Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн
     2005 оны 12 -р тогтоолын 2-р хавсралт
      Аймгийн мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх , урьдчилан сэргийлэх сангийн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн:
      Дарга- Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн дарга
      Нарийн бичгийн  Дарга- Хууль зүйн Хэлтсийн дарга
      Гишүүдэд- СЭЗБЗ-ийн хэлтсийн дарга
                  Татварын хэлтсийн дарга
                  Цагдаагийн хэлтсийн дарга
                  Мал эмнэлгийн албаны дарга
                  Мал эмнэлэг үржлийн албаны дарга
                  Аймгийн малчдын холбооны тэргүүн
                  ХАА-н Хоршоологчдын холбооны тэргүүн