Хэвлэх DOC Татаж авах

  

              Монгол Улсын олон улсын гэрээний дэлгэрэнгүй жагсаалт

             “Төрийн мэдээлэл” / тусгай дугаар 2004-2007 он / сэтгүүлд нийтлэгдсэн

 

 

 

¹

 

Гэрээний нэр

 

Төрөл

 

Батлагдсан

Хүчин төгөлдөр болсон

 

Нэгдэн орсон

 

Нийтлэгдсэн

 

1.

 

Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал

 

Олон талт

 

1945-06-26

 

1945-10-24

 

1961-10-27

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар 1-р боть 2004 он

 

2.

 

Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пакт

 

Олон талт

 

1966-12-16

 

1976-01-03

 

1974-11-18

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар 1-р боть 2004 он

 

3.

 

Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын нэмэлт 1-р протокол

 

Олон талт

 

1966-12-16

 

1976-03-23

 

1991-01-14

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар 1-р боть 2004 он

 

4.

 

Эдийн засаг, нийгэм соёлын эрхийн тухай олон улсын пакт

 

Олон талт

 

1966-12-16

 

1976-03-23

 

1974-11-18

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар 1-р боть 2004 он

 

5.

 

Эмэгтэйчүүдийн улс төрийн эрхийн тухай конвенци

 

Олон талт

1952-12-20

1954-07-07

1965-07-21

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар 1-р боть 2004 он

 

6.

 

Эмэгтэйчүүдийг алагчилах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенц

 

 

Олон талт

 

1979-12-18

 

1981-09-03

 

1981-07-20

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар 1-р боть 2004 он

 

7.

 

Эмэгтэйчүүдийг алагчилах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенцийн нэмэлт протокол

 

 

Олон талт

 

1999-12-10

 

2000-12-22

 

2001-12-14

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар 1-р боть 2004 он

 

 

8.

 

Эмэгтэйчүүдийг алагчилах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенцийн 20 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт оруулсан нэмэлт өөрчлөлт

 

Олон талт

 

1995-12-22

 

1996-02-24

 

1997-10-03

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар 1-р боть 2004 он

 

9.

 

Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц

 

Олон талт

 

1989-11-20

 

1990-09-02

 

1990-07-05

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар 1-р боть 2004 он

 

10.

Хүүхдийг зэвсэгт мөргөлдөөнд оролцуулахын эсрэг Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцид оруулах нэмэлт протокол

 

Олон талт

 

2000-05-25

 

2002-02-10

 

2001-11-12

Соёрхон баталсан

2003-05-15

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар 1-р боть 2004 он

 

 

11.

Хүүхдийг худалдах, хүүхдийн биеийг үнэлэх, хүүхдийг садар самуунд сурталчилахын эсрэг Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцид оруулах нэмэлт протокол

 

 

 

Олон талт

 

 

 

2000-05-25

 

 

 

2002-01-18

 

 

2002-10-11

Жуух

2003-05-15

 

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар 1-р боть 2004 он

 

12.

Хүүхдийн эрхийн тухай конвецийн 43 дугаар зүйлийн хоёр дахь хэсэгт оруулах нэмэлт өөрчлөлт

 

Олон талт

 

1995-12-12

 

2002-11-18

 

1997-10-03

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар 1-р боть 2004 он

 

13.

Хүүхдийг хамгаалах болон улс хооронд үрчлэх асуудлаар хамтран ажиллах тухай конвенц

 

Олон талт

 

1993-05-29

 

1995-05-01

 

1998-01-16

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар 1-р боть 2004 он

 

14.

Сайн дурын үндсэн дээр гэрлэх, гэрлэх насны доод хязгаар болон гэрлэлтийг бүртгэх тухай конвенц

 

Олон талт

 

1962-11-07

 

1964-12-09

 

1991-04-15

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар 1-р боть 2004 он

 

 

15.

Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийн доромжлон харьцаж, шийтгэхийн эсрэг конвенц

 

 

Олон талт

 

 

1984-12-10

 

 

1987-06-26

 

 

2000-11-02

 

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар 1-р боть 2004 он

 

16.

