Хэвлэх DOC Татаж авах

ХӨДӨЛМӨРИЙН  ТУХАЙ  ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
2006 оны 1 дүгээр сарын 12-ны өдөр

1 дүгээр зүйл. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 111 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсгийн "улсын төсөвт" гэснийг "хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих санд", "хүнд зориулах нийгмийн хамгааллын" гэснийг "хүний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих" гэж тус тус өөрчилсүгэй.

      МОНГОЛ УЛСЫН  ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Ц.НЯМДОРЖ
Хэвлэх