Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн
2008 оны 67тоот  тогтоолын III        хавсралт
 
 
АТРЫН ГУРАВ ДАХЬ АЯН” ТАРИАЛАНГИЙН ХӨГЖЛИЙН ҮНДЭСНИЙ
ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХТЭЙ ХОЛБОГДОН АЙМГИЙН
 2008 ОНЫ ТӨСВӨӨС ГАРГАХ ХӨРӨНГИЙН ХЭМЖЭЭ
 
Үйл ажиллагааны зардлын нэр
Хамрах хүрээ,
Хөрөнгийн зөрцуулалт
 
Хөрөнгийн хэмжээ
 /сая.төг/
Хариуцах хэлтэс, агентлаг
1
Атрын гуравдахь аян” үндэсний хөтөлбөрийг сурталчлах мэдээлэл хүргэх ,тариалангийн талбайн тооллого , судалгааг гаргаж, эдэлбэр газрыг эзэнжүүлэлтийг шийдвэрлэх, хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлын хэсгийн зардал
1-р чиглэл .
Орхон, Хишиг-Өндөр, Бүрэгхангай, Дашинчилэн
2-р чиглэл
Бугат, Хангал , Сэлэнгэ
3-р чиглэл
Тэшиг, Хутаг-Өндөр
Ажлын хэсгийн шатахууны зардал
 
 
 
 
 
1.0
ҮДББОБЗХ
ХХААГ
МХГ, ГА
2
“Булган аймгийн газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн систем” гаргах ажлын хэсгийн зардал
 Бүх сумдад тариалан эрхлэх технологи боловсруулах
Хэвлэлийн зардал,
Ажлын хэсгийн хөлс
Материал цуглуулах зардал
3.0
ҮДББОБЗХ
Ажлын хэсэг
4
Тариалангийн талбайг хөрсний үржил шимийн картограммын шинжилгээнд хамруулах
Тариалан эрхлэгч сум, аж ахуйн нэгж, иргэд
Ажлын хэсгийн томилолт, шатахуун
1.5
ХХААГ, ГА
6
Атар -50 уралдааны аймгийн болзол гаргаж дүгнэх , Ургацын баяр хийх
Бүх сумын тариалан эрхлэгч сум, аж ахуйн нэгж, иргэд
Болзлын шагнал болон
баярыг зохион байгуулах үйл ажиллагааны зардал
3.0
ҮДББОБЗХ,
ХХААГ
 
 
Дүн
 
 
8.5