Хэвлэх DOC Татаж авах
Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2004 оны
323 дугаар тушаалын хавсралт
 
…………….. Аймаг                                                                                                                                            200… оны … дүгээр улирал
Банкуудын салбар нэгжийн тоо
 
Салбар
Тооцооны төв
Хадгаламжийн касс
Төлөөлөгчийн газар
Валютын цэг
Бусад
Бүгд
Банкны нэр
 
 
 
 
 
 
0
Анод
 
 
 
 
 
 
0
Голомт
 
 
 
 
 
 
0
Зоос
 
 
 
 
 
 
0
Интер
 
 
 
 
 
 
0
Капитал
 
 
 
 
 
 
0
Капитрон
 
 
 
 
 
 
0
Кредит
 
 
 
 
 
 
0
Менатеп
 
 
 
 
 
 
0
Шуудан
 
 
 
 
 
 
0
Тээвэр хөгжил
 
 
 
 
 
 
0
Улаанбаатар
 
 
 
 
 
 
0
Хадгаламж
 
 
 
 
 
 
0
Хас
 
 
 
 
 
 
0
Хөдөө аж ахуй
 
 
 
 
 
 
0
Худалдаа хөгжил
 
 
 
 
 
 
0
Чингис
 
 
 
 
 
 
0
Эрэл
 
 
 
 
 
 
0
Судалгаа гаргасан   ………………….
ХӨДӨӨ ОРОН НУТАГ ДАХЬ БАНКУУДЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ
  оны   дүгээр улирал  …………Аймаг                                                                                                               (мян.төгрөг)
 
Үзүүлэлтүүд
 
Банк
Банк
Банк
Банк
Бүгд
1
Бэлэн мөнгө
 
 
 
 
 
0
2
Нийт зээл
 
 
 
 
 
0
 
 
Чанаргүй зээл
 
 
 
 
0
3
Үндсэн хөрөнгө
 
 
 
 
 
0
4
Нийт актив
 
 
 
 
 
0
5
Харилцах
 
 
 
 
 
0
6
Хүгацаатай хадгаламж
 
 
 
 
 
0
7
Хугацаагүй хадгаламж
 
 
 
 
 
0
8
Өөрийн хөрөнгө
 
 
 
 
 
0
9
Нийт пассив
 
 
 
 
 
0
10
Ашиг/алдагдал
 
 
 
 
 
0
11
Нийт орлого
 
 
 
 
 
0
 
 
Хүүний орлого
 
 
 
 
0
12
Нийт зардал
 
 
 
 
 
0
 
 
Хүүний зардал
 
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Судалгаа гаргасан ………...
 
 
Хөдөө орон нутаг дахь банкуудын (Харилцах, хадгаламж)
 
Харилцах, хадгаламж
Банк
Банк
Банк
Бүгд
 
 
Тоо
Үлдэгдэл
Тоо
Үлдэгдэл
Тоо
Үлдэгдэл
Тоо
Үлдэгдэл
1
Харилцах
 
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1
 
 
Төгрөгийн
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1
 
 
 
Улсын байгууллагын
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2
 
 
 
Хувийн хэвшлийн
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.3
 
 
 
Иргэдийн
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.4
 
 
 
Бусад
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2
 
 
Валютын
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.1
 
 
 
Улсын байгууллагын
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.2
 
 
 
Хувийн хэвшлийн
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.3
 
 
 
Иргэдийн
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.4
 
 
 
Бусад
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Хадгаламж
 
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1
 
Хугацаатай
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1.1
 
 
Төгрөгийн
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1.1.1
 
 
 
Улсын байгууллагын
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1.2
 
 
 
Хувийн хэвшлийн
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1.3
 
 
 
Иргэдийн
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1.4
 
 
 
Бусад
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2
 
 
Валютын
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1.2.1
 
 
 
Улсын байгууллагын
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2.2
 
 
 
Хувийн хэвшлийн
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2.3
 
 
 
Иргэдийн
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2.4
 
 
 
Бусад
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2
 
Хугацаагүй
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2.1
 
 
Төгрөгийн
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2.1.1
 
 
 
Улсын байгууллагын
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.1.2
 
 
 
Хувийн хэвшлийн
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.1.3
 
 
 
Иргэдийн
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.1.4
 
 
 
Бусад
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2
 
 
Валютын
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2.2.1
 
 
 
Улсын байгууллагын
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2.2
 
 
 
Хувийн хэвшлийн
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2.3
 
 
 
Иргэдийн
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2.4
 
 
 
Бусад
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Судалгаа гаргасан ………...
 
