Аймгийн ИТХТэргүүлэгчдийн 2008оны
                                                                                 62 тоот тогтоолын 2-р хавсралт
 
ОРОН НУТГИЙН ТҮРЭЭСИЙН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ 
 
Нэг. Барилга байгууламжийн түрээсийн төлбөрийн хэмжээ
д/д
Барилга байгууламжийн ашиглах зориулалт
Хэмжих нэгж
1м2 талбайн 1 сарын төлбөр /төгрөг/
1
Санхүүгийн үйлчилгээний зориулалтаар
М2
5100
2
Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар
М2
 4800
3
Үсчин гоо сайхан, ахуй үйлчилгээ
М2
4500
4
Худалдаа үйлчилгээний зориулалтаар
М2
4200
5
Нийтийн хоолны зориулалтаар
М2
3900
6
Орон сууцны зориулалтаар
М2
3900
7
Конторын зориулалтаар
М2
3600
8
Эрүүл мэндийн үйлчилгээ
М2
3300
9
Сургалтын зориулалтаар
М2
4980
10
Нам олон нийтийн байгууллага
М2
2700
11
Агуулахын зориулалтаар
М2
2100
12
Боловсрол, соёлын зориулалтаар
М2
3000
13
Бусад
М2
3300
 
     Хоёр. Тоног төхөөрөмж, тавилга, эд хогшлын түрээсийн төлбөрийн хөмжээ
 
дд
Хөрөнгийн төрөл
Хэмжих нэгж
Төлбөрийн хэмжээ 1жилд / хувиар/
1
Тоног төхөөрөмж, тавилга, эд хогшил
хувь
Биет элэгдэл тооцох хувьтай дүйцүүлэх 10 хувь
 
         Гурав. Суманд Орон нутгийн өмчит байгууллагын байрыг түрээсээр ашиглуулах, 1ам метр ашигтай талбайн түрээсийн төлбөрийн хэмжээг эрх бүхий дээд байгууллагаас тогтоосон жишгийг