Хэвлэх DOC Татаж авах
Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2001 оны
444 дүгээр тушаалын хавсралт
БАНКНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, САНХҮҮГИЙН БАЙДАЛД
ГАЗАР ДЭЭР НЬ ИЖ БҮРЭН ШАЛГАЛТ ХИЙЖ
ҮНЭЛГЭЭ, ДҮГНЭЛТ ӨГӨХ ЖУРАМ
НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
1. Банкны тухай хууль, тогтоомж, Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн тушаалаар батлагдсан заавар, журмыг банкууд хэрхэн хэрэгжүүлж байгаад Монголбанкнаас газар дээр нь иж бүрэн шалгалт хийж банкны үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдлыг тодорхойлон үнэлгээ, дүгнэлт өгөхөд энэ журмыг мөрдөнө.
2. Банкны үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдалд дараах үзүүлэлтийг тооцож үнэлгээ, дүгнэлтийг өгнө:
2.1 Активын чанар;
2.2. Өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ;
2.3 Ашигт ажиллагаа;
2.4 Төлбөрийн чадвар,
2.5 Зах зээлийн эрсдлийн мэдрэмж;
2.6 Удирдлагын чадвар.
3. Эдгээр үзүүлэлтийг тооцож үнэлгээ дүгнэлт өгөхдөө үзүүлэлт бүрийг тодорхойлох хүчин зүйлс буюу хавсралтад заасан үндсэн болон харгалзах хүчин  зүйл болон Банкны чанарын хүчин зүйлсийн үнэлгээг өгөх аргачлалаар тодорхойлж, холбогдох бүлгийн дундажтай харьцуулсан байна.
4. Банкны системийн нягтлан бодох бүртгэлийн нэгдсэн тэнцлийн нийт активын дүнгийн 8-аас дээш хувийг эзэлж байгаа банкийг 1 дүгээр /том банк/ бүлэгт, 8 хүртэл хувийг эзэлж байгаа банкийг 2 дугаар /жижиг банк/ бүлэгт   хамруулна. Системийн хэмжээнд үзүүлэх нөлөө, үйл ажиллагааны идэвхи зэрэг хүчин зүйлсийг харгалзан тухайн банкны хамаарах бүлгийг Хяналт шалгалтын газар тогтооно.
5. Банкуудын санхүүгийн үзүүлэлтийн дунджийг тооцохдоо энгийн дунджийн арга буюу энэ журмын 3-т заасан бүлэг тус бүрээр тухайн бүлгийн банкуудын үзүүлэлтийн нийлбэрийг дүгнэж бүлэгт орсон банкны тоонд хувааж гаргана.
6. Банкны үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдлыг тодорхойлох үзүүлэлт бүрийн хүчин зүйл тус бүрт 1 буюу маш сайн, 2 буюу сайн, 3 буюу дунд, 4 буюу хангалтгүй, 5 буюу маш муу гэсэн үнэлгээг өгч, тухайн хүчин зүйлийн холбогдох хувиар жигнэж, нийлбэрийг нь олох замаар үзүүлэлт бүрийн үнэлгээг гаргана. Үзүүлэлт бүрт өгсөн үнэлгээг үндэслэж банкны үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдалд өгөх нэгдсэн үнэлгээг тус журмын гурав дугаар бүлэгт заасны дагуу тодорхойлно.
ХОЁР. ҮНЭЛЭХ ҮЗҮҮЛЭЛТ
Нэг. АКТИВЫН ЧАНАР
7. Хянан шалгагч нь банкны активын чанарт үнэлгээ дүгнэлт өгөхдөө  дараах хүчин зүйлсийг авч үзнэ:
7.1. Үндсэн хүчин зүйл
7.1.1 Өөрийн хөрөнгөд эзлэх актив хөрөнгийн эрсдлийн сангийн байвал зохих хэмжээ;
7.1.2 Өөрийн хөрөнгөд эзлэх нийт чанаргүй актив хөрөнгийн хэмжээ;
7.2 Харгалзах хүчин зүйл
7.2.1   Банкны тухай хууль тогтоомж, холбогдох заавар журамд заасан зээл болон бусад активт тавьсан хязгаарлалтуудыг хангаж байгаа эсэх;
7.2.2  Зээл, хүлээж болзошгүй үүргүүд, бусад эрсдэлтэй активыг Монголбанкнаас баталсан холбогдох журмын дагуу ангилж, активын эрсдлийн санг бүрэн байгуулж, түүнийг зөв зохистой зарцуулж байгаа эсэх;
7.2.3 Нийт активт чанаргүй активын эзлэх хувь, хэмжээг тухайн банкны харьяалагдах бүлгийн дундажтай харьцуулах, түүний өсөлт бууралт, шалтгааныг тодруулах;
7.2.4 Нийт активт орлого авчирдаггүй активын эзлэх хувь, хэмжээг тооцож, түүнийг тухайн банкны харьяалагдах бүлгийн дундажтай харьцуулах;
7.2.5 Зээлийн төвлөрлийн эрсдэл;
7.2.6  Зээлийн бодлогын хэрэгжилт, Зээлийн хорооны үйл ажиллагаа, зээлийн эргэн төлөлт.
7.3 Чанарын хүчин зүйл
7.3.1   "Мөнгөн хадгаламж,   төлбөр  тооцоо,   банкны зээлийн  үйл ажиллагааны тухай" хуулийн 4 дүгээр бүлгийн заалтуудыг ханган биелүүлж байгаа эсэх;
7.3.2 Чанаргүй активыг төлүүлэх талаар хийж байгаа ажлын үр дүн, авлага барагдуулах албаны үйл ажиллагаа;
7.3.3 Банкны кассын хадгалалт хамгаалалт, аюулгүй байдал;
7.3.4 Активын бусад эрсдлийг тодорхойлох, хэмжих, удирдах, хянах чадвартай эсэх;
7.3.5 Зээлийн барьцаа хөрөнгийн хэмжээ, чанар;
7.3.6 Хоорондоо холбогдох зээлдэгчдийн нийт зээлийн эрсдэл.
8. Хянан шалгагч дээрх хүчин зүйлсийг үндэслэн 1 Хавсралтaд заасны дагуу банкны активын чанарт үнэлгээ,  дүгнэлт өгнө.
Хоёр. ӨӨРИЙН ХӨРӨНГИЙН ХҮРЭЛЦЭЭ
9. Хянан шалгагч нь банкны өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээнд үнэлгээ дүгнэлт өгөхдөө дараах хүчин зүйлсийг авч үзнэ:
9.1 Үндсэн хүчин зүйл:
Шалгалтын дүнгээр тохируулга хийсэн тайлан тэнцэлд үндэслэн дараах үзүүлэлтийг тооцно:
9.1.1 Өөрийн хөрөнгө, эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа 10 хувиас доошгүй байгаа эсэх;
9.1.2 Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө, эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа 5 хувиас доошгүй байгаа эсэх;
9.1.3 Өөрийн хөрөнгө, нийт активын зохистой харьцаа 5 хувиас доошгүй байгаа эсэх.
9.2 Харгалзах хүчин зүйл
9.2.1 Өөрийн хөрөнгө, дүрмийн сантай холбогдон гарсан Банкны тухай хууль тогтоомж, холбогдох заавар журмыг мөрдөн ажиллаж байгаа эсэх.
10. Хянан шалгагч дээрх хүчин зүйлсийг үндэслэн Хавсралт 2-д заасны дагуу банкны өөрийн хөрөнгө хүрэлцээтэй эсэхэд үнэлгээ, дүгнэлт өгнө.
 