Төрлөөр устгах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, тийм гэмт хэрэг үйлдэгчдийг шийтгэх тухай конвенц

 

 

Олон талт

 

 

1948-12-09

 

 

1951-01-12

 

 

1966-11-24

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар 1-р боть 2004 он

 

 

17.

Дайны гэмт хэрэг болон хүн төрөлхтний эсрэг гэмт хэрэгт хөөн хэлэлцэх хугацаа үл хэрэглэх тухай конвенц

 

 

Олон талт

 

 

1968-11-26

 

 

1970-11-11

 

 

1969-05-21

 

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар 1-р боть 2004 он

 

18.

Арьс үндсээр алагчилах үзлийн бүх хэлбэрийг устгах тухай олон улсын конвенц

 

Олон талт

 

1965-12-21

 

1969-01-04

 

1969-03-31

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар 1-р боть 2004 он

 

19.

Спортод апартейд бодлого явуулахын эсрэг олон улсын конвенц

 

Олон талт

 

1985-12-10

 

1988-04-03

 

1987-12-16

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар 1-р боть 2004 он

 

20.

Апартейдийн гэмт хэргийг таслан зогсоох, тийм гэмт хэрэг үйлдэгчдийг шийтгэх тухай олон улсын конвенц

 

Олон талт

 

1973-12-30

 

1976-07-18

 

1975-05-31

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар 1-р боть 2004 он

 

21.

 

Боловсролын талаар алагчилахтай тэмцэх тухай конвенц

 

Олон талт

 

1960-12-14

 

1962-05-22

 

1964-09-22

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар 1-р боть 2004 он

 

22.

 

Аж үйлдвэрийн салбарт ажилд авах насны доод хязгаарын тухай Олон улсын Хөдөлмөрийн байгууллагын 59 дүгээр конвенц

 

 

Олон талт

 

 

1937-06-22

 

 

1941-02-21

 

 

1969-05-10

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар 1-р боть 2004 он

 

 

23.

 

Эвлэлдэн нэгдэх эрх чөлөө болон байгууллага байгуулах эрхийг хамгаалах тухай олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 87 дугаар конвенц

 

 

 

Олон талт

 

 

1948-07-09

 

 

1950-07-04

 

 

1969-05-10

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар 1-р боть 2004 он

 

 

24.

 

Зохион байгуулах, хамтын хэлэлцээ хийх эрхийн тухай олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 98 дугаар конвенц

 

 

Олон талт

 

 

1949-07-01

 

 

1951-07-18

 

 

1969-05-10

 

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар 1-р боть 2004 он

 

25.

Тэгш шан хөлс олгох тухай олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 100 дугаар конвенц

 

 

Олон талт

 

 

1951-06-29

 

 

1953-05-23

 

 

1969-05-10

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар 1-р боть 2004 он

 

 

26.

Тэгш шан хөлс олгох тухай олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 100 дугаар конвенцийн 90 дүгээр зөвлөмж

 

 

Олон талт

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар 1-р боть 2004 он

 

27.

Эхчүүдийг хамгаалах тухай олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 103 дугаар конвенц

 

Олон талт

 

1952-06-28

 

1955-09-07

 

1969-05-10

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар 1-р боть 2004 он

 

28.

Алагчилахгүй байх /ажил, мэргэжил, хөдөлмөр эрхлэлт/ тухай олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 111 дүгээр конвенц

 

 

Олон талт

 

 

1958-06-25

 

 

1960-06-15

 

 

1969-05-10

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар 1-р боть 2004 он

 

 

29.

Алагчилахгүй байх /ажил, мэргэжил, хөдөлмөр эрхлэлт/ тухай олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 111 дүгээр конвенцийн 111 дүгээр зөвлөмж

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

30.

Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогын тухай олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 122 дугаар конвенц

 

Олон талт

 

1964-07-09

 

1966-07-15

 

1976-11-24 Соёрхон баталсан

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар 1-р боть 2004 он

 

31.

Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогын тухай олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 122 дугаар конвенцийн 122 дугаар зөвлөмж

 

 

Олон талт

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

32.

 

Газар доор буюу уурхайд ажиллагсдын насны доод хязгаарын тухай олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 123 дугаар конвенц

 

 

Олон талт

 

 

1965-06-22

 

 

1967-11-10

 

1981-12-03

Соёрхон баталсан

 

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар 1-р боть 2004 он

 

 

33.

 

Газар доор буюу уурхайд ажиллагсдын насны доод хязгаарын тухай олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 123 дугаар конвенцийн 124 дүгээр зөвлөмж

 

 

 

Олон талт

-

-

-

-

 

 

34.

 

Үйлдвэрийн газарт ажилчдын төлөөлөгчдийн эрхийг хамгаалах болон тэдэнд олгогдох бололцооны тухай олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 135 дугаар конвенц

 

 

Олон талт

 

 

1971-06-23

 

 

1973-06-30

 

 

1995-05-29

 

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар 1-р боть 2004 он

 

 

35.

Үйлдвэрийн газарт ажилчдын төлөөлөгчдийн эрхийг хамгаалах болон тэдэнд олгогдох бололцооны тухай олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 135 дугаар конвенцийн 143 дугаар зөвлөмж

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

36.

Хөдөлмөрийн насны доод хязгаарын тухай олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 138 дугаар конвенц

 

Олон талт

 

1973-06-26

 

1976-06-19

 

2002-10-31 Соёрхон баталсан

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар 1-р боть 2004 он

 

 

37.

 

Хөдөлмөрийн насны доод хязгаарын тухай олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 138 дугаар конвенцийн 146 дугаар зөвлөмж

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

38.

 

Олон улсын хөдөлмөрийн хэм хэмжээний хэрэгжилтийг дэмжих гурван талт зөвлөлдөөний тухай олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 144 дүгээр конвенц

 

 

Олон талт

 

 

1976-06-22

 

 

1978-05-16

 

 

1998-08-10 Соёрхон баталсан

 

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар 1-р боть 2004 он

 

 

 

39.

 

 

 

 

 

Олон улсын хөдөлмөрийн хэм хэмжээний хэрэгжилтийг дэмжих гурван талт зөвлөлдөөний тухай олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 144 дүгээр конвенцийн 152 дугаар зөвлөмж

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

40

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 155 дугаар конвенц

 

 

Олон талт

 

 

1981-07-22

 

 

1983-08-11

 

1998-02-03 С.Баталсан

 

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар 1-р боть 2004 он

 

 

41

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 155 дугаар конвенцийн 164 дүгээр зөвлөмж

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

42

Тахир дутуу хүмүүсийн мэргэжлийн нөхөн сэргээлт, хөдөлмөр эрхлэлтийн тухай олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 159-р конвенц

 

 

Олон талт

 

 

1983-06-20

 

 

1985-06-20

 

1998-02-03

С. баталсан

 

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар 1-р боть 2004 он

 

43

Тахир дутуу хүмүүсийн мэргэжлийн нөхөн сэргээлт, хөдөлмөр эрхлэлтийн тухай олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 159-р конвенцийн 168 дугаар зөвлөмж

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

44

Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийн тухай олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 182 дугаар конвенц

 

 

Олон талт

 

 

1999-06-17

 

 

2000-11-19

 

 

2000-10-05

 

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар 1-р боть 2004 он

 

 

45

 

НҮБ-ын дүрэм

 

Олон талт

 

1945-06-26

 

1945-10-24

 

1961-10-27

Хүлээн зөвшөөрсөн

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар 2-р боть 2005 он

 

46

 

Олон улсын шүүхийн дүрэм

 

Олон талт

 

1945-06-26

 

1945-10-24

 

1961-10-27

 

Хүлээн зөвшөөрсөн

 

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар 2-р боть 2005 он

 

47

Олон улсын Эрүүгийн шүүхийн Ромын дүрэм

-

 

1998-07-18

 

2002-07-01

 

2002-04-05 С.баталсан

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹2 2005

 

48

Дипломат харилцааны тухай Венийн конвенц

 

Олон талт

 

1961-04-18

 

1964-04-24

 

1966-11-24

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹2 2005

 

49

Консулын харилцааны тухай Венийн конвенц

 

Олон талт

 

