Хэвлэх DOC Татаж авах

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн

 сайдын 2013 оны .5.. дугаар сарын ..15. –ны өдрийн

А-153 тоот тушаалын 2 дугаар хавсралт 

 

Гарал үүслийн гэрчилгээний загвар

 

                                   

 

 

 

Мод, модон материалын гарал үүслийн гэрчилгээ

 

.................. аймаг

 

       Хөдөлгөөнд оролцохдоо

автомашины урд салхины шилний

  баруун дээд хэсэгт байрлуулна

 

 

 

Жолоочийн регистрийн дугаар..........................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 он

 

Төвлөрсөн хот, суурин газар, Улаанбаатарт орж ирэх тохиолдолд дамжин өнгөрөх, шалган нэвтрүүлэх авто тээврийн хяналтын цэгийн байцаагч, байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, байгаль хамгаалагчид бүртгүүлж, шалгуулна.

Шалгасан тухай тэмдэглэл

 

Шалгасан газрын нэр

Он сар өдөр

“цаг, минут”

Шалгасан хяналтын цэгт зөрчилтэй эсэх

Шалгаж бүртгэсэн хүний албан тушаал, овог нэр

гарын үсэг, түүний тайлал,

тэмдэг, холбоо барих утас

А ...................................

.....................................

.......................................

/тухайн сумын байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч/

 

 

 

Б.1 ....................................

2 ...................................

3 ...................................

/дамжин өнгөрөх цэгийн бүртгэл /

 

 

 

В...........................................

/ Төвлөрсөн суурин газар, Улаанбаатар хотын тээврийн хэрэгсэл шалган нэвтрүүлэх цэг, төмөр замын ачаа буулгах газар, бирж, захуудад шалгасан бүртгэл/

 

........................................

........................................

 

 

Хүлээн авагчийн тэмдэглэл

 

 

 

 

 

 

МОД, МОДОН МАТЕРИАЛЫН

ГАРАЛ ҮҮСЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

Сери ХХХ Дугаар 0000

Аймаг ............ сум ................

Мод бэлтгэгчийн нэр, хаяг ..........................................

.......................................................................................

Мод бэлтгэх эрхийн бичгийн дугаар ................................

Мод, модон материалын нэр төрөл ................................

Мод бэлтгэсэн арга, огтлолтын төрөл.....................................................................................

Модны тоо, хэмжээ /..... м3/ ..........................................     

                                                             /үсгээр/

Худалдан авсан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр, хаяг, хүргэх газрын нэр........................................................................................................................................................................................................................

Зориулалт ...........................................................................

Тээврийн хэрэгслийн марк, улсын /вагоны/ дугаар..........

.............................................................................................

Тээвэрлэсэн ..........он ... сар ... өдөр

Хүчинтэй хугацаа ............................................. хоног

                                  / үсгээр/

Олгосон .................. аймгийн ................... сумын

Тэмдэг     ..............................................................

                 Ойн анги /ЗДТГ-ын эрх бүхий ажилтан/

...... он .... сар ... өдөр....цаг.....минут

Хянаж шалгасан: ...............................................................

Тэмдэг                        Сумын БОХУБайцаагч

..... он .... сар ..... өдөр......цаг.....минут

Бэлтгэн нийлүүлэгч .........................................

 Тэмдэг                               /гарын үсэг/

Сунгав

Хянаж шалгасан: ..............................................................

Тэмдэг                    Сумын БОХУБайцаагч

  ..... он .... сар ..... өдөр....цаг.....минут

Хяналтын хэсэг

А       ........ М3

Дугаар 0000

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

 

Хяналтын хэсэг

Б       ........ М3

Дугаар 0000

Хяналтын хэсэг

В       ........ М3

Дугаар 0000

Үлдэх хувь

Гэрчилгээний сери СБА Дугаар 0000

Мод бэлтгэгчийн нэр, хаяг ..................................................

Мод бэлтгэх эрхийн бичгийн дугаар .....................................

Мод, модон материалын нэр төрөл .........................................

Модны тоо, хэмжээ ....... /м3/ ......................................................... /үсгээр/

Худалдан авсан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр, хаяг, хүргэх газрын нэр ..................

Зориулалт ...............................

Тээврийн хэрэгслийн марк, улсын /вагоны/ дугаар .........................................................................

Олгосон .................. аймгийн ................... сумын

Тэмдэг     ..............................................................

                 Ойн анги /ЗДТГ-ын эрх бүхий ажилтан/

...... он .... сар ... өдөр

 

 

 

 

 

САНАМЖ

           

  1. Тухайн ойн ангийн дарга болон сум, дүүргийн эрх бүхий албан тушаалтан мод, модон материал тээвэрлэгч этгээдэд замын постуудыг зааж өгснөөр батлагдсан төв замаар явж тухайн постуудад бүртгүүлж гарал үүслийн гэрчилгээнд тэмдэглэгээ хийлгэнэ.

 

  1. Мод, модон материалыг тээвэрлэгч нь төв замаар явж дамжин өнгөрөх хяналтын цэгүүдэд гарал үүслийн гэрчилгээ болон холбогдох бусад бичиг баримтыг байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, байгаль хамгаалагч нарт шалгуулах үүрэгтэй.

 

  1. Тухайн модыг хэрэглэгч хүртэл тээвэрлэхэд гарал үүслийн гэрчилгээ дагалдах бөгөөд зөвхөн ачсан модтой хамт байхад хүчинтэй байна.

 

  1. Гарал үүслийн гэрчилгээгүй, гэрчилгээг баталгаажуулаагүй, дамжин өнгөрөх хяналтын цэгт бүртгүүлээгүй, хугацаа хэтэрсэн зэрэг зөрчилтэй мод, модон материалыг зөвшөөрөлгүй бэлтгэсэн, тээвэрлэсэн гэж үзнэ.

 

  1. Эрхийн бичиг болон гарал үүслийн гэрчилгээг хуурамчаар үйлдэхийг хориглоно.

 

  1. Гарал үүслийн гэрчилгээгүй мод, модон материал, эсхүл гарал үүслийн гэрчилгээ засвартай болон дамжин өнгөрөх хяналтын цэгт бүртгүүлээгүй модыг худалдан авахыг  хориглоно.

 

  1. Зөрчилтэй мод, модон материалын талаарх мэдээллийг холбогдох эрх бүхий албан тушаалтанд нэн даруй мэдэгдэх үүрэгтэй.

 

  1. Иргэн, аж ахуйн нэгж, албан тушаалтнуудаас энэхүү журмыг зөрчсөн тохиолдолд хуульд заасан захиргааны болон эрүүгийн хариуцлагын арга хэмжээ тооцно.