Хэвлэх DOC Татаж авах

Эрүүл мэнд, спортын сайдын 2015 оны 40 дүгээр тушаалын тавдугаар хавсралт

/БСШУССайдын 2016 оны А/93 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон.

МОНГОЛ УЛСЫН СПОРТЫН ЦОЛНЫ НЭГДСЭН АНГИЛЛЫН БОЛЗОЛ

БИЕЛҮҮЛСЭН ТАМИРЧИН, ШҮҮГЧДИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ АНКЕТ

 

Спортын холбоо /                        /

1

Овог нэр /бүтэн бичнэ/

 

2

Хүйс

 

3

Аль хот, аймаг, суманд төрсөн

 

4

Болзол хангасан спортын төрөл

 

5

Спортын ямар цолд тодорхойлж байна

 

6

Урьд нь авсан спортын цол

 

7

Урьд авсан спортын цолны тогтоолын огноо

 

8

Регистрийн дугаар

 

9

Харьяа аймаг, нийслэл, дүүргийн БТСГ, клуб

 

10

Одоо хаана ямар ажил эрхэлдэг

 

 

Спортын цол, зэрэг биелүүлсэн байдал:

Он

Тэмцээний төрөл

Амжилт

Байр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкет үнэн зөв бөглөсөн:

………………………… /                                             /

                   /гарын үсэг/         /гарын үсгийн тайлал/

 

Спортын холбооны шийдвэр:

Спортын цол зэргийн нэгдсэн ангиллын ….-р үзүүлэлтийг үндэслэн спортын ……………. Цол олгуулахаар дэмжив.

 

 

Тамга,

Е.Н.Б дарга ………………………… /                                              /

                                        /гарын үсэг/         /гарын үсгийн тайлал/