Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ
АУДИТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
2006  оны  12  сарын 15 өдөр                                          Төрийн ордон. Улаанбаатар хот

            1 дүгээр зүйл. Аудитын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлд дор дурдсан агуулгатай  5 дахь хэсэг нэмсүгэй:

            “5.Төсвийн байгууллага, түүнчлэн төрийн болон орон нутгийн өмчит буюу тэдгээр өмчийн оролцоотой /хөрөнгийн 51 буюу түүнээс дээш хувьтай/ хуулийн этгээдийн санхүүгийн тайлангийн болон гүйцэтгэлийн аудит хийхэд энэ хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалтад  хамаарахгүй.”

           

Хэвлэх

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                  Ц.НЯМДОРЖ