв зохиосон....................................../                                     /
                         Шалгасан......................................./                                      /
Маягт №14-өөр тооцоо хийх журам:
-          Ажлын нэр, зардлын төрөл тус бүрт тооцох боломжтой зардлын харгалзах нүдэнд "+" тэмдэг тависан
-          2-4, 7-9, 12-15-р мөрүүдийг тус бүрийн холбогдох тооцоонд үндэслэн нөхнө
-          Барилга угсралтын ажлын төсөвт зардал буюу "III бүлэг"-ийн Ажилчдын хээрийн нэмэгдлийг тооцоогүй нийт дүнгээс уг төсвийн цалингийн сангийн 39.6 %-ийг хассан үр дүнгийн 2 %-иар тооцож, 18-р мөрний утгыг тодорхойлно.
-          "III бүлэг"-ийн В баганын дүнгийн 2 %-иар тооцож, 19-р мөрний утгыг тодорхойлно.
-          I, II ба III бүлгийн нийт дүнгийн 10 %-иар тооцож, 20-р мөрний дүнг тодорхойлно.
-          В, Д ба Е багануудын нийт дүнгээр 24-р мөрний дүнг тодорхойлно.
-          I, II, III ба IY бүлгийн нийт дүнг нэгтгэн нийт хөрөнгө оруулалтын хэмжээг тодорхойлж, 25-р мөрийг нөхнө.
 
1-Р ХАВСРАЛТ
 
 
БАРИЛГЫН ТӨСӨВ ЗОХИОХОД ХЭРЭГЛЭХ БАРИЛГЫН АЖИЛЧДЫН
ЦАГИЙН ТАРИФТ ЦАЛИНГИЙН ЖИШИГ
 
а)
 /төгрөгөөг/
д/д
Үзүүлэлт
Мэргэжлийн зэрэг
Тарифын илтгэлцүүр
I
II
III
IV
V
VI
1.00
1.11
1.25
1.44
1.66
1.92
1
Хөдөлмөрийн хэвийн нөхцөлд ажилладаг
Цагаар хөлс авагчид
965
1071
1206
1390
1602
1853
2
Хийснээр хөлс авагчид
1068
1185
1335
1538
1773
2050
 
Тайлбар:
1. Уг жишиг БХБ-ын сайдын "Тарифт цалингийн жишиг шинэчлэн батлах тухай" 2007 оны 12 сарын 21-ний өдрийн 210 дугаар тушаалаар батлагдсан.
2. Энэ тарифыг зөвхөн Зам барилгын Инженер техникийн ажилтнуудын цалинг бодоход ашиглана.
 
б)
/төгрөгөөг/
д/д
Үзүүлэлт
Мэргэжлийн зэрэг
Тарифын илтгэлцүүр
I
II
III
IV
V
VI
1.00
1.11
1.25
1.44
1.66
1.92
1
Хөдөлмөрийн хэвийн нөхцөлд ажилладаг
Цагаар хөлс авагчид
1930
2142
2413
2780
3204
3705
2
Хийснээр хөлс авагчид
2136
2371
2670
3076
3546
4101
 
Тайлбар:
1. Хөдөлмөрийн хэвийн бус /хүнд, хортой/ нөхцөлд ажилладаг ажилчдад дээрх цагийн тарифт цалингийн жишгийг 10.8 хувиар өсгөж хэрэглэнэ.
2. Хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцөлийн ажлыг Эрүүл мэнд нийгмийн хамгааллын сайд, Дэд бүтцийн хөгжлийн сайдын /хуучин нэрээр/ хамтарсан 2000 оны 102/118 дугаар тушаалаар баталсан "Барилга угсралт, барилга засварын ажлын хөдөлмөр зарцуулалтын нэгдсэн жишиг нормыг хэрэглэх журам" БНбД 83-00-00-ын 2 дугаар хавсралтад заасан "Хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцөлд хамааруулах барилга угсралт, барилга засварын ажлын жагсаалт"-аар тодорхойлно.
3. Уг тарифт цалингийн жишиг ЗТБХБ-ын сайдын "Тарифт цалингийн жишиг шинэчлэн батлах тухай" 2009 оны 9 сарын 25-ны өдрийн 263 дугаар тушаалаар батлагдсан.
 
