Хэвлэх DOC Татаж авах

Эрүүл мэнд, Спортын сайдын 2015 оны 40 дүгээр тушаалын гуравдугаар хавсралт

 

 

/БСШУССайдын 2016 оны А/93 дүгээр тушаалаар хүчингүй болсон/.

СПОРТЫН ТӨРӨЛ, ЦОЛ, ЗЭРГИЙН НЭГДСЭН АНГИЛАЛ ТОГТООХ ЗӨВЛӨЛ

 

Дарга:

 

Нийтийн биеийн тамир, спортын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга, Спортын төрөл, цолны нэгдсэн ангилал тогтоох зөвлөлийн дарга

 

Орлогч дарга:

 

Нийтийн биеийн тамир, спортын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын үндэсний шигшээ баг, Засгийн газрын мөнгөн шагнал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

 

Нарийн бичгийн дарга:

 

Нийтийн биеийн тамир, спортын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын бие бялдрын боловсрол, мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны бодлогын хэрэгжилтийн зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

 

Гишүүд:

 

Спортын бэлтгэлийн төвийн Биеийн тамир, спортын албаны дарга

 

Спортын бэлтгэлийн төвийн Биеийн тамир, спортын албаны мэргэжилтэн

 

Монголын Үндэсний Олимпийн Хорооны төлөөлөл

 

Монголын Паралимпийн хорооны төлөөлөл

 

Хүчний байгууллагуудын спорт хорооны төлөөлөл

 

Техник спортын хорооны төлөөлөл

 

Спорт тоглоомын холбоодын төлөөлөл

 

Ганцаарчилсан спортын холбоодын төлөөлөл

 

Оюуны спортын холбоодын төлөөлөл

 

Монголын спортын сэтгүүлчдийн холбооны төлөөлөл