Хэвлэх DOC Татаж авах
Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2004.11.11-ний
 
 592 тоот тушаалын 2 дугаар хавсралт
 
ТӨЛБӨРИЙН ТЭНЦЛИЙН СТАТИСТИКТ ШААРДАГДАХ МЭДЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ
 
 
 
 
Зориулалт
Мэдээ ирүүлэх байгууллага
Ирүүлэх хугацаа
Тайлбар
Төлбөрийн тэнцлийн урсгал данс, хөрөнгө ба санхүүгийн дансны гүйлгээг тодорхойлох
1) Арилжааны банкууд
сар бүр
 
Урсгал дансны барааны тэнцлийн экспорт, импортыг  тодорхойлох
1) Гаалийн Ерөнхий Газар
сар бүр
 
Урсгал дансны барааны тэнцлийн экспортыг тодорхойлох
1)Гаалийн Ерөнхий Газар                  2) Татваргүй бараа борлуулах эрх бүхий компаниуд
сар бүр
Мэдээнд монгол иргэдэд зарсан барааны борлуулалтыг оруулахгүй.
Санхүүгийн дансны орлогыг тодорхойлох
1) Гадаад Худалдаа, Гадаадын Хөрөнгө Оруулалтын Газар            2) Гаалийн Ерөнхий Газар                 3) Гадаадын хөрөнгө оруулалттай компаниуд
улирал бүр
Мэдээг тоног төхөөрөмж, мөнгөн хөрөнгө оруулалтаар нь  ялгаатай авна.
Урсгал дансны Үйлчилгээний тэнцлийн орлогыг тодорхойлох
1) Төмөр зам, МИАТ                         2) Агаарын болон төмөр замын  тээвэр  зуучийн   компаниуд
улирал бүр
 
Урсгал дансны Үйлчилгээний тэнцлийн орлого, зарлагыг тодорхойлох
1) Төмөр зам, МИАТ                             2) Гадаадын авиа компаниудын салбар                                                      3) Тийзний үйлчилгээ эрхлэж буй компаниуд
улирал бүр
Мэдээнд монгол иргэд худалдан авсан тийзийн үнийг оруулахгүй.
Урсгал дансны Үйлчилгээний тэнцлийн орлого, зардлыг тодорхойлох
1) Төмөр зам, МИАТ                            
улирал бүр
Гадаадын онгоц, галт тэрэгт манай үзүүлсэн боомтын үйлчилгээний орлогыг,  гадаадын боомтоор монголын онгоц, галт тэрэгний үйлчлүүлсэн зардлыг тус тусад авна.
Урсгал дансны Үйлчилгээний тэнцлийн орлогыг тодорхойлох
1) Иргэний Нисэхийн Ерөнхий Газар
улирал бүр
 
Урсгал дансны Үйлчилгээний тэнцлийн орлогыг тодорхойлох
1) Аялал Жуулчлалын Газар                                                
улирал бүр
 
Урсгал дансны Үйлчилгээний тэнцлийн орлого, зардлыг тодорхойлох
1) Хил Хамгаалах Ерөнхий Газар
улирал бүр
Энэхүү мэдээг гадаадын жуулчдын орлого, монгол иргэдийн гадаадад жуулчласны зардлыг тодорхойлоход ашиглана.
Урсгал дансны Үйлчилгээний тэнцлийн орлогыг тодорхойлох
1) Монголбанк
улирал бүр
 
Урсгал дансны Үйлчилгээний тэнцлийн орлогыг тодорхойлох
1) Гадаад Хэргийн Яам                      2) Санхүү, Эдийн Засгийн Яам                            3) Гадаад орнууд дахь Монгол Улсын  Элчин Сайдын Яамд
улирал бүр
 
Урсгал дансны Үйлчилгээний тэнцлийн зардлыг тодорхойлох
1) Монголбанк                                          2) Арилжааны банкууд
улирал бүр
 
Урсгал дансны Үйлчилгээний тэнцлийн орлогыг  тодорхойлох
1) Санхүү, Эдийн Засгийн Яам              
улирал бүр
 
Урсгал дансны Үйлчилгээний тэнцлийн орлого болон хөрөнгийн дансны орлогыг  тодорхойлох
1)Оюуны Өмчийн Газар
улирал бүр
Эрх ашигласаны хураамжийг үйлчилгээний тэнцэлийн, эрх худалдсаны орлогыг хөрөнгийн дансны тооцоонд ашиглана.
Урсгал дансны Үйлчилгээний тэнцлийн орлогыг тодорхойлох
1) Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухааны яам
улирал бүр
 
Урсгал дансны Үйлчилгээний тэнцлийн зарлагыг тодорхойлох
1) Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухааны яам
улирал бүр
 
Урсгал дансны Үйлчилгээний тэнцлийн орлогыг тодорхойлох
1) Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухааны яам
улирал бүр
 
Урсгал дансны Үйлчилгээний тэнцлийн орлого, зарлагыг тодорхойлох
1) Монголын Үндэсний Худалдаа, Аж Үйлдвэрийн Танхим
улирал бүр
 
Урсгал дансны Үйлчилгээний тэнцлийн орлогыг тодорхойлох
1) Монголын Үндэсний Худалдаа, Аж Үйлдвэрийн Танхим
улирал бүр
 
Урсгал дансны Үйлчилгээний тэнцлийн зардлыг тодорхойлох
1) Санхүү, Эдийн Засгийн Яам              
улирал бүр
 
