Хэвлэх DOC Татаж авах

Эрүүл мэнд, Спортын сайдын 2015 оны 40 дүгээр тушаалын дөрөвдүгээр хавсралт

 

 

/БСШУССайдын 2016 оны А/93 дүгээр тушаалаар хүчингүй болсон.

СПОРТЫН ЦОЛНЫ ҮНЭМЛЭХНИЙ ЗАГВАР

 

 

СПОРТЫН ЦОЛНЫ ТЭМДЭГНИЙ ЗАГВАР