Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРМЫН ЗААЛТ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ /2013-А/309/

МОНГОЛ УЛСЫН

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙДЫН ТУШААЛ

ЖУРМЫН ЗААЛТ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ /2013-А/309/

2015 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдөр                                                                                         Дугаар A/25                                                       Улаанбаатар хот

Бага, дунд боловсролын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1, 9.3 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ НЬ:

1.Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын “Журам, загвар шинэчлэн батлах тухай” 2013 оны А/309 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчдын болон боловсролын чанарын үнэлгээний журам”-ын “Дөрөв. Боловсролын чанарын үнэлгээ, зохион байгуулалт” хэсгийн 4.3, 4.4 дэх заалтыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

                                                                                                 

                                                                                                САЙД                              Л.ГАНТӨМӨР