www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
Журам батлах тухай /Байгалийн ургамал, ойн дагалт нөөцийг ашиглах журам/ /БОНХЯ-ны 2014-05-12-ны А-166 тушаалаар хүчингүй болсон/


/БОНХЯ-ны 2014-05-12-ны А-166 тушаалаар хүчингүй болсон/

МОНГОЛ УЛСЫН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙДЫН ТУШААЛ Журам батлах тухай /Байгалийн ургамал, ойн дагалт нөөцийг ашиглах журам/

2009 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдөр                                                                                                                                  Улаанбаатар хот