Уул уурхайн сайдын 2013 оны

08 сарын 29-ний өдрийн 171 дүгээр

тушаалын 2-р хавсралт

 

Маягт 1

 

ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АГУУЛАХЫН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ

Эзэмшигчийн нэр:______________________________________________________

ГТБА-ын байршил:______________________________________________________

ГТБА-ын зориулалт /ГТБ-ий нэр, төрөл/ :____________________________________

Удирдлагын нэр, албан тушаал:___________________________________________

Холбогдох утас:________________________________________________________

 

д/д

Нэг. Эрх зүйн бичиг баримтууд

Бүрдэл

1.

Газар эзэмших гэрчилгээний дугаар, огноо, эзэмших газрын хэмжээ

 

2.

Барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад хүлээн авсан улсын комиссын акт, огноо

 

 

3.

Батлагдсан зураг төслийн шифр, боловсруулсан байгууллага, огноо

 

4

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ

 

5

Бусад объектоос алслагдсан зай хэмжээ

 

Хоёр. Техник технологийн байдал

үзүүлэлтүүд

1.

Вагон эстакад

д/д

Бүрэлдэхүүн

хэмжих нэгж

хүчин чадал, марк

1.1

 

                         

Байгууламж

 

төмөр замын урт

м

 

шат, тавцангийн урт

м

 

гэрэлтүүлэг

ш, вт

 

газардуулга

 тайлбар

 

ослын сав, суваг

м3

 

1.2

Коллектор

ДТ

диаметр

мм

 

урт

м

 

автобензин

диаметр

мм

 

урт

м

 

бусад:

диаметр

мм

 

урт

м

 

шүүр, тунгаагуур

ш

 

 

 

 

 

1.3

 

Ачих буулгах төхөөрөмж,

/1 зэрэг/

нийт тоо

ш

 

дээгүүр буулгах

ш, м3/цаг

 

дээгүүр ачих

ш, м3/цаг

 

доогуур буулгах

ш, м3/цаг

 

доогуур ачих

ш, м3/цаг

 

газардуулга

тайлбар

 

2.

Автоцистернээс буулгах байгууламж

2.1

                 Байгууламж

 

тэгш талбай, суваг

тайлбар

 

ослын сав

ш, м3

 

буулгах худаг

тайлбар

 

Шүүр тунгаагуур

ш

 

хаалт

ш

 

газардуулга

тайлбар

 

гэрэлтүүлэг

ш, кВт

 

3.

Авто эстакад

3.1

                         

Байгууламж

 

саравч

ш

 

тэгш талбай

м2

 

шат, тавцан

ш, м

 

гэрэлтүүлэг

ш, вт

 

3.2

Ачих төхөөрөмж

нийт тоо

ш

 

насос

ш

 

хаалт

тайлбар

 

шүүр тунгаагуур

ш

 

шингэний тоолуур

ш

 

газардуулга

тайлбар

 

илүүдлийн сав

ш, м3

 

4.

Насос станц

4.1

 

Насос

 

 

буулгах

 тоо

 

марк

 

м3/цаг

 

ачих

тоо

 

марк

 

 м3/цаг

 

4.2

Барилга

үндсэн хийц

тайлбар

 

агааржуулалт

тайлбар

 

гэрэлтүүлэг

тайлбар

 

халаалт

 

 

5.

Сав парк, шугам хоолой

5.1

Сав

үйлдвэрлэсэн улс

тайлбар

 

тоо

ш

 

байрлал

тайлбар

 

нийт багтаамж

м3

 

5.2

Байгууламжууд

далан,

хөрс,

 

бетон

 

талбай

хөрс,

 

бетон

 

суваг шуудуу

тайлбар

 

ослын сав

ш, м3

 

5.3

Технологийн шугам хоолой

урт

А-80

м

 

Аи-92

м

 

ДТ

м

 

ТС-1

м

 

диаметр

А-80

мм

 

Аи-92

мм

 

ДТ

мм

 

ТС-1

мм

 

6.

