Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /Шийдвэр гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам/

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2011 оны 3 дугаар

сарын 21-ний өдрийн 3230 дугаарт бүртгэв.

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН

САЙДЫН ТУШААЛ

 

 

2010 оны 12 дугаар                                                                                                                                                                                                                                            Улаанбаатар

сарын 13-ны өдөр                                                                                                            Дугаар 211                                                                                                                       хот

 

 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 132 дугаар зүйлийн 132.5 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Шийдвэр гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам”-ыг 1 дүгээр хавсралтаар, “Сонгон шалгаруулалт явуулах орон тооны бус комиссын бүрэлдэхүүн”-ийг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2.Уг журмыг 2011 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөхийг Сонгон шалгаруулалт явуулах орон тооны бус мэргэжлийн комисст даалгасугай.

3.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2002 оны 9 дүгээр сарын 2-ны өдрийн 190 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

 

                                                                                                   САЙД                                     Ц.НЯМДОРЖ