1963-04-24

 

1967-03-19

 

1988-06-20

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹2 2005

 

50

Олон улсын гэрээний эрх зүйн тухай Вений конвенц

 

Олон талт

 

 

1969-05-23

 

1980-01-27

 

1988-04-11

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹2 2005

 

51

Далайд гарцгүй улсын дамжин өнгөрөх худалдааны тухай конвенц

 

Олон талт

 

1965-07-08

 

1967-06-09

 

1966-05-11

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹2 2005

 

52

Бараа худалдах-худалдан авах олон улсын гэрээний тухай НҮБ-ын конвенц

 

Олон талт

 

1980-04-11

 

1988-01-01

 

1997-07-09

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹2 2005

 

53

Хөрөнгө оруулалтыг баталгаажуулах олон талт агентлагийг үүсгэн байгуулах конвенц

 

Олон талт

 

1985-10-11

 

1988-04-12

 

1998-07-23

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹2 2005

 

54

ДХБ байгуулах тухай Марракешийн хэлэлцээр

 

Олон талт

 

1994-04-15

 

1995-01-01

 

1996-12-26

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹2 2005

 

55

Гадаадын Арбитрын шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрөх, биелүүлэх тухай конвенц

 

Олон талт

 

1958-06-10

 

1959-07-07

 

1994-05-26

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹2 2005

 

56

Улс болон гадаад улсын иргэний хооронд хөрөнгө оруулалтын маргааныг шийдвэрлэх тухай конвенц

 

Олон талт

 

1965-03-18

 

1966-10-14

 

1996-05-28

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹2 2005

57

Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай конвенц

 

Олон талт

 

1954-03-01

 

1957-04-12

 

1999-07-21

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹2 2005

 

58

Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллага байгуулах тухай конвенц

 

Олон талт

 

1967-07-14

 

1979-09-28

 

1978-10-10 С.Б.

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹3 2005

 

59

Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисын конвенц

 

 

Олон талт

 

1970-04-26

 

1970-05-19

 

1984-11-13

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹3 2005

 

60

Утга зохиол урлагийн бүтээлийг хамгаалах тухай Парисын конвенц

 

 

Олон талт

 

1886-09-09

 

1971-09-28

19

1997-01-09 С.Б.

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹3 2005

 

61

Барааны тэмдгийн олон улсын бүртгэлийн тухай Мадридын хэлэлцээр

 

Олон талт

 

1891-04-14

 

1979-09-28

 

1984-11-13

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹3 2005

 

62

Барааны тэмдгийн олон улсын бүртгэлийн тухай Мадридын хэлэлцээрийн протокол

 

Олон талт

 

1989-06-28

 

1989-06-28

 

2000-11-02

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹3 2005

 

63

 

Бүтээгдэхүүний загварын олон улсын хадгалалтын тухай Гаагийн хэлэлцээр

 

Олон талт

 

1960-11-28

 

 

1997-03-12

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹3 2005

 

 

64

 

Барааны тэмдгийг бүртгэх зорилгоор бараа, үйлчилгээний олон улсын ангилал тогтоох тухай Ниццийн хэлэлцээр

 

 

 

Олон талт

 

 

1957-06-15

 

 

1982-09-06

 

 

2000-11-02 С.Б.

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹3 2005

 

65

Бүтээгдэхүүний загварын олон улсын ангилал тогтоох тухай Локарногийн хэлэлцээр

 

Олон талт

 

1968-10-08

 

1979-09-28

 

2000-11-02

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹3 2005

 

66

Патентын хамтын ажиллагааны гэрээ

 

Олон талт

 

1970-06-19

 

1979-09-28

 

1991-02-27

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹3 2005

 

67

Патентын олон улсын ангиллын тухай Страсбургийн хэлэлцээр

 

Олон талт

 

1971-03-24

 

1979-09-28

2000-11-02 Соёрхон баталсан

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹3 2005

 

68

Олимпийн бэлгэ тэмдгийг хамгаалах тухай Найробын гэрээ

 

 

Олон талт

 

1981-09-26

 

2002-05-17 Соёрхон баталсан

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹3 2005

 

69

Зохиогчийн эрхийн тухай Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын гэрээ