2-Р ХАВСРАЛТ  
ЗАМ БАРИЛГЫН АЖЛЫН ХИЙСЭНЭЭР ХӨЛС АВАГЧДЫН ДУНДАЖ ЗЭРГИЙН БУТАРХАЙ УТГАД ХАРГАЛЗАХ ЦАГИЙН ТАРИФТ ЦАЛИНГИЙН ЖИШИГ
 
Дундаж зэрэг
Тарифт цалин
Дундаж зэрэг
Тарифт цалин
Дундаж зэрэг
Тарифт цалин
Дундаж зэрэг
Тарифт цалин
Дундаж зэрэг
Тарифт цалин
Дундаж зэрэг
Тарифт цалин
1
2136
2
2371
3
2670
4
3076
5
3546
6
4101
1.1
2159.5
2.1
2400.9
3.1
2710.6
4.1
3123
5.1
3601.5
 
1.2
2183
2.2
2430.8
3.2
2751.2
4.2
3170
5.2
3657
 
1.3
2206.5
2.3
2460.7
3.3
2791.8
4.3
3217
5.3
3712.5
 
1.4
2230
2.4
2490.6
3.4
2832.4
4.4
3264
5.4
3768
 
1.5
2253.5
2.5
2520.5
3.5
2873
4.5
3311
5.5
3823.5
 
1.6
2277
2.6
2550.4
3.6
2913.6
4.6
3358
5.6
3879
 
1.7
2300.5
2.7
2580.3
3.7
2954.2
4.7
3405
5.7
3934.5
 
1.8
2324
2.8
2610.2
3.8
2994.8
4.8
3452
5.8
3990
 
1.9
2347.5
2.9
2640.1
3.9
3035.4
4.9
3499
5.9
4045.5
 
 

3-Р ХАВСРАЛТ
 
                                                                                                                                    
 
ТАЛБАЙН ИНЖЕНЕР ТЕХНИКИЙН АЖИЛТНЫ ЗЭРЭГЛЭЛ, ЦАЛИНГИЙН ИЛТГЭЛЦҮҮР
 
 
 
 
Зэрэглэл
Инженер
A
B
C
D
1
Боловсрол
Зам, гүүрийн инженерийн дээр
Зам, гүүрийн инженерийн дээд
Зам, гүүрийн инженерийн дээд, тусгай дунд
Зам, гүүрийн инженерийн дээд, тусгай дунд
2
Мэргэжлээрээ ажилласан жил
15-аас дээш
9-14
4-8
1-3
3
Хариуцан гүйцэтгэх боломжтой ажил
Объектын удирдагч, эсвэл төслийн удирдагч (материалын инженер, хэмжилтийн инженерээр дагнаж ажилласанаас бусад)
Ахлах инженер, талбайн инженер, тоо хэмжээний инженер (материалын инженер, хэмжилтийн инженерээр дагнаж ажилласанаас бусад)
Талбайн инженер, тоо хэмжээний, материалын ба хэмжилтийн инженер
Туслах инженер, лаборант
4
Илтгэлцүүр
2.425
1.950
1.581
1.160
 
Тайлбар: - Зам, тээвэр, аялал жуулчлалын сайдын 2007 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 186 дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралт
     - Барилгын YI зэрэгтэй ажилчны цагийн тарифт цалинг суурь болгож авна.
 
 
 
 
ЗАМ БАРИЛГЫН ҮЕ ШАТНЫ АЖЛУУДАД НООГДОХ ИТА-НЫ ЦАГИЙН ТОМСГОСОН НОРМ
 
 
/хүн-цаг/
Инженер техникийн ажилтны
нэр
Хүний тоо
Үе шатны үндсэн ажлын төрөл
ДҮН
Хиймэл байгууламж
Далан
Хөлдөлтөөс хамгаалах үе
Суурийн доод үе
Суурь
Хучилт
Замын тоноглол
Туслах ажлууд
Түр барилга,
аж ахуйн бэлтгэл, талбайн цэвэрлэгээ, бетон цех
Ухмал, хажуугийн ба уулын шуудуу, ороод нийт газар шорооны ажил
Хөрс солилт, буцаан дүүргэлт
Бэхжүүлэх ажил
Карьер, бутлан ангилах, буталсан чулуу холих ажил
АБЗавод, эмульсийн цех, лаборато-рийн ажил
Карьер, шороон ордын нөхөн сэргээлт
1
Обьектын буюу төслийн удирдагч
1
1056
704
704
704
880
1056
176
5280
2
Талбайн инженер
2
2024
2464
1408
1760
1584
968
352
10560
3
Хэмжилтийн инженер
2
1232
2640
1408
1760
1936
1232
352
10560
4
Материалын инженер
2
1584
2112
1584
1408
1760
1760
352
10560
5
Тоо хэмжээний инженер
1
704
1408
880
1056
704
352
176
5280
6
Туслах  инженер
5
5808
5280
3520
3872
4400
2640
880
26400
7
Лаборант
10
8096
14080
6160
7216
8448
8272
528
52800
 
ДҮН
23
20504
28688
15664
17776
19712
16280
2816
121440
 
Тайлбар: - Зам, тээвэр, аялал жуулчлалын сайдын 2007 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 186 дугаар тушаалын 4 дугаар хавсралт
               - Энэхүү жишиг үнэлгээ нь 100 км авто замын үе шатны үндсэн ажилд хамаарна
                                                                                                                                 
