Хэвлэх DOC Татаж авах
      Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд,                       
      Эрүүл мэндийн сайдын   2012  оны 3. дугаар сары 13. - ны  өдрийн А-74/ А/39/ 77                             
                                        дугаар   хамтарсан  тушаалын                                                                            
    1 дүгээр хавсралт
 
МОНГОЛ УЛСАД 2012  ОНД ХӨДӨӨ АЖ АХУЙД УРГАМАЛ ХАМГААЛЛЫН ЗОРИУЛАЛТААР АШИГЛАЖ БОЛОХ ПЕСТИЦИДИЙН ЖАГСААЛТ, ХЭРЭГЛЭХ ХЭМЖЭЭ
 
Нэг. 2012 онд хөдөө аж ахуйд ашиглаж болох пестицидийн жагсаалт
Д/д
Худалдааны нэр
Үйлчлэх бодисын нэр
Үйлчлэх бодисын
хувь, хэмжээ
Томъёо
Олон улсын бүртгэлийн дугаар /CAS/
 
Зориулалт
ИНСЕКТИЦИД
1
Децис
 
Дельтаметрин
2.5%
C22H19Br2NO3
52918-63-5
Бэлчээр, ой, таримлын болон агуулахын хөнөөлт шавьжийн эсрэг зааврын дагуу хэрэглэнэ.
2
Децимон- /монгол/
Дельтаметрин
2.5%
C22H19Br2NO3
52918-63-5
Бэлчээр, ой, таримлын болон агуулахын хөнөөлт шавьжийн эсрэг зааврын дагуу хэрэглэнэ.
3
Сумицидин
 
Фенвалерат
20%
C25H22ClNO3
51630-58-1
Бэлчээр, ой, таримлын болон агуулахын хөнөөлт шавьжийн эсрэг  зааврын дагуу хэрэглэнэ.
4
Сумипланта-/монгол/
Фенвалерат
20%
C25H22ClNO3
51630-58-1
Бэлчээр, ой, таримлын болон агуулахын хөнөөлт шавьжийн эсрэг  зааврын дагуу хэрэглэнэ.
5
Каратэ
 
Ламбда-цигалотрин
5%
C23H19ClF3NO3
91465-08-6
Бэлчээр, ой, таримлын болон   агуулахын хөнөөлт шавьж, хачигийн эсрэг зааврын дагуу хэрэглэнэ.
6
Каратокс-/монгол/
Ламбда-цигалотрин
5%
C23H19ClF3NO3
91465-08-6
Бэлчээр, ой, таримлын болон   агуулахын хөнөөлт шавьж, хачигийн эсрэг зааврын дагуу хэрэглэнэ.
7
Кинмикс
 
Бетациперметрин
5%
 
C22H19Cl2NO3
 
65731-84-2
Бэлчээр, таримлын хөнөөлт шавьжийн эсрэг  зааврын дагуу хэрэглэнэ.
8
Кинтар-/монгол/
Бетациперметрин
5%
 
C22H19Cl2NO3
 
65731-84-2
Бэлчээр, таримлын хөнөөлт шавьжийн эсрэг  зааврын дагуу хэрэглэнэ.
9
Таран
 
 
 
Зэтациперметрин
10%
 
C22H19Cl2NO3
 
52315-07-8
Бэлчээр, ой, таримлын хөнөөлт шавьжийн эсрэг  зааврын дагуу хэрэглэнэ.
10
Тарацид-/монгол/
Зэтациперметрин
10%
 
C22H19Cl2NO3
 
52315-07-8
Бэлчээр, ой, таримлын хөнөөлт шавьжийн эсрэг  зааврын дагуу хэрэглэнэ.
11
Цунами
Альфаципермет-рин 100 г/л
10%
 
C22H19Cl2NO3
 
67375-30-8
Агуулахын хөнөөлт шавьж, хачигтай тэмцэх, үр тарианы хоосон агуулах, үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж, сав баглаа боодол, тээврийн хэрэгсэлд зааврын дагуу хэрэглэнэ.
12
Актеллик
Пиримифос-метил 500 г/л
50%
C11H2N3O3PS
29232-93-7
Таваар, тэжээл, үрийн буудай, гурил, тэжээл, хүнсний үйлдвэрийн байр, тоног төхөөрөмж, үр тарианы агуулахад тархсан агуулахын шавьж, хачигтай тэмцэх, ариутгал халдваргүйжүүлэлт  хийхэд зааврын дагуу хэрэглэнэ.
13
Тиаклоприд
Тиаклоприд
2%
 
C10H9ClN4S
 
111988-49-9
 
 
Ойн хөнөөлт шавжийн эсрэг зааврын дагуу хэрэглэнэ.
 
14
Тиаклоприд
Тиаклоприд
 
0.5%
C10H9ClN4S
111988-49-9
Ойн хөнөөлт шавжийн эсрэг зааврын дагуу хэрэглэнэ.
15
Эмамектин бензоат
Эмамектин бензоат
0.5%
C49H75NO13.C7H6O2
155569-91-8
Ойн хөнөөлт шавжийн эсрэг зааврын дагуу хэрэглэнэ.
16
Матрин
Матрин
1.2%
C15H24N2O
519-02-8
Ойн хөнөөлт шавжийн эсрэг зааврын дагуу хэрэглэнэ.
17
Дипрокс
Трихлорфон
80%
C4H8O4PCL3
52-68-5
Ойн хөнөөлт шавжийн эсрэг зааврын дагуу хэрэглэнэ.
18
Мефтион
Фенитротион
50%
C9H12NO5PS
122-14-5
Ойн хөнөөлт шавжийн эсрэг зааврын дагуу хэрэглэнэ.
19
Хүхэр /утагч/
Хүхэр
80%
S
7704-34-9
Хоосон хүлэмж, шилэн дарлага, төмс, жимс, ногооны зоорь, үрийн агуулахад шавьж, хачиг, бактери, мөөгөнцрийн эсрэг ариутгалд хэрэглэнэ.
 
20
Фостоксин /утагч/
Алюминум фосфат
56%
AIP
20859-73-8
Агуулахын хөнөөлт шавьж, хачиг, мэрэгчтэй тэмцэх зорилгоор мэргэжлийн байгууллагын хяналт,  зааврын дагуу хэрэглэнэ
 
21
Фаскорд КЭ
альфациперметрин
100 г/л
C22H19CI2NO3
67375-30-8
Бэлчээр, ой, таримлын болон агуулахын хөнөөлт шавьжийн эсрэг зааврын дагуу хэрэглэнэ.
22
Актара
Тиаметоксам
-
C8 H10 CIN5 O3S
153719-23-4
Төмсний утсан өтний эсрэг хөрсөнд зааврын дагуу хэрэглэнэ.
ГЕРБИЦИД
23
Овсюген экспресс КЭ
Феноксапроп-П-этил+ 35г/л антидота
140г/л+35г/л
C18H16CI2 NO5 +
C18H22CI NO36
71283-80-2
Үр тарианы талбайн үет 1 наст хог ургамлын эсрэг бутлалтаас гол хатгалтын үед зааврын дагуу хэрэглэнэ.
 
 
24
Лорнет
Клопиралида
300г/л
C6H3CI2 NO2
1702-17-6
Үр тарианы талбайн хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг, чихрийн манжин, олс, гүзээлзгэнэ, зусах болон өвөлжих рапсын талбайд,  буудайн бутлалтаас гол хатгалт, чихрийн манжингийн 3 жинхэнэ навч, рапсын 3-4 жинхэнэ навчтай үед зааврын дагуу хэрэглэнэ.
25
Зингер
Метсульфурон метил
600г/кг
C14H15N5O6S
3808-93-2300
Үр тарианы талбайн хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг  бутлалтаас гол хатгалтын үед зааврын дагуу хэрэглэнэ.
 
26
Фенизан
360г/л дикамбын хүчил+ 22.2 г/л хлорсульфуроны хүчил
360г/л+ 22.2г/л
C8H6CI2O3 +
C12H12CIN5O4S
1918-00-9
Үр тарианы талбайн хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг  бутлалтаас гол хатгалтын үед зааврын дагуу хэрэглэнэ.
27
Спрут
Глифосат
54%
C3H8NO5P
1071-83-6
Уринш, төмс, жимс, жимсгэний талбайн бүх төрлийн  хог ургамлын эсрэг зааврын дагуу хэрэглэнэ.
28
Пумасупер
Феноксапроп-П
-этил
7.5%
C16H12CINO5
 
113158-40-0
Үр тарианы талбайн үет нэг наст хог ургамлын эсрэг зааврын  дагуу хэрэглэнэ.
29
Фуроресупер
Феноксапроп-П
-этил
7.5%
 
C16H12CINO5
 
113158-40-0
Төмс, хүнсний ногоо, рапсын талбайн үет нэг наст хог ургамлын эсрэг зааврын дагуу хэрэглэнэ.
30
Гезагард
Прометрин
50%
C10H19N5S
7287-19-6
Төмс, луувангийн талбайн хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг  зааврын дагуу  хэрэглэнэ.
 
31
Раундап
Глифосата
41%
 
C3H8NO5P
 
1071-83-6
Уринш, төмс, жимс жимсгэний талбайн бүх төрлийн хог ургамлын эсрэг зааврын дагуу хэрэглэнэ.
32
Реглон
Дикват
20%
C12H12 Br2 N2
 
85-00-7
Уринш, төмс, жимс жимсгэний талбайн бүх төрлийн хог ургамлын эсрэг  зааврын дагуу хэрэглэнэ.
33
Алмазис
 
Метсульфурон метил
600г/кг
C14H15N5O6S
74223-64-6
Үр тарианы талбайн хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг зааврын дагуу хэрэглэнэ.
34
Грамоксон
 
Паракуат
 
132г/л+
66г/л
 
C12H14Cl2N2
 
4685-14-7
Уринш, төмс, жимс жимсгэний талбайн бүх төрлийн хог ургамлын эсрэг  зааврын дагуу хэрэглэнэ.
35
Таргон
Хизалофоп-П-
этил
51.6%
 
C19H17ClN2O4
 
100646-51-3
Төмс, хүнсний ногоо, рапсын талбайн үет нэг наст хог ургамлын эсрэг  зааврын дагуу хэрэглэнэ.
 
36
Топик
Клодинафоп-
пропаргил+
антидот
80%
C17H13FClNO4
105512-04-9
Үр тарианы талбайн үет нэг наст хог ургамлын эсрэг зааврын дагуу хэрэглэнэ.
37
Дефолт
Глифосата
36%
C3H8NO5P
 
1071-83-6
 
Уринш, төмс, жимс, жимсгэний талбайн бүх төрлийн хог ургамлын эсрэг зааврын дагуу хэрэглэнэ.
 
38
Зонтран
Метрибузин
250г/л
C8H14N4OS
21087-64-9
 
Төмсний талбайн хог ургамлын эсрэг зааврын дагуу хэрэглэнэ.
 
 
39
Кассиус
Римсульфурон
 
250 г/кг
C14H17N5O7S2
122931-48-0
Төмсний талбайн хог ургамлын эсрэг га-д 50-70 г тунгаар 100 л ажлын шингэн орохоор таримлын  соёолохоос өмнө болон төмсний ургамал 10-15 см  түүнээс өндөр болсон үед зааврын дагуу хэрэглэнэ.
40
Форвард
Хизалофоп-П-этил
 
60г/л
C19H17CIN2O4
100646-51-3
Чихрийн манжин, шар манжин, зусах ба өвөлжих рапс, шар буурцаг, наранцэцгийн талбайн үет нэг болон олон наст хог ургамлын эсрэг га-д 0.9-1.2 л 100 л ажлын шингэн орохоор 1 наст хог ургамлын 2-4 навчтай, олон наст мөлхөө хиаг  10-15 см болсон үед зааврын дагуу хэрэглэнэ
41
Титус
Римсульфурон
250г/кг
N-[[(4.6-dimethoxy-2-pyrimidiny)amino(ethylsulfonyl)-2pyridinesulfonamide
С14H17N5O7S2
122931-48-0
 
 
Төмсний талбайн хог ургамлын эсрэг зааврын дагуу хэрэглэнэ.
ФУНГИЦИД
42
Тебу 60,
 
 
Тебуконазол
 
60г/л
C16H22ClN3O
α-[2-(4-chlorophenyl)ethyl]-α-(1,1-dimethylethyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol
107534-96-3
Буудай, арвай, хошуу будааны хатуу харуу, тоосон харуу, хуурамч тоосон харуу, чулуут харуу, гельминтоспориоз ба фузариозын үндэсний илжрэл, үрийн хөгц, септориоз зэрэг өвчний эсрэг үрийг ариутган хэрэглэнэ.
43
Скарлет
Имазалил + Тебуконазол
100 г/л + 60 г/л
 
C14H14Cl2N2O
1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(2-propenyloxy) ethyl}-1H-imidazole
C16H22ClN3O
α-[2-(4-chlorophenyl)ethyl]-α-(1,1-dimethylethyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol
 
35554-44-0
107534-96-3
 
Буудай, арвайн хатуу харуу, тоосон харуу, хуурамч тоосон харуу, чулуут харуу, гельминтоспориоз ба фузариозын үндэсний илжрэл, үрийн хөгц, септориоз зэрэг өвчний эсрэг үрийг ариутган хэрэглэнэ.
 