Урсгал дансны Үйлчилгээний тэнцлийн орлого, зарлагыг тодорхойлох
1) Гадаад Хэргийн Яам                      2) Санхүү, Эдийн Засгийн Яам
улирал бүр
 
Урсгал дансны Үйлчилгээний тэнцлийн зарлагыг тодорхойлох
1) Гадаад Хэргийн Яам                      2) Санхүү, Эдийн Засгийн Яам
улирал бүр
 
Урсгал дансны Үйлчилгээний тэнцлийн орлогыг тодорхойлох
1) Буянт-Ухаа Нисэх Буудлын Удирдах Газар
улирал бүр
 
Урсгал дансны цэвэр орлогыг тодорхойлох
1) Монголбанк
улирал бүр
 
Урсгал дансны цэвэр орлогыг тодорхойлох
1) Монголбанк                                      2) Санхүү, Эдийн Засгийн Яам
улирал бүр
 
Урсгал дансны цэвэр орлогыг тодорхойлох
1) Монголбанк
улирал бүр
 
Урсгал дансны цэвэр орлогыг тодорхойлох
1) Монголбанк
улирал бүр
 
Урсгал дансны цэвэр орлогыг тодорхойлох
1) Монголбанк
улирал бүр
 
Урсгал дансны урсгал шилжүүлгийн орлогыг тодорхойлох
1) Санхүү, Эдийн Засгийн Яам
улирал бүр
 
Урсгал дансны урсгал шилжүүлгийн орлогыг тодорхойлох
1) Монголбанк                                      2) Санхүү, Эдийн Засгийн Яам
улирал бүр
Энэ мэдээг төсвийн дансны хуулганаас гүйлгээгээр нь ялгаад авч болно.
Урсгал дансны урсгал шилжүүлгийн зарлагыг тодорхойлох
1) Монголбанк                                      2) Санхүү, Эдийн Засгийн Яам
улирал бүр
 
Урсгал дансны урсгал шилжүүлгийн  орлого, зарлагыг тодорхойлох
1) Шуудангийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг компаниуд
улирал бүр
Энэхүү мэдээнд гадаадад ажиллаж буй монгол иргэдийн монгол уруу илгээсэн  илгээмж болон Монгол улсад ажиллаж буй гадаадын иргэдийн гадаад орон руу илгээсэн барааны (мөнгөн бус хэлбэрийн ) илгээмжийг хамруулна.
Урсгал дансны урсгал шилжүүлгийн орлогыг тодорхойлох
1) Хувийн гуйвуулгын үйлчилгээ эрхэлдэг Банк бус санхүүгийн байгууллагууд                                       2) Монголбанк
улирал бүр
Энэхүү мэдээ нь гадаадад ажиллаж буй монгол иргэдийн банк бус санхүүгийн байгууллагаар дамжуулсан мөнгөн гуйвуулгын хэмжээг тогтооход ашиглагдана.
Урсгал дансны урсгал шилжүүлгийн орлогыг тодорхойлох
1) Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яам                                   2) Ажиллах хүч, хөдөлмөр эрхлэлтэд зуучлагч компаниуд
улирал бүр
 
Урсгал дансны урсгал шилжүүлгийн зарлагыг тодорхойлох
1) Гадаадын хөрөнгө оруулалттай компаниуд                             
улирал бүр
 
Урсгал дансны бусад шилжүүлгийн орлогыг тодорхойлох
1) Байгаль Орчны Яам
улирал бүр
 
Урсгал дансны бусад шилжүүлгийн орлогыг тодорхойлох
1) Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухааны яам
улирал бүр
 
Хөрөнгийн дансны хөрөнгийн шилжүүлгийг тодорхойлох
1) Гадаад Хэргийн Яам                      2) Санхүү, Эдийн Засгийн Яам
улирал бүр
Энд Монгол Улс дахь гадаадын Элчин сайдын яам, олон улсын байгууллагад зарсан болон гадаад орнууд дахь Монголын Улсын элчин сайдын яамны худалдан авсан газрын талаархи мэдээллийг дэлгэрэнгүй багтаана.
Хөрөнгийн дансны хөрөнгийн шилжүүлгийг тодорхойлох
1) Санхүү, Эдийн Засгийн Яам
улирал бүр
 
Санхүүгийн дансны санхүүгийн хөрөнгө оруулалтын орлогыг  тодорхойлох
1) Хөрөнгийн Бирж                               2) Үнэт Цаасны Хороо
улирал бүр
 
Санхүүгийн дансны бусад хөрөнгө оруулалтыг  тодорхойлох
1) Экспортын бараа үйлдвэрлэгч томоохон  компаниуд                             
улирал бүр
 
Санхүүгийн дансны бусад хөрөнгө оруулалтыг  тодорхойлох
1) МИАТ, Аэро монголия зэрэг агаарын нислэгийн компаниуд  
улирал бүр
 
Санхүүгийн дансны бусад хөрөнгө оруулалтыг  тодорхойлох
1) Санхүү, Эдийн Засгийн Яам                             
улирал бүр
 
Санхүүгийн дансны бусад хөрөнгө оруулалтыг  тодорхойлох
1) Томоохон компаниуд                    2) Арилжааны банкууд                       
улирал бүр
Одоогоор зөвхөн томоохон компаниуд гадаадаас зээл авдагийг харгалзан үзэв.
Санхүүгийн дансны бусад хөрөнгө оруулалтыг  тодорхойлох
1) Монголбанк
улирал бүр
 
Цэвэр нөөцийн өөрчлөлтийг тодорхойлох
1) Монголбанк
улирал бүр