Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2012 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр
Улаанбаатар хот

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1 дэх заалтын “хөдөлмөрийн” гэснийг “нийгмийн хамгааллын” гэж өөрчилсүгэй.

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийн 2012 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                                                                                            З.ЭНХБОЛД