 

Олон талт

 

1996-12-20

 

2002-03-06

 

2002-07-25

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹3 2005

 

70

Тоглолт болон дуу бичлэгийн авианы тухай Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын гэрээ

 

Олон талт

 

1996-12-20

 

2002-05-20

2002-07-25

Соёрхон баталсан

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹3 2005

 

71

Худалдаанд хамаарах оюуны өмчийн эрхийн тухай хэлэлцээр

 

Олон талт

 

 

 

 

1997-01-29 Соёрхон баталсан

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹3 2005

 

72

Агаарын хөлгийг хууль бусаар булаан авах үйлдлийг хориглох тухай конвенц

 

Олон талт

 

1970-12-16

 

1971-10-14

 

1971-10-08

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹4 2006

 

73

Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын эсрэг хууль бус үйлдлийг хориглох тухай конвенц

 

Олон талт

 

1971-09-23

 

1973-01-26

 

1972-09-14 Соёрхон баталсан

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹4 2006

 

74

Олон улсын хамгаалалтад байдаг хүмүүс, түүний дотор

дипломат төлөөлөгчдийн эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх болон шийтгэх тухай конвенц

 

 

Олон талт

 

 

1973-12-14

 

 

 

1977-02-20

 

 

1974-12-18 Соёрхон баталсан

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹4 2006

 

75

 

Цөмийн материалыг биечлэн хамгаалах тухай конвенц

 

 

Олон талт

 

1979-10-26

 

1987-02-08

1986-05-28 Соёрхон баталсан

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹4 2006

 

76

Агаарын хөлгийн бүхээгт үйлдсэн гэмт хэрэг болон тодорхой бусад үйлдлийн тухай конвенц

 

Олон талт

 

1963-09-14

 

1969-12-04

 

1990-10-22

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹4 2006

 

77

Хүн барьцаанд авахын эсрэг олон улсын конвенц

 

Олон талт

 

1979-12-18

 

1983-06-03

 

1992-06-09

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹4 2006

 

78

Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын эсрэг хууль бус үйлдлийг хориглох тухай Монреаль хотноо 1971-09-23-ны өдөр үйлдсэн конвенцийн Олон улсын иргэний нисэхэд үйлчилдэг нисэх буудал дахь хүч хэрэглэсэн хууль бус үйлдлийг хориглох тухай нэмэлт протокол

 

 

 

Олон талт

 

 

 

1988-02-24

 

 

 

1989-08-06

 

 

 

1999-10-22

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹4 2006

 

79

Хуванцар тэсрэх бодис илрүүлэх зорилгоор тэмдэг тавих тухай конвенц

 

Олон талт

 

1991-03-01

 

1998-06-21

 

1999-09-22

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹4 2006

 

80

Терроризмын зорилгоор бөмбөг хэрэглэхийг хориглох тухай олон улсын конвенц

 

Олон талт

 

1998-01-12

 

2001-05-23

 

2000-08-31

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹4 2006

 

81

Терроризмыг санхүүжүүлэхийг хориглох тухай олон улсын конвенц

 

Олон талт

 

1999-12-09

 

2002-04-10

 

2003-12-13

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹4 2006

 

82

Боочлол, боолын худалдааг хориглох тухай конвенц

 

Олон талт

 

1926-09-25

 

1927-03-09

 

1968-10-31

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹4 2006

 

83

Боолчлол, боолын худалдаа болон боолчлолтой адилтгах ёс заншлыг устгах тухай нэмэлт конвенц

 

Олон талт

 

1956-09-07

 

1957-04-30

1

1968-10-31 с.б.

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹4 2006

 

84

Мансууруулах эмийн тухай нэгдсэн конвенц

 

Олон талт

 

1961-03-25

 

1964-12-13

 

1990-12-06

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹4 2006

 

 

85

Соёлын үнэт зүйлсийн хууль бус экспорт, импорт, түүнчлэн өмчлөх эрхийг шилжүүлэхийг хориглох, тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний тухай конвенц

 

 

 

Олон талт

 

 

 

1970-11-14

 

 

 

1972-04-24

 

 

 

1991-01-04 с.б.

