Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн
                                                                                                       2008 оны 67 тоот тогтоолын II хавсралт
                                                  
БУЛГАН АЙМГИЙН  “ АТРЫН ГУРАВ ДАХЬ АЯН ”  ТАРИАЛАНГИЙН
ХӨГЖЛИЙН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
¹
Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хугацаа
Хариуцах болон хамтарч ажиллах байгууллага
 
Нэг: Зохион байгуулалтын талаар
1
“Атрын гурав дахь аян”  тариалангийн хөгжлийн үндэсний хөтөлбөр  хэрэгжүүлэх аймаг, сумдын  зөвлөл байгуулах,
2008 оны 1-р улирал
ҮДББОБХЗХ , ХХААГ, Сумдын Засаг дарга
2
“Атрын гурав дахь аян”  тариалангийн хөгжлийн үндэсний хөтөлбөр  хэрэгжүүлэх аймгийн дэд хөтөлбөр боловсруулан ИТХ-аар батлуулах
2008 оны 2-р улирал
ҮДББОБХЗХ, ХХААГ
3
Байгаль цаг уур, экологийн нөхцөлд уялдуулан газар тариаланг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй эрчимжүүлж,  хөгжүүлэх “  Булган аймгийн газар тариалангийн систем боловсруулах 
2008 оны 2-р улирал
 ХХААГ, Систем боловсруулах ажлын хэсэг
4
Атар-50 уралдааны болзол зарлах
 
2008 оны 2-р улирал
ҮДББОБХЗХ, ХХААГ, Сумдын Засаг дарга
5
Хөтөлбөрийн хүрээнд  банкны зээлэнд хамрагдах аж ахуйн нэгж иргэдэд мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх  төслийн баг байгуулах
2008 оны 2-р улирал
ҮДББОБХЗХ, ХХААГ
6
Тариалангийн газрын эзэмшил, ашиглалтанд хяналт үнэлгээ хийх ажлын хэсгийг байгуулах
2008 оны 1-р улирал
ҮДББОБХЗХ , ХХААГ, ГА,  Сумдын ИХ,  Засаг дарга
 
7
Аж ахуйн нэгж, иргэдийн төслүүдийг ХХААЯ-нд ,   уламжлан  хөнгөлөлттэй зээлэнд хамруулах
2008 оны 2-р улирал
 ХХААГ, Сумдын Засаг дарга
Төслийн баг
8
Жимс, жимсгэнэ хөтөлбөр ,өрхийн тариаланг хөгжүүлэх  төлөвлөгөө гаргаж ,  хэрэгжүүлэх
2008-2010
ЗДТГ, ХХААГ, Сумдын Засаг дарга
9
 ” Булган- Зоорь “хөтөлбөрийг эрчимжүүлж, шинээр  зоорь барих ажлыг  үргэлжлүүлэх
2008-2009
 ХХААГ,  ХЯБХХН, Сумдын Засаг дарга
 
10
Аймаг, сумын  төвшинд “Атрын гурав дахь аян” үндэсний хөтөлбөрийг   сурталчилах , мэдээлэл хүргэх арга хэмжээг зохион байгуулах
2008 оны 1-р улирлаас
ЗДТГ, ХХААГ, Сумдын Засаг дарга , Орон нутгийн радио телевиз
11
 Хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд шаардагдах  хөрөнгийн тооцоог  сум,  аж ахуйн нэгж бүрээр гаргах
2008 оны 1-р  улирал
          
             ХХААГ, Сумдын Засаг дарга
12
 Аймгийн гурилын нөөц бүрдүүлэх  зорилгоор  гурил үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгжүүдтэй хэлцэл хийх , импортын  будааны хуваарьт  хамруулах
2008 оны 1-р улирлаас
ҮДББОБХЗХ, ХХААГ, Сумдын Засаг дарга
 
Хоёр:Тариалангийн газрын  ашиглалтыг сайжруулах  талаар
13.
Атаршсан газраас ашиглах боломжтой тариалангийн талбай, хөрсний үржил шимийн судалгаа, үнэлгээг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэх
2008 оны 2.3-р улирал
ХХААГ, ГХА, Сумдын ИТХ,  Засаг дарга
 
14
Газрын тухай болон  Тариалангийн тухай хуулийн дагуу  3-аас  дээш жил ашиглаагүй талбайн судалгааг гаргаж , цаашид ашиглах чадваргүй эзэмшигчийн   талбайг  дахин эзэншүүлэх.
2008 оны 2.3-р улирал
ХХААГ, ГХА, Сумдын ИТХ,  Засаг дарга
 
15
Тариалангийн талбайг мал, тэжээвэр амьтдаас   хамгаалж  , хашаажуулах зардлыг  аж ахуйн нэгж иргэд төсөлдөө тусган  хэрэгжүүлэх
2008-2010
ХХААГ, сум, аж ахуйн нэгж
 
Гурав:Тариалангийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх талаар .
16
Аж ахуйн нэгж  , иргэдийг эрдэм шинжилгээний байгууллага эрдэмтэдтэй хэлцэл хийлгэж,  судалгаа үнэлгээ, сургалт , туршилтын ажил, гүйцэтгүүлэх 
Жил бүр
ХХААГ,  УГТЭШХ, Сумдын  Засаг дарга
 
