Хэвлэх DOC Татаж авах
Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 1999 оны
508 дугаар тушаалын хавсралт
 
БАНКУУДААС ХҮЛЭЭН АВАХ ТАЙЛАН, МЭДЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ
 
Тайлан мэдээний нэр
Хүлээн авах
Хэрэглэгч
 
 
Газар, хэлтэс
Хугацаа
Газар, хэлтэс
Өгөх хугацаа
 
1
2
3
4
5
1
Өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний шалгуур үзүүлэлтийн тайлан
ХШГ
Дараа сарын 10
 
 
2
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын шалгуур үзүүлэлтийн тайлан
ХШГ
адил
 
 
3
Нэг зээлдэгч болон холбогдох этгээдэд олгох зээлийн төвлөрлийн эрсдэлийн шалгуур үзүүлэлтийн тайлан
ХШГ
Адил
 
 
4
Банкнаас тухайн банктай холбогдох этгээдэд олгох зээлийн төвлөрлийн эрсдэлийн шалгуур үзүүлэлтийн тайлан
ХШГ
Адил
 
 
5
Зээл төлөгдөхөд учирч болзошгүй алдагдлаас хамгаалах сангийн тайлан
ХШГ
Адил
 
 
6
Банкны тэнцлийн гадуур бүртгэлтэй батлан даалтын үлдэгдлийн судалгаа
ХШГ
адил
 
 
7
Банкны дүрмийн сангийн бүтцийн тайлан
ХШГ
Жил бүрийн сарын 1-ий дотор
 
 
8
Банкны мөнгөн хөрөнгийн тайлан
ХШГ
Сар бүр
 
 
9
Гүйлгээ үлдэгдлийн хураангуй тэнцэл
ССГ
Дараа сарын 8 дотор
ХШГ, МБГ
Дараа сарын 10-ны дотор
10
Хадгаламжийн зарласан хүүгийн мэдээ
ССГ
Дараа сарын 6-ны дотор
МБГ, ХШГ
Дараа сарын 10-ны дотор
11
Зээлийн зарласан хүүгийн мэдээ
ССГ
Адил
 
 
12
Банкны зээлийн /олгосон, төлөгдсөн/ тайлан
ССГ
Улирал бүр
ХШГ
 
13
Гадаад гүйлгээний төлбөрийн тэнцэл
ССГ
Улирал бүр
 
 
14
Гадаад валютын арилжааны мэдээ
ВБНУГ
өдөр бүр авч Даваа гаригт 10:00 цагт
 
 
15
Гадаад валютын ханшийн эрсдэлийн шалгуур үзүүлэлтийн тайлан
ВБНУГ
Долоо хоног бүрийн Баасанд
ХШГ
Дараа сарын 23-ны дотор
16
ЗБ нөөцийн мэдээ
МБГ
15 хоног тутам
ССГ, ХШГ
Дараа сарын 10-ны дотор
17
Бэлэн мөнгөний орлого, зарлагын тайлан
МТҮЗГ
Улирал бүр