 
 
 
оны   дүгээр улирал  …………Аймаг                                                                                                                 (мян.төгрөг)
Зээл (зээлдэгчээр)
оны   дүгээр улирал  …………Аймаг                                                                                                                 (мян.төгрөг)
 
 
Зээл
Банк
Банк
Банк
Бүгд
 
 
Тоо
Үлдэгдэл
Тоо
Үлдэгдэл
Тоо
Үлдэгдэл
Тоо
Үлдэгдэл
 
Нийт зээл
0
0
0
0
0
0
0
0
1
 
Ердийн зээл
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1
 
 
Төгрөгийн
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1
 
 
 
Улсын байгууллагын
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2
 
 
 
Хувийн хэвшлийн
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.3
 
 
 
Иргэдийн
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.4
 
 
 
Бусад
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2
 
 
Валютын
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.1
 
 
 
Улсын байгууллагын
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.2
 
 
 
Хувийн хэвшлийн
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.3
 
 
 
Иргэдийн
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.4
 
 
 
Бусад
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
Чанаргүй зээл
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1
 
    Хугацаа хэтэрсэн
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1.1
 
 
Төгрөгийн
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1.1.1
 
 
 
Улсын байгууллагын
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1.2
 
 
 
Хувийн хэвшлийн
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1.3
 
 
 
Иргэдийн
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1.4
 
 
 
Бусад
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2
 
 
Валютын
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1.2.1
 
 
 
Улсын байгууллагын
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2.2
 
 
 
Хувийн хэвшлийн
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2.3
 
 
 
Иргэдийн
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2.4
 
 
 
Бусад
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2
 
    Хэвийн бус
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2.1
 
 
Төгрөгийн
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2.1.1
 
 
 
Улсын байгууллагын
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.1.2
 
 
 
Хувийн хэвшлийн
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.1.3
 
 
 
Иргэдийн
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.1.4
 
 
 
Бусад
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2
 
 
Валютын
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2.2.1
 
 
 
Улсын байгууллагын
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2.2
 
 
 
Хувийн хэвшлийн
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2.3
 
 
 
Иргэдийн
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2.4
 
 
 
Бусад
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3
 
    Эргэлзээтэй
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3.1
 
 
Төгрөгийн
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3.1.1
 
 
 
Улсын байгууллагын
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.1.2
 
 
 
Хувийн хэвшлийн
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.1.3
 
 
 
Иргэдийн
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.1.4
 
 
 
Бусад
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.2
 
 
Валютын
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3.2.1
 
 
 
Улсын байгууллагын
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.2.2
 
 
 
Хувийн хэвшлийн
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.2.3
 
 
 
Иргэдийн
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.2.4
 
 
 
Бусад
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4
 
    Муу
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4.1
 
 
Төгрөгийн
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4.1.1
 
 
 
Улсын байгууллагын
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.1.2
 
 
 
Хувийн хэвшлийн
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.1.3
 
 
 
Иргэдийн
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.1.4
 
 
 
Бусад
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.2
 
 
Валютын
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4.2.1
 
 
 
Улсын байгууллагын
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.2.2
 
 
 
Хувийн хэвшлийн
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.2.3
 
 
 
Иргэдийн
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.2.4
 
 
 
Бусад
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Судалгаа гаргасан ………...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зээл (салбараар)
                  оны   дүгээр улирал  …………Аймаг                                                                                   (мян.төгрөг)
 
 
Үзүүлэлтүүд
Эхний үлдэгдэл
Олгосон
Төлөгдсөн
Эцсийн үлдэгдэл
 
Нийт зээл
 
 
 
 
 
1
 
ХАА, ан агнуур, ойн аж ахуй
 
 
 
 
2
 
Уул уурхай, олборлох үйлдвэр
 
 
 
 
3
 
Боловсруулах үйлдвэр
 
 
 
 
4
 
Цахилгаан, дулааны үйлдвэр
 
 
 
 
5
 
Барилга
 
 
 
 
6
 
Худалдаа
 
 
 
 
7
 
Тээвэр
 
 
 
 
8
 
Аялал жуулчлал
 
 
 
 
9
 
Бусад
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Судалгаа гаргасан ………...
 