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹4 2006

 

86

Сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын тухай конвенц

 

Олон талт

 

1971-02-21

 

1976-08-16

 

1999-04-22 с.б.

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹4 2006

 

87

Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын хууль бус эргэлтийн эсрэг НҮБ-ын конвенц

 

Олон талт

 

1988-12-20

 

1990-11-11

 

2001-01-25

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹4 2006

 

88

Дайны талбарт байгаа зэвсэгт хүчний шархтан, өвчтөний нөхцөл байдлыг сайжруулах тухай Женевийн конвенц /1/

 

 

Олон талт

 

1949-08-12

 

1950-10-21

 

1958-11-05

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹5 2006

 

 

89

Тэнгисийн зэвсэгт хүчний шархтан, өвчтөн болон хөлөг онгоцны сүйрэлд өртөгсдийн нөхцөл байдлыг сайжруулах тухай Женевийн конвенц /2/

 

Олон талт

 

1949-08-12

 

1950-10-21

 

1958-11-05

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹5 2006

 

90

Дайнд олзлогдогчидтой харьцах тухай Женевийн конвенц /3/

 

Олон талт

 

1949-08-12

 

1950-10-21

 

1958-11-05

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹5 2006

 

91

Дайны үед энгийн хүмүүсийг хамгаалах тухай /4/ конвенц

 

Олон талт

 

1949-08-12

 

1950-10-21

 

1958-11-05

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹5 2006

 

 

92

Олон улсын зэвсэгт мөргөлдөөнд хэлмэгдэгсдийг хамгаалах тухай 1949 оны 8 дугаар сарын 12-ны өдрийн Женевийн конвенцуудын нэмэлт протокол /1/

 

 

Олон талт

 

 

 

1977-06-08

 

 

1978-12-07

 

 

1995-11-17

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹6 2006

 

 

93

Олон улсын бус шинж чанартай зэвсэгт мөргөлдөөнд хэлмэгдэгсдийг хамгаалах тухай 1949-08-12-ны өдрийн Женевийн конвенцуудын нэмэлт протокол /2/

 

 

 

Олон талт

 

 

 

1977-06-08

 

 

 

1978-12-07

 

 

 

1995-11-17

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹6 2006

 

94

Зэвсэгт мөргөлдөөний үед соёлын үнэт зүйлийг хамгаалах тухай конвенц

 

Олон талт

 

1954-05-14

 

1956-08-07

 

1964-11-04

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹6 2006

 

 

 

95

Байгаль орчинд нөлөөлөх арга хэрэгслэлийг цэрэг дайны болон дайсагнах бусад аливаа зорилгоор ашиглахыг хориглох тухай конвенц

 

 

 

Олон талт

 

 

1976-12-10

 

 

1976-10-05

 

 

1978-05-19 с.б.

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹6 2006

 

 

96

Амьсгал боогдуулагч, хортой буюу тэдгээртэй ижил бусад хий болон бактериологийн хэрэгслийг дайнд хэрэглэхийг хориглох тухай протокол

 

 

Олон талт

 

 

1925-06-17

 

 

1928-02-08

 

 

1968-11-10

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹6 2006

 

 

97

Бактериологийн болон токсины зэвсэг боловсруулах, үйлдвэрлэх, нөөцлөхийг хориглох болон тэдгээрийг устгах тухай конвенц

 

 

Олон талт

 

 

1972-04-10

 

 

1972-05-18

 

 

1972-09-14

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹6 2006

 

 

 

98

Үлэмж хохирол учруулах буюу нэлд нь хөнөөх чанартайд тооцогдох тодорхой төрлийн ердийн зэвсэг хэрэглэхийг хориглох буюу хязгаарлах тухай конвенц

 

 

Олон талт

 

 

1980-10-10

 

 

1983-12-02

 

 

1982-06-08

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹6 2006

 

99

Илрүүлэх боломжгүй хэлтэрхийн тухай протокол /1/

 

Олон талт

 

1980-10-10

 

1983-12-02

 

1982-06-08

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹6 2006

 

100

Мина, урхин мина болон бусад төхөөрөмж хэрэглэхийг хориглох буюу хязгаарлах тухай протокол /2/

 

Олон талт

 