Бусад байгууламжууд

6.1

Талбайн гэрэлтүүлэг

 тэсрэлтийн хамгаалалттай

ш

 

кВт

 

суурин

тоо

 

Вт

 

6.2

 

Гал унтраах багаж, тоног төхөөрөмж

 

 

 

усан сан

м3

 

хөөсний нөөц

тн

 

хөргөлтийн систем

тайлбар

 

хөөсний систем

тайлбар

 

ослын дохиолол

тайлбар

 

галын анхан шатны багаж, хэрэгсэл

/хавсралтаар/

 

6.3

Савласан ГТБ

хадгалах байр

барилга

м3

 

талбай

м2

 

6.4

Цуглуулах, ууршуулах, цэвэрлэх байгууламж

тайлбар

 

6.5

Дохиолол, камер,харуул хамгаалалт

тайлбар

 

6.6

Хашаа

тайлбар

 

7.

Чанарын шинжилгээний лаборатори

7.1

өөрийн

итгэмжлэгдсэн

тайлбар

 

7.2

Зөөврийн

баталгаажуулсан

тайлбар

 

7.3

гэрээт

итгэмжлэгдсэн

тайлбар

 

8.

ГТБ-ий хэмжил, тооцоолол, мэдээллийн автоматжуулалт

тайлбар

 

 

 

Дүгнэлт

 

тайлбар

 

                     

 

 

Жич:

  1. Онгоцны шатахууны агуулахын хувьд олон улсын нислэгийн нийгэмлэгээс гаргасан зааврын шаардлагыг үндэслэж тодорхойлолт ирүүлнэ.

 

 

ГТБА эзэмшигчийг төлөөлж:

                     Гарын үсэг _________________________

Овог нэр ___________________________

                      Албан тушаал  ______________________

                      Он, сар, өдөр  ______________________

                     Үзлэгийн ажлын хэсэг:

 

                   


 

ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ  АГУУЛАХЫН

САВ ПАРКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

 

Эзэмшигчийн нэр:______________________________________________________

ГТБА-ын байршил:______________________________________________________

ГТБА-ын зориулалт /ГТБ-ий нэр, төрөл:_____________________________________

Удирдлагын нэр, албан тушаал:___________________________________________

 

Д/д

Савны төрөл

Савны дугаар

Тоо

Хадгалах газрын тосны бүтээгдэхүүн

Тайлбар

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

ГТБА эзэмшигчийг төлөөлж:

                     Гарын үсэг _________________________

Овог нэр ___________________________

                      Албан тушаал  ______________________

                      Он, сар, өдөр  ______________________

Үзлэгийн ажлын хэсэг:

Уул уурхайн сайдын 2013 оны

08 сарын 29-ний өдрийн 171 дүгээр

тушаалын 3-р хавсралт

 

Маягт 2

ШИНГЭРҮҮЛСЭН ШАТДАГ ХИЙН АГУУЛАХЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

 

Эзэмшигчийн нэр:______________________________________________________

ГТБА-ын байршил:______________________________________________________

ГТБА-ын зориулалт /ГТБ-ий нэр, төрөл/ :____________________________________

Удирдлагын нэр, албан тушаал:___________________________________________

Холбогдох утас:________________________________________________________

 
 

д/д

ХЦС-Н хийц, тоног төхөөрөмж, элемент

Хэмжих нэгж

Тодорхойлолт, үзүүлэлт хүчин чадал

 

1

Газар эзэмших гэрчилгээний дугаар, эзэмших газрын хэмжээ

га

 

 

2

Бусад барилга байгууламжаас алслагдсан байдал

м

 

 

3

Ашиглалтанд орсон он

 

 

 

4

Зураг төслийн шипр, дугаар он, сар, зураг төслийг болон барилга угсралтын ажил гүйцэтгэсэн байгууллага

 

 

 

5

Вагонцистерн буулгах байгууламжийн тодорхойлолт

Шат давцан /тоо,урт/

ш/м

 

 

Коллектор

/байгаа, эсэх/

 

 

Гэрэлтүүлэг /тоо,х/ч/

ш/вт

 

 

Шүүр тунгаагуур

ш

 

 

Хий алдагдалт мэдрэгч

ш

 

 

Шингэн фазын тоолуур

ш

 

 

6

Нэг удаа хүлээн авах хүчин чадал /вагонцистерн/

тоо

 

 

7

Газардуулга /аянга зайлуулагч/

ш

 

 

8

Хий  алдалтыг мэдрэх сисмем

Дохиололын тоо

ш

 

