Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ
2012 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдөр
Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ 

ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГООС БАЙГАЛЬ 

ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, БАЙГАЛИЙН 

НӨӨЦИЙГ НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА 

ХЭМЖЭЭНД ЗАРЦУУЛАХ ХӨРӨНГИЙН 

ХУВЬ, ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ 

ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ

      1 дүгээр зүйл. 2000 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдөр баталсан Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн орлогоос байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн нөөцийг нөхөн сэргээх арга хэмжээнд зарцуулах хөрөнгийн хувь, хэмжээний тухай хуулийг хүчингүй болсонд  тооцсугай. 

      2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг 2012 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдөр баталсан Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН 

ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                                         Д.ДЭМБЭРЭЛ 

Хэвлэх