Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2008 оны 51 тоот
 тогтоолын 1 дугаар хавсралт
ГАЗРЫН МЭДЭЭЛЛИЙН САНГААС ҮЙЛЧЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ
 
 
 
 
 
¹
Мэдээллийн нэр
Үйлчлэх төрөл
Хэмжих нэгж
Үйлчилгээний хураамж /төгрөгөөр/
1
Кадастрын зураг
Хэвлэх
Масштаб 1:1000 дм2
500
Нэгж талбар
2500
Хэсэгчилэн хуулах /тоон хэлбэрээр/
Газар дээрхи талбайн бодит хэмжээ "га"
5000
2
Шугам сүлжээний зураг
Хэсэгчилэн хуулах/тоон хэлбэрээр/
Газар дээрхи талбайн бодит хэмжээ "га"
6000
 дм2
500
3
Газрын нэгдмэл сангийн зураг
Хэвлэх
дм2
1000
Хэсэгчилэн хуулах/тоон хэлбэрээр/
Газар дээрхи талбайн бодит хэмжээ "га"
10000
4
Бэлчээрийн зураг
Хэвлэх
дм2
500
Хэсэгчилэн хуулах/тоон хэлбэрээр/
Газар дээрхи талбайн бодит хэмжээ "га"
3000
5
Хадлангийн зураг
Хэвлэх
дм2
500
Хэсэгчилэн хуулах/тоон хэлбэрээр/
Газар дээрхи талбайн бодит хэмжээ "га"
3000
6
Хөрсний зураг
Хэвлэх
дм2
500
Хэсэгчилэн хуулах/тоон хэлбэрээр/
Газар дээрхи талбайн бодит хэмжээ "га"
3000
7
Ургамалын зураг
Хэвлэх
дм2
500
Хэсэгчилэн хуулах/тоон хэлбэрээр/
Газар дээрхи талбайн бодит хэмжээ "га"
3000
8
Кадастрын хэмжилт, зураглал
Зураглалын үндэслэлийн цэг тэмдэгтийг газарт суулгах /цэг тэмдэгт/
8499
кадастрын хэмжилт, зураглал ба боловсруулалт хийх /эргэлтийн цэг/
                  I зэрэг
а/ тэгш тал задгай  газарт
б/ зураглалын үндэслэлийн нэг цэгээс нэгж талбарын эргэлтийн цэгүүдийг бүрэн хэмжих боломжтой
в/ авто хөсөг явган зорчигчдын хөдөлгөөн багатай
1345
                II зэрэг
а/ модтой, намагтай, голын хөндий
б/ зураглалын үндэслэлийн нэг цэгээс нэгж талбарын эргэлтийн цэгүүдийн 50-70%-ийг хэмжих боломжтой
в/ авто хөсөг ба хүний хөдөлгөөн дунд зэрэг
2576
8
Кадастрын хэмжилт, зураглал
кадастрын хэмжилт, зураглал ба боловсруулалт хийх /эргэлтийн цэг/
                III зэрэг
а/ талбайн 75-аас хувь нь модтой, 250-аас дээш налуу хотгор, гүдгэр газар
б/ зураглалын үндэслэлийн нэг цэгээс нэгж талбарын эргэлтийн цэгүүдийн 30%-ийг хэмжих боломжтой
в/ авто хөсөг ба хүний хөдөлгөөн ихтэй
3807
Газар өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой мэдээллийг, кадастрын зурагтай холбож газрын кадастрын мэдээллийн санд оруулах /нэг нэгж талбар/
2134
9
Нэгж талбарын хувийн хэргийг үүсгэж, баталгаажуулах
Нэгж талбарын хувийн хэргийн хавтас, нууцлал бүхий хуудас /хавтас, нууцлалын хавтас/
2500
Нэгж талбарын хувийн хэргийн хавтас, нууцлал бүхий хуудас /А4 хэмжээний нэг хуудас/
242
10
Аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний зураг
Хэвлэх
Нэг зураг
100000
Хэсэгчилэн хуулах/тоон хэлбэрээр/
Нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд нэг зураг
300000
11
Сумын газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөөний зураг
Хэвлэх
Нэг зураг
50000
Хэсэгчилэн хуулах/тоон хэлбэрээр/
Сумын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд
150000
12
Нэгж талбарын газрын төлөв байдал улсын хянан баталгааны дүгнэлт авах
Хэвлэх
1 Нэгж талбар
2000
13
ГНС-ийн статистик мэдээлэл
Хэвлэх
1 хуудас
200
14
Газрын тодорхойлолт гаргах
Хэвлэх
1 Нэгж талбар
1000
15
Архивийн бусад лавлагаа
хуудас
500
16
Баримт материал хуулбарлаж өгөх
Хэвлэх
А4 хуудас
200
А3 хуудас
500