 

Хяналтын самбар

ш

 

 

Дуут дохио өгөгч

ш

 

 

Гэрлэн дохио өгөгч

ш

 

 

9

Технологийн шугам хоолой

Урт

Хийн фаз

м

 

 

Шингэн фаз

м

 

 

Диаметр

Хийн фаз

мм

 

 

Шингэн фаз

мм

 

 

10

Сав

Үйлдвэрлэсэн улс

 

 

 

Багтаамж

м3

 

 

Тоо ширхэг

ш

 

 

Хөргөлтийн систем

/байгаа, эсэх/

 

 

Манометр

ш

 

 

Түвшин хэмжигч

ш

 

 

Аваарын хаалт

ш

 

 

Хамгаалах клапан

ш

 

 

Термометр

ш

 

 

Хүнд үлдэгдлийн цорго

ш

 

 

Шүүр тунгаагуур

ш

 

 

11

Автоцистернд ачих тоноглол

Хийн фаз

голч

мм

 

 

урт

м

 

 

Шингэн фаз

голч

мм

   

урт

м

   

Шингэний тоолуур

ш

   

Шүүр тунгаагуур

ш

   

12

Ачих тоноглолын удирдлага

Бүрэн ба хагас автомат

 

   

13

Компрессорын станц

Хүлээн авах компрессор

Тоо

ш

   

Марк

 

   

Хүчин чадал

 

   

Ачих насос

Тоо

ш

   

Марк

 

 

 

Хүчин чадал

 

 

 

14

Баллон цэнэглэх төхөөрөмж

Үйлдвэрлэсэн улс

 

 

 

Ашиглалтанд орсон он

 

 

 

Хүчин чадал

 

 

 

Тоо хэмжээ

ш

 

 

15

Гал унтраах багаж, тоног төхөөрөмж

Усан сан

м3

 

 

Хөргөлтийн систем

/байгаа, эсэх/

 

 

Галын хошуу

ш

 

 

Галын хор

ш

 

 

Галын усны насос

ш

 

 

16

Хашааны тухай тодорхойлолт

Хийсэн материал

үгээр тайлбарлаж бичих

 

 

17

Савласан бүтээгдэхүүнийг хадгалах саравчтай талбай, битүү агуулахтай эсэх

Багтаамж, тоо

үгээр тайлбарлаж бичих

 

 

18

Гэрэлтүүлэг

Талбайн

тоо

ш

 

 

Прожектор

тоо

ш

 

 

19

Төмөр замын салаааны урт

 

 

м

 

 

20

Сав паркын далангийн тодорхойлолт

 

 

үгээр тайлбарлаж бичих

 

 

21

Холбоо

 

 

үгээр тайлбарлаж бичих

 

 

22

Хяналтын камер

 

 

ш

 

 

23

Газар хөдлөлтийг мэдрэгч

 

 

ш

 

 

24

Хаалт

 

 

ш

 

 

 

ГТБА эзэмшигчийг төлөөлж:

                     Гарын үсэг _________________________

Овог нэр ___________________________

                      Албан тушаал  ______________________

                      Он, сар, өдөр  ______________________

                     Үзлэгийн ажлын хэсэг:

 

 


Уул уурхайн сайдын 2013 оны

08 сарын 29-ний өдрийн 171 дүгээр

тушаалын 4-р хавсралт

 

Маягт 3

 

ШАТАХУУН ТҮГЭЭХ СТАНЦЫН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

 

Шатахуун түгээх станцыг эзэмшигч:________________________________________

Шатахуун түгээх станцын байршил: ________________________________________

Шатахуун түгээх станцын удирдлага: _______________________________________

Холбогдох утас: _________________________________________________________

Огноо: __________________________

 

д/д

Нэг. Эрх зүйн бичиг баримтууд

Бүрдэл

1.

Газар эзэмших гэрчилгээний дугаар, огноо, газрын хэмжээ

 

2.

Барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад хүлээн авсан улсын комиссын акт, огноо

 

 

3.

Батлагдсан зураг төслийн шифр, боловсруулсан байгууллага, огноо

 

4

Байгал орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ

хийсэн байгууллага, огноо

 

д/д

Хоёр. Техник, тоног төхөөрөмжийн шаардлагууд

үзүүлэлтүүд

Дүн

/0-100/

1

Жижиглэн борлуулах шатахууны төрөл, тус бүрийн савны багтаамж:

 

 

2

Бусад объектоос алслагдсан зай хэмжээ

 

 

3

Сав паркийн байрлал

 

 

4

Шатахуун хүлээн авах тэгш талбай, асгарсан шатахуун цуглуулах суваг

 

 

5

Шатахуун хүлээн авах худаг

 

 

6

Бүтээгдэхүүний төрөл тус бүрийн хаалт

 

 

7

Бүтээгдэхүүний төрөл бүрт зориулалтын шүүр

 

 

8

Автоцистерний газардуулга

 

 

  9

Буулгах хоолойн амны битүүмжлэлийг хангах

 

 

10

Савны амьсгалах клапангууд бүрэн

 

 

11

Амьсгалах клапангууд хэвийн ажиллах

 

 

12

Гал хамгаалагч бүрэн

 

 

13

Хэмжих люк бүрэн

 

 

13

Зарлагын хоолойн задвижек бүрэн

 

 

14

Зарлагын хоолойн задвижек ажиллагаатай

 

 

15

шаардлага хангасан аянга зайлуулагч

 

 

17

Газардуулгын сүлжээ хийгдсэн

 

 

18

Шаардлага хангасан савны паркийн ба үерийн суваг

 

 

19

Бүтээгдэхүүний төрөл тус бүрт түгээгүүртэй

 

 

20

Түгээгүүрийн арал стандартын шаардлага хангасан

 

 

21

Түгээгүүрийн хөдөлгүүрт давтан газардуулга хийсэн

 

 

22

Шаардлага хангасан түгээгчийн байр

 

 

23

ШТС-ын зам талбай хатуу хучилттай

 

 

24

Цэвэрлэх байгууламж

 

 

25

Цэнэглэх талбайн саравч

 

 

26

Цахилгааны тэжээлийн холболт дүрмийн шаардлага хангах

 

 

27

ГТБ-ий үнийн самбар

 

 

Нэгдүгээр хэсгийн дүн

%

д/д

Гурав. Технологийн шаардлагууд

тайлбар,үзүүлэлтүүд

Дүн /0-100/

1

Хүлээн авсан шатахуунд дагалдах шинжилгээний паспорт

 

 

2

Шатахуун хүлээн авсан тооцоо бүртгэл

 

 

3

Савны шатахуунд сард 1 удаа шинжилгээ хийсэн баримт

 

 

4

Аянга зайлуулагч, газардуулгыг жилд 2 удаа хэмжсэн баримт

 

 

5

Шатахууны төрөл бүрт тохирох денсиметр

 

 

6

Мерник  /10л/

 

 

7

Сүмбэн метр /3м/

 

 

8

Шаардлага хангасан дээж авах бортого

 

 

9

Автоцистернээс ачаа буулгах үеийн  ивүүр

 

 

10

Үйлчилгээний орчны ариун цэвэр

 

 

11

Сав,шугам хоолойн битүүмжлэлийн шаардлага хангасан байдал

 

 

12

ГТБ-ээр бохирдсон зам талбайг цэвэрлэх арга хэмжээний хэлбэрүүд  

 

 

13

Хээрийн түймрээс хамгаалах зурвасыг стандартын дагуу татсан эсэх /Ой, хээрийн түймэр гардаггүй бүсэд орших ШТС-д энэ үзүүлэлт хамаарахгүй/

 

 

14

Анхан шатны бүртгэлүүдийн хөтлөлт

 

 

15

Мэргэжлийн боловсон хүчний хангалт

 

 

16

Дохиолол, харуул хамгаалалт

 

 

17

ГТБ-ий хэмжил, тооцоолол, мэдээллийн автоматжуулалт

 

 

Хоёрдугаар хэсгийн дүн

%

Нийт  дүн

%

         

 

 

ШТС эзэмшигчийг төлөөлж:

                     Гарын үсэг _________________________

Овог нэр ___________________________

                      Албан тушаал  ______________________

                      Он, сар, өдөр  ______________________

 

                     Үзлэгийн ажлын хэсэг:

 

 


Уул уурхайн сайдын 2013 оны

08 сарын 29-ний өдрийн 171 дүгээр

тушаалын 5-р хавсралт

 

Маягт 4

АВТОМАШИНЫГ ХИЙГЭЭР ЦЭНЭГЛЭХ

СТАНЦЫН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

АХЦС-ын эзэмшигч:________________________________________

АХЦС-ын байршил: ________________________________________

АХЦС-ын удирдлага: _______________________________________

Холбогдох утас: ___________________________________________

Огноо: __________________________

 

д/д

Нэг. Эрх зүйн бичиг баримтууд

Бүрдэл

1.

Газар эзэмших гэрчилгээний дугаар, огноо, газрын хэмжээ

 

2.

Барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад хүлээн авсан улсын комиссын акт, огноо

 

 

3.

Батлагдсан зураг төслийн шифр, боловсруулсан байгууллага, огноо

 

4

Байгал орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ

хийсэн байгууллага, огноо

 

д/д

Хоёр. Техник, тоног төхөөрөмжийн шаардлагууд

үзүүлэлтүүд

Дүн

/0-100/

1

Савны багтаамж

 

 

2

Хийн баллон хадгалдаг болон цэнэглэдэг эсэх

 

 

3

Бусад объектоос алслагдсан зай хэмжээ

 

 

4

Мэргэжлийн эрх бүхий байгууллагаар хий

Хадгалах савны металл хийцийн оношлогоо хийлгэсэн.

 

 

5

Хий хадгалах даралтат савыг улсын бүртгэлд хамруулж ашиглах зөвшөөрөл авсан.

 

 

6

Хий хадгалах савыг мөнгөлөг цагаан өнгөөр будсан,анхааруулга бичиглэлтэй.

 

 

7

Хий хадгалах сав нь усан хөргөлттэй

/бороожуулагч/

 

 

8

Хөргөлтийн болон гал унтрах зориулалтын усан

сантай.

 

 

  9

 

Хий   хадгалах сав нь бүрэн тоноглогдсон.

 

 

10

Аянга  зайлуулагч газардуулгын эсэргүүцлийг мэргэжлийн эрх бүхий байгууллагаар хэмжүүлсэн.

 

 

11

Хий  хадгалах  сав,  шугам  хоолойн  хамгаалах хавлагийг туршиж шалган акт үйлдсэн.

 

 

12

Хянах,хэмжих багаж хэрэгсэл улсын баталгаатай.

 

 

13

 

Гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслээр хангагдсан.

 

 

13

 

Чанарын хувьд олон улсын стандартад нийцсэн бүтээгдэхүүнийг импортлосон

 

 

14

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журамтай бөгөөд мөрдөж ажилладаг.

 

 

15

Газардуулгын сүлжээ хийгдсэн

 

 

17

Шаардлага хангасан аянга зайлуулагч

 

 

18

Автоцистерний газардуулга

 

 

19

Шаардлага хангасан түгээгчийн байр

 

 

20

АХЦС-ын зам талбай хатуу хучилттай

 

 

21

Цэнэглэх талбайн саравч

 

 

22

Цахилгааны тэжээлийн холболт дүрмийн шаардлага хангах

 

 

23

ГТБ-ий үнийн самбар

 

 

24

Хүлээн авсан ШШХ-н дагалдах шинжилгээний паспорт

 

 

25

ШШХ хүлээн авсан тооцоо бүртгэл

 

 

26

Үйлчилгээний орчны ариун цэвэр

 

 

27

Мэргэжлийн боловсон хүчний хангалт

 

 

28

Дохиолол, харуул хамгаалалт

 

 

29

ГТБ-ий хэмжил, тооцоолол, мэдээллийн автоматжуулалт

 

 

Нийт  дүн

%

         

 

ШТС эзэмшигчийг төлөөлж:

                    Гарын үсэг _________________________

Овог нэр ___________________________

                      Албан тушаал  ______________________

                      Он, сар, өдөр  ______________________

 

           Үзлэгийн ажлын хэсэг:

 

 

Уул уурхайн сайдын 2013 оны

08 сарын 29-ний өдрийн 171 дүгээр

Тушаалын 6-р хавсралт

Маягт 5

Импортын мэдээ

ААН-ийн нэр:                    .....................................

Тайлант хугацаа:              20..... оны ......-р сарын ....-с 20..... оны ......-р сарын .... өдөр

 

Д/д

Нийлүүлэгч эх үүсвэр

Бүтээгдэхүүний төрөл

Бүтээгдэхүүний хэмжээ

Огноо

Нэгж үнэ $ тонн

 

Импортолсон боомт

Улс

Компани

 

 

 

 

 

 

 

 жижиглэн

 

 

 

 

 

 бөөн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 жижиглэн

 

 

 

 

 

 бөөн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 жижиглэн

 

 

 

 

 

 бөөн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 жижиглэн

 

 

 

 

 

 бөөн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 жижиглэн

 

 

 

 

 

  бөөн

 

 

 

 

 

Нийт

 

 жижиглэн

 

 

 

 

 

бөөн

 

   

 

Анхаарах:

  1. Газрын тосны бүтээгдэхүүний импортын мэдээг нийлүүлэгч эх үүсвэр тус бүрээр, бүтээгдэхүүний төрөл, бүтээгдэхүүний хэмжээ, импортолсон боомт бүрээр тус бүр гаргаж сар бүрийн 5-ны дотор  ГТГ-т эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсгээр баталгаажуулан хүргүүлнэ.
  2. Бүтээгдэхүүний импортолсон хэмжээг тонноор тооцож шивнэ.

Мэдээг гаргасан:             

...........................             ............................            .....................

Албан тушаал,                 Овог нэр,                         Гарын үсэг                       Тэмдэг

.......он  .....сар ......өдөр

Уул уурхайн сайдын 2013 оны

08 сарын 29-ний өдрийн 171 дүгээр

тушаалын 7-р хавсралт

 

Маягт 6

Бөөний борлуулалтын мэдээ

ААН-ийн нэр:                    .....................................

Тайлант хугацаа:              20..... оны ......-р сарын ....-с 20..... оны ......-р сарын .... өдөр

Д/д

Огноо

Хот, аймаг

Борлуулалт /тонноор/

Нийт борлуулалт

90-ээс доош октантай автобензин

90-ээс дээш октантай автобензин

Дизелийн түлш

Онгоцны түлш

Шингэрүүл-сэн шатдаг хий

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Нийт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анхаарах:

  1. Бөөний борлуулалтын тухайн сарын мэдээг аймаг хот тус бүрээр гаргаж  дараа сарын 5-ны дотор ГТГ-т эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсгээр баталгаажуулан хүргүүлнэ.
  2. Бөөний борлуулалтын тайланг үйл ажиллагаа явуулж байгаа хот, аймаг тус бүрээр гаргах ба борлуулсан хэмжээг тонноор тооцож шивнэ.

 

Мэдээг гаргасан:             

...........................             ............................            .....................

Албан тушаал,                 Овог нэр,                         Гарын үсэг                       Тэмдэг

 

.......он  .....сар ......өдөр

 

 


Уул уурхайн сайдын 2013 оны

08 сарын 29-ний өдрийн 171 дүгээр

Тушаалын 8-р хавсралт

 

Маягт 7

Жижиглэнгийн борлуулалтын мэдээ

ААН-ийн нэр:                    .....................................

Тайлант хугацаа:              20..... оны ......-р сарын ....-с 20..... оны ......-р сарын .... өдөр

Д/д

Огноо

Хот, аймаг

Борлуулалт /тонноор/

Нийт борлуулалт

90-ээс доош октантай автобензин

90-ээс дээш октантай автобензин

Дизелийн түлш

Онгоцны түлш

Шингэрүүл-сэн шатдаг хий

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Нийт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анхаарах:

  1. Жижиглэнгийн борлуулалтын тайланг тухайн сард аймаг хот бүрээр гаргаж дараа сарын 10-ны дотор ГТГ-т эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсгээр баталгаажуулан хүргүүлнэ.
  2. Жижиглэнгийн борлуулалтын тайланг үйл ажиллагаа явуулж байгаа хот, аймаг тус бүрээр гаргах ба борлуулсан хэмжээг тонноор тооцож шивнэ.

 

 

Мэдээг гаргасан:             

...........................             ............................            .....................

Албан тушаал,                 Овог нэр,                         Гарын үсэг                       Тэмдэг

 

.......он  .....сар ......өдөр