 
ИНЖЕНЕР ТЕХНИЙКИЙН АЖИЛТНЫ ГҮҮРИЙН БАРИЛГЫН ҮЕ ШАТНЫ АЖИЛД
ЗАРЦУУЛАХ ЦАГИЙН ТОМСГОСОН НОРМ
 
 
                                                                                                                                                                /хүн-цаг/
Инженер техникийн ажилтан
тоо
Үе шатны үндсэн ажлын төрөл
Дүн
Бэлтгэл ажил
Суурийн ажил
Тулгуурын ажил
Алгасалын ба зорчих хэсгийн ажил
Хоёр талын зам, урсгал залах далан
Хийгдэх ажлууд
Түр барилга барих, ахуйн байгууламж барих, үйлдвэрлэлийн бэлтгэл, барилгын талбай бэлтгэх
Хэмжилт гадаслагаа, суурийн нүх ухах, материал бэлтгэх,               суурь байгуулах
Материал бэлтгэх, тулгуур ригель байгуулах
Материал бэлтгэх, хийц бүтээц бэлтгэх, алгасалын бүтээц, зорчих хэсэг байгуулах
Урсгал залах далан байгуулах, хоёр талын зам байгуулах
1
Обьектын дарга
1
704
704
704
704
704
3520
2
Талбайн инженер
1
704
1056
800
608
352
3520
3
Материалын инженер
1
352
1056
704
1328
80
3520
4
Хэмжилтийн инженер
1
80
1584
352
800
704
3520
5
Механик цахилгааны инженер
1
352
792
792
792
792
3520
6
Тоо хэмжээний инженер, лаборант
1
128
656
800
1584
352
3520
 
Дүн
6
2320
5848
4152
5816
2984
21120
 
Тайлбар: - Зам, тээвэр, аялал жуулчлалын сайдын 2007 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 186 дугаар тушаалын 4 дугаар хавсралт
                - Энэхүү жишиг үнэлгээ нь 100 урт/м гүүрийн үе шатны үндсэн ажилд хамаарна

4-Р ХАВСРАЛТ
 
ЗАМ БАРИЛГЫН АЧААНЫ АНГИЛАЛ
 
II зэргийн ачаа
 
Даацанд хүргэхийн тулд давхарлан ачих боломжгүй материал, лааз савтай тосон болон шороон будаг, лак, олиф; Савтай болон автоцистернтэй шингэн спирт, глицерин, олиф, битум, уусгагч хольцууд; Хүрмэн чулуу, перлит, керамзит; Асбестон хоолой; Хөнгөн бетон хийц; Хуудсан төмрөөр хийсэн агаар дамжуулагч хоолой, салхивчийн бусад эдлэлүүд; Керамзит, гипс, хөнгөн бетон, үнс, модны үртэс, зоргодос гэх  мэт материалаар хийсэн хамар хана, бамбай, зулавч хавтангууд; Рубероид, толь, пергамин, гидроизол, изоль, шалны хулдаас, ханын цаас; Хавиргат хавтан, ханы хавтгаалж, шатны марш, худгийн цагираг, онгоц гэх мэт овор хэмжээ ихтэй төмөр бетон эдлэл; Өндөр хүчдэл, холбооны агаарын шугамын 6 м-ээс дээш урттай шон; Барилгын хаалга, цонх; Төрөл бүрийн кабель, утас; Сантехник, цахилгааны зарим тоноглол, хэрэгсэл; Гэрлийн бүрхүүл.
 
 
III зэргийн ачаа
 
1.      Барилгын дулаалгын шилэн хөвөн, хөөсөнцөр;
2.      Чийдэнгийн шил;
3.      Модны үртэс, зоргодос;
4.      Сүрэл;
5.      Уурын зуухны үнс;
6.      Уурын тогоо;
7.      Бойлер;
8.      Ферм, түүний холбоос;
9.      Бункер, циклон;
10. Төрөл бүрийн ёмкость, бак;
11. Төрлө бүрийн яндан хоолой;
12. 500 мм-ээс дээш голчтой утааны яндан.
 
Тайлбар: Энэ жагсаалтанд ороогүй барилгын ачааг I зэргийн ачаа гэж үзнэ.
5-Р ХАВСРАЛТ
 
