www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЗАЙНААС ХЯНАЛТ ТАВИХ АРГАЧЛАЛ


МОНГОЛБАНКНЫ ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТУШААЛ ЗАЙНААС ХЯНАЛТ ТАВИХ АРГАЧЛАЛ
2001оны 3 дугаар сарын 30 Улаанбаатар хот

Дугаар 158
Төв банк (Монголбанк)-ны тухай хуулийн 24 дүгээр зүйл, Банкны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийг үндэслэн ТУШААХ нь:
1. "Зайнаас хяналт тавих аргачлал"-ыг хавсралтаар баталж 2001 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдсүгэй.
2. Энэ тушаалын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хяналт шалгалтын газар (Д.Энхжаргал)-т даалгасугай.
                                       ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                                                                               O.ЧУЛУУНБАТ