1980-10-10

 

1983-12-02

 

1982-06-08

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹6 2006

 

 

101

Шатаах зэвсгийг боловсруулах, үйлдвэрлэх, нөөцлөх болон хэрэглэхийг хориглох, түүнийг устгах тухай конвенц

 

 

Олон талт

 

 

1980-10-10

 

 

1983-12-02

 

 

1982-06-08

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹6 2006

 

102

Нүд сохлогч лазерийн зэвсгийн тухай протокол /4/

 

Олон талт

 

1995-10-13

 

1998-07-30

 

1998-11-16

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹6 2006

103

Химийн зэвсгийг боловсруулах, үйлдвэрлэх, нөөцлөх болон хэрэглэхийг хориглох, түүнийг устгах тухай конвенц

 

 

Олон талт

 

 

1993-01-13

 

 

1997-04-29

 

 

1994-11-17 с.б.

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹6 2006

104

Олон талт худалдааны хэлэлцээний Уругвайн үе шатны үр дүнг тусгасан төгсгөлийн баримт бичиг

 

 

Олон талт

 

 

1995-01-01

 

 

 

 

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹7 2007

105

Дэлхийн худалдааны байгууллага байгуулах тухай Марракешийн хэлэлцээр

 

 

Олон талт

 

1994-04-15

 

1995-01-01

 

1996-12-26

 

Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар ¹7 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Төрийн мэдээлэл сэтгүүл 1999-2003 он

 

1

Төсвийн техник туслалцааны төслийн талаар Монгол улсын Засгийн газар, Дэлхийн банкны хооронд байгуулсан Хөгжлийн зээлийн гэрээ 

 

 

1998-10-08

 

 

1999-01-22

Соёрхон баталсан

 

Төрийн мэдээлэл сэтгүүлийн 1999 он ¹5 //84/

2

Зэрлэг амьтдын нүүдлийн зүйлийг хамгаалах тухай Боннын конвенц

 

1979 он

 

1999-06-24

Соёрхон баталсан

Төрийн мэдээлэл сэтгүүлийн 1999 он ¹31 /110/

3

Монгол улс, ОХУ-ын хооронд байгуулсан “Эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх, иргэний ба эрүүгийн хэргийн талаарх эрх зүйн харилцааны тухай гэрээ”

 

 

1999-04-20

 

 

1999-07-08 Соёрхон баталсан.

 

Төрийн мэдээлэл сэтгүүл 1999 он ¹33 /112/

4

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай НҮБ-ын суурь конвенцийн Киотогийн протокол

 

 

1997-12-11

 

 

1999-07-08 Соёрхон баталсан

Төрийн мэдээлэл сэтгүүл 1999 он, ¹33 /112/

5

Монгол улс. БНСУ-ын хооронд байгуулсан “Гэмт этгээдийг шилжүүлэн өгөх тухай гэрээ”, “Эрүүгийн хэргийн салбарт эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх тухай гэрээ”

 

 

 

1999-05-31

 

 

 

1999-07-21 Соёрхон баталсан

 

Төрийн мэдээлэл сэтгүүл 1999 он, ¹37 /116/

6

“Эрчим хүчний хартийн гэрээ”, “Эрчим хүчний үр ашиг болон хүрээлэн буй орчны холбогдолтой асуудлын тухай Эрчим хүчний Хартийн протокол”, “Эрчим хүчний хартийн гэрээний худалдаанд холбогдох заалтуудын нэмэлт, өөрчлөлт”

 

 

 

 

1999-07-21 нэгдэн орсон

 

 

Төрийн мэдээлэл сэтгүүл 1999 он, ¹37 /116/

7

Иргэний байцаан шийтгэх ажиллагааны асуудлаарх конвенц

 

 

1954-03-01

 

 

1999-07-21 нэгдэн орсон

Төрийн мэдээлэл сэтгүүл 1999 он, ¹37 /116/

8

Монгол улс, олон улсын хөгжлийн ассоциацийн хооронд байгуулсан “Хувийн хэвшлийг хөгжүүлэх төслийн тухай Хөгжлийн зээлийн гэрээ

 

 

1999-06-18

 

 

1999-10-07 Соёрхон баталсан.

