Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Иргэний овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчлөх/

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН ТУШААЛ
2014 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдөр
Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.2, Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.10 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Иргэний овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчлөх журам-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2.Энэхүү журмыг мөрдөж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар /Ц.Пүрэвдорж/-т даалгасугай.

                                                                                                САЙД                                     Х.ТЭМҮҮЖИН

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2014 оны 5 дугаар сарын 7-ны өдрийн 3446 дугаарт бүртгэв.