Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 1999 оны
508 дугаар тушаалын хавсралт
 
БАНКУУДААС ХҮЛЭЭН АВАХ ТАЙЛАН, МЭДЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ
 
Тайлан мэдээний нэр
Хүлээн авах
Хэрэглэгч
 
 
Газар, хэлтэс
Хугацаа
Газар, хэлтэс
Өгөх хугацаа
 
1
2
3
4
5
1
Өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний шалгуур үзүүлэлтийн тайлан
ХШГ
Дараа сарын 10
 
 
2
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын шалгуур үзүүлэлтийн тайлан
ХШГ
адил
 
 
3
Нэг зээлдэгч болон холбогдох этгээдэд олгох зээлийн төвлөрлийн эрсдэлийн шалгуур үзүүлэлтийн тайлан
ХШГ
Адил
 
 
4
Банкнаас тухайн банктай холбогдох этгээдэд олгох зээлийн төвлөрлийн эрсдэлийн шалгуур үзүүлэлтийн тайлан
ХШГ
Адил
 
 
5
Зээл төлөгдөхөд учирч болзошгүй алдагдлаас хамгаалах сангийн тайлан
ХШГ
Адил
 
 
6
Банкны тэнцлийн гадуур бүртгэлтэй батлан даалтын үлдэгдлийн судалгаа
ХШГ
адил
 
 
7
Банкны дүрмийн сангийн бүтцийн тайлан
ХШГ
Жил бүрийн сарын 1-ий дотор
 
 
8
Банкны мөнгөн хөрөнгийн тайлан
ХШГ
Сар бүр
 
 
9
Гүйлгээ үлдэгдлийн хураангуй тэнцэл
ССГ
Дараа сарын 8 дотор
ХШГ, МБГ
Дараа сарын 10-ны дотор
10
Хадгаламжийн зарласан хүүгийн мэдээ
ССГ
Дараа сарын 6-ны дотор
МБГ, ХШГ
Дараа сарын 10-ны дотор
11
Зээлийн зарласан хүүгийн мэдээ
ССГ
Адил
 
 
12
Банкны зээлийн /олгосон, төлөгдсөн/ тайлан
ССГ
Улирал бүр
ХШГ
 
13
Гадаад гүйлгээний төлбөрийн тэнцэл
ССГ
Улирал бүр
 
 
14
Гадаад валютын арилжааны мэдээ
ВБНУГ
өдөр бүр авч Даваа гаригт 10:00 цагт
 
 
15
Гадаад валютын ханшийн эрсдэлийн шалгуур үзүүлэлтийн тайлан
ВБНУГ
Долоо хоног бүрийн Баасанд
ХШГ
Дараа сарын 23-ны дотор
16
ЗБ нөөцийн мэдээ
МБГ
15 хоног тутам
ССГ, ХШГ
Дараа сарын 10-ны дотор
17
Бэлэн мөнгөний орлого, зарлагын тайлан
МТҮЗГ
Улирал бүр