17
Мэргэжилтэй ажилчин бэлтгэх урт, богино хугацааны сургалт зохион байгуулах, 
Жил бүр
ҮДББОБХЗХ, ХХААГ, БСГ,
18
Сум , аж ахуйн нэгжүүд,  өөрийн хөрөнгөөр газар тариалангийн      мэргэжилтэн бэлтгүүлэх, мэргэшлийг нь дээшлүүлэх
Жил бүр
ХХААГ, ХААИС, сумдын засаг дарга
19
Тариаланч , механикжуулагчдыг гадаад улс оронд туршлага судлуулах, шинэ техник технологи нэвтрүүлэх чиглэлээр дадлага хийлгэх
Жил бүр
ХХААГ,Аймгийн ЗДТГ,  сумдын засаг дарга
20
Аймгийн МСҮТ-д  ХАА-н фермерийн  анги нээх 
2008-2009 оны хичээлийн жилд
ҮДББОБХЗХ, ХХААГ, БСГ,
 
Дөрөв:Технологийн шинэчлэлийн талаар
 
21
Усалгаатай тариалан эрхэлж болох  газрын судалгааг гаргах
2008 оны 2-р улиралд
ХХААГ, ГА
22
Усалгаатай тариалан  шинээр эрхлэх болон засварлах төсөл бэлтгэсэн аж ахуйн нэгж   өрхийн тариалан эрхлэгчдийг  зээлэнд хамруулах 
Жил бүр
ХХААГ, Төслийн баг
23
Усалгаатай тариалангийн  тендерт шалгарсан аж ахуйн нэгжийн услалтын систем барих ажлыг  эрчимжүүлэн дуусгах 
2008-2010
ХХААГ, Сумдын Засаг дарга
24
Таримлын сэлгээнд хөрсний үржил шимийг  нэмэгдүүлэх   тэжээлийн ургамлыг оруулж тариалах, тэдгээрийн үр үйлдвэрлэлийг  нэмэгдүүлэх
2008-2010
ХХААГ, ХЯБХХН, Сумдын Засаг дарга
25
Газар тариалангийн үйлдвэрлэл түлхүү  эрхэлдэг  сум, аж ахуйн нэгжүүд шим бордоо үйлдвэрлэх жижиг цех байгуулах
2008-2009
 ХХААГ, Сумдын Засаг дарга
26
Сум бүрт  агропарк , иж бүрэн хүлэмжийн аж ахуй, байгуулах
2008-2010
ХХААГ, ХЯБХХН, Сумдын Засаг дарга
27
Хутаг-Өндөр, Сэлэнгэ, Дашинчилэн, Гурванбулаг, Орхон сумдад төмс, хүнсний ногоог  боловсруулах, нөөшлөх, жижиг үйлдвэр , цех байгуулах
2008-2010
ХХААГ, ХЯБХХН, Сумдын Засаг дарга
28
Орхон,  Баянннуур сумдын услалтын системийг ашиглалтанд оруулж, үр тарианы болон жимс, жимсгэнийн  үр үржүүлэх чиглэлээр ажиллуулах . 
 
2008-2009
ХХААГ, Сумдын Засаг дарга
 
Тав: Техник шинэчлэлийн талаар
29
 Нийт эргэлтийн талбайг боловсруулахад шаардагдах  техникийн 70-80 хувийг шинэчлэх
2008-2010
ХХААГ, Сумдын Засаг дарга
30
ХАА-н чиргүүл дүүжин машинуудыг үйлдвэрлэлийн  технологид  нийцүүлэн шинэчлэн тоноглох сэлбэг хэрэгслийн нөөц бүрдүүлэх
2008-2010
ХХААГ, Сумдын Засаг дарга
31
Бүрэгхангай, Хутаг-Өндөр, Сэлэнгэ, Булган сумдын техникийн засварын газрыг сэргээн ашиглах 
2008-2010
ХХААГ, Сумдын Засаг дарга
32
Газар тариалангийн  жижиг аж ахуйн нэгж, өрхийн үйлдвэрлэл  эрхлэгчдэд үйлчилгээ үзүүлэх  дундын  техникийн парк байгуулах 
2008-2010
ҮДББОБХЗХ, ХХААГ, Сумдын Засаг дарга
33
 Аймгийн гурил тэжээлийн үйлдвэрийн  элеваторыг  бүс нутгийн үр тарианы нөөцийг бүрдүүлэх, олон  найрлагат тэжээл үйлдвэрлэх  чиглэлээр ашиглах боломжийг судлаж, шийдвэрлэх
200-2009
ҮДББОБХЗХ, ХХААГ,
34
Тариалан эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд төлбөрт үйлчилгээ бүхий үр тариа цэвэрлэх байгууламж, нөөцлөх зориулалтын механикжсан агуулахыг бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх,
 
2008-2010
ҮДББОБХЗХ, ХХААГ,
 
Зургаа: Үрийн чанарыг сайжруулах талаар
 
35
Сэлэнгэ, Хутаг-Өндөр сумын  үрийн нөөцийг түшиглэн үр үржүүлгийн төвүүдийг байгуулах
2008-2009
ХХААГ, Сумдын Засаг дарга
36
 Техникийн хүчин чадал сайтай, тогтвортой ургац авдаг аж ахуйн нэгжийг сонгон  үр үйлдвэрлэхэд  дэмжлэг үзүүлэх
2008-2010
ҮДББОБХЗХ, ХХААГ, Сумдын Засаг дарга
37
Төмсний   Импала , Витара болон нутагшсан Монгол сортуудын үрийг  үржүүлэн бүх сумдыг хангах  ажлыг  хөтөлбөр,   төслийн дэмжлэгээр   хэрэгжүүлэх
2008-2010
ХХААГ, УГТЭШХ ,           “ Монгол төмс” хөтөлбөр