Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2000 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдөр
Улаанбаатар хот

ЦЭРГИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ТЭТГЭВЭР , ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр , тэтгэмжийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3-ийн ".осол " гэсний дараа "тарилгын дараахь хүндрэл " гэж нэмсүгэй.

2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг Дархлаажуулалтын тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Р.ГОНЧИГДОРЖ