Монголбанкны Ерөнхийлөгч Сангийн сайдын
1998 оны 153/180 дугаар тушаалын хавсралт 2 
 
ТӨЛБӨРИЙН БАТЛАН ДААЛТ
            Дугаар
19 . . оны . . сарын . . ны өдөр
            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  нь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /батлан даагчийн нэр/                                                /төлбөр хариуцагчийн нэр/  . . . . . оны . . сарын . . -ний өдөр төлөгдөх . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . /вексельд заагдсан төлбөрийн дүн/
төгрөгийн векселийн төлбөрийг төлөх чадвартай болохыг баталж байна.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /төлбөр хариуцагчийн нэр/ нь вексельд заасан  . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . төгрөгийн төлбөрийг дээрхи хугацаанд төлөөгүй нөхцөлд вексель эзэмшигчийн анхны шаардлагаар манай батлан даалт гаргасан векселийг үндэслэн танай банкин дахь манай . . . . . . . . . тоот данснаас үл маргалдах журмаар төлөхийг зөвшөөрч, түүний батлан энэхүү батлан даалтыг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. .. . . . . . . -нд гаргав.
 /батлан даалтыг эзэмшигч банкны нэр/
Энэхүү батлан даалт нь төлбөр хариуцагчаас векселийн төлбөрийг вексель эзэмшигчид шилжүүлснээр дуусгавар болгоно.
 
БАТЛАН ДААГЧ                 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
ЗАХИРАЛ                             . . . . . . . . . . . . . . . . . . /гарын үсэг/
           
/батлан даагч аж ахуйн нэгжийн нэр/
ЕРӨНХИЙ НЯ-БО              . . . . . . . . . . .  /гарын үсэг/
 
Банкны бүртгэлийн тэмдэглэл
Бүртгэлийг хийсэн 19 . . . оны . . . сарын . . . ны өдөр  . . . .. . . . . . .. банкны
ЗАХИРАЛ                                                                 /гарын үсэг/
 
ЕРӨНХИЙ НЯ-БО                                                  /гарын үсэг/