 
 
Хүүний мэдээ
                 дүгээр улирал  …………Аймаг                                                                                                         (мян.төгрөг)
 
 
Үзүүлэлтүүд
Банк
Банк
Банк
Банк
Банк
1
Харилцах дансанд төлж буй хүүний зардал
0
0
0
0
0
1.1
 
 
Төгрөгийн
0
0
0
0
0
1.1.1
 
 
 
Зарласан хүү
 
 
 
 
 
1.1.2
 
 
 
Хүүний зардал
 
 
 
 
 
1.2
 
 
Валютын
0
0
0
0
0
1.2.1
 
 
 
Зарласан хүү
 
 
 
 
 
1.2.2
 
 
 
Хүүний зардал
 
 
 
 
 
2
Хадгаламжинд төлж буй хүүний зардал
0
0
0
0
0
2.1
 
Хугацаатай
0
0
0
0
0
2.2.1
 
 
Төгрөгийн
0
0
0
0
0
2.2.1.1
 
 
 
Зарласан хүү
 
 
 
 
 
2.2.1.2
 
 
 
Хүүний зардал
 
 
 
 
 
2.2.2
 
 
Валютын
0
0
0
0
0
2.2.2.1
 
 
 
Зарласан хүү
 
 
 
 
 
2.2.2.2
 
 
 
Хүүний зардал
 
 
 
 
 
2.2
 
Хугацаагүй
0
0
0
0
0
2.2.1
 
 
Төгрөгийн
0
0
0
0
0
2.2.1.1
 
 
 
Зарласан хүү
 
 
 
 
 
2.2.1.2
 
 
 
Хүүний зардал
 
 
 
 
 
2.2.2
 
 
Валютын
0
0
0
0
0
2.2.2.1
 
 
 
Зарласан хүү
 
 
 
 
 
2.2.2.2
 
 
 
Хүүний зардал
 
 
 
 
 
3
               Зээлийн хүүний орлого
0
0
0
0
0
3.1
 
 
Төгрөгийн
0
0
0
0
0
3.1.1
 
 
 
Олгосон зээлийн  жигнэсэн дундаж хүү
 
 
 
 
 
3.1.2
 
 
 
Хүүний орлого
 
 
 
 
 
3.2
 
 
Валютын
0
0
0
0
0
3.2.1
 
 
 
Олгосон зээлийн  жигнэсэн дундаж хүү
 
 
 
 
 
3.2.2
 
 
 
Хүүний орлого
 
 
 
 
 
3.3
 
 
Нийт олгосон зээлийн жигнэсэн дундаж хүү
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Судалгаа гаргасан ………...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Боловсон хүчний судалгаа
дүгээр улирал  …………Аймаг                                                                                                              (мян.төгрөг)
Д/д
Банк, санхүүгийн байг-ын нэр
Бүгд
Боловсрол
Мэргэжил
Хүйс
 
 
 
Дээд
Тусгай дунд
Бүрэн дунд
Бусад
Эдийн засагч
Бусад
Мэргэжилгүй
Эрэгтэй
Эмэгтэй
1
Анод
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Голомт
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Зоос
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Интер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
Капитрон
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
Кредит
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
Менатеп
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
Монгол шуудан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
Тээвэр хөгжил
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
Улаанбаатар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
Хадгаламж
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
Хас
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13
Хөдөө аж ахуй
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14
Худалдаа хөгжил
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15
Капитал
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16
Эрэл
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17
Чингис хаан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ББСБ-ын нэр
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нийт
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
ББСБ-ын судалгаа
дүгээр улирал  …………Аймаг                                                                                                              (мян.төгрөг)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Үзүүлэлтүүд
Банк
Банк
Банк
Банк
Банк
 Бүгд
1
Нийт зээл
                -  
               -  
               -  
               -  
               -  
               -  
1.1
 