 
44
Ширлан
Флуазинам
38.5%
3 хлор-N-(3 хлор-5 трифлурометил-2-пиридип)
 
79622-59-6
Төмсний фитофтор өвчний эсрэг ургалтын хугацаанд зааврын дагуу шүршиж хэрэглэнэ.
45
Дивиденд Стар
Дифеноконазол + ципрокиназол
30+3.6г/л
C19H17Cl2N3O3
119446-68-3
Үр тарианы тоосон ба хатуу харуу, үндэсний илжрэл, септориоз, үрийн хөгц, гуалах, хүрэн толбожилт өвчнүүдийн эсрэг үрийг тарихын өмнө ариутгана.
 
46
Зэсийн байван
Зэсийн сульфат
96%
CuSO4 + 5H2 O
7758-99-8
Жимс, жимсгэний мөөгөнцрийн өвчний эсрэг нахиа хөөхөөс өмнө шүршиж хэрэглэнэ.
 
47
Цинеб
Биэтилендитио-карбамины хүчлийн цайрын давс
80%
Этилен-1,2-бисдитиокарбамат цинк
84653-18-9
Төмсний фитофтор, цах-лай нойтон илжрэлийн эс-рэг үр ариутгалд, ургалтын хугацаанд үр тариа, төмс, хүнсний ногооны гуалахаас бусад бүх мөөгөнцөрийн өвчний эсрэг зааврын дагуу хэрэглэнэ.
48
Тилт
Пропиконазол
250г/л
2-(2,4-дихлорфенил-4-пропил-2-14-1,2,4-триазомил метил) –1,3-диоксолан
 
 
 
60207-90-1
Ургалтын хугацаанд буудай арвайн гуалах, хүрэн ба шар зэв, хүрэн толбожилт, септориоз өвчний эсрэг болон үхэр нүдний септориоз, антракноз, гуалах өвчнүүдийн эсрэг зааврын дагуу хэрэглэнэ.
 
49
Касумин
Касугамицин
2%
С14Н25N3O9
 
19408-46-9
Хэмх, сонгино, байцааны бактерийн өвчнүүд, хуурмаг гуалахын эсрэг зааврын дагуу хэрэглэнэ
 
50
 
Топсин-М
Тиофанатметил
70%
 
C12 H14 N4 O4 S2
 
23564-05-8
Ургамлын ургалтын хугацаанд буудай арвайн гуалах өвчний эсрэг болон хэмх, үхэр нүдний гуалах өвчний эсрэг зааврын дагуу хэрэглэнэ
 
51
Фундазол
Беномил
50%
 
Метил –1-бутил-карбомогел-2
C14H18N4O3
17804-35-2
Буудай, арвай, овьёос, хөх тарианы тоосон ба хатуу харуу, үндэсний илжрэл, септориоз өвчний эсрэг үр ариутгалд болон ургамлын ургалтын хугацаанд үр тариа, байцаа, хэмх, лооль, сонгино, үхэр нүдний өвчнүүдийн эсрэг зааврын дагуу хэрэглэнэ
52
Формалин
Форм-альдегид
40%
H-CH=O
50-00-0
Үрийн төмсний булцууг тарихын өмнө ариутгах, дарлага, хүлэмж, зоорь, хоосон агуулахыг ууршуулж утаж ариутгахад зааврын дагуу хэрэглэнэ.
53
Сумилекс
Процимидон
50%
 
C13 H11 Cl2 NO2
 
32809-16-8
Ургамлын ургалтын ба хадгалалтын үед хэмх, лооль, хүнсний ногооны цагаан ба саарал илжрэл өвчний эсрэг зааврын дагуу хэрэглэнэ
54
Байлетон
Триадимефон
25%
1-(4хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1,2,4триазол-1-ил)-бутан-2-он
C14H16ClN3O2
 
43121-43-3
Буудайн зэв, гаулах, хэмхийн гаулах, үхэр нүдний гаулах, алимны гаулах, цахлайн эсрэг ургалтын хугацаанд зааврын дагуу хэрэглэнэ.
 
 
55
Бордогийн шингэн
Зэсийн сульфат+кальцийн гидроксид
1%
H2Ca3Cu4S2O10
 
 
8011-63-0-11125-96-5
Ургамлын ургалтын үед төмс, лооль, хэмх, сонгино, үхэр нүдний фитофтор, альтернариоз, хуурмаг гуалах, антракноз, аскохитоз, зэв септориоз зэрэг өвчнүүдийн эсрэг зааврын дагуу хэрэглэнэ
56
Ридомил голд МЦ
Манкоцеб+ мефеноксам
 
640+40г/кг
N-(2.6-диметилфенил)-N- (2-метоксиацетил) аланина метиловын эфир
 
 
70630-17-0
Ургамлын ургалтын үед төмс, лооль, хэмх, сонгинын фитофтор, альтернариоз, хуурмаг гуалах өвчнүүдийн эсрэг  зааврын дагуу хэрэглэнэ.
57
Манкоцеб
Манкоцеб
70%, 80%
 
N-(2.6-диметил-
Фенил)-N-2-метоксиацетил
 
 
8065-67-6
Төмсний хар цахлай, хуурөй илжрэл өвчний эсрэг үр ариутгалд болон ургамлын ургалтын үед төмс, лоолийн фитофтор, альтернариоз өвчний эсрэг зааврын дагуу хэрэглэнэ.
58
 
Максим КС
 
Флудиоксонил
25г/л
C12H6F2N2 O2
 
131-341-86-1
Үр тариа, төмсний мөөгөнцрийн өвчний эсрэг үрийг тарихын өмнө зааврын дагуу ариутгана.
59
Булат
 
Имазалил + тебуконазол
41.6г/л+
25г/л
 
C16 H22 CIN3 O
 
35554-44-0
Үр тарианы хатуу ба тоосон харуу, үндэсний илжрэл, үрийн хөгц өвчний эсрэг зааврын дагуу хэрэглэнэ.
60
Редут
Тебуконазол
60 г/л
 
C16H22CIN3O
 
107534-96-3
Хатуу ба тоосон харуу, үндэсний илжрэл, үрийн хөгц өвчний эсрэг үрийг тарихын өмнө зааврын дагуу ариутгана.
61
Алькор
Ципрокиназол
400 г/л
C15H18CIN3O
 
 
94361-06-5
Буудайн шар, хүрэн зэв, гаулах, септориоз,  хүрэн толбожилт, түрүүний фузариоз, хөх тарианы гуалах өвчний эсрэг ургалтын хугацаанд  зааврын дагуу хэрэглэнэ.
62
Титул 390
Пропиконазол
-
2-(2,4-дихлорфенил-4-пропил-2-14-1,2,4-триазомил метил) –1,3-диоксола
 