Гурав. АШИГТ АЖИЛЛАГАА
11. Хянан шалгагч нь банкны ашигт ажиллагаанд үнэлгээ, дүгнэлт өгөхдөө дараах хүчин зүйлсийг авч үзнэ. Үүнд:
11.1 Үндсэн хүчин зүйл
11.1.1 Актив   хөрөнгийн   өгөөж  /санхүүгийн   тайлант хугацааны татварын дараах ашгийг банкны шалгалт хамрах хугацааны дундаж актив хөрөнгөтэй харьцуулсан харьцаа;
11.1.2 Шалгалт хамрах хугацаан дахь  активын  өгөөжийн өсөлт, бууралт.
Алдагдалтай ажиллаж байгаа банкны ашигт ажиллагааны үзүүлэлтэнд маш муу буюу 5 гэсэн үнэлгээг өгнө.
11.2 Харгалзах хүчин зүйл
11.2.1 Өөрийн хөрөнгийн өгөөжийн үзүүлэлт;
11.2.2 Банкны цэвэр хүүгийн зөрүүний харьцаа;
11.2.3 Пассив хөрөнгөд эзлэх хүүд мэдрэмж багатай эх үүсвэрийн хэмжээ.
11.3 Чанарын хүчин зүйл
11.3.1 Банкны ашгийн түвшинг урьд онуудтай харьцуулсан өсөлт бууралт, түүний чиг хандлага, өөрчлөлтийн шалтгаан.
12. Хянан шалгагч дээрх хүчин зүйлсийг үндэслэн III Хавсралтaд заасны дагуу банкны ашигт ажиллагаанд үнэлгээ, дүгнэлт өгнө.
Дөрөв. ТӨЛБӨР ТҮРГЭН ГҮЙЦЭТГЭХ ЧАДВАР
13. Хянан шалгагч нь банкны төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварт үнэлгээ, дүгнэлт өгөхдөө дараах хүчин зүйлсийг авч үзнэ. Үүнд:
13.1 Үндсэн хүчин зүйл
13.1.1 Төлбөр   түргэн   гүйцэтгэх   чадварын   зохистой харьцааны үзүүлэлтийг хангасан эсэх.
13.2 Харгалзах хүчин зүйл
13.2.1 Төлбөр тооцоо саатуулсан эсэх, саатуулж байсан бол хэмжээ, шалтгаан, шийдвэрлэсэн байдал;
13.2.2 Заавал байлгах нөөцийн шаардлагыг ханган биелүүлж байгаа эсэх;
13.2.3 Монголбанк болон дотоод,  гадаадын банкнаас авсан зээл хугацаандаа төлөгдсөн эсэх;
13.2.4 Төлбөрийн чадварын хүндрэл учирч болзошгүй эсэх.
13.3 Чанарын хүчин зүйл
13.3.1 Актив, пассивын удирдлага, тэдгээрийн төлөгдөх хугацааны уялдаа, гадаад актив, пассивын эрсдлийн харьцаа, зээл, татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн  харьцааг   тухайн   банкны харьяалагдах   бүлгийн   дундажтай харьцуулах;
13.3.2 Нийт татан төвлөрүүлсэн хөрөнгөд эзлэх богино хугацаат хөрөнгийн хэмжээ;
13.3.3 Хадгаламжийн үлдэгдлийн тогтвортой байдал,
13.3.4 Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын эрсдлийн удирдлага;
13.3.5 Банкны эх үүсвэр татах чадвар;
13.3.6 Эх үүсвэр татах нөөц төлөвлөгөө.
14. Хянан шалгагч дээрх хүчин зүйлсийг үндэслэн IY Хавсралтaд заасны дагуу банкны төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварт үнэлгээ, дүгнэлт өгнө.
Тав. ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЭРСДЛИЙН МЭДРЭМЖ
15. Хянан шалгагч нь банк өөрийн үйл ажиллагаанд үүсч буй зах зээлийн эрсдэл буюу хүүгийн, ханшийн, болон үнийн эрсдэлийг хэрхэн хянаж байгаад үнэлгээ дүгнэлт өгөхдөө дараах хүчин зүйлсийг авч үзнэ. Үүнд:
15.1 Үндсэн хүчин зүйл
15.1.1 Ханшийн эрсдэл;
/Энэхүү эрсдлийг тооцохдоо тухайн шалгалтын удирдамжинд тусгагдсан аргыг ашиглана/
15.1.2 Хүүгийн эрсдэл.
/Энэхүү эрсдлийг тооцохдоо тухайн шалгалтын удирдамжинд тусгагдсан аргыг ашиглана/
15.2 Харгалзах хүчин зүйл
15.2.1 Банкны удирдлага  нь  зах зээлийн эрсдлийг тодорхойлох, хэмжих, хянах болон бууруулах, энэхүү эрсдлээс хамгаалах талаар арга хэмжээ авах замаар эрсдлийн талаар нэгдсэн үр дүнтэй бодлого явуулдаг эсэх;
15.2.2 Банкны удирдлагын мэдээллийн систем нь боловсронгуй эсэх, холбогдох мэдээллийг бүрэн ашиглаж байгаа эсэх.
15.3 Чанарын хүчин зүйл
15.3.1 Эрсдлийн эх сурвалж болон уялдаа холбоог судалж, зах зээлийн үнийн өөрчлөлт, ханшийн хэлбэлзэлтэй уялдуулан банкны цаашдын бодлого, үйл ажиллагааг удирдан явуулж байгаа эсэх,
15.3.2 Банкны   зах   зээлийн   эрсдлийн   өөрийн  хөрөнгөд үзүүлэх нөлөөлөл;
15.3.3 Эрсдэл хүлээж буй нөхцөлд банкны удирдлага эрсдлийг даван гарах арга, бололцоо, учирсан хохирлыг нөхөх, арилгах чадвартай эсэхээ хэрхэн тооцож үнэлдэг;
15.3.4 Банк нь эрсдлээ хэрхэн үнэлдэг, эрсдлийг үнэлэх арга нь боловсронгуй эсэх, банкны үйл ажиллагааны цар хүрээнд тохирсон эсэх.
16. Хянан шалгагч дээрх хүчин зүйлсийг үндэслэн Хавсралт 6-д заасны дагуу банкны зах зээлийн эрсдлийн мэдрэмжид үнэлгээ, дүгнэлт өгнө.
Зургаа. УДИРДЛАГЫН ЧАДВАР
17. Хянан шалгагч нь банкны удирдлагын чадварт үнэлгээ, дүгнэлт өгөхдөө дараах хүчин зүйлсийг авч үзнэ. Үүнд:
17.1 Үндсэн хүчин зүйл
17.1.1 Энэ журмын бусад таван үзүүлэлтийн дундаж үнэлгээ.
17.2    Чанарын хүчин зүйл
17.2.1 Монголбанкнаас   хийсэн   өмнөх   шалгалтаар   өгсөн үүрэг даалгавар, тушаалын биелэлтийн байдал;
17.2.2 Банкны тухай хууль тогтоомжид заасан эрх, үүргийн хүрээнд улс орны эдийн засаг болон банкны секторт гарч байгаа өөрчлөлтөнд зохицуулан   банкны   үйл   ажиллагааг  удирдах чадвартай   эсэх,   банкны санхүүгийн байдалд бодит үнэлэлт дүгнэлт өгч, банкны стратегийг зөв тодорхойлж, зохистой шийдвэр гаргадаг эсэх;
17.2.3 Дотоод хяналтын албаны үйл ажиллагааг банкны эрсдлийг илрүүлэн тогтоох, бууруулахад чиглүүлэн ажиллаж дүгнэлт гаргадаг эсэх, тус албыг байгуулсан болон удирдлагад тайлагнах зарчим нь хуульд заасан шалгуурыг хангаж байгаа эсэх;
17.2.4 Удирдлагын мэдээллийн систем бүрэлдэн бий болсон эсэх, банкны үйл ажиллагаа, санхүүгийн үзүүлэлтийн талаархи мэдээллийг хэрхэн цуглуулдаг, шаардлагатай бүх мэдээллийг хамардаг, мэдээллийн үнэн зөв эсэхэд хэрхэн хяналт тавьдаг;
17.2.5 Банкны хууль тогтоомжтой нийцүүлэн өөрийн банкны дотоод дүрэм, заавар журмыг боловсруулж, тэдгээрийг мөрдөж байгаа эсэх;
17.2.6 Банкны удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалтан ажилтнууд нь албан тушаалаа урвуулан ашиглаж байсан эсэх.
18. Хянан шалгагч дээрх хүчин зүйлсийг үндэслэн банкны удирдлагын чадварт Хавсралт 5-д заасны дагуу үнэлгээ, дүгнэлт өгнө.
ГУРАВ. НЭГДСЭН ҮНЭЛГЭЭ ӨГӨХ
19. Банкны үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдалд нэгдсэн үнэлгээ дүгнэлтийг Хавсралт 7-д заасны дагуу өгөхдөө дараах зарчмыг баримтална. Үүнд:
19.1 Шалгалтын ажлын хэсгийн гишүүд нь батлагдсан ажил үүргийн хуваарийн дагуу өөрсдийн шалгасан журмын зургаан хэсэг тус бүрт, ажлын хэсгийн ахлагчтай хамтран үнэлгээ өгнө.
19.2 Шалгалтын хэсгийн ахлагч нь гишүүдийн хэсэг тус бүрт өгсөн үнэлгээний   нийлбэрийн   арифметик   дунджийг   тооцоолон банкны   үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдалд нэгдсэн үнэлгээ өгч, шалгалтын хэсгийн бүх гишүүд гарын үсэг зурж, улсын байцаагчийн тэмдэг дарж баталгаажуулна.
20. Нэгдсэн үнэлгээний дүнгээс хамаарч банкны үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдлыг дараах байдлаар үнэлнэ. Үнэлгээг өгөхдөө аравны оронгоор тоймлон тооцно. Үүнд:
20.1 нэгдсэн үнэлгээ 1-ээс 1.5 хүртэл байвал маш сайн буюу хэвийн үйл ажиллагаатай банк;
20.2 нэгдсэн үнэлгээ 1.6-аас 2.5 хүртэл байвал сайн буюу хүндрэл үүсч болзошгүй банк;
20.3 нэгдсэн үнэлгээ 2.6-аас 3.5 хүртэл байвал дунд буюу хяналт шалгалтын арга хэмжээ авах нөхцөл бүрдсэн банк;
20.4 нэгдсэн  үнэлгээ  3.6-аас 4.5  хүртэл байвал хангалтгүй буюу төлбөрийн чадваргүй болж болзошгүй банк;
20.5 нэгдсэн үнэлгээ 4.6-аас 5 хүртэл байвал муу буюу төлбөрийн чадваргүй банк.
21. Шалгалтын ажлын хэсэг нь шалгуулж буй банкны үйл ажиллагаа, тухайн болон ирээдүйн санхүүгийн нөхцөл байдлыг харгалзан нэгдсэн үнэлгээг бууруулж  эсхүл  дээшлүүлж   болно. Ингэхдээ   чухам   ямар   нөхцөл   байдлыг харгалзсан үндэслэлээ тодорхой зааж, шалгалтын дүгнэлтэд тусгасан байна.
22. Шалгалтын ажлын хэсэг нь шалгалт хийсэн банкинд тухайн банкны үйл ажиллагаа,  санхүүгийн байдалд өгсөн нэгдсэн үнэлгээ болон шалгалтын акт, материалыг      Монголбанкны     Захирлуудын зөвлөлийн     хурлаар оруулж хэлэлцүүлэхээс өмнө танилцуулна.
23. Шалгалтаар өгсөн нэгдсэн үнэлгээг тухайн банк хүлээн зөвшөөрөхгүй тохиолдолд үнэлгээтэй танилцснаас хойш 10 хоногийн дотор Улсын Ерөнхий байцаагчид бичгээр гомдол гаргаж болно.
24. Дунд ба түүнээс доош нэгдсэн үнэлгээ авсан банкинд Банкны тухай хуульд заасан албадлагын арга хэмжээний хүрээнд "Банкны үйл ажиллагааны зохистой харьцааны  шалгуур  үзүүлэлтийг  тогтоох,  хяналт  тавих  журам"-ын холбогдох заалтыг үндэслэн шат дараалсан арга хэмжээ авна.
 I хавсралт
АКТИВЫН ЧАНАР
 
ХҮЧИН ЗҮЙЛ
ЖИГНЭХ ХУВЬ
МАШ САЙН /1/
САЙН /2/
ДУНД /3/
ХАНГАЛТГҮЙ /4/
МУУ /5/
ЖИГНЭСЭН ҮНЭЛГЭЭ
1
ҮНДСЭН ХҮЧИН ЗҮЙЛ
а
Активын эрсдлийн сангийн байвал зохих хэмжээг өөрийн хөрөнгөд харьцуулсан хувь
20%
5 хувь хүртэл
5-15 хувь
16-30 хувь
31-50 хувь
51 -ээс дээш хувь
 
б
Нийт чанаргүй актив хөрөнгийн хэмжээг өөрийн хөрөнгөд харьцуулсан хувь
20%
0,0-29,9 хувь
30,0-69,9 хувь
70,0-100,0 хувь
100,1-149,9 хувь
150хувь болон түүнээс дээш
 
2
ХАРГАЛЗАХ ХҮЧИН ЗҮЙЛ
 
а
Зээл болон бусад активт тавьсан хязгаарлалтыг хангаж байгаа эсэх
10%
тогтоосон хязгаарлалтыг 100 хувь хангасан
тогтоосон хязгаарлалтыг 3/4 хувиас дээш хангасан
тогтоосон хязгаарлалтын хагасаас илүүг хангаагүй
тогтоосон хязгаарлалтыг 1/4 хувиас дээш хангасан
тогтоосон хязгаарлалтыг 100 хувь хангаагүй
 
б
Зээл болон бусад эрсдэлтэй активын ангиллыг зохих журмын дагуу хийсэн эсэх
10%
100 хувь ангилсан
91-ээс дээш хувь ангилсан
71-90 хувь ангилсан
30-50 хувь ангилаагүй
51-ээс дээш хувь ангилаагүй
 
в
ЗТУБАХ Сан болон бусад эрсдлийн санг зохих журмын дагуу байгуулсан эсэх
5%
100 хувь байгуулсан
91-ээсдээшхувь байгуулсан
71-90 хувь байгуулсан
30-50 хувь байгуулаагүй
сангийн дутагдал 51 -ээс дээш хувь д хүрсэн
 
г
Нийт активт чанаргүй активын эзлэх хувь хэмжээ
5%
бүлгийн дунджийн хамгийн бага
бүлгийн дунджаас доогуур
бүлгийн дундажтай тэнцүү
бүлгийн дунджаас дээгүүр
бүлгийн дунджийн хамгийн өндөр
 
 
Нийт активт эзлэх чанаргүй активын хэмжээний өөрчлөлт /өмнөх шалгалтын дүнтэй харьцуулсан өсөлт, бууралт/
5%
бүлгийн дунджийн хамгийн их буурсан, бага өссөн
бүлгийн дунджаас доогуур өссөн
бүлгийн дундажтай тэнцүү
бүлгийн дунджаас дээгүүр өссөн
бүлгийн дунджийн хамгийн бага буурсан, их өссөн
 
д
Нийт активт орлого авчирдаггүй активын эзлэх хувь хэмжээ
5%
бүлгийн дунджийн хамгийн бага
бүлгийн дунджаас доогуур
бүлгийн дундажтай тэнцүү
бүлгийн дунджаас дээгүүр
бүлгийн дунджийн хамгийн өндөр
 
е
Зээлийн төвлөрлийн хэмжээ буюу банкны 20 том зээлийн өрийн үлдэгдэл, өөрийн хөрөнгийн харьцаа
5%
бүлгийн дунджийн хамгийн бага
бүлгийн дунджаас доогуур
бүлгийн дундажтай тэнцүү
бүлгийн дунджаас дээгүүр
бүлгийн дунджийн хамгийн өндөр
 
ё
Зээлийн бодлогын хэрэгжилт, Зээлийн хорооны үйл ажиллагаа буюу зээлийн эргэн төлөлт /шалгалт хамрах хугацаанд олгосон, төлөгдсөн зээлийн харьцаа/
5%
зээлийн эргэн төлөлтийн хэмжээ 91-ээсдээшхувь
зээлийн эргэн төлөлтийн хэмжээ 81-90 хувь
зээлийн эргэн төлөлтийн хэмжээ 71-80 хувь
зээлийн эргэн төлөлтийн хэмжээ 61-70 хувь
зээлийн эргэн төлөлтийн хэмжээ 60-аас доош хувь
 
3
ЧАНАРЫН ХҮЧИН ЗҮИЛ
10%
 
 
ҮНЭЛГЭЭ                                     100%
 
II хавсралт
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГИЙН ХҮРЭЛЦЭЭ
 
ХҮЧИН ЗҮЙЛ
ЖИГНЭХ ХУВЬ
МАШ САИН /1/
САИН /2/
ДУВД /3/
ХАНГАЛТГҮИ /4/
МУУ /5/
ЖИГНЭСЭН ҮНЭЛГЭЭ
1
ҮНДСЭН ХҮЧИН ЗҮИЛ
 
 
 
 
 
 
 
а
Өөрийн хөрөнгө, эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцааг ханган биелүүлж байгаа эсэх
30%
Байнга биелүүлдэг
6 сар биелүүлсэн
3 сар дараалан, эсвэл сар ээлжлэн биелүүлээгүй
3-6 сар дараалан эсвэл сар ээлжлэн биелүүлээгүй
6 сараас дээш хугацаагаар биелүүлээгүй
 
б
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө, эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцааг ханган биелүүлж байгаа эсэх
15%
Байнга биелүүлдэг
6 сар биелүүлсэн
3 сар дараалан, эсвэл сар ээлжлэн биелүүлээгүй
3-6 сар дараалан эсвэл сар ээлжлэн биелүүлээгүй
6 сараас дээш хугацаагаар биелүүлээгүй
 
в
Өөрийн хөрөнгө, нийт активын зохистой харьцааг ханган биелүүлж байгаа эсэх
15%
Байнга биелүүлдэг
6 сар биелүүлсэн
3 сар дараалан, эсвэл сар ээлжлэн биелүүлээгүй
3-6 сар дараалан эсвэл сар ээлжлэн биелүүлээгүй
6 сараас дээш хугацаагаар биелүүлээгүй
 
2
ХАРГАЛЗАХ ХҮЧИН ЗҮИЛ
 
 
 
 
 
 
а
Өөрийн хөрөнгө, дүрмийн сантай холбогдон гарсан хууль тогтоомжийг зөрчсөн эсэх
20%
Зөрчөөгүй
зөрчлийг өдөр тутмын үйл ажиллагааны явцад засах боломжтой
зөрчил гаргасан бөгөөд түүнийгээ засах талаар арга хэмжээ аваагүй
удаа дараа зөрчил гаргасан, түүнийгээ засах талаар арга хэмжээ аваагүй
зөрчил нь санхүүгийн байдалд сөргөөр нөлөөлж байгаа
 
3
ЧАНАРЫН ХҮЧИН ЗҮИЛ
20%
 
 
 
 
 
 
ҮНЭЛГЭЭ
100%
 
 
 
 
 
 
 III хавсралт
АШИГТ АЖИЛЛАГАА
 
ХҮЧИН ЗҮЙЛ
ЖИГНЭХ ХУВЬ
МАШ САЙН /1/
САЙН /2/
ДУНД /3/
ХАНГАЛТГҮЙ /4/
МУУ /5/
ЖИГНЭСЭН ҮНЭЛГЭЭ
/
ҮНДСЭН ХҮЧИН ЗҮИЛ
 
 
 
 
 
 
 
а
Активын өгөөж Тайлант хугацааны татаварын дараах ашиг/  Нийт дундаж актив
30%
1 хувь буюу түүнээс дээш
0,75-1 хувь
0,5-0,75 хувь
0,25-0,50 хувь
0,25 хувиас доош
 
б
Активын өгөөжийн өсөлт, бууралт
15%
бүлгийн дунджийн хамгийн их өссөн, бага буурсан
бүлгийн дунджаас дээгүүр өссөн
бүлгийн дундажтай тэнцүү
бүлгийн дунджаас доогуур өссөн
бүлгийн дунджийн хамгийн бага өссөн, их буурсан
 
2
ХАРГАЛЗАХ ХҮЧИН ЗҮЙЛ
 
 
 
 
 
 
 
а
Өөрийн хөрөнгийн өгөөж Тайлант хугацааны татаварын дараах ашиг/ Дүрмийн сан
15%
бүлгийн дундажийн хамгийн их
бүлгийн дундажаас дээгүүр
бүлгийн дундажтай тэнцүү
бүлгийн дунджаас доогуур
бүлгийн дунджийн хамгийн бага
 
б
Цэвэр хүүгийн зөрүүний харьцаа (Хүүгийн орлого-Хүүгийн зардал)/Дундаж актив хөрөнгө
15%
бүлгийн дундажийн хамгийн их
бүлгийн дундажаас дээгүүр
бүлгийн дундажтай тэнцүү
бүлгийн дунджаас доогуур
бүлгийн дунджийн хамгийн бага
 
в
Пассив хөрөнгөд эзлэх хүүд мэдрэмж багатай эх үүсвэр
15%
бүлгийн дунджаас дээгүүр
бүлгийн дунджаас -,+ 10 хувиар зөрүүтэй
бүлгийн дунджаас -20 хувь доогуур
бүлгийн дунджаас 20-оос дээш хувь доогуур
Бүлгийн дунджийн хамгийн бага
 
3
ЧАНАРЫН ХҮЧИН ЗҮЙЛ
10%
 
 
 
 
 
 
ҮНЭЛГЭЭ
100%
 
 
 
 
 
 
 
 IY хавсралт
ТӨЛБӨРИЙН ЧАДВАР
 
ХҮЧИН ЗҮЙЛ
ЖИГНЭХ ХУВЬ
МАШ САИН 1X1
САИН /2/
ДУНД /3/
ХАНГАЛТГҮИ /4/
МУУ /5/
ЖИГНЭСЭН ҮНЭЛГЭЭ
/
ҮНДСЭН ХҮЧИН ЗҮЙЛ
 
 
 
 
 
 
 
а
а/Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлтийг ханган биелүүлж байгаа байдал
30%
Байнга биелүүлдэг
Сүүлийн 6 сар биелүүлсэн
3 сар дараалан, эсвэл сар ээлжлэн биелүүлээгүй
3-6 сар дараалан эсвэл сар ээлжлэн биелүүлээгүй
6 сараас дээш хугацаагаар биелүүлээгүй
 
2
ХАРГАЛЗАХ ХҮЧИН ЗҮЙЛ
 
 
 
 
 
 
 
а
а/ Төлбөр тооцоо саатуулсан, эс саатуулсан байдал
15%
саатуулж байгаагүй
саатуулж болзошгүй
1 сар саатуулсан
2 сар саатуулсан
3-аас дээш сар саатуулсан
 
