Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Шүүх эмнэлгийн шинжилгээ хийх/

ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙД, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Шүүх эмнэлгийн шинжилгээ хийх/

2014 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдөр                                                                             Дугаар А/215/421                                                                                  Улаанбаатар хот

Шүүхийн шинжилгээний тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4 дэх хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. “Шүүх эмнэлгийн шинжилгээ хийх журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2. Журмын хэрэгжилтийг зохион байгуулж ажиллахыг Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн захирал  /Х.Өлзийбаяр/-д үүрэг болгосугай.

3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хууль зүйн яамны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар /Н.Амарзаяа/-т даалгасугай.

4. Энэхүү журам батлагдсантай холбогдуулан Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Эрүүл мэндийн сайдын 2010 оны 07 дугаар сарын 19-ны өдрийн 135/256 дугаар тушаалаар хамтран баталсан “Шүүх эмнэлгийн шинжилгээ хийх журам”-ыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

                               ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН                             ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                    ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН                                      ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ
                               Х.ТЭМҮҮЖИН                                                                  Н.УДВАЛ