Автомашинаар ачаа тээвэрлэх 1 тн.км-ын жишиг тариф
 
/төгрөгөөр/
Тээврийн зай, км-ээр
Ачааны зэрэглэл
Тээврийн зай, км-ээр
Ачааны зэрэглэл
I
II
III
I
II
III
1
946.28
1272.78
1699.11
27-28
299.65
403.50
534.24
2
612.30
838.56
1074.01
29-30
292.17
392.84
524.64
3
508.85
691.21
925.58
31-34
289.41
386.25
516.11
4
471.32
635.53
851.36
35-38
281.73
382.25
507.15
5
447.01
583.93
785.90
39-42
277.67
375.49
497.34
6
409.47
546.18
732.15
43-46
272.13
365.76
487.53
7
371.08
495.86
663.48
47-50
267.66
358.94
477.72
8
367.89
492.65
656.86
51-55
260.41
352.11
468.76
9
361.87
486.25
648.33
56-60
257.63
346.55
460.03
10
343.78
461.73
619.12
61-65
250.17
335.25
450.42
11-12
339.52
458.09
609.52
66-70
247.39
331.84
440.61
13-14
336.54
447.01
600.99
71-75
240.36
321.18
431.02
15-16
329.71
444.24
591.18
76-80
237.15
317.77
422.27
17-18
326.52
434.71
581.16
81-85
230.55
307.33
413.11
19-20
318.84
429.95
571.79
86-90
226.49
304.34
403.91
21-22
315.86
420.13
563.25
91-95
219.89
393.67
400.31
23-24
309.46
415.02
553.86
96-100
216.47
290.47
395.19
25-26
301.73
407.34
544.28
100-аас дээш
213.35
280.66
391.34
Тайлбар: Зам, тээвэр, аялал, жуулчлалын сайдын 2008 оны 09 дугаар сарын 08-ны өдрийн 136 дугаар тушаалаар батлагдсан.
 
 
 
 
 6-Р ХАВСРАЛТ
 
ЗАМЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН АШИГЛАЛТЫН ЦАГИЙН ЖИШИГ ҮНЭ
 
Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн нэр
марк төрөл
Хүчин
чадал
Үйлдвэр-лэсэн улс
Балансын үнэ /төгрөгөөр/
Нэгж машин.цаг-ийн үнэ
1
2
3
4
5
6
7
1
Экскаватор
CAT-438 ачигчтай
0.25м3
АНУ
60 840 010
21 939
2
Экскаватор
JCB-3X ачигчтай
0.25 м3
АНУ
49 740 000
21 298
3
Экскаватор
PW-150
0.5м3
Япон
140 113 786
41 602
4
Экскаватор
TATA-315
0.25м3
Энэтхэг-Итали
68 116 950
23 181
5
Экскаватор
Soler-200
1.0м3
БНСУ
163 437 779
51 100
6
Экскаватор
Case-590
0.25мз
Герман
93 138 000
29 170
7
Экскаватор
CAT 320
0.6и3
АНУ
125 103 000
46 271
8
Экскаватор
CAT 330
1.4м3
АНУ
187 989 000
67 805
9
Экскаватор
WZ-30-25
0.23м3
БНХАУ
57 000 000
22 984
10
Экскаватор
DAEWOO S220LC-V
0.9м3
БНСУ
128 656 953
46 665
11
Экскаватор
R 210LC-3
0.8м3
БНСУ
126 960 000
46 330
12
Экскаватор
ЕК-1200
0.5 м3
ОХУ
100 200 000
41 898
13
Экскаватор
ЕК-1220
0.65м3
ОХУ
99 000 000
44 447
14
Экскаватор
ЭО-2621
0.25м3
ОХУ
32 000 000
19 630
15
Экскаватор
ЭО-3322
0.5м3
ОХУ
46 000 000
24 659
16
Экскаватор
ЭО-4121
1.0м3
ОХУ
59 000 000
29 978
17
Ачигч