б
б/ Заавал байлгах нөөцийн хангалт
15%
байнга хангадаг
1 сар хангаагүй
2 сар хангаагүй
3 сар хангаагүй
3-аас дээш сар хангаагүй
 
в
в/ Монголбанк болон бусад банкнаас авсан зээл нь хугацаандаа төлөгдсөн эсэх
10%
тийм
-
-
-
үгүй
 
г
г/ Төлбөрийн чадварын хүндрэлд орж болзошгүй эсэх
10%
хүндрэлээс бүрэн хамгаалагдсан
1 жилээс дээш хугацааны дараа хүндрэлд орж болзошүй
6-12 сарын хугацааны дотор орж болзошгүй
3-6 сарын хугацааны дотор орж болзошгүй
ойрын 1-2 сарын хугацаанд хүндрэлд орох магадлалтай
 
3
ЧАНАРЫН ХҮЧИН ЗҮИЛС
20%
 
 
 
 
 
 
ҮНЭЛГЭЭ
100%
 
 
 
 
 
 
                                              Y Xавсралт
УДИРДЛАГЫН ЧАДВАР
 
ХҮЧИН ЗҮЙЛ
ЖИГНЭХ ХУВЬ
МАШ САЙН 1X1
САЙН /2/
ДУНД /3/
ХАНГАЛТГҮЙ /4/ й
МУУ /5/
ЖИГНЭСЭН ҮНЭЛГЭЭ
1
ҮНДСЭН ХҮЧИН ЗҮИЛ
 
а
Энэхүү журмын бусад 5 үзүүлэлтийн дундаж үнэлгээ/арифметик дундажаар тооцоолно/
35%
 
 
 
 
 
 
2
ЧАНАРЫН ХҮЧИН ЗҮИЛ
 
а
Монголбанкнаас хийсэн шалгалтын үр дүнгээр авсан арга хэмжээний чанар, үр дүнгийн байдал
10%
 
 
 
 
 
 
б
Эдийн засаг болон банкны секторт гарч байгаа өөрчлөлтөд зохицуулан банкаа зохион байгуулан удирдах чадвартай эсэх, банкныхаа санхүүгийн байдлыг судалж, үнэлэлт дүгнэлт өгөн зөв зохистой шийдвэр гаргадаг эсэх
10%
 
 
 
 
 
 
в
Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг цаг алдалгүй арилгуулах талаар арга хэмжээ авдаг эсэх, дотоод хяналтын үйл ажиллагаа нь өөрийн дотоод эрсдлийг илрүүлэх, бууруулах, хянахад чиглэгдэж байгаа эсэх
25%
 
 
 
 
 
 
г
Удирдлагын мэдээллийн систем бүрэлдэн бий болсон эсэх, банкны үйл ажиллагаа, санхүүгийн үзүүлэлтийн талаархи мэдээллийг хэрхэн цуглуулдаг, шаардлагатай бүх мэдээллийг хамардаг, мэдээллийн үнэн зөв эсэхэд хэрхэн хяналт тавьдаг
10%
 
 
 
 
 
 
д
Банкны хууль тогтоомжтой нийцүүлэн өөрийн банкны дотоод дүрэм, заавар журмыг боловсруулж, тэдгээрийг мөрдөж байгаа эсэх
5%
 
 
 
 
 
 
е
Удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалтан, ажилтнууд нь албан тушаалаа урвуулан ашиглаж байсан эсэх
5%
 
 
 
 
 
 
НИИТ ҮНЭЛГЭЭ:
100%
 
 
 
 
 
 
                                                   YI Xавсралт
ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЭРСДЛИЙН МЭДРЭМЖ
 
ХҮЧИН ЗҮЙЛ
ЖИГНЭХ ХУВЬ
МАШ САИН /1/
САИН /2/
ДУНД /3/
ХАНГАЛТГҮИ /4/
МУУ /5/
ЖИГНЭСЭН ҮНЭЛГЭЭ
1
ҮНДСЭН ХҮЧИН ЗҮИЛ
 
a.1
Гадаад валютын позицийн үзүүлэлтийг ханган биелүүлж байгаа байдал /Стандарт арга/
20%
Байнга биелүүлдэг
Сүүлийн 6 сар биелүүлсэн
3 сар дараалан, эсвэл сар ээлжлэн биелүүлээгүй
3-6 сар дараалан эсвэл сар ээлжлэн биелүүлээгүй
6 сараас дээш хугацаагаар биелүүлээгүй
 
a.2
Ханшийн эрсдлийг тооцох дотоод загварын аргаарх үнэлгээ
 
бүлэг дотроо хамгийн бага
бүлгийн дундажаас доор
бүлгийн дундажтай тэнцүү
бүлгийн дундажаас өндөр
бүлэг дотроо хиймгийн өндөр
 
6.1
Актив пассивын хугацааны болон хүүгийн зөрүүг удирдаж байгаа байдал
20%
Судалгаа шинжилгээг бүрэн хийж, шийдвэр гаргалтад ашигладаг
Судалгаа шинжилгээг хийдэг боловч шийдвэр гаргалтад зарим хэлбэрээр ашигладаг
Судалгаа шинжилгээ хийх арга нь тогтворжоогүй боловч шийдвэр гаргалтад зарим хэлбэрээр ашигладаг.
Судалгаа шинжилгээ хийх арга нь тогтворжоогүй
Судалгаа шинжилгээг огт хийдэггүй.
 
6.2
Хүүгийн эсрдлийг тооцох VAR  үнэлгээ
 
бүлэг дотроо хамгийн бага
бүлгийн дундажаас доор
бүлгийн дундажтай тэнцүү
бүлгийн дундажаас өндөр
бүлэг дотроо хамгийн өндөр
 
2
ХАРГАЛЗАХ ХҮЧИН ЗҮИЛ
 
а
Банкны удирдлага нь эрсдлийг тооцох, бууруулах, эрсдлээс хамгаалах талаар авч байгаа арга хэмжээ
15%
Эрсдлийг удирдах бүрэн боломжтой.
Арга хэмжээ нь үр дүнтэй
Арга хэмжээ нь зарим талаар үр дүнтэй
Арга хэмжээ нь үр дүн багатай
Эрсдлийг удирдах бүрэн боломжгүй
 
6
Удирдлагын мэдээллийн систем нь эрсдлийг тодорхойлох чадвартай эсэх
15%
Чадвартай
 
 
 
Чадваргүй
 
3
ЧАНАРЫН ХҮЧИН ЗҮИЛ
30%
 
 
 
 
 
 
ҮНЭЛГЭЭ
100%
 
 
 
 
 
 
YII Xавсралт
........ БАНКНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, САНХҮҮГИЙН
БАЙДАЛД ӨГСӨН НЭГДСЭН ҮНЭЛГЭЭ
 
ҮЗҮҮЛЭЛТ
ШАЛГАЛТААР ӨГСӨН ҮНЭЛГЭЭ
ӨМНӨХ ШАЛГАЛТААР ӨГСӨН ҮНЭЛГЭЭ
ӨӨРЧЛӨЛТ
1. ӨӨРИИН ХӨРӨНГИИН ХҮРЭЛЦЭЭ:
 
 
 
2. АКТИВЫН ЧАНАР:
 
 
 
3. АШИГТ АЖИЛЛАГАА:
 
 
 
4. ТӨЛБӨРИИН ЧАДВАР:
 
 
 
5. УДИРДЛАГЫН ЧАДВАР:
 
 
 
6. ЗАХ ЗЭЭЛИИН ЭРСДЛИИН   МЭДРЭМЖ:
 
 
 
 
НЭГДСЭН ҮНЭЛГЭЭ:
 
 
 
Жич: 1. Бууруулсан эсхүл дээшлүүлсэн үнэлгээ бүрийн харгалзах үндэслэлийг тодорхой зааж бичнэ.
ҮНЭЛГЭЭ ӨГСӨН:
АЖЛЫН ХЭСГИИН АХЛАГЧ
/НЭР/
 
АЖЛЫН ХЭСГИЙН ГИШҮҮД:
/НЭР/
YIII Xавсралт
БАНКНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, САНХҮҮГИЙН БАЙДАЛД
ЧАНАРЫН ХҮЧИН ЗҮЙЛСЭЭР
ДҮГНЭЛТ ӨГӨХ АРГАЧЛАЛ
Банкны үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдлыг газар дээр нь шалгаж үнэлгээ дүгнэлт өгөхдөө журмын 3 дахь заалтад заасан чанарын хүчин зүйлсийг дараах асуулгыг ашиглан тодорхойлно. Үүнд:
Нэг. Өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ
Өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний үзүүлэлтийн чанарын хүчин зүйлсийг үнэлэхдээ тухайн банкны эрсдлийн хүрээ болон түүний чанар, хэлбэр, эдгээр эрсдлийг удирдах удирдлагын чадавхи зэрэгт үндэслэн доорх асуулгын дагуу тооцож үнэлэлт өгнө.
Тийм Үгүй
1.   Өөрийн хөрөнгийн зохистой харьцаа:
Өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ сайн                                            -------/------
Өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ хангалттай                                  -------/------
Өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ хангалтгүй                                   -------/------
Өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ муу                                             -------/------
Өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ маш муу                                      -------/------
2.  Актив хөрөнгийн эргэн төлөгдөх чадвар:
Активын ангилал үнэн зөв эсэх                                               -------/------
Зээлд зэрэглэл тогтоодог эсэх                                                -------/------
Зээлдэгчдийн санхүүгийн тайланг тухай бүрт авдаг эсэх         -------/------
Зээлдэгчдийн санхүүгийн тайланд холбогдох судалгаа
шинжилгээг хийдэг эсэх                                                               -------/------
Зээлдэгчийн зээлээ эргүүлэн төлөх чадварт үнэлгээ
дүгнэлт өгдөг эсэх                                                                   -------/------
3.  Эрсдлийн сангуудын хэмжээ
Байгуулсан эрсдлийн сангууд нь шаардлагатай хэмжээнээс
дутуу эсэх                                                                                 -------/------
Эрсдлийн сангийн хэмжээ нь зээлийн өсөлтийн
хэмжээтэй ижил байгаа эсэх                                                    -------/------
4.  Ашигт ажиллагааны хандлага
Ашигт ажиллагааны өсөлт нь активын өсөлттэй тэнцүү буюу
их байгаа эсэх                                                                          -------/------
5.  Банкны өсөлтийн түвшин
Өөрийн хөрөнгийн өсөлт нь активын өсөлттэй
тэнцүү буюу их байгаа эсэх                                                     -------/------
6.  Удирдлагын чадавхи
Удирдлагын чадавхи нь сайн эсэх                                           -------/------
7.  Эрсдэл бүхий активын хэмжээ
Эрсдэлтэй актив хөрөнгө багатай эсэх                                    _________
8.  Өөрийн хөрөнгийн өгөөж
Банкны хуваарилсан ногдол ашиг нь цэвэр орлогын
50 хувиас илүүгүй эсэх       -------/------9. Хөрөнгийн зах зээлд оролцох бололцоо, чадавхи
Банк нь шинэ хувьцаа гаргах чадвартай эсэх                                       -------/------
10. Бүлгийн дундажтай харьцуулсан үзүүлэлт
Банкны өөрийн хөрөнгийн харьцаа нь түүний харъялах бүлгийн дундажтай харьцуулахад өндөр эсэх                              -------/---
Асуулгыг үндэслэн тухайн банкны өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний чанарын хүчин зүйлд үнэлгээ дүгнэлт өгөхдөө дараах үзүүлэлтүүдэд 1-5 гэсэн үнэлгээ дүгнэлтийг өгнө:
1.             Өөрийн хөрөнгийн зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүд                           
2.             Актив хөрөнгийн эргэн төлөгдөх чадвар                                                                
3.             Эрсдлийн сангуудын хэмжээ                                                                                    
4.             Ашигт ажиллагааны хандлага                                                                                  
5.             Банкны өсөлтийн түвшин /харьцаа/                                                                        
6.             Удирдлагын чадавхи                                                                                                 
7.             Эрсдэл бүхий активын хэмжээ                                                                                 
8.             Өөрийн хөрөнгийн өгөөж                                                                                           
9.             Хөрөнгийн зах зээлд оролцох бололцоо, чадавхи                                               
10.     Бүлгийн дундажтай харьцуулсан үзүүлэлт                                                             
Огноо        Огноо        Огноо
Өөрийн хөрөнгө (ӨХ) / Эрсдлээр жигнэсэн актив /ЭЖА/                               
1-р зэрэглэлийн ӨХ/ЭЖА
1 -р зэрэглэлийн ӨХ / Нийт актив
1 -р зэрэглэлийн ӨХ / Нийт дундаж актив           
Нэгдсэн үнэлгээ: Тайлбар
Хоёр. Активын чанар
Банкны активын чанарт үнэлгээ дүгнэлт өгөхдөө тэнцлийн болон тэнцлийн гадуурх хүндрэлтэй, чанаргүйд ангилагдсан, хугацаандаа төлөгдөөгүй, хуримтлуулж тооцоогүй, нөхцөл нь өөрчлөгдөж шинэчлэгдсэн актив хөрөнгийн түвшин, хандлага; активын эрсдлийн сангийн хүрэлцээ; чанаргүй активыг тодорхойлох, удирдах болон эргэн төлүүлэх чадвар, зээл болон бусад хөрөнгө оруулалтын багцын чанар болон тараан байршуулалт/диверсификаци/; зээл болон хөрөнгө оруулалтын бодлого, заавар журмын зохистой байдал; тэнцлийн гадуурх дансдаас үүсч болзошгүй зээлийн эрсдэл, актив хөрөнгийн төвлөрөл; зээлийн удирдлагын үр дүнтэй байдал; эрсдлийг тодорхойлох заавар журам, хяналт болон мэдээллийн систем зэргийг үндэслэн активын чанарын асуулгын дагуу тооцож үнэлэлт өгнө.
Тийм Үгүй
1.   Зээл хөрөнгө оруулалтын бодлогын зохистой байдал
а.  Банк нь зээл, хөрөнгө оруулалтын бодлоготой эсэх
(бичгээр боловсруулсан)                                                    
б. Энэхүү бодлого нь тодорхой хугацааны дараа шинэчлэгддэг эсэх
в. Зээлийн бодлого нь дараах зүйлсийг багтаасан эсэх. Үүнд:
1. Банкны зорилго                                                         
2. Зээлийн бодлогын талаар хүлээх хариуцлагын тогтолцоо
3. Зээлийн удирдлагын хариуцлага                               
4. Зээл олгох шийдвэрийн эрх хэмжээ, хязгаар             
5. Зээлийг эргэн шалгах ажиллагаа                              
6. Газар зүйн, бүсийн хязгаарлалтууд                           
7. Хүүгийн бодлого                                                        
8. Зээлдэгчид тавигдах шаардлага /зээлийн шалгуурууд/
9. Зээлийн хувийн хэргийн бүрдүүлбэрийн шаардлага
10. Зээлийг эргэн төлүүлэх ажиллагаа
11. Зээлийн төрөл болон түүнд холбогдох шаардлага
2.  Зээл, хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны заавар журам
а. Банк нь зээлийн заавар, журамтай эсэх                              
б. Энэхүү заавар нь зээлийн үйл ажиллагааны бүх үе шатыг
хамруулдаг эсэх                                                                               
3.  Заавар журмын хэрэгжилт
а. Зээл, хөрөнгө оруулалтын бодлогын хэрэгжилтийг дотооддоо
хянадаг эсэх                                                                           
б. Заавар журмын мөрдөлт, хэрэгжилтийг дотооддоо
хянадаг эсэх                                                                  
4.  Активын чанарын хяналт, ангилал
а. Зээлийн эдийн засагчид нь зээлийн ангиллыг хийдэг эсэх
б. Банкны зээлийн үйл ажиллагааг хянах дотоод хянал
байдаг эсэх                                                                             
в. Зээлийн ангилал хийх ажилтан, зээл олгодог ажилтан
нарын ажил үүрэг тусгаарлагдсан эсэх                                  
г. Зээлдэгчийн мөнгөн урсгал нь зээл олголт, зээлийн ангиллын чухал
хүчин зүйл болж чаддаг эсэх                                                  
д. Зээлдэгчийн санхүүгийн тайлан мэдээнд холбогдох
шинжилгээг хийдэг эсэх                                                          
е. Банкны зээлийн ангилал үнэн зөв эсэх                               
5.  Активын ангилал
Чанаргүй активт ангилсан актив нь нийт зээлийн
10 хувиас илүүгүй эсэх                                                               
6.  Эрсдлийн төвлөрөл
а. Банк нь холбогдох этгээдэд олгосон зээлийн төвлөрлийн эрсдлээс зайлсхийдэг эсэх  
б.  Банк нь ижил салбарт олгосон зээлийн төвлөрлийн эрсдлээс зайлсхийдэг эсэх   
в.  Банк нь бусад төвлөрлийн эрсдлээс зайлсхийдэг эсэх      
7.  Холбогдох этгэээд үзүүлэх хөнгөлөл
а. Банкны нь өөрийн хувь нийлүүлэгчдэд үзүүлэх хөнгөлөлттэй нөхцөлөөс татгалздаг эсэх                                                                                        
б.  Банк санхүүгийн байгууллага нь өөрийн удирдлагад үзүүлэх
татгалздаг эсэх                                                                       
8.  Чанаргүй активын удирдлага
Банк нь чанаргүй активын удирдлагыг хэрэгжүүлэх тусдаа
нэгжтэй эсэх                                                                             
9.  Зээлийн төлүүлэлтийн бодлого
Хугацаа хэтэрсэн зээлийг төлүүлэх талаар банк
нь идэвхтэй ажилладаг эсэх                                                   
10. Эрсдлийн сангийн хэмжээ, хандлага
а. Банкны эрсдлийн сангийн хэмжээ нь харъялагдах бүлгийн банкны эрсдлийн сантай харьцуулахад бага эсэх                                                          
б.  Зээлээс хүлээх алдагдлын өсөлтийн хандлага                  
11. Чанаргүй активын хэмжээ, хандлаг
а. Чанаргүй активын хэмжээ нь харьцангуй бага эсэх
б. Чанаргүй активын хэмжээ буурч байгаа эсэх                       
12. Хугацаа хэтэрсэн активын хэмжээ, хандлага
а. Хугацаа хэтэрсэн активын хэмжээ нь харьцангуй бага эсэх          
б. Хугацаа хэтэрсэн активын хэмжээ буурч байгаа эсэх         
13. Зээлийн зориулалт, түүний тодорхой байдал
Зээлийн хувийн хэрэг, зээл хүссэн өргөдөлд зээлийн зориулалт тодорхой бичигдсэн эсэх                                                                                        
14. Зээл эргэн төлөх эх үүсвэрийн тодорхой байдал
Зээлийн хувийн хэрэг, зээл хүссэн өргөдөлд зээлийн эргэн
төлөх эх үүсвэрийн талаар тодорхой бичигдсэн эсэх             
15. Зээлдэгчийн санхүүгийн тайлан мэдээ, түүний үнэн зөв байдал
а. Бүх зээлдэгчийн санхүүгийн тайлан мэдээг авдаг эсэх       
б. Зээлдэгчдийн санхүүгийн тайлан мэдээ нь үнэн зөв эсэх   
в. Зээл олгох шийдвэр гаргахаас өмнө зээлдэгчийн санхүүгийн тайлан мэдээнд холбогдох шинжилгээ, судалгааг хийдэг эсэх                         
г. Зээлдэгчийн бэлэн мөнгөний урсгалын шинжилгээ хийдэг эсэх    
16. Барьцаа хөрөнгө
Зээлийн барьцаа хөрөнгө нь холбогдох хууль тогтоомж, заавар журам,
бусад эрхийн бичигт заасан шаардлагыг хангадаг эсэх          
17. Ашигт ажиллагаа
Банкны ашигт ажиллагаа нь эрсдлийн холбогдох сангуудыг
байгуулахад хүрэлцэхүйц эсэх                                               
18. Болзошгүй алдагдлын сан
Активын болзошгүй алдагдлын сан нь алдагдлыг
хаахад хүрэлцээтэй эсэх                                                        
19. Эдийн засгийн нөхцөл байдлын үзүүлэлт
Эдийн засгийн нөхцөл байдал нь банкны хувьд тохиромжтой
эсэх                                                                                         
Активын чанарын хүчин зүйлст үнэлгээ дүгнэлт өгөхдөө дараах үзүүлэлтүүдэд 1-5 гэсэн үнэлгээ дүгнэлтийг өгнө. Үүнд:
     1. Зээл, хөрөнгө оруулалтын бодлогын зохистой байдал            
     2. Зээл, хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны заавар журмын зохистой байдал
     3. Заавар журмын мөрдөлт, хэрэгжилт           
     4. Активын чанарын хяналт                                                         
     5. Активын ангилал                                                                     
     6. Эрсдлийн төвлөрөл
      7. Холбогдох этгээдэд үзүүлэх хөнгөлөлттэй нөхцөл
       8. Чанаргүй зээлийн удирдлага
       9. Зээл төлүүлэх бодлого
       10. Эрсдлийн сангийн хэмжээ, хандлага
       11. Чанаргүй активын хэмжээ, хандлага
       12. Хугацаа хэтэрсэн активын хэмжээ, хандлага
       13. Зээлийн зориулалтын тодорхой байдал
       14. Зээлийн эргэн төлөлтийн эх үүсвэрийн тодорхой байдал
       15. Зээлдэгчийн санхүүгийн тайлан мэдээ, түүний үнэн зөв байдал
     16.Барьцаа хөрөнгө
     17. Ашигт ажиллагаа
       18. Эдийн засгийн нөхцөл байдлын үзүүлэлт
 
Огноо        Огноо        Огноо
(Хугацаа хэтэрсэн зээл+Хүүг хуримтлуулахаа зогсоосон
зээл) / Нийт зээл
(Хугацаа хэтэрсэн зээл+Хүүг хуримтлуулахаа зогсоосон
зээл) / ЗТУБАХСан
(Хугацаа хэтэрсэн зээл+Хүүг хуримтлуулахаа зогсоосон
зээл)/1-р зэрэглэлийн ӨХ
Чанаргүй зээл / Нийт зээл
Чанаргүй зээл / ЗТУБАХСан Чанаргүй зээл /1 -р зэрэглэлийн ӨХ
Нэгдсэн       үнэлгээ:          Тайлбар:
Гурав. Удирдлагын чадавхи
Банкны удирдлагын чадварт чанарын үнэлгээг өгөхдөө банкны үйл ажиллагаатай холбоотой бүх үзүүлэлтүүд хангагдаж байгаа эсэх, удирдлага нь банкны үйл ажиллагаанд үүсч болзошгүй эрсдлийг тодорхойлох, хэмжих, хянах чадвартай эсэхэд үнэлгээ дүгнэлт өгнө.
Тийм Үгүй
1. Зорилго, зорилтууд      /бичигдсэн байх/
Банкны зорилго, зорилтууд нь түүний явуулах үндсэн үйл
ажиллагааны хүрээг бүрэн хамардаг эсэх                    
2. Бодлого  /бичигдсэн байх/
Банкны бодлого нь түүний явуулах үндсэн үйл ажиллагааны
хүрээг бүрэн хамардаг эсэх                     
3. Заавар, журам
Банкны боловсруулсан заавар, журам нь түүний явуулах
үндсэн үйл ажиллагааны хүрээг бүрэн хамардаг эсэх
4. Бүтэц зохион байгуулалт
Банкны бүтэц зохион байгуулалт нь түүний явуулж буй үйл
ажиллагаатай уялдаж, зохистой байгаа эсэх
5. Эрх мэдлийн хуваарилалт
Холбогдох ажил үүрэг, тайлагнах зарчмын эрх хэмжээг
тогтоосон эсэх                    
6. Ажил үүргийн хуваарь
Банкны ажилтан, албан тушаалтны ажил үүргийн хуваарь
батлагдан гарсан эсэх                   
Холбогдох ажил үүргийг гүйцэтгэх гарын авлага,
заавар, журам боловсруулагдаж гарсан эсэх              
7. Төлөвлөгөө
Банк нь өөрийн батлагдсан төлөвлөгөөтэй эсэх                      
8. Төсвийн хяналт
Төсөв төлөвлөгөөг жил бүр батлан гаргадаг эсэх                   
9. Удирдлагын дадлага, туршлага
Банкны удирдлага, удирдах албан тушаалтан нь
холбогдох чиглэлийн дадлага, туршлагатай эсэх                     
10. Удирдлага
Удирдлагын сургалт, мэргэжил дээшлүүлэх албан ёсны
 хөтөлбөр байгаа эсэх       
Удирдах ажилтнуудын тоо хэмжээ хангалттай эсэх     
11. Удирдлагын мэдээллийн систем
а. Мэдээллийн тайлагнах систем нь удирдлагад
шаардлагатай мэдээллийг тухай бүрт нь хүргэх чадвартай эсэх                  
б. Заавар журмаас гажуудсан зүйлсийн талаар мэдээлдэг эсэх      
в. Хугацаа хэтэрсэн, хүүг хуримтлуулж тооцохоо зогсоосон,
чанаргүйд ангилагдсан зээлийн талаар мэдээлдэг эсэх         
г. Чанаргүй активын хяналт сайн эсэх                
д. Хязгаарлалт хэтрүүлсэн талаар мэдээлдэг эсэх                 
12. Захиргааны хяналт
а. Банк санхүүгийн байгууллагын төсөв төлөвлөгөөг
бодит гүйцэтгэлтэй харьцуулдаг эсэх                 
б. Төсвийн хэлбэлзлийг хянадаг эсэх                  
в. Ажлын байрны тогтвортой байдалд хяналт тавьдаг эсэх 
г. Ажиллагсдын цалингийн хязгаарыг хянадаг эсэх     
13. Нягтлан бодох бүртгэлийн хяналт
а. Банкны холбогдох удирдлага нь өдөр бүрийн тайлан тэнцэл,
бусад санхүүгийн мэдээг хянадаг эсэх               
б. Сар бүрийн ашигт ажиллагааны харьцуулсан тайлан мэдээг
удирдлага хянадаг эсэх                 
в. Нягтлан бодох бүртгэл нь үнэн зөв эсэх                    
г. Нягтлан бодох бүртгэлийн систем нь шаардлагатай
мэдээллийг тухай бүрт гаргах чадвартай эсэх             
14. Дотоод хяналт болон аудит
Банк нь дотоод хяналтын нэгжтэй эсэх              
Аудитортой эсэх                 
15. Удирдлагын шийдвэр гаргалт
Банкны удирдлагын шийдвэр ерөнхийдөө зохистой байдаг эсэх     
16. Банкны ерөнхий байдал, цаашдын хандлага
Банкны ерөнхий байдал сайн эсэх                      
Банкны ерөнхий байдал сайжрах хандлагатай эсэх    
17. Удирдлагын цалин хөлс
Банкны удирдлагын цалин хөлс нь зохистой эсэх                    
18.ТУЗ
ТУЗ-ийн үйл ажиллагаа хангалттай сайн эсэх               
ТУЗ-ийн гишүүд нь хуралд бүрэн оролцдог эсэх                      
ТУЗ нь сард нэгээс доошгүй удаа хуралддаг эсэх                   
19. Боловсон хүчин
Банк санхүүгийн байгууллагын боловсон хүчний ихэнх нь
тухайн байгууллагад ажиллах сонирхолтой байдаг эсэх         
Боловсон хүчнийг сонгон шалгаруулах, ажиллуулах хөтөлбөр нь
зохистой эсэх                       
Боловсон хүчний сургалтын хөтөлбөртэй эсэх             
Цалин хөлс, урамшууллын хэмжээ нь зохистой эсэх    
20. Удирдан зохион байгуулах чадвар
Банк санхүүгийн байгууллагын ажиллагсад нь удирдлагын
чадварт итгэдэг эсэх                     
21. Хууль тогтоомж, заавар журмын хэрэгжилт
а. Банкны удирдлага нь холбогдох хууль тогтоомж, заавар журамд
заасан шаардлага хангасан эсэх            
22. Активын холбогдолтой үйлчилгээг өөртөө үзүүлдэг эсэх
а.Банкны удирдлага өөрөө өөртөө зориулан активтай холбоотой
үйлчилгээ явуулдаг эсэх                
б. Холбогдох этгээдэд хөнгөлөлттэй нөхцлөөр ажил үйлчилгээ
явуулахаас татгалздаг эсэх                      
23. Дотоод хяналтын бодлого
а. Дотоод хяналтын бодлогыг боловсруулж батлуулсан эсэх           
б. Бодлого нь активын чанарыг баталгаажуулдаг эсэх          
в. Бодлогын хүрээнд үнэн зөв тайлан мэдээг тодорхой
хугацаанд гаргахыг шаарддаг эсэх                    
г. Зөрчил дутагдлыг арилгах талаар авах шуурхай арга хэмжээг
энэхүү бодлогод тусгасан эсэх                
д. Дотоод хяналтын бодлого нь үйл ажиллагааны үр ашигт
байдлыг агуулдаг эсэх                   
е. Бодлого нь дотоод хяналтын үүрэг функцыг бүрэн
тусгасан эсэх                       
ё. Бодлого нь дотоод хяналтын үүрэг функцтэй
зохицолддог эсэх    
24. Дотоод хяналтын бодлогын хэрэгжилт
Бодлогын хэрэгжилт зохистой эсэх                     
25. Дотоод хяналтын үйл ажиллагаатай холбоотой заавар журам  
а. Дотоод хяналтын ажиллагааны заавар журмыг боловсруулан
батлуулсан эсэх                  
б. Заавар журам нь үйл ажиллагааны үндсэн хүрээг бүрэн
хамарсан эсэх                     
26. Заавар журмын хэрэгжилт
Дотоод хяналтын заавар журмыг хэрэгжүүлдэг эсэх 
27. Нягтлан бодох бүртгэлийн үнэн зөв байдал
Банкны санхүүгийн тайлан мэдээ нь дараах тайлангуудтай нийцдэг эсэх. Үүнд:
Аудитын тайлан                  
Шалгалтын тайлан              
Удирдлагад тайлагнах тайлан мэдээ                  
Нийтэд мэдээлсэн санхүүгийн тайлан                 
28. Активын хамгаалалт
Дотоод хяналтын ажиллагаа нь дараах активуудын хамгаалалтыг баталгаажуулдаг эсэх. Үүнд:
Бэлэн мөнгө
Үнэт цаас
Харилцагчийн хүлээсэн үүргүүд /зээл г.м/
Барьцаа хөрөнгө
Үндсэн хөрөнгө
29. Эрсдлийн удирдлага
а. Үйл ажиллагаанд төрөл бүрт холбогдох хязгаарлалтыг
тогтоож батлуулсан эсэх
б.Арилжааны үйл ажиллагаанд холбогдох хязгаарлалтыг
тогтоосон эсэх
30. Тайлан мэдээний үнэн зөв байдал
а. Хязгаарлалт хэтэрсэн тухай тайлан мэдээ нь үнэн зөв эсэх
б. Удирдлагын мэдээллийн системийн дагуу боловсруулж буй тайлан мэдээ нь үнэн зөв эсэх
в. Монгол банкинд тайлагнадаг санхүүгийн тайлан мэдээ нь үнэн зөв эсэх
31. Бүтэц зохион байгуулалт
а. Банк нь өөрийн баталсан бүтэц зохион байгуулалттай эсэх
б. Ажил үүргийн хуваарь нь тодорхой эсэх
в. Тайлан мэдээг тайлагнах дамжуулалтын суваг нь батлагдсан эсэх
г. Үндсэн тайлан мэдээг холбогдох удирдлага хянадаг эсэх
32. Эрх мэдлийн хязгаарлалт
Ажил үүргийн хуваарь бүрт эрх мэдлийн хязгаар хэмжээг
тодорхойлсон эсэх 
33. Гүйлгээ бүртгэл
а. Гүйлгээ бүр бүртгэгддэг зарчмыг баталгаажуулсан эсэх  
б.  Раккорд хийх ажиллагаа нь тодорхой эсэх
в. Гүйлгээг баталгаажуулах ажиллагаа тодорхой эсэх
г. Банк нь баяр ёслолоор амардаг эсэх
34. Нягтлан бодох бүртгэлийг тулган шалгадаг байдал
Нягтлан бодох бүртгэлийг хараат бус нэгж шалгадаг эсэх. Үүнд:
Дотоод хяналт
Аудит
Дараалсан давхар хяналт /ажилтнуудаар
ээлжлэн шалгуулдаг эсэх/
35. Активыг захиран зарцуулах эрх
Активыг захиран зарцуулах эрхийг ажилтнуудад хязгаарласан эсэх
36. Дотоод хяналт шалгалтын хараат бус байдал
а.  Дотоод хяналт нь ажлаас шууд ТУЗ-д тайлагнадаг эсэх   
б. Дотоод хяналтад нөлөөлөх банк санхүүгийн байгууллагын гүйцэтгэх удирдлагын нөлөөллийг хязгаарласан эсэх
37. Дотоод хяналтын чадвар
а. Дотоод хянан шалгагч нар нь холбогдох боловсролыг
эзэмшсэн эсэх
б. Дотоод хянан шалгагч нарын мэдлэг боловсролыг байнга дээшлүүлэх хөтөлбөр байгаа эсэх
в. Дотоод хяналтын тайлан нь чанарын өндөр түвшинд
хийгддэг эсэх
38. Дотоод хяналтын программ, хөтөлбөр
Банк нь өөрийн дотоод хяналтын хөтөлбөрийг боловсруулж
батлуулсан эсэх                  
39. Дотоод хяналтын хөтөлбөрийн үр ашигтай байдал
а. Дотоод хяналтаар зөрчил дутагдал илрүүлдэг эсэх
б. Банкны ажиллагсад нь дотоод хянан шалгагчийг
хүндэлдэг эсэх                     
40. Дотоод хяналтын хөтөлбөрийн хамрах хүрээ
Дотоод хяналтын хөтөлбөр нь дараах зүйлсийн хяналтыг агуулдаг эсэх. Үүнд:
1. Бэлэн мөнгөний данс                 
2. Банкуудаас авах авлага                       
3. Хөрөнгө оруулалт                       
4. Банкны диллерын үйл ажиллагаа                   
5. Зээл                      
6. Эрсдлийн холбогдох сангууд                
7. Банкны байшин барилга, тоног төхөөрөмж   
8. Бусад актив хөрөнгө                  
9. Харилцах, хадгаламж
10. Бусдаас зээлж авсан эх үүсвэр                    
11. Бусад пассив                
12. Өөрийн хөрөнгийн дансад, ноогдол ашиг    
13. Өмчлөх эрх нь банкинд шилжээгүй эд хөрөнгө                   
14. Итгэлцлийн сангийн үйл ажиллагаа              
15. Тэнцлийн гадуурх данс            
16. Орлого зарлага            
17. Холбогдох байгууллага                       
18. Хөрөнгө шилжүүлэх ажиллагаа                     
19. Салбар нэгжийн ажиллагаа                
41. Дотоод хяналтын хөтөлбөрийн давтамж
Банкны салбар, нэгжийн үйл ажиллагааг 18 сард нэгээс
доошгүй удаа шалгадаг эсэх                    
42. Дотоод хяналтын хөтөлбөрийн агуулга
Дотоод хяналтын хөтөлбөр нь дараах шинж чанарыг агуулдаг эсэх. Үүнд:
Нарийвчилсан, тодорхой,              
Бүхэлд нь шалгадаг эсэх               
43. Дотоод хяналтын дүгнэлт
Дотоод хяналт нь шалгалт хийх бүрт шалгалтын тайлан, дүгнэлт
гаргадаг эсэх                       
44. Дотоод хяналт шалгалтын тайлан
Дотоод хяналтын тайлан нь ТУЗ-д шууд тайлагнадаг эсэх                
45. Дотоод хяналтын хөтөлбөр дахь ТУЗ-ийн оролцоо
Банкны ТУЗ нь дотоод хяналтын тайлан, дүгнэлтийг хэлэлцэж
хянадаг эсэх            
46. Удирдлагын арга хэмжээ
Дотоод хяналтын дүгнэлтийн дагуу холбогдох арга хэмжээг банк
санхүүгийн байгууллагын удирдлага тухай бүрт авдаг эсэх   
47. Дотоод хянан шалгагчдын цалин
Дотоод хянан шалгагчдын цалин нь зохистой эсэх      
48. Дотоод хянан шалгагчдын тоо хэмжээ
Дотоод хяналт шалгалтын тоо нь дотоод хяналтын
үйл ажиллагаанд хүрэлцээтэй эсэх         
49. Дотоод хянан шалгагчдын сургалт
Дотоод хянан шалгагчдыг тогтмол сургаж мэргэжил мэдлэгийг нь дээшлүүлдэг эсэх
50. Аудитын дүгнэлтээр авах удирдлагын арга хэмжээ
а. Банк ны ТУЗ нь аудитын тайлан, дүгнэлтийг хэлэлцэж
хянадаг эсэх
б. Аудитын тайлан дүгнэлтийн дагуу холбогдох арга хэмжээг
банкны удирдлага тухай бүрт авдаг эсэх
 
Банкны удирдлагын чадварт чанарын үнэлгээг өгөхдөө дараах үзүүлэлтүүдэд 1-5 гэсэн үнэлгээ дүгнэлтийг өгнө. Үүнд:
1. Банк санхүүгийн байгууллагын зорилго, зорилтууд              
2. Банк санхүүгийн байгууллагын бодлого                     
3. Боловсруулсан заавар журмын зохистой байдал               
4. Бүтэц зохион байгуулалт                       
5. Эрх мэдлийн хуваарилалт                    
6. Ажил үүргийн хуваарь               
7. Банк санхүүгийн байгууллагын төлөвлөгөө               
8. Төсвийн хяналт               
9. Удирдлагын дадлага, туршлага                       
10. Удирдлага                     
11. Удирдлагын мэдээллийн систем                   
12. Захиргааны хяналт                  
13. Нягтлан бодох бүртгэлийн хяналт                 
14. Дотоод хяналтын зохистой байдал              
15. Удирдлагын шийдвэр гаргалт зохистой эсэх                      
16. Банк, санхүүгийн байгууллагын нөхцөл байдал,
цаашдын хандлага
17. Удирдлагын цалин хөлс                      
18. ТУЗ-ийн үйл ажиллагаа                       
19. Боловсон хүчин            
20. Удирдан зохион байгуулах чадвар               
21. Хууль тогтоомж, заавар журмын хэрэгжилт                       
22. Активын холбогдолтой гүйлгээг удирдлага өөртөө
зориулан хийх боломж                   
23. Дотоод хяналтын бодлого                 
24. Дотоод хяналтын бодлогын хэрэгжилт                    
25. Дотоод хяналтын үйл ажиллагаатай холбоотой заавар журам
26. Дотоод заавар журмын хэрэгжилт               
27. Нягтлан бодох бүртгэлийн үнэн зөв байдал                       
28. Активын хамгаалалт               
29. Эрсдлийн удирдлага                
30. Санхүүгийн тайлан мэдээний үнэн зөв байдал                   
31. Бүтэц зохион байгуулалт                    
32. Эрх мэдлийн хязгаарлалт                   
33. Гүйлгээ бүртгэл            
34. Нягтлан бодох бүртгэлийг тулган шалгадаг байдал                      
35. Актив хөрөнгийг захиран зарцуулах эрх                  
36. Дотоод хяналтын хараат бус байдал                       
37. Дотоод хяналтын чадвар                   
38. Дотоод хяналтын программ хөтөлбөр                    
39. Дотоод хяналтын хөтөлбөрийн үр ашигт байдал
40. Дотоод хяналтын хөтөлбөрийн цар хүрээ
41. Дотоод хяналтын хөтөлбөрийн давтамж
42. Дотоод хяналтын хөтөлбөрийн агуулга
43. Дотоод хяналтын дүгнэлт
44. Дотоод хяналтын дүгнэлтийн ТУЗ-д тайлагнах байдал
45. Дотоод хяналтын хөтөлбөр дахь ТУЗ-ийн оролцоо
46. Дотоод хяналтын дүгнэлтээр авсан удирдлагын арга хэмжээ
47. Дотоод хянан шалгагчдын цалин
48. Дотоод хянан шалгагчдын тоо
49. Дотоод хянан шалгагчдын сургалт
50. Аудитын дүгнэлтээр авсан банкны арга хэмжээ
 
Нэгдсэн үнэлгээ:__________________
 
Тайлбар:
 
Дөрөв. Ашигт ажиллагаа
Банкны ашигт ажиллагааны чанарыг үнэлэхдээ хуримтлагдсан ашгаар өөрийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх чадвар; ашигт ажиллагааны түвшин, хандлага болон тогтвортой байдал, ашигт ажиллагааны чанар болон эх үүсвэр; банк санхүүгийн бусад байгууллагын үйл ажиллагаатай харьцуулсан үйл ажиллагааны зардлын түвшин; ашигт ажиллагааны зах зээлийн эрсдлээс хамаарах хэлбэлзэл; эрсдлийн сангуудын зохистой түвшин, уламжлалт бус, гэнэтийн орлого зарлагаас хамаарах ашигт ажиллагааны хамаарал; орлогод үзүүлэх татварын нөлөө; төсөв төлөвлөгөө, түүний зохистой систем; удирдлагын мэдээллийн системийн зохистой байдал зэрэг үзүүлэлтүүдэд үндэслэн асуулгын дагуу үнэлэлт дүгнэлт өгнө.
Тийм Үгүй 1. Ашигт ажиллагааны чанар
а. Банк санхүүгийн байгууллагын зээлдэгчдийн дийлэнх хувь нь
санхүүгийн хувьд хүчтэй, чадварлаг эсэх
б.  Ашиг ихтэй боловч эрсдэл өндөр үйл ажиллагаа явуулах зээлдэгчдэд зээл
олгохыг хязгаарладаг эсэх                                                                        ________
в.  Шинээр үүсгэн байгуулагдсан компаниудад зээл олгохоос
татгалздаг эсэх                                                                                            ________
2. Ашигт ажиллагааны хандлага
а. Ашигт ажиллагааны хандлага сайжирч байгаа эсэх___________________
б. Активын өгөөж нэмэгдэж байгаа эсэх                                                                   
в. Өөрийн хөрөнгийн өгөөж нэмэгдэж байгаа эсэх                                                  
3. Хүүгийн цэвэр зөрүү
а. Хүүгийн цэвэр зөрүү тогтвортой, эсвэл сайжирч байгаа эсэх___________
б.   Зээлийн хүүг тогтоохдоо эх үүсвэрийн зардлыг харгалзаж
үздэг эсэх                                                                                                        ________
в. Хүүгийн зөрүүг удирддаг эсэх                                                               ________
4.   Зээлтэй холбогдолтой алдагдал
Муу зээлтэй холбоотой алдагдлыг холбогдох журмын дагуу
удирддаг эсэх                                                                                               ________
5.   Үйл ажиллагааны зардал
Банкны удирдлага нь үйл ажиллагааны зардлыг
төсөвлөж, хянадаг эсэх                                                                                                   
6.   Эрсдлийн сангуудын хэмжээ, түвшин
Холбогдох сангуудын хэмжээ нь алдагдлыг хаахад хүрэлцэхүйц
эсэх                                                                                                                                      
7.   Өөрийн хөрөнгийн өгөөж, ногдол ашиг
Ногдол ашгийн төлөлт нь өөрийн хөрөнгийн өсөлттэй уялдаж
чаддаг эсэх                                                                                                                        
8.   Хуримтлагдсан ашиг
Хуримтлагдсан ашгийн өсөлт нь активын өсөлтийг бий
болгоход хүрэлцэхүйц эсэх                                                                                            
9.   Шимтгэлийн орлого
Банк санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаа нь шимтгэлийн
орлого бий болгох бүтээгдэхүүн үйлчилгээг дэмждэг эсэх_________________
10. Цэвэр орлого
Ашигт ажиллагааны болон өөрийн хөрөнгийн өгөөжийн үзүүлэлтүүдийг тухайн
бүлгийн дундажтай харьцуулахад зохистой эсэх___________________
 
Банкны ашигт ажиллагааны чанарт үнэлгээ өгөхдөө дараах үзүүлэлтүүдэд 1-5 гэсэн үнэлгээ дүгнэлтийг өгнө. Үүнд:
      
       1. Ашигт ажиллагааны чанар                                                                         _____
       2. Ашигт ажиллагааны хандлага                                                                    _____
       3. Хүүгийн цэвэр зөрүү                                                                                   _____
          4. Муу зээл                                                                                                            _____
       5. Үйл ажиллагааны зардал                                                                            _____
       6. Эрсдлийн сангуудын хэмжээ, түвшин                                                       _____
       7. Өөрийн хөрөнгийн өгөөж, ноогдол ашиг                                                  _____
       8. Хуримтлагдсан ашгийн өсөлт                                                                    _____
       9. Шимтгэлийн орлого                                                                                      _____
       10. Цэвэр орлого                                                                                             _____
Огноо        Огноо        Огноо
 
Татварын дараах цэвэр ашиг (ТДЦА) / Дундаж актив
ТД цэвэр үйл ажиллагааны орлого / Дундаж актив
ТДЦА / Дундаж өөрийн хөрөнгө (ДӨХ)
ТД цэвэр үйл ажиллагааны орлого / ДӨХ
Нэгдсэн үнэлгээ: Тайлбар:
 
Тав.    Төлбөрийн чадвар
Банкны төлбөрийн чадварын чанарыг үнэлж дүгнэхдээ бусдаас татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн өсөлт, бууралтын хандлага, тогтвортой байдал; богино хугацаат, хэлбэлзэл өндөртэй эх үүсвэрээс хамаарах хамаарал, энэхүү богино хугацаат эх үүсвэрээр урт хугацаат активыг санхүүжүүлсэн байдал; актив хөрөнгөд эзлэх хөрвөх чадвар сайтай активын хэмжээ, активыг борлуулах боломж; мөнгөний зах зээлд оролцох болон бусад эх үүсвэр татах чадвар, төлбөрийн чадварын хэрэгцээг хангах чадвар; банк санхүүгийн байгууллагын төлбөрийн чадвартай холбоотой бодлого, заавар журмын зохистой байдал, түүний хэрэгжилт, эх үүсвэрийн удирдлагын стратеги, удирдлагын мэдээллийн систем болон эх үүсвэр татах нөөц төлөвлөгөө; төлбөрийн чадварын эрсдлийг тодорхойлох, хэмжих, хянах болон ажиглах удирдлагын чадвар, тэнцлийн болон тэнцлийн гадуурх дансд дахь эх үүсвэрийн хэмжээ зэрэг үзүүлэлтийг харгалзаж энэ асуулгын дагуу тооцно.
Тийм Үгүй
1.    Төлбөрийн чадварын талаарх бодлого
а. Төлбөрийн чадварыг хангах бодлого боловсруулж батлуулсан
эсэх                                                                                                                
б. Эх үүсвэрийн эрсдлийн шинжилгээг хийдэг эсэх                               
2.   Бодлогын хэрэгжилт
Өөрийн тодорхойлсон төлбөрийн чадварын бодлогыг
хэрэгжүүлдэг эсэх
3.     Активын хөрвөх чадвар
Банк санхүүгийн байгууллагын хөрвөх чадвар сайтай активын
хэмжээ нь зохистой, хангалттай эсэх
4.   Бусад хүлээж болзошгүй үүрэг
Банк санхүүгийн байгууллага нь зээлийн шугамтай эсэх
5.   Мөнгөний зах зээлд оролцох бололцоо
Банк санхүүгийн байгууллага нь өөрийн хувьцааг хөрөнгийн зах
зээл дээр арилжаалах бололцоотой эсэх                                  
6.   Төлбөрийн чадварын хандлага
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын харьцаа нь зохистой эсэх,
сайжирч байгаа эсэх                                                                                  
7.   Бусдаас авсан зээл, түүний хандлага
Бусдаас авсан зээлийн хэмжээ зохистой эсэх                                      
8.   Бусдаас худалдаж авсан эх үүсвэрээс хамаарах байдал
Бусдаас худалдаж авсан эх үүсвэрээс хамаарал багатай эсэх
9.   Актив пассивын зөрүүгийн удирдлага
Актив пассивын зөрүүгийн удирдлагын системийг ашигладаг эсэх
10. Тогтмол хүүтэй активын хэмжээ
Тогтмол хүүтэй активын хэмжээ нь тогтмол хүүтэй пассивын
хэмжээнээс бага эсэх                                                                                
11. Бусдаас татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн хэлбэлзэл
Хувьсах хүүтэй, хэлбэлзэл ихтэй бусдаас татан төвлөрүүлсэн
хөрөнгөд хяналт тавьдаг эсэх                                                                 
12. Эх үүсвэрийн эргэн төлөгдөх хугацаа
Санхүүгийн тайлан тэнцлээр эх үүсвэр төлөгдөх хугацааг нэгдсэн
байдлаар хянах бололцоотой эсэх                                                         
13. Актив хөрөнгийн эргэн төлөгдөх хугацаа
Санхүүгийн тайлан тэнцлээр активын төлөгдөх хугацааг нэгдсэн
байдлаар хянах бололцоотой эсэх                                                         
 
Банкны төлбөрийн чадварын чанарт үнэлгээ дүгнэлт өгөхдөө дараах үзүүлэлтүүдэд 1-5 гэсэн үнэлгээ өгнө:
1. Төлбөрийн чадварын талаарх бодлого                                            
2. Төлбөрийн чадварын бодлогын хэрэгжилт                                      
3. Активын хөрвөх чадвар                                                                       
4. Бусад хүлээж болзошгүй үүрэг
5. Мөнгөний зах зээлд оролцох оролцоо
6. Төлбөрийн чадварын хандлага
7. Бусдаас авсан зээл, түүний хандлага
8. Худалдаж авсан эх үүсвэрээс хамааралтай байх байдал
9. Актив пассивын зөрүүгийн удирдлага
10. Тогтмол хүүтэй активын хэмжээ
11. Бусдаас татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн хэлбэлзэл
12. Эх үүсвэрийн эргэн төлөгдөх хугацаа
13. Актив хөрөнгийн эргэн төлөгдөх хугацаа
Огноо        Огноо        Огноо
Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт / Нийт Aктив
Харилцах, хадгаламж / Нийт актив
Цэвэр зээл / Нийт актив
Нэгдсэн үнэлгээ:
Тайлбар: