Хэвлэх DOC Татаж авах
ЗАЙНААС ХЯНАЛТ ТАВИХ АРГАЧЛАЛ

МОНГОЛБАНКНЫ ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТУШААЛ
ЗАЙНААС ХЯНАЛТ ТАВИХ АРГАЧЛАЛ

2001оны 3 дугаар сарын 30 Улаанбаатар хот

Дугаар 158

Төв банк (Монголбанк)-ны тухай хуулийн 24 дүгээр зүйл, Банкны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийг үндэслэн ТУШААХ нь:
1. "Зайнаас хяналт тавих аргачлал"-ыг хавсралтаар баталж 2001 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдсүгэй.
2. Энэ тушаалын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хяналт шалгалтын газар (Д.Энхжаргал)-т даалгасугай.
                                       ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                                                                               O.ЧУЛУУНБАТ