WA-180-3
1.2мз
Япон
90 179 184
35 635
18
Ачигч
WA-320-3A
3.2м3
Япон
127 034 000
49 968
19
Ачигч
CAT-938
2.1м3
АНУ
99 513 000
47 700
20
Ачигч
CAT-910
1.2м3
АНУ
64 391 250
29 536
21
Ачигч
ZL-10
0.8м3
БНХАУ
24 000 000
23 669
22
Ачигч
ZL-20
1.2м3
БНХАУ
33 000 000
28 281
23
Ачигч
ZL-30
1.8м3
БНХАУ
41 000 000
32 306
24
Ачигч
ZL-40
2.4м3
БНХАУ
46 000 000
35 755
25
Ачигч
ZL-50
3.0м3
БНХАУ
50 000 000
39 879
26
Автогрейдер
GD-511
112квт
Япон
101 456 526
42 237
27
Автогрейдер
GD-611A
116квт
Япон
138 802 500
51 244
28
Автогрейдер
Volvo G-710
170квт
Швед
128 707 700
63 047
29
Автогрейдер
GR-135
85квт
БНХАУ
71 000 000
40 843
30
Автогрейдер
PV-160G
170 м.х
БНХАУ
87 970 000
40 844
31
Автогрейдер
ДЗ 120
132квт
ОХУ
70 820 000
29 483
32
Автогредер
ДЗ-557
108м.х
ОХУ
75 000 000
30 389
33
Автогредер
ДЗ-122
100квт
ОХУ
77 000 000
31 126
34
Булт индүү
CS-12
10тн
Япон
52 581 000
31 721
35
Хийн дугуйт индүү
CP-221
10тн
Швед
100 935 238
45 950
36
Хийн дугуйт индүү
ДУ-100
10тн
ОХУ
51 031 750
26 666
37
Хийн дугуйт индүү
CP-201
10тн
Япон
52 984 800
34 502
38
Хийн дугуйт индүү
TQSD-6120
10 тн
БНХАУ
39 456 916
39 860
39
Индүү
ДУ-47
5тн
ОХУ
48 000 000
25 700
40
Индүү
ДУ-48
8тн
ОХУ
52 000 000
26 585
41
Индүү
ДУ-50
5тн
ОХУ
26 000 000
19 656
42
Доргиурт индүү
SAKAI SW-800
16тн
Япон
75 020 000
46 991
43
Доргиурт индүү
HAMM HD-70K
8-10тн
Япон
79 201 500
38 344
44
Доргиурт индүү
CA 251
10тн
Япон
65 562 000
39 813
45
Доргиурт индүү
LT218B
18тн
БНХАУ
41 123 500
36 137
46
Доргиурт индүү
YZ12TC
12тн
БНХАУ
40 000 000
28 938
47
Гар индүү /моторт/
HV-50
0.5тн
Япон
7 260 000
11 093
48
Гар индүү /моторт/
LP-650
0.5тн
Япон
1 605 600
8 810
49
Асфальто дэвсэгч
Vogel Super-1600
240тн
ХБНГУ
299 950 000
94 686
50
Асфальт дэвсэгч
Super -1800-S
400-700тн
ХБНГУ
632 782 101
147 012
51
Асфальто дэвсэгч
BP-40W
80-100тн
Япон
176 747 500
57 860
52
Асфальто дэвсэгч
NF 130DM
80тн
Япон
133 800 000
46 887
53
Асфальт дэвсэгч
ДС-126 /ДС-143/
170тн/ц
ОХУ
77 000 000
37 268
54
Битум цацагч
FVE-33K
6000л
Япон
139 150 000
70 364
55
Битум зөөгч
CSZ-81Q
6000л
Япон
37 940 000
70 203
56
Битум цацагч
FK-615HAL
6000л
Япон
85 632 000
62 917
57
Битум цацагч
LMT-5080
5тн
БНХАУ
54 975 536
31 066
58
Автогудранатор
ДС-39
3500л
ОХУ
25 000 000
67 823
59
Гар битум цацагч
TES 200
25-30л/м
Япон
22 612 200
15 152
60
Цас буудагч
Nichijo HTR-263
2300тн/ц
Япон
295 240 000
97 241
61
Засварын машин
FTS33H-02
 
Япон
145 803 790
84 062
62
Засварын машин
HZ 227 SA
 
Япон
105 480 561
80 495
63
Зам засварын машин
FS R33F
 
Япон
98 695 500
54 420
64
Хайрга тараагч
DS-40 DDT
20-40м3/ц
Япон
9 976 450
11 731
65
Хийн компрессор
DL-0401
7м3/мин
Энэтхэг
19 420 500
12 508
66
Хийн компрессор
Denyo DIS 90SB
8м3/м
Япон
12 345 600
12 788
67
Хийн компрессор
PDS-265
7м3/мин
Япон
18 330 600
10 201
68
Хийн компрессор
ПКСД-5.25
7м3/мин
ОХУ
14 432 000
21 809
69
Хийн компрессор
ПР 10/8
10м3/мин
ОХУ
30 624 000
31 258
70
Асфальто бетон зүсэгч хөрөө
JM-500
15-30 см
Энэтхэг
5 390 550
10 203
71
Асфальто бетон зүсэгч хөрөө
TCC 14 SE
15-30 см
Япон
6 602 500
10 953
72
Бульдозер
D-155-3
32тн
Япон
293 824 132
86 872
73
Бульдозер
D-85A-21
21тн
Япон
208 764 126
62 445
74
Бульдозер
D-65E-12
15тн
Япон
147 906 534
50 854
75
Бульдозер
Т-120
15 тн
БНХАУ
70 989 430
38 667
76
Бульдозер
WEICNAL SD-16
160м.х
БНХАУ
80 185 445
30 112
77
Бульдозер
ДЗ-42
75 мх
ОХУ
53 504 000
25 099
78
Бульдозер
ДЗ-170 /дз-110/
170мх
ОХУ
103 800 000
42 001
79
Бульдозер
ДЗ-140
170мх
ОХУ
133 800 000
28 034
80
Усны машин
FTR-33-02
5000л
Япон
63 610 910
57 059
81
Усны машин
FTR-33-H
6000л
Япон
55 822 000
64 616
82
Усны машин
FF3HJSA
6000 л
Япон
51 408 970
67 760
83
Усны машин
МДК-4333
5000л
ОХУ
25 000 000
63 950
84
Усны машин
Камаз-65115
8000л
ОХУ
160 295 111
89 025
85
Автокран
FH224SA
8тн
Япон
74 911 275
72 784
86
Автокран
TL-250E
25тн
Япон
157 770 939
94 841
87
Крантай машин
URV-293
1.5тн
Япон
70 946 000
37 240
88
Автокран
КС-2561
5тн
ОХУ
65 000 000
30 382
89
Автокран
КС-3575
10тн
ОХУ
145 000 000
38 196
90
Автокран
КС-3577
14тн
ОХУ
161 920 000
43 521
91
Автокран
КС-4561
16тн
ОХУ
160 380 000
45 301
92
Автокран
КС-4571
20тн
ОХУ
178 200 000
48 792
93
Кран /хийн дугуйт/
КС-4361
16тн
ОХУ
69 690 000
35 361
94
Кран /хийн дугуйт/
КС-5363
25тн
ОХУ
140 800 000
42 685
95
Кран /хийн дугуйт/
KATO NK-350
35тн
Япон
217 500 000
63 312
96
Кран /хийн дугуйт/
KATO NK-450E
45тн
Япон
308 125 000
80 165
97
Кран /хийн дугуйт/
KATO KR-700
70 тн
Япон
440 800 000
109 575
98
Трайллер
HINO SS2FKSA
40тн
Япон
152 955 420
91 470
99
Трайллер
ISUZU EXZ-51K
30 тн
Япон
134 377 500
86 292
100
Трайллер
SS-633
42тн
Япон
124 347 030
91 884
101
Өрмийн машин
HCR9-DC
180 кг
Япон
243 516 000
73 907
102
Шатахуун зөөгч
FF3HJSA
6000л
Япон
59 226 235
68 452
103
Автосамосвал
ISUZU
5тн
Япон
51 804 940
58 223
104
Автосамосвал
KY-220
11тн
Япон
66 187 445
68 330
105
Автосамосвал
BY211LTM
4тн
Япон
48 925 308
38 235
106
Автосамосвал
ISUZU CYZ 51K
8тн
Япон
74 423 000
68 322
107
Автосамосвал
Dong
5 тн
БНХАУ
34 425 208
33 862
108
Автосамосвал
Делонг LZGCL2MH
22.4 тн
БНХАУ
54 057 355
63 575
109
Цахилгаан станц
SD6-60S
45квт
Япон
8 968 690
12 960
110
Цахилгаан станц
JSM-50
45 квт
Энэтхэг
16 247 800
11 629
111
Цахилгаан станц
DB-2531K
145квт
Япон
20 337 600
27 175
112
Гагнуурын аппарат
DLW-300ESW
380а
Япон
6 799 800
10 508
113
Гагнуурын аппарат
САК
380а
ОХУ
11 088 000
18 396
114
Гагнуурын аппарат
ВД-306
320а
ОХУ
1 400 000
7 907
115
Гагнуурын аппарат
ВД-400
400а
ОХУ
1 800 000
7 960
116
Доргиурт гар алхан нягтруулагч
TV7DFW
250кг
Япон
1 396 500
9 379
117
Гар нягтруулагч
FP-130
250кг
Энэтхэг
4 358 420
9 182
118
Гар нягтруулагч
TP80Y
300кг
Япон
902 500
9 608
119
Гар нягтруулагч
LF-110
110кг
Япон
8 630 100
11 222
120
Гар нягтруулагч
LF-90
90кг
Япон
1 839 750
9 733
121
Шингэнт өргөгч
BJ483ZQB
 
БНХАУ
35 000 000
35 850
122
Коперийн төхөөрөмж
КоГ-14
14м
ОХУ
97 584 678
41 728
123
Дизель молот
СП-77А
2500кг
ОХУ
39 367 821
37 094
124
Дизель молот
СП-60А
250кг
ОХУ
10 894 682
15 203
125
Дизель станц
АД-30
30квт
ОХУ
25 804 979
23 826
126
Дизель станц
АД-60
60квт
ОХУ
29 598 950
34 555
127
Дизель станц
АД-100
100квт
ОХУ
34 935 929
48 296
128
Дизель станц
АД-200С
200квт
ОХУ
60 046 202
68 844
129
Бетон зуурагч
СБ-16
330 л
ОХУ
4 700 000
8 345
130
Бетон зуурагч
СБ-92
500 л
БНХАУ
17 500 000
10 043
131
Бетон зуурагч
JSY-500
330 л
ОХУ
4 700 000
8 996
132
Бетоны насос
БЗ-30
30м3
БНХАУ
9 560 000
8 990
133
Тунлагч дозатор
PLD-800
0.5м3/м
БНХАУ
12 600 000
9 393
134
Тунлагч дозатор
PLD-1200
1.0 м3/м
БНХАУ
17 400 000
10 034
135
Чулуу бутлуур
PE 150x250
3м3/ц
БНХАУ
3 500 000
8 185
136
Чулуу бутлуур
PE 250x400
8м3/ц
БНХАУ
8 900 000
8 902
137
Чулуу бутлуур
PE 250x 600
20 м3/ц
БНХАУ
12 000 000
9 313
138
Конвейер
ТК-20
30м3/ц
ОХУ
8 600 000
8 862
139
Шигшүүр
ВГ-1-2.9
20м3/ц
ОХУ
7 600 000
8 729
140
Шигшүүр
ГД-41
60м3/ц
ОХУ
13 300 000
9 485
141
Арматур матагч
С-147
40 мм
ОХУ
1 850 000
7 966
142
Арматур сунгагч
Л-5
14 мм
ОХУ
3 600 000
8 198
143
Арматур таслагч
С-229
32 мм
ОХУ
1 790 000
7 959
144
Усны насос
ГНОМ-10
10 м3/цаг
ОХУ
780 000
7 824
145
Усны насос
АНС-60
30 м3/цаг
ОХУ
1 300 000
7 894
146
Усны насос
АНС-130
60 м3/цаг
ОХУ
2 300 000
8 026
147
Усны насос
С-245
120м3/цаг
ОХУ
6 000 000
8 517
148
Гүний доргиулагч
ИВ-116
42 мм
ОХУ
250 000
7 755
149
Талбайн доргиулагч
ИВ-98
10 м2
ОХУ
330 000
7 764
150
Гүүрийн тулгуурын суурь өрөмдөх машин
MJ-20
2.0м
БНХАУ
215 000 000
36 256
151
Гүүрийн тулгуурын суурь өрөмдөх машин
JKL-6
1.5 м
БНХАУ
180 000 000
31 610
152
Арматур хүчитгэх домкрат
YDS 3000
3000KN
БНХАУ
5 200 000
8 411
153
Арматур хүчитгэх домкрат
YDS 1000
3000KN
БНХАУ
4 600 000
8 332
154
Дам нуруу өргөх дамкрат
QLD-200
200 тн
БНХАУ
2 100 000
8 000
155
Дам нуруу өргөх дамкрат
QLD-100
100 тн
БНХАУ
1 850 000
7 967
156
Арматурт резьба татагч машин
YC-40
40 мм
БНХАУ
4 900 000
8 371
157
Грейефер хос эрүүт
ДГ2-10
1.2 м3
ОХУ
16 800 000
9 950
158
Хүнд даацын урт чиргүүл
ЧПЗ-50
50 тн
ОХУ
8 200 000
8 808
 
Тайлбар: Энэхүү жишиг үнэ ЗТБХБ-ын сайдын 2010 оны 08 дугаар сарын 09-ны өдрийн 275 дугаар тушаалаар батлагдсан.
7-Р ХАВСРАЛТ
 
 
АЖЛЫН БАГАЖ ХЭРЭГСЛИЙН ЭДЭЛГЭЭНИЙ НОРМАТИВТ ХУГАЦАА
 
 
Багаж хэрэгслийн нэр төрөл
Эдэлгээний хугацаа, сар
 
Багаж хэрэгслийн нэр төрөл
Эдэлгээний хугацаа, сар
Метр ( 5м)
3
 
Цөмийн багаж /ком/
60
Хуйлмал метр (50м)
2
 
Богино долгионы станц /ком/
36
Нивелир/ком (Sokkia)
60
 
Хотойлт хэмжигч бенкельманы дам нуруу
12
Автомат нивелир/ком (Sokkia)
60
 
Индикатор
12
Power set/ком (Sokkia)
96
 
Бордок
36
Тэгш ус (Sokkia)
48
 
Хучилтын тэгш байдлыг шалгах багаж
24
Алх
12
 
Хучилтын тэгш байдлыг шалгах багаж
36
Лантуу
12
 
Хучилтын тэгш байдлыг шалгах багаж
36
Сүх
12
 
Хучилтын гулсалт шалгах
96
Лоом
12
 
Дугуй мөрний ховил тодорхойлогч
60
Жоотуу
12
 
Шмидтийн алх
60
Хүрз
12
 
Бетон хийцийн арматурын байрлалыг тодорхойлогч
60
Носилк
12
 
Конусын суулт үзэх багаж
36
Нийвий (төмөр)
24
 
Далан суурийн бат бэхийг шалгах DCP
36
Нийвий (модон)
12
 
Төмөр дэгээ
12
Багс
1
 
Оосор дэгээ
12
Цүзгэр хөрөө
60
 
Тэргэнцэр
36
Гар хөрөө (модны)
24
 
Резин алх
36
Гар хөрөө (төмрийн)
24
 
Хувин
1
Цүүц
36
 
Шаблон /цагаан зураас татах/
1
Хасуур
36
 
Хашлаганы хайч
36
Цоолтуур
36
 
Багаж /ком/
12
Халив
12
 
Цутгуур бүхий хувин
12
Тэгшлүүр
12
 
Тэвш
60
Гар матагч
36
 
Хатаах зуух
60
Арматурын дэгээ
36
 
Алх хэв
60
Хуйлмал метр (25м)
2
 
Индикатор
24
Хутгуур (1кг)
1
 
CBR-ийн пресс
60
Бахь
36
 
Касаграндын багаж
36
Гаапуу
1
 
Электрон жин
60
Гар нүдүүр
6
 
Шигшүүр /ком/
24
Термометр
6
 
Бутрагдалт тодорхойлох багаж
60
Налуугийн шаблон
12
 
Үзүүрлэг хавтгай, урт хэмжигч
36
Дэрсэн шүүр
1
 
Битумын шанага
60
Троссон шүүр
12
 
Викийн багаж
60
Элсэн конус /ком/
60
 
Маршалын багаж
60
Бетоны бат бэхийг тодорхойлох пресс
60
 
Усны бетон цутгах хоолой
60
Дээж өрөмдөгч корын машин
72
 
Копёр /ком/
60
Дээж хийх сав
36
 
Шонгийн төмөр малгай
3
Битумын уярах температурыг тодорхойлогч
60
 
Төмөр шугам
12
Вязкометр
60
 
Домкрат
24
Тавган тестийн хавтан
36
 
Арматур боох түлхүүр
12
Цорго
12
 
Хусуур
1
Хөнөг 1м3
36
 
Төмөр сойз
1
Илүүр
3
 
Модон алх
2
Заадас дүүргэгч
3
 
Хувийн дозиметр
1
Малтуур
1
 
Багажны дозиметр
36
Гар харуул
12
 
Цахилгаан тэслэгч
12
Арматурын хайч
6
 
Компьютер
68
Ареометр
0.5
 
Принтер
68
Мийдүү
3
 
Хувилах машин
68
Цахилгааны багаж хэрэгсэл
6
 
Галын хор 5кг
12
Торх 20тн
120
 
3м-н металл рейк
60
Хадаасны лоом
36
 
Вагон сууц
60
Өнцөг хэмжигч
36
 
Контейнер
60
Штангенциркуль
36
 
Усны ёмкость
36
Шаблон /ванн гагнуурын/
36
 
Хийн гар буу
246
Гүн хэмжигч утсан метр 20м
1
 
Гав
246
Шүүлтүүр
12
 
 
 
Юүлүүр
12
 
 
 
    8-Р ХАВСРАЛТ
 
АЖЛЫН ТУСГАЙ ХУВЦАС, ХАМГААЛАХ ХЭРЭГСЛИЙН
ЭДЭЛГЭЭНИЙ НОРМАТИВТ ХУГАЦАА
 
Код
Ажлын тусгай хувцас, хамгаалах
хэрэгслийн нэр төрөл
Эдэлгээний хугацаа, сар
1
Ажлын бээлий (алгандаа хамгаалалт буюу зөөлөвчтэй)
0.5
2
Ажлын гутал (хуруу, шагайны хамгаалалттай)
12
3
Ажлын өмд, цамц (зуны)
6
4
Каск (дуулга)
24
5
Нүүрэвч
6
6
Галд тэсвэртэй материалаар хийгдсэн өмд, цамц
6
7
Галд тэсвэртэй материалаар хийгдсэн малгай
6
8
Галд тэсвэртэй материалаар хийгдсэн ажлын бээлий
1
9
Модон улавч
12
10
Оч, ил задгай гал хайлштай харьцах ажлын тусгай гутал
12
11
Дулаан тэсвэртэй материалаар хийгдсэн өмд, цамц
12
12
Дулаан тэсвэртэй материалаар хийгдсэн малгай
12
13
Дулаан тэсвэртэй материалаар хийгдсэн бээлий
3
14
Дулаан ялгаруулдаг гадаргуутай харьцах ажлын тусгай гутал
3
15
Дулаалгатай өмд, цамц
12
16
Ажлын дулаалгатай гутал (хуруу, шагайны хамгаалалттай)
12
17
Дулаалгатай бээлий
0.5
18
Хүйтэн нөхцөлд буулгадаг малгай
12
19
Радио идэвхт бодис, рентгэн цацрагтай харьцах тугалгадсан бээлий
12
20
Радио идэвхт бодис, рентгэн цацрагтай харьцах хошуувч
12
21
Хувийн дозометр
 
22
Цахилгаан гүйдэл тусгаарлагч бээлий
0.5
23
Тусгай зориулалтын галош, эсвэл ботинк
12
24
Тоостой нөхцөлд хошуувч буюу амны хавхлагатай хаалт
0.5
25
Ус чийгтэй харьцах тусгай зориулалтын бээлий
0.5
26
Усны гутал буюу галош (хуруу, шагай хамгаалалттай)
6
27
Ус, тос, химийн бодисоос хамгаалах өмд, цамц
6
28
Анхааруулах дохио өгөх зориулалттай шар өнгийн ажлын хантааз
12
29
Чихэвч буюу чихний бөглөө
1
30
Ажлын халад
6
31
Өндрийн бүс (ком)
24
32
Хамгаалалтын нүдний шил
6