Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2007 оны 8 дугаар сарын 3-ны өдөр
Улаанбаатар хот

АРБИТРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. Арбитрын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, 42 дугаар зүйлийн 2,7 дахь хэсэг, 43 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн “давж заалдах” гэснийг “анхан” гэж тус тус өөрчилсүгэй.

2 дугаар зүйл. Арбитрын тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 9 дэх хэсгийг хүчингүй болсонд тооцсугай.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН