Хэвлэх DOC Татаж авах
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2011
   оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/86
 тоот тушаалын хоёрдугаар хавсралт
 
Заавал мэдээлэх өвчний жагсаалт
 
Нэг. Олон төрлийн мал амьтныг өвчлүүлдэг өвчин
 
1.            Боом
2.            Бруцеллёз (Brucella abortus)
3.            Бруцеллёз (Brucella melitensis)
4.            Бруцеллёз (Brucella suis)
5.            Хэл хөхрөх
6.            Шүлхий
7.            Лептоспироз
8.            Иж сүрьеэ
9.            Ку чичрэг
10.        Галзуу
11.        Трихнеллоз
12.        Туляреми
13.        Цусан халдвар
14.        Зогсоо
15.        Ботулизм
16.        Бэтэг
17.        Листериоз
 
Хоёр. Үхрийн өвчин
 
18.        Үхрийн мялзан
19.        Үхрийн анаплазмоз
20.        Үхрийн тархи сархиагтах эмгэг
21.        Үхрийн бабезиоз
22.        Үхрийн сүрьеэ
23.        Үхрийн диарей
24.        Үхрийн цээж
25.        Үхрийн лейкоз
26.        Үхрийн ринотрахейт
27.        Дуут хавдар
28.        Хорт салст халуурал
29.        Дэлэнгийн өмрөө
30.        Үхрийн цистоцеркоз
 
Гурав. Хонь, ямааны өвчин
 
31.        Сохор догол
32.        Годрон
33.        Дотрын халдварт хордлого
34.        Хонь, ямааны Маэди-Висна
35.        Хонины энзоот зулбах
36.        Хонины бруцеллёз (Brucella ovis)
37.        Бог малын мялзан төст өвчин
38.        Хонь, ямааны цэцэг
39.        Скарпи
40.        Некробактериоз
41.        Аденоматоз
42.        Шөвөг яр
 
 
Дөрөв. Адууны өвчин
 
43.        Адууны халдварт цус багасах
44.        Нийлүүлгийн өвчин
45.        Адууны томуу
46.        Адууны ринопнемони
47.        Адууны вирусын артрит
48.        Ям
49.        Адууны сахуу
50.        Хулгана яр
51.        Адууны уушиг яглтангийн хавьтал халдварт үрэвсэл
 
Тав. Тэмээний өвчин
52.        Тэмээний амруу
53.        Тэмээний цэцэг
 
Зургаа. Гахайн өвчин
 
54.        Африкын гахайн мялзан
55.        Гахайн мялзан
56.        Гахайн үржил амьсгалын замын хам шинж
57.        Гахайн цэврүүт өвчин
58.        Ёлом
59.        Гахайн миксоплазмоз
60.        Гахайн цистоцеркоз
 
Долоо. Шувууны өвчин
 
61.        Шувууны халдварт бронхит
62.        Шувууны халдварт ларинготрахейт
63.        Шувууны микоплазм (M.gallisepticum, M.synoviae)
64.        Өндөр болон сул хоруу чанартай шувууны томуу
65.        Гамбора
66.        Марекын өвчин
67.        Шувууны тахал (Ньюкасли өвчин)
68.        Шувууны пуллороз
 
Найм. Туулайн өвчин
 
69.        Туулайн вируст цусан халдвар
70.        Туулайн миксоматоз
 
Ес. Зөгийн өвчин
 
71.        Зөгийн үжил
72.        Зөгийн аскосфероз
73.        Зөгийн варрооз
 
Арав. Нохойн өвчин
 
74.        Нохойн гударга
75.        Нохой муурны парвовирусын халдвар