Ердийн зээл
                -  
               -  
               -  
               -  
               -  
               -  
1.1.1
 
 
Төгрөгийн
 
 
 
 
 
 
1.1.2
 
 
Валютын
 
 
 
 
 
 
1.2
 
Чанаргүй зээл
0
0
0
0
0
0
1.2.1
 
    Хугацаа хэтэрсэн
0
0
0
0
0
0
1.2.1.1
 
 
Төгрөгийн
 
 
 
 
 
 
1.2.1.2
 
 
Валютын
 
 
 
 
 
 
1.2.2
 
    Хэвийн бус
0
0
0
0
0
0
1.2.2.1
 
 
Төгрөгийн
 
 
 
 
 
 
1.2.2.2
 
 
Валютын
 
 
 
 
 
 
1.2.3
 
    Эргэлзээтэй
0
0
0
0
0
0
1.2.3.1
 
 
Төгрөгийн
 
 
 
 
 
 
1.2.3.2
 
 
Валютын
 
 
 
 
 
 
1.2.4
 
    Муу
0
0
0
0
0
0
1.2.4.1
 
 
Төгрөгийн
 
 
 
 
 
 
1.2.4.2
 
 
Валютын
 
 
 
 
 
 
3
Нийт актив
 
 
 
 
 
 
4
Банкнаас авсан зээл
 
 
 
 
 
 
5
Банкнаас авсан зээлийн хугацаа хэтрэлт
 
 
 
 
 
 
6
Өөрийн хөрөнгө
 
 
 
 
 
 
 
 
Үүнээс:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хувьцаа
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тухайн үеийн ашиг/алдагдал
 
 
 
 
 
 
7
Нийт пассив
 
 
 
 
 
 
8
Санхүүгийн орлого
 
 
 
 
 
 
8.1
 
Зээлийн хүүний орлого
 
 
 
 
 
 
9
Санхүүгийн зардал
 
 
 
 
 
 
9.1
 
Зээлийн хүүний зардал
 
 
 
 
 
 
10
Цэвэр ашиг
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Судалгаа гаргасан ………...
 
 
 
 
 
 
МБЕ-ийн 2004.6.30-ны                                   343 тоот тушаалын   2 Хавсралт
 
 
Монголбанкны салбар
Мэдээлэл гаргах аймаг
1
Архангай аймаг дахь МБ-ны салбар
Архангай аймаг
2
Баян-Өлгий аймаг дахь МБ-ны салбар
Баян-Өлгий аймаг
3
Баянхонгор аймаг дахь МБ-ны салбар
Баянхонгор аймаг
4
Говь-Алтай аймаг дахь МБ-ны салбар
Говь-Алтай аймаг
5
Дорноговь аймаг дахь МБ-ны салбар
Дорноговь аймаг, Говьсүмбэр аймаг
6
Дорнод аймаг дахь МБ-ны салбар
Дорнод аймаг
7
Дундговь аймаг дахь МБ-ны салбар
Дундговь аймаг
8
Завхан аймаг дахь МБ-ны салбар
Завхан аймаг
9
Өвөрхангай аймаг дахь МБ-ны салбар
Өвөрхангай аймаг
10
Өмнөговь аймаг дахь МБ-ны салбар
Өмнөговь аймаг
11
Сүхбаатар аймаг дахь МБ-ны салбар
Сүхбаатар аймаг
12
Увс аймаг дахь МБ-ны салбар
Увс аймаг
13
Ховд аймаг дахь МБ-ны салбар
Ховд аймаг
14
Хөвсгөл аймаг дахь МБ-ны салбар
Хөвсгөл аймаг
15
Хэнтий аймаг дахь МБ-ны салбар
Хэнтий аймаг
16
Дархан-Уул аймаг дахь МБ-ны салбар
Дархан-Уул аймаг, Сэлэнгэ аймаг
17
Орхон аймаг дахь МБ-ны салбар
Орхон аймаг, Булган аймаг
18
МБ-ны ХШГазар
Төв аймаг