Хэвлэх DOC Татаж авах
ДОТООД АУДИТЫН ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /ЗГ-ын 2015 оны 483-р тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

 

2012 оны 11 дүгээр                                                                                                                                                                                   Улаанбаатар 
сарын  17-ны  өдөр                                                                                  Дугаар 129                                                                                      хот
                               

ДОТООД АУДИТЫН ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ

/ЗГ-ын 2015 оны 483-р тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/

 

Төсвийн тухай хуулийн 69.5-д заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

 

1. “Дотоод аудитын дүрэм”-ийг хавсралт ёсоор баталсугай.

 

2. Дотоод аудитын дүрмийг мөрдөж ажиллахыг Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт, дүрмийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Сангийн сайд Ч.Улаанд тус тус үүрэг болгосугай.

 

3. Энэ тогтоолыг 2013 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

 

 


Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                Н.АЛТАНХУЯГ

 

Сангийн сайд                                                                          Ч.УЛААН