Төрийн мэдээлэл сэтгүүл 1999 он, ¹46 /125/

9

Монгол Улс, Азийн хөгжлийн банкны хооронд байгуулсан Автозам хөгжүүлэх 2 дахь төслийн зээлийн Хэлэлцээр

 

2000-01-24

 

2000-02-03 Соёрхон баталсан

Төрийн мэдээлэл сэтгүүл 2000 ¹6 /143/

10

Монгол улсын Засгийн газар, Киргиз улсын хооронд байгуулсан Орлого ба хөрөнгийн татварыг давхардуулж ногдуулахгүй байх татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан сэргийлэх Хэлэлцээр

 

 

 

 

 

1999-12-04

 

 

 

 

 

2000-04-14 С.Б.

Төрийн мэдээлэл 2000 он, ¹15 /152/

11

Алан хядах зорилгоор бөмбөг хэрэглэхтэй тэмцэх тухай олон улсын конвенц

 

 

2000-08-31 сб

Төрийн мэдээлэл 2000 он ¹33 /170/

12

ОУ-ын хөдөлмөрийн байгууллагын хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийг хориглох нэн даруй устгах тухай конвенц ¹187

 

 

 

1999-06-17

 

 

 

2000-10-05 сб

Төрийн мэдээлэл 2000 он ¹38 /175/

13

Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий хүнлэг бусаар хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж шийтгэхийн эсрэг конвенц

 

 

1984-12-10

 

 

2000-11-02

Төрийн мэдээлэл 2000 он ¹42 /179/

14

Барааны тэмдгийн олон улсын бүртгэлийн тухай Мадридын хэлэлцээрийн протокол

 

 

1989-12-31

 

 

2000-11-02

Төрийн мэдээлэл 2000 он ¹42 /179/

15

Бүтээгдэхүүний загварын олон улсын ангилал тогтоох тухай Локарногийн хэлэлцээр

 

1968-10-08

 

2000-11-02 сб

Төрийн мэдээлэл 2000 он ¹42 /179/

16

Монгол, Туркийн хооронд иргэн аж ахуйн болон эрүүгийн хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх гэрээ

 

 

2000-05-02

 

 

2000-12-28 сб

Төрийн мэдээлэл 2001 ¹1 /188/

17

Монгол, Украины хооронд иргэний болон эрүүгийн хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх тухай гэрээ

 

 

1995-06-27

 

 

2000-12-28 сб

Төрийн мэдээлэл 2001 ¹1 /188

18

Монгол, Вьетнамын хооронд иргэн, гэр бүлийн болон эрүүгийн хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх тухай гэрээ

 

 

 

2000-04-17

 

 

 

2000-12-28 сб

Төрийн мэдээлэл 2001 ¹1 /188

19

Монгол, Энэтхэгийн хооронд гэмт этгээдийг шилжүүлэн өгөх тухай гэрээ

 

 

2001-01-03

 

2001-04-05 сб

Төрийн мэдээлэл 2001 он ¹15 /202/

20

Монгол, Энэтхэгийн хооронд эрүүгийн хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа харилцан  үзүүлэх тухай гэрээ

 

 

2001.01.03

 

 

2001.04.05

Төрийн мэдээлэл 2001 он ¹15 /202/

21

Орлого, хөрөнгийн татварыг давхардуулж оногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай МУ-ын ЗГ, Люксембургийн вант улсын ЗГ хоорондын хэлэлцээр

 

 

 

1998.6.5

 

 

 

2001.4.5

Төрийн мэдээлэл 2001 он ¹15 /202/

22

Далайд хүний аюулгүй байдлыг хангах тухай конвенц

 

1974-.11.1

 

2001-12.14 сб

Төрийн мэдээлэл 2002 ¹1

23

Олон улсын эрүүгийн шүүхийн Ромын дүрэм

 

2000-12-29

 

2002-4-5 сб

Төрийн мэдээлэл 2002 он, ¹15

24

Олон улсын хоорондын авто замаар ачаа тээвэрлэх гэрээний тухай конвенц

 

1956.5.19

 

2003.5.8 сб

Төрийн мэдээлэл 2003 ¹17