Хэвлэх DOC Татаж авах
ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын шинэчлэн найруулсан дүрэм/

ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ
ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын шинэчлэн найруулсан дүрэм/

2005-06-14 . Улаанбаатар хот

Дугаар 89

"Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хууль", "Төрийн албаны тухай" хууль “Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын бүтэц, орон тооны тухай" Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2005 оны 35 дугаар зарлигийг тус тус үндэслэн ЗАРЛИГ БОЛГОХнь:
1.Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын шинэчлэн найруулсан дүрмийг хавсралтын ёсоор баталсугай.
2. Энэ зарлиг гарсантай холбогдуулан “Дүрэм батлах тухай" Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2001 оны 45 дугаар зарлигийг хүчингүй болсонд тооцсугай.
МОНГОЛ УЛСЫН
ЕРӨНХИЙЛӨГЧ Н.ЭНХБАЯР