Хэвлэх DOC Татаж авах
Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 1998 оны
284 дүгээр тушаалын хавсралт
 
 
МЭДЭГДЭЛ
.. .. ..оны .. ..сарын.. ..өдөр
. . . . . . . . . . . . .. . . . . овогтой .. . .  .. . . .  .. .  .. . .  .. .  .. таны нэр дээр мөнгө гуйвж ирсэн тул .. .. оны .. ..сарын.. ..-ны өдрийн дотор биеийн байцаалтаа авч ирнэ үү.
Манай хаяг:   .................................               Утас:   .................................
                        .................................
                        .................................
.................................
банкны нягтлан бодогч:                                    /                       /
   III Хавсралт
ГУЙВУУЛГЫН МӨНГӨ ХҮЛЭЭН АВАХ ӨРГӨДӨЛ
.. .. оны .. ..сарын .. ..ны өдөр
Мөнгө хүлээн авагчийн:
Овог нэр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Паспортын дугаар . . . . . . . . . . . . .        Регистрийн дугаар . . . . . . . .
Хаяг /гэрийн ажлын зур/ . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . .  .  .. . .
Гуйвуулсан мөнгөний дүн      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . төгрөг
. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /үсгээр/
Мөнгө хүлээн авагчийн гарын үсэг:             /                       /
 
Банкны тэмдэглэл:
Үйлчилгээний хураамжийн дүн:  . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .төгрөг
Олгох мөнгөний дүн:  ..............................................................төгрөг
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . /үсгээр/
Банкны нягтлан бодогчийн
гарын үсэг:                                                                         /                       / /тэмдэг/
IY Хавсралт
ГУЙВУУЛСАН МӨНГӨНИЙ ЖАГСААЛТ
.. .. .. оны .. .. дугаар сар
Мөнгө гуйвуулагч Банкны нэр:                  …………………………..
Хүлээн авагчийн Банкны нэр
Авизын  дугаар
Гуйвуулга хүлээн авагчийн овог нэр
Гуйвуулсан Мөнгөний дүн
1. 2. 3. . . . . . гэх мэт
 
 
 
ДҮН
 
 
 
 
Банкны захирал                            . . . . . . . . . . . . . .  . . . .
 
Нягтлан бодогч                             . . . . . . . . . . . . . .  . . . .
 
Y Хавсралт
ОЛГОСОН ГУЙВУУЛГЫН ЖАГСААЛТ
.. .. .. оны .. ..дугаар сар
Гуйвуулагчийн банкны нэр
Авизын дугаар
Гуйвуулга хүлээн Авагчийн овог нэр
Гуйвуулсан Мөнгөний дүн
1. 2. 3. . . . . . . . . гэх мэт
 
 
 
ДҮН
 
 
 
 
Банкны захирал                            . . . . . . . . . . . . . .  . . . .
Нягтлан бодогч                             . . . . . . . . . . . . . .  . . . .