 
60207-90-1
Ургалтын хугацаанд буудай, арвайн гуалах, хүрэн ба шар зэв, хүрэн толбожилт, септориоз болон үхэр нүдний септориоз, антракноз, гуалах өвчний эсрэг зааврын дагуу хэрэглэнэ
 63
ТМТД, ВСК
Тирам
 
400г/л
C6H12N2S4
02-2322-0201-0
137-26-8
Үр тариа, төмс, хүнсний ногооны мөөгөнцөр, бактерийн өвчний эсрэг тарилтын өмнөх үр ариутгалыг хийхэд зааврын дагуу хэрэглэнэ.
64
Коллоид хүхэр
Хүхэр
 
800г/кг
S
 
01(02)-742-0002-1
Хүнсний ногоо, хүлэмжийн таримлын гуалах, хар хөл, цахлай зэрэг мөөгөнцрийн өвчний эсрэг ургалтын хугацааны шүршилт хийхэд зааврын дагуу хэрэглэнэ.
65
Тиовит Джет, ВДГ
Хүхэр
 
800г/кг
S
 
01(02)-2120-497-1
Хүлэмжийн таримлууд болон жимс жимсгэний гуалах өвчний эсрэг ургалтын хугацааны шүршилт хийхэд хэрэглэнэ.
РОДЕНТИЦИД
66
Бромадиолон
Бромт нэгдэл
0.5%
C30H23BrO4
28772-56-7
Агуулах,   бэлчээр, тариалангийн талбайн мэрэгчидтэй тэмцэхэд зааврын дагуу хэрэглэнэ
67
Изоцин МК
изопропилфенацин
3г/л
C11H20N2O5
27317-69-7
Агуулах,   бэлчээр, тариалангийн талбайн мэрэгчидтэй тэмцэхэд зааврын дагуу хэрэглэнэ.
 
БИОБЭЛДМЭЛ
68
Бактерийн бэлдмэл нутгийн омог 7/30
Salmonella enteritidis 7/30
1.5-2.0 млрд/г
-
 
А6163/00
Бэлчээр, тариалангийн талбайн хөнөөлт мэрэгч амьтантай тэмцэхэд зааврын дагуу хэрэглэнэ.
69
Байгаль ЭМ1
Сүүн хүчлийн бактери, исгэгч бактериуд, ашигт актиномицет,ферментжүүлэгч мөөгөнцөр
Титр 2.0-3.0х1012 бичил биет/мл
ОХУ
Гэрчилгээ
№ 001028
Гос Рег.
№ 05-9800 (9801/9803)
/0369(0386)/1. 2004г
 
Төмс, хүнсний ногооны үрийг тарихын өмнө дэвтээх норгох, ургалтын шатанд  шингэлж услагаа хийх
 
 
 
70
Бакто-бромадиолон
Salmonella enteritidis7/30+
0.005Бромадлион
1.5-2.0 млрд/г
-
 
А01N59/14
Бэлчээр, тариалангийн талбайн хөнөөлт мэрэгчидтэй  тэмцэхэд зааврын дагуу хэрэглэнэ.
71
Лепидоцид
Bacillus thuringiensis. Var. kurstaki
1 мл/60-80 млрд спор, эндотоксин
-
 
01-602-0817-1
Ой, хүнсний ногооны хөнөөлт шавьжтай тэмцэхэд зааврын дагуу хэрэглэнэ.
72
Битокси-
Бациллин, П
Bacillus thuringiensis. Var
thuringiensis..
БА-1500
ЕА/мг
-
 
01-707-0817
(107)-1
Төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ, эмийн ургамлын хөнөөлт шавьж, хүлэмжийн таримлын шүлхий хачиг, бөөстэй тэмцэхэд ургамлын хөгжлийн бүх шатанд зааврын дагуу хэрэглэнэ.
73
Green muscle
IMI 330189
Metarhizium
conid
2.5*1013-ийн спортой
-
 
1995/09867/07
Бэлчээрийн хөнөөлт царцаатай тэмцэхэд зааврын дагуу хэрэглэнэ.
74
Фитоспорин-М
 
Bacillus subtilis, штамм 24D
2 млрд спор/г
 
Штамм 26Д
 
02-0099-0168
(0479)-0
 
Таримал ургамлыг мөөгөнцөр болон бактерийн гаралтай өвчнөөс хамгаалах зориулалттай бэлдмэл. Зааврын дагуу хэрэглэнэ.
75
Бактофит
Bacillus subtilis,
Штамм
ИМП 215
БА-10000ЕА/г
 
 
Штамм ИПМ-215
 
 
0260-06-107-071-1-0-3-0
Үр тариа, төмс, хүнсний ногоо, цэцэг, чимэглэлийн ургамлын үр ариутгалд болон мөөгөнцөр болон бактерийн гаралтай өвчинтэй тэмцэхэд зориулагдсан фунгицид-бактерицид. Зааврын дагуу хэрэглэнэ.
76
Риверм  (Азотын шингэн нэгдэл)
Азотын нэгдлүүд
БАК 2х
1012/гр
Патентны №18066А и №18001
№1104
Б№00439
Үр тариа, төмс, хүсний ногооны ургалтыг түргэсгэгч, зааврын дагуу хэрэглэнэ.
77
Бинорам Ж
Pseudomonas spp
Титр 2.5-5.0х1010 эс/мл
-
02-02713-0571-0
Үр тариа үр  төмс, хэмх, лоолийн мөөгөнцрийн өвчний эсрэг үйлчлэх, өсөлтийг идэвхжүүлэх давхар үйлчилгээтэй. Зааврын дагуу хэрэглэнэ.
78
Форай -76
Bacillus thuringiensis subsrecies.kurstaki
18.44%
спор,эн-дотоксин
-
33762-1А-001
Ой, хүнсний ногооны хөнөөлт шавьжтай тэмцэх зорилгоор зааврын дагуу хэрэглэнэ.
79
Энтомтоксин
Bacillis thuringiensis
18.4 млрд/мл
-
Патент 1319
Ойн хөнөөлт шавьжтай тэмцэхэд зааврын дагуу хэрэглэнэ.
УРГАМЛЫН ӨСӨЛТ ИДЭВХЖҮҮЛЭГЧ
80
Биосил
Терпеновын хүчлүүд
100г/л
 
C12 H17 N3 O
 
09-00491-0571-0
Үр тариа, төмс, лооль, хэмхийн өсөлтийг идэвхижүүлэх зорилгоор зааврын дагуу тарихын өмнө үр ариутгах, ургалтын хугацаанд  хэрэглэнэ.
81
Гибберсиб
Гибберлины хүчлийн натрийн давс
50%
 
 
C19H21O5Na
C19H21O6Na
 
09-0536-0817-1
Ургамлын  өсөлт хөгжилтийг идэвхижүүлж, үрт нахиаг нэмэгдүүлэх, ургац боловсролтыг хурдасгах, цаг уурын таагүй нөхцөлд болон өвчин  тэсвэрлэлтийг дээшлүүлэх, зорилгоор хэмх, лооль, төмсний тарималд ургалтын хугацаанд зааврын дагуу хэрэглэнэ.
82
Завязь
Гибберлины хүчил, натрийн давс
-
C19H21O5Na
 
09-2103-0178-1
Ургамлын  өсөлт хөгжилтийг идэвхижүүлж, үрт нахиаг нэмэгдүүлэх, ургац боловсролтыг хурдасгах, цаг уурын таагүй нөхцөлд болон өвчин  тэсвэрлэлтийг дээшлүүлэх, зорилгоор хүнсний ногооны ургалтын хугацаанд зааврын дагуу хэрэглэнэ.
83
Бутон
Гибберлины хүчил, натрийн давс
-
C19H21O5Na
1106-08-111-035-0-0-3-1
Ургамлын  өсөлт хөгжилтийг идэвхижүүлж, үрт нахиаг нэмэгдүүлэх, ургац боловсролтыг хурдасгах, цаг уурын таагүй нөхцөлд болон өвчин  тэсвэрлэлтийг дээшлүүлэх, зорилгоор хүнсний ногооны ургалтын хугацаанд зааврын дагуу хэрэглэнэ.
84
Рибав-Экстра
L-аланин+L-глютамины хүчил
0,00152+0,00196г/л
-
-
0415-06-111-131(132)-0-1-3-1
Үр тариа, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэний тарималд соёололт болон ногоон масс, ургацыг нэмэгдүүлэх зорилгоор тарихын өмнөх үр ариутгал, ургалтын хугацаанд шүршилт хийхэд зааврын дагуу хэрэглэнэ.
 
 
 
 
Хоёр. 2012 онд хөдөө аж ахуйд ашиглаж болох пестицидийн хэмжээ
 
 
 
д/д
 
 
Нэр, төрөл
Зориулалт, ашиглах хэмжээ /тн-оор/
 
 
Бүгд
/тн-оор/
бэлчээрийн хөнөөлт шавьж, мэрэгчтэй тэмцэх
ойн хөнөөлт шавьж, өвчинтэй тэмцэх
 
таримал ургамлын өвчин, хөнөөлт  шавьж, мэрэгч амьтан, хог ургамалтай тэмцэх
 
үр тариа, төмс, хүнсний ногооны агуулах, зоорь ариутгал
 
Үр тариа, төмс, хүнсний ногооны үр ариутгал
Уриншийн хог ургамалтай тэмцэх
1.
Инсектицид
40
30
40
20
-
-
130
2.
Гербицид
-
-
500
-
-
600
1100
3.
Фунгицид
-
-
60
20
50
-
130
4.
Родентицид
10
-
5
-
-
-
15
5.
Биологийн бэлдмэл
300
15
100
-
-
-
415
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд,                                                      
                  Эрүүл мэндийн сайдын   2012 ... оны .3. дугаар сарын 13. - ны  өдрийн А-74/ А/39/ 77                             
                  дугаар хамтарсан тушаалын                                                     
2 дугаар хавсралт
 
 
МОНГОЛ УЛСАД 2012  ОНД ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН ЗОРИУЛАЛТААР
АШИГЛАЖ БОЛОХ ХИМИЙН БОРДООНЫ ЖАГСААЛТ, ХЭРЭГЛЭХ ХЭМЖЭЭ
 
Д/д
Худалдааны нэр
Үйлчлэх бодисын нэр
Томъёо
Хэрэглэх хэмжээ
/тн-оор/
Бүртгэлийн дугаар /патент/
 
Зориулалт
1.
Шивтрийн шүү
/Аммиачная селитра/
Аммиачны, нитратын азот
34-35 %
NH4NO3
9000
 
 
-
Үр тариа, төмс, хүнсний ногоо бордох
2.
Фосфорын бордоо
/Двойной суперфосфат/
Фосфорын давхар исэл
(P2O5) 42-46 %
 
Ca(H2PO4)2
6500
-
Үр тариа, төмс, хүнсний ногоо, талайн хөрс бордох
3.
Калийн бордоо
/Хлористый калий/
Калийн исэл 60%
(K2O) 62.5 %
КCI
5000
 
-
Үр тариа, төмс, хүнсний ногоо, талбайн хөрс бордох
4.
Нийлмэл бордоо
Азот ба фосфор, калийн исэл
N: P2O5: K2O
3000
 
-
Үр тариа, төмс, хүнсний ногоо бордох
5
Гумины бордоо
Гумины хүчлийн уусдаг давс-кали (натри)-ийн гумат
-
-
 
12185. 1985
Хөрсний бүтэц, чанарыг сайжруулах, ургамлын өсөлтийг идэвхижүүлэх
 
 
БҮГД:
 
 
 
23500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд,                                                      
                  Эрүүл мэндийн сайдын   2012  оны 3.. дугаар сарын 13. - ны  өдрийн А-74/ А/39/ 77                             
                   дугаар    хамтарсан тушаалын             
 3 дугаар хавсралт
МОНГОЛ УЛСАД 2012 ОНД МАЛ ЭМНЭЛГИЙН АРИУТГАЛ, ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛИЙН
ЗОРИУЛАЛТААР АШИГЛАЖ БОЛОХ ПЕСТИЦИДИЙН ЖАГСААЛТ 
 
д/д
 
Худалдааны нэр, хэлбэр
 
 
Үйлчлэх бодисын нэр
 
           Томъёо
Олон улсын  бүртгэлийн дугаар /CAS №, стандарт/
 
Тоо хэмжээ
 
Үйлдвэрлэсэн              улс
 
                    Зориулалт
 
1
 
Киллса,  нунтаг
Гурван хлорт цианурат натрийн хүчил
 
С3О3N3Cl3-Na
 
MNS5144:2002
100000 кг
 
Монгол
Бэлчээр, хашаа, байр, мал, амьтан, тоног төхөөрөмж
 
2
 
Ксиао Ду Жи,  нунтаг
Хоёр хлорт изоцианит натри хлор
 
С3О3N3Cl2-Na
 
GB/T (19990х)      158705
 
БНХАУ
Мал, амьтны байр, хашаа саравч, өтөг бууц, тээврийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж
 
3
 
Хлорын шохой, нунтаг
 
Идэвхт хлор
 
СаOCl2
 
7778-54-3
 
БНХАУ
Мал, амьтны байр, хашаа саравч, өтөг бууц, тээврийн хэрэгсэл
4
Повидон иод,  шингэн
1 винил 2 пирролидон иод (0.7-10% )
 
(C6H10ON)n XI)
 
25655-41-В
5000литр
 
БНХАУ
Малын гаралтай түүхий эдийн агуулах, ахуйн хэрэглээний зүйл, багаж хэрэгсэл,  ус ариутгана.
 
5
 
Сипладине, түрхлэг
Повидон иод
 
(C6H9ON)n XI)
25655-41-B
FPSCO843
QD 08AG02
 
Энэтхэг
Малын гаралтай түүхий эдийн агуулах, ахуйн хэрэглээний зүйл, багаж хэрэгсэл, ус ариутгана.
 
6
 
 
Дексид  200, 400, шингэн
Аммоны 4 суурьт нэгдэл, глутаралальдегид
 
(QACs)
67-63-0
68391-01-585409-23-0
111-30-8
 
500 кг
 
Голланд
Мал, амьтны байр, хашаа саравч, өтөг бууц, тээврийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, байрны хана, шалны ариутгалд
 
7
Si Chlor-T, шахмал
Дихлор изоцианурат натри
 Nacl2(NCO)3
ISO14001:2002
500кг
        БНСУ
Мал, амьтны байр, хашаа саравч, өтөг бууц, тээврийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж
8
 
 
 
Hi-cop, нунтаг,
Экоцид С, нунтаг
Калийн 3 төрлийн давс, алим,  нимбэг, лимоны хүчлийн холимог
K2SO4;  KHSO4; 2KHSO5;  C4H6O5;  C6H8O7;
Potassium peroxomonosulfate № 70693-62-8
 Sodium Dobecylbenzenesulphonate -№25155-30-0
Sulfamis acid №5329-14-6
    18000кг
БНСУ,
Словани,
 
Мал, амьтны байр, хашаа саравч, өтөг бууц, тээврийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, бактери, вирус, мөөгөнцөрийн ариутгалд
9
Идэмхий натри
Натрийн гидрооксид
NaON
1310-73-2
10 кг
БНХАУ
Гадаад орчны халдваргүйтгэл
10
 
Виркон С, нунтаг
Персульфат кали, устөрөгчийн сульфат
     К2О8S2
7727-21-1
    5000кг
БНХАУ, ХБНГУ
Мал амьтан, шувууны байр, хашаа саравч, агаар, хэрэглээний болон ундны ус, мал эмнэлгийн лабораторийн багаж хэрэгслийн ариутгал халдваргүйжүүлэлтэд
11
 
Формалин, шингэн
 
Формальдегид /37%/
H-CH=O
50-00-0
  200 литр
ОХУ, БНХАУ
Хяналтын дор агуулах, дабораторийн агаарын ариутгалд
12
Мат-Шинэ-1, шингэн
 
Диоксид хлор
 
CLO2
 
-
 
500 литр
БНХАУ
Хашаа, хот бууц, тоног хэрэгсэл, ахуйн зүйл, түүхий эдийг ариутгах
13
Калийн шүлтийн уусмал, шингэн
Калийн шүлт
KOH
1310-58-3
50 литр
-
Лаборатори, шинжилгээ судалгааны судалгааны  багаж хэрэгсэл, шил савны ариутгалд
14
 Креолин фенолтой, шингэн
   Фенол
        C6H6O
        108-95-2
30 литр
ОХУ, БНХАУ
Шавьж мэрэгчдийн ариутгалд
15
Хлорамин   T
Хлор/28%-32%/
CH3C6H5SO2
NCLNa*H2O
127-52-6
400кг
ОХУ, БНХАУ
Байр, тасалгаа микробоор бохирдсон  эд зүйлсийг ариутгах
16
Устөрөгчийн хэт исэл
Устөрөгчийн хэт исэл
Н2О2
7722-84-1
40 литр
ОХУ, БНХАУ
Бокс шил савны ариутгал
17
Этилийн спирт
Этанол
C2H5ОH
64-17-5
200литр
-
Бактери устгах,   гар ариутгах, микробын будаг болон индикатор найруулах,
18
Санитол, шингэн
спирт
C6H7O2(OH)1
-
200 литр
Монгол
Гар ариутгах
19
Фторт цахиур хүчлийн натрийн уусмал
Фторт цахиур хүчлийн натри
 
Na2SIF6
 
16893-85-9
 
10 л
-
Лаборатори, шинжилгээ судалгааны ажлын зориулалтаар
20
Тамедин
Повидон иод
(C6H9ON-)nJn
25655-41-8
500 л
Монгол
Багаж тоног төхөөрөмж, ажлын гадаргуу ариутгах
21
Ципеметрин, шингэн
Циперметрин-пиретройд
C22H19Сl2NO3
-
5000 кг
Монгол, БНХАУ, БНСУ
бүх төрлийн хамууны хачиг, бөөс, ширх, өт, ялаа, шалз, хувалз, хачиг болон гадны паразитуудыг устгах
22
Маргенц, нунтаг
Перманганат Кали
KMnO4
7722-64-7
5 кг
БНХАУ
Багаж хэрэгслэлийн ариутгалд
23
Нимбэгний хүчил (0.5), нунтаг
Нимбэгний хүчил
С6Н8О7
77-92-9
15кг
БНХАУ
Лабораторийн хэрэглэгдэхүүний ариутгалд
24
Нео-К7  /ариутгалын бодис/
параформальдегид
HC-HO
R36/37
 
1000 ш
ОХУ, БНХАУ
Мал эмнэлгийн лабораторийн ариутгал халдваргүйжүүлэлт
 
 
 
     
  2012 онд Мал эмнэлгийн зориулалтаар ашиглах ариутгал,
халдваргүйтгэлийн бодисын нийт хэмжээ
 
 
          136,2 тн
   
                 
 
 
 
 
 
 
 
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд,                       
      Эрүүл мэндийн сайдын   2012  оны .3 дугаар сарын13. - ны  өдрийн А-74/ А/39/ 77                             
                                        дугаар   хамтарсан  тушаалын                                                                            
    4 дүгээр хавсралт
 
 
 
МОНГОЛ УЛСАД 2012 ОНД АШИГЛАЖ БОЛОХ АХУЙН ХОРТОН ШАВЖ, МЭРЭГЧ УСТГАЛЫН
БОЛОН АРИУТГАЛ, ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛИЙН БОДИСЫН ЖАГСААЛТ, ХЭРЭГЛЭХ ХЭМЖЭЭ
 
 
Д/Д
Худалдааны нэр, үйлдвэрлэсэн улс
Үйлчлэх бодисын нэр,
Үйлчлэх бодисын химийн томъёо
Хэлбэр,
процент
Олон улсын  бүртгэлийн дугаар
Ашиглаххэмжээ
 
Зориулалт
А. АХУЙН ХОРТОН ШАВЖ УСТГАЛЫН БОДИС
 
Нэг.  Циперметрин / пиретроид / төрлийн бодисууд
1
Juli
Жилю
 (Хятад)
Бетациперметрин
бета-циперметрин
 
Β- С21Н12О3NCI2
(Эмульс)
5%
99802
2.1 тонн
Бүх төрлийн шавжны эсрэг
2
Raid aerosol
Рейд
 (ногоон)
Циперметрин
Перментрин
Тетраметрин
С22Н19С12NO3
С19Н24О3
С17Н22N2О4 С19Н25NО4
Аэрозоль
696057
200 ш
Мөлхөгч шавж, жоом шоргоолж, бясааны эсрэг
3
Super kobra
 
Супер Кобра
 (Орос)
 
Перметрин
 
Тетраметрин
С21Н20Cl2О3
С19Н25NО4
50460-92
Аэрозоль
0.05%
0.14%
300 ш
Эрвээхэй, шоргоолжны эсрэг
4
Kra killer
 
Кра киллер
 (Орос)
 
Перметрин
 
Cypermethrin
Циперметрин
С21Н20Cl2О3
С22Н19С12 NО3
238610
Аэрозоль
0.54%
0.06%
500 ш
Мөлхөгч шавж, жоом шоргоолж, бясааны эсрэг
5
Fumitox
Фумитокс
 
Альфа-циперметрин
α –С21Н19О3NСlI2
236610
Шингэн
500 ш
Мөлхөгч шавж жоом, шоргоолж, бясааны эсрэг
6
Fas
Фас
(Орос)
 
Дельтаметрин
С22Н19 Br2NО3
939220
Гель
30 кг
Жоом шоргоолж, бясааны эсрэг
7
Alfatox
Альфатокс
 (Орос)
Альфациперметрин
α –С21Н19О3NСI2
380830
Аэрозоль
0.15%
200 ш
Бүүрэг, шоргоолжны эсрэг
8
Raptor
Раптор
 (Орос)
 
Тетраметрин
Перметрин
С19Н25NО4
С21Н20Cl2О3
38081090
Аэрозоль
0.07%
0.1%
500 ш
Эрвээхэй, шоргоолжны эсрэг
9
Dokhlox
Дохлокс гель
 (Орос)
 
Перметрин,
Тетраметрин
С21Н20Cl2О3
С19Н25NО4
380810
Гель
 
800 ш
Жоом, бясаа, ялаа, эрвээхэйний эсрэг
10
АRC
АРС
 (Орос)
 
Тетраметрин
 
Сypermethrin
Циперметрин
 
С19Н25NО4
С22Н19С12 NО3
3808100
Аэрозоль
15%
15%
500 фл
Жоом, бясаа, ялаа, эрвээхэйний эсрэг
11
Fendona
Фендона
 
Альфаципермет рин
 
 
α –С21Н19О3NCI2
1870478
Эмульс
10%
0.6тонн
Бүх төрлийн шавжны эсрэг
12
Утаажуулагч
Бетациперметрин
 
Β- С21Н12 О3NCI2
200278
 
3000 ш
Бүх төрлийн шавжны эсрэг
13
Ajita
Ажита
 
Thiamethoxam
Тамидоксам
Z-9 Триксине 0.05%
С8Н10ClNO3S
153719-23-4
Эмульс
10%
52кг
Нисдэг шавж болон ялааны эсрэг
14
Наалдуулагч
Биологийн цавуу
 
38089090011
 
3000 ш
Нисдэг шавж болон ялааны эсрэг
15
Домовая гель
 (Орос)
Перметрин
С21Н20Cl2О3
238610
Гель
 
11000 ш
Жоом, бясаа, ялаа, эрвээхэйний эсрэг
16
Dikhlofos
Дихлофос
 (Орос)
 
Тетраметрин
 
Перметрин
С19Н25NО4
С21Н20Cl2О3
50460-92
Аэрозоль
0.2%
0.1%
3000 ш
Нийсдэг шавж болон ялааны эсрэг
17
Pisguard
Песгуард
 
Фенвалерате
С25Н22ClNO3
 
Шингэн
0.2 тонн
Бүх төрлийн шавжны эсрэг
 
 
 
 
 
Хоёр. Бусад
 
 
1
Solfak
Сольфак
 
Cyfluthrin
Цифлутрин
 
С23Н19CIFNO2
299413
Эмульс
5%
 
0.5тонн
Бүх төрлийн шавжны эсрэг
2
Raid antimol
Рейдантимоль
 
Д- аллетрин
 
С19Н26О3
3808100
Гель
10000 ш
Хэвэнгийн эрвээхэйн авгалдайн эсрэг
3
Antimol
Антимоль
 
Д- аллетрин
 
 
 
 
С19Н26О3
51696
Гель
6000 ш
Эрвээхэйний эсрэг
Б. АХУЙН МЭРЭГЧ УСТГАЛЫН БОДИС
 
1
BROMADIOLONE
Бромадиолон
 
Bromadiolone
Бромадиолон-
 
C30H23BrO4
992102
Шингэн99%
0.7тонн
Хулгана, хархны эсрэг
2
Efa
Эфа
 
Bromadiolone
Бромадиолон-
 
C30H23Br4O4
939230
Үрэл
10000 ш
Хулгана, хархны эсрэг
3
Хулгана наалдуулагч
Bromadiolone
Бромадиолон
 
C30H23Br4O4
238630
 
7000 ш
Хулганы эсрэг
В. АРИУТГАЛ, ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛИЙН БОДИС
Нэг. Хлорлог бодисууд
 
1
Calcium hypochlorite
Кальцийн гипохлорид
Calcium hypochlorite
Кальцийн гипохлорид
 
 
Ca(OCl)2
55742752
Нунтаг
 
40-45%
15 тонн
Байнгын болон эцсийн халдваргүйтгэлд
2
Sodium hypochlorite
Натрийн гипохлорид
Sodium hypochlorite
Натрийн гипохлорид
Na(OCl)2
74275250
Шингэн
8тонн
Байнгын болон эцсийн халдваргүйтгэлд
3
Хлорын шохой
Calcium hypochlorite
Хлорид гипохлорид кальци
 
Ca(OCl)Cl
684022
Нунтаг
28-30%
45тонн
Байнгын болон голомтын халваргүйтгэл, шарх ариутгах
4
Chloramine-B
Хлорамин шахмал
(Хятад)
Chloramine
Хлорамин
 
NH2Cl
127-52-6
Шахмал (28-32%)
31тонн
Байнгын болон эцсийн халдваргүйтгэлд
5
Chlorsept
Клорсепт
 
(Орос)
Sodium Dichloroisocyanuric salt
 
Дихлоризоцианурыннатри давс
 
 С3Cl2N3NaО3
21081000
Шахмал
 
3.5тонн
Байнгын болон эцсийн халдваргүйтгэлд
6
Mat-new
Мат – шинэ
(Монгол)
Chlorine dioxide Диоксидхлор
СlО2
 
Шингэн
 
2 тонн
Агаар, усны халдваргүйтгэлд
7
Ecodes
Экодэз
(Герман)
Chlorine hydroxide Хлорийн гидроксид
NaClO, H2O
N38759
Шингэн
0.5 тонн
Агаар, усны халдваргүйтгэлд
8
ДП-2Т
(шахмал)
(Орос)
Chloramine
Хлорамин
NH2Cl
380894200
Шахмал 28-32%
 
3 тонн
Байнгын болон эцсийн халдваргүйтгэлд
Хоёр. Иодлог бодисууд
1
Тамедин цуврал
(Монгол)
Povidone Iodine Повидон иод
 
 [-C6H9ON-]-nIn
25655-41-8
MNS 6160:2010, 6161:2010,
6162:2010
Шингэн
0.5-10%
2 тонн
Мэс заслын талбай,шарх, гар ариутгах
2
Химодин цуврал
(Монгол)
Polyvinylalcohol iodine (PVA-Iodine )
Поливинилийн спирт-иод
 [I ] n
 I n I][-CH2-CH(OH)-]n
25655-41-8
MNS 6163:2010
Шингэн
0,5-1%
2 тонн
Шарх халдваргүйтгэх
3
Povidone Iodine Повидон иод
(Хятад)
Povidone iodine
(Polyvinylpyrrolidone –Iodine)
Повидон иод
 
 [-C6H9ON-]-nJn
 
Нунтаг
0,7-10%
0.8 тонн
Мэс заслын талбай, гар ариутгах
Гурав. Гуанидин
 
1
Дезискраб
(Орос)
Chlorhexidinebi
gluconate
Хлоргексадинбио  глюканат 5%
Ethyl alcohol 70%
Этилийнспирт 70%
 
С34 H54 Cl2N10О14
С2Н5ОH
 
Шингэн
50 литр
Мэс заслын өмнө гар угаах
2
Chlorhexidine
 Хлоргекседин
 
Chlorhexidine
 Хлоргекседин- 25%
 
С34 H54 Cl2N10О14
18472-51-0
Шингэн
0.2 тонн
Эмнэлгийн багаж, хэрэгсэл, халдваргүйтгэх
Дөрөв. Исэлдүүлэгчид
 
 
1
Hydrogen peroxide
Устөрөгчийнхэтисэл
Hydrogen peroxide
 
Устөрөгчийн хэт исэл
H2O2
4939210
Шингэн 30-33%
110 тонн
Эмнэлгийн багаж хэрэгсэл, шарх халдваргүйтгэх
2
Hydrogen peroxide
Идэвхижүүлсэнустөрөгчийнхэтисэл
(шингэн)
Hydrogen peroxide
 
Устөрөгчийн хэт исэл 30-33%
H2O2
5939210
Шингэн 30-33%
1 тонн
Эмнэлгийн багаж хэрэгсэл, шарх халдваргүйтгэх
Тав. Дөрөвдөгч аммонийн нэгдлүүд
 
1
Ариун
 (Монгол)
Alkyldimethylbenzylammonium chloride
Алкилдиметилбензилaммoниумхлорид,
Isopropylmyristate
изопропилмиристат
H2NCL2(CH2R)
C22H40ClN
8001-05405
MNS 6158:2010
Шингэн
 
7 тонн
Эмнэлгийн багаж хэрэгсэл, шарх халдваргүйтгэх
2
Brilliant
Бриллиант
 
Alkyldimethylbenzylammonium chloride
Алкилдиметилбензалкониумхлорид,- 0.9%
Глутарийн альдегид -0.8%
H 2NCL2(CH2R)
НOOC(CH2) 3COOH
68424851
Шингэн
1.1 тонн
Эмнэлгийн багаж хэрэгсэл, шарх халдваргүйтгэх
3
Ника неодез
 (Орос)
Alkyldimethylbenzylammonium chloride
Алкилдиметилбензоламмонийнхлорид
 
C22H40ClN
939210
Шингэн
9.5%
1 тонн
Эмнэлгийн багаж хэрэгсэл халдваргүйтгэх
4
Дезэфект
 
Alkyldimethylbenzylammonium chloride
Алкилдиметилбензиламмонийн хлорид
 
R(CH3) 2 C6H10NH2Cl
89697-18-2
Шингэн
0.2тонн
Байнгын болон эцсийн халдваргүйтгэлд
5
Фиамсупер
 
Alkyldimethylbenzylammonium chloride
Алкилдиметилбензиламмонийн хлорид
 
R(CH3) 2 C6H10NH2Cl
89697-18-2
Нунтаг
1 тонн
Байнгын болон голомтын халдваргүйтгэлд
Зургаа. Альдегид
1
Formaldehyde
Формальдегид
 
Formaldehyde
Формальдегид
CH2O
 
Шингэн
0.4 тонн
Эмнэлгийн багаж хэрэгсэл, дуран халдваргүйтгэх
2
Sadex
Сайдекс
 
Glutaraldehyde
Глутаральдегид
 C5H11(ON)
 
Шингэн
2 тонн
Эмнэлгийн багаж хэрэгсэл, дуран халдваргүйтгэх
3
Glutaraldehyde
Глутаральдегид
Glutaraldehyde
Глутаральдегид
 C5H8O
68424851
Шингэн
0.2 тонн
Дуран халдваргүйтгэх
4
Alkoside
Алкосид
Glutaraldehyde
Глутаральдегид
 C5H8O
7173-51-5
Шингэн
1.1 тонн
Эмнэлгийн багаж хэрэгсэл халдваргүйтгэх
Долоо. Хүчил
1
Жавель
(жавелион, жавельСин)
 
Dichloroisocyanuric acid
Дихлоризоцианурын хүчил
48%
 C3HCl2N3O3
380840200
Шахмал
15 тонн
Эмнэлгийн багаж хэрэгсэл халдваргүйтгэх, байнгын болон эцсийн халдваргүйтгэлд
Найм. Спирт
1
Санитол
 
Оскиэтил целлюлозын
этилийн спирттэй гель
(гар ариутгагч)
 {C6H7O2(OH)3-x [(OCH2CH2)yOH]x}n x 3nH2O x 3nCH3 CH2OH
MNS
6059:2010
Гель
 
1 тонн
Гархалдваргүйтгэх
2
Спирт суурьтай гар халдваргүйтгэх уусмал 
Изопропилийн
спирт, глицерин
C3H7OH
 
Гель
3 тонн
